Nariadenie vlády č. 378/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015
01.01.2015

378

01.01.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2015

Slovenskej republiky

01.01.2015

z 3. decembra 2014,

01.01.2015

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom

01.01.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom.

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


01.01.2015

§ 3

01.01.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

Robert Fico v. r.


01.01.2015

Príloha k nariadeniu vlády č. 378/2014 Z. z.

01.01.2015

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.01.2015

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 29, 31. 1. 2014).