Zákon č. 37/2014 Z. z.Zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

(v znení č. 129/2015 Z. z.)

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 01.09.2015
01.04.2014

37

01.04.2014

ZÁKON

01.04.2014

z 29. januára 2014

01.04.2014

o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov

01.04.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2014

Čl. I

01.04.2014

Postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

01.04.2014

§ 1

01.04.2014

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác.

01.04.2014

(2) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

01.04.2014

§ 2

01.04.2014

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je členom Slovenského národného komitétu Medzinárodného združenia pre požiarne a záchranné služby a jej prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov a členom Svetovej federácie dobrovoľných hasičov so sídlom v Tokiu. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky spolupracuje so zahraničnými organizáciami dobrovoľných hasičov.

01.04.2014

§ 3

01.04.2014

Cieľ a úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

01.09.2015

(1) Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami.1a) Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky plnením úloh v oblasti

01.04.2014

a) výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,

01.09.2015

b) odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri nežiaducich udalostiach,1a)

01.09.2015

c) finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a iných občianskych združení zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov,

01.04.2014

d) zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,

01.04.2014

e) civilnej ochrany obyvateľstva,

01.09.2015

f) dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami,1a)

01.04.2014

g) verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,

01.04.2014

h) organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,

01.04.2014

i) zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,

01.04.2014

j) cezhraničnej spolupráce,

01.04.2014

k) tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

01.04.2014

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy a obce spolupracujú s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)

01.04.2014

(3) Na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi môže Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky zriaďovať vzdelávacie zariadenia.

01.09.2015

§ 3a

01.09.2015

Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce

01.09.2015

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky každoročne z finančných prostriedkov získaných z dotácie podľa § 4 ods. 3 poskytuje finančné prostriedky obciam na účel finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce a občianskym združeniam zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.

01.09.2015

(2) Finančná podpora dobrovoľných hasičských zborov obce sa skladá z paušálnej a pohyblivej zložky.

01.09.2015

(3) Paušálna zložka závisí od zaradenia dobrovoľného hasičského zboru obce do kategórie podľa osobitného predpisu.2a) Pohyblivá zložka závisí od uskutočnených výjazdov mimo územia obce na základe pokynu operačného strediska Hasičského a záchranného zboru, pričom je v nej zahrnutá aj náhrada za pohonné látky.

01.09.2015

(4) Súčasťou finančnej podpory môžu byť aj peňažné dary v závislosti od počtu výjazdov a účasti na nich.

01.09.2015

(5) Podrobnosti o poskytovaní finančnej podpory a výšku paušálnej zložky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

01.04.2014

§ 4

01.04.2014

Majetok a príjmy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

01.04.2014

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s osobitnými predpismi3) môže užívať aj majetok štátu, majetok obcí a majetok vyšších územných celkov.

01.04.2014

(2) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.

01.09.2015

(3) Slovenská republika poskytuje Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky každoročne dotácie zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) najmenej vo výške potrebnej na plnenie úlohy podľa § 3 ods. 1 písm. c).

01.04.2014

§ 5

01.04.2014

Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

01.04.2014

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky hospodári podľa rozpočtu schváleného jej orgánmi podľa stanov.

01.04.2014

(2) Rozpočet Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky a zostavuje sa a schvaľuje sa na príslušný kalendárny rok.

01.04.2014

§ 6

01.04.2014

Účtovníctvo Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

01.04.2014

(1) Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.5)

01.04.2014

(2) Účtovná závierka je prístupná verejnosti v sídle Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a podlieha sprístupneniu podľa osobitného predpisu.6)

01.04.2014

§ 7

01.04.2014

Používanie znaku a názvu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

01.04.2014

(1) Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ je možné len v súlade s cieľom a úlohami podľa tohto zákona.

01.04.2014

(2) Používanie znaku Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a názvu „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ na iné účely ako podľa odseku 1 je možné len s výslovným súhlasom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

01.04.2014

§ 8

01.04.2014

Priestupky

01.04.2014

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto použije znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo názov „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 7 alebo k takémuto použitiu vedome napomáha inej osobe.

01.04.2014

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 250 eur.

01.09.2015

(3) Priestupky podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

01.04.2014

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.7)

01.04.2014

§ 9

01.04.2014

Iné správne delikty

01.04.2014

(1) Ministerstvo vnútra na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 eur do 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá použije znak Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky alebo názov „Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky“ alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 7 alebo k takémuto použitiu vedome napomáha inej osobe.

01.04.2014

(2) Ak do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opakovanému porušeniu povinností podľa odseku 1, ministerstvo vnútra uloží pokutu do dvojnásobku sadzby uvedenej v odseku 1.

01.04.2014

(3) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

01.04.2014

(4) Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa ministerstvo vnútra dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.04.2014

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

01.04.2014

(6) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)


01.04.2014

Čl. II

01.04.2014

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z. a zákona č. 400/2011 Z. z. sa mení takto:

01.04.2014

1. V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:

01.04.2014

c) dobrovoľný hasičský zbor obce.“.

01.04.2014

2. V § 30 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

01.04.2014

3. V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a zamestnanci obce zaradení v hasičskej jednotke uvedenej v odseku 2 písm. c)“ a slová „v týchto jednotkách“ sa nahrádzajú slovami „v tejto jednotke“.

01.04.2014

4. V § 30 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. d) nevykonávajú“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. c) spravidla nevykonávajú“.

01.04.2014

5. Nadpis pod § 33 znie: „Dobrovoľný hasičský zbor obce“.

01.04.2014

6. V § 33 odsek 7 znie:

01.04.2014

(7) Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, kategóriách dobrovoľných hasičských zborov obce, postupe pri určovaní počtu členov dobrovoľného hasičského zboru obce a o materiálno-technickom vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.04.2014

7. V § 33 sa vypúšťa odsek 8.

01.04.2014

8. V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a obecného hasičského útvaru“.

01.04.2014

9. V § 41 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „z obecného hasičského útvaru a“.

01.04.2014

10. V § 41 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).

01.04.2014

11. V § 41 ods. 10 sa vypúšťajú slová „,veliteľ obecného hasičského útvaru“.

01.04.2014

12. V § 58 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

01.04.2014

13. § 72a znie:

01.04.2014

㤠72a

01.04.2014

(1) Úlohy dobrovoľného hasičského zboru obce podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, dobrovoľný hasičský zbor mesta.

01.04.2014

(2) Ak sa v doterajších predpisoch používa pojem „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „dobrovoľný hasičský zbor obce“ v príslušnom tvare podľa tohto zákona.“.

01.04.2014

14. Slová „obecný hasičský zbor“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dobrovoľný hasičský zbor obce“ v príslušnom tvare.

01.04.2014

Čl. III

01.04.2014

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona č. 190/2013 Z. z. sa mení takto:

01.04.2014

V § 3 ods. 5 sa slová „obecných hasičských útvarov a obecných hasičských zborov,“ nahrádzajú slovami „dobrovoľných hasičských zborov obce,“.


01.04.2014

Čl. IV

01.04.2014

Účinnosť

01.04.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


01.04.2014

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2014

Pavol Paška v. r.

01.04.2014

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2014

1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.09.2015

1a) § 2 ods. 6 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 129/2015 Z. z.

01.04.2014

2) § 57 a 58 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

01.09.2015

2a) § 33 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

3) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

4) Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

5) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

6) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.