Zákon č. 35/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 01.04.2014
01.04.2014

35

01.04.2014

ZÁKON

01.04.2014

z 28. januára 2014,

01.04.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.04.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.04.2014

Čl. I

01.04.2014

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z. a zákona č. 402/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2014

1. Slová „vyšetrovanie plavebných nehôd“, „vyšetrovanie plavebnej nehody“, „odborné vyšetrenie plavebnej nehody“, „vyšetrenie plavebnej nehody“, „odborné vyšetrovanie plavebných nehôd“ a „odborné prešetrenie plavebných nehôd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „odborné vyšetrovanie plavebnej nehody“ v príslušnom tvare.

01.04.2014

2. V § 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.04.2014

f) loďou vnútrozemskej plavby samohybné plavidlo prevádzkované na vnútrozemských vodných cestách okrem malého plavidla, prievoznej lode, plávajúceho stroja a plávajúceho zariadenia,“.

01.04.2014

Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená g) až l).

01.04.2014

3. V § 3 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a bezodkladne ich poskytne Dopravnému úradu na zabezpečenie úloh podľa § 39 písm. r)“.

01.04.2014

4. V § 4 ods. 1, 3 a 8 sa slová „plavebné znaky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „signálne znaky“ v príslušnom tvare.

01.04.2014

5. V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slovo „práva“ vkladajú slová „prevádzkovateľom vodnej cesty“.

01.04.2014

6. V § 4 ods. 5 sa slová „podľa § 39 písm. n) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby podľa § 39 písm. o)“ nahrádzajú slovami „podľa § 39 písm. o) a plavebné opatrenie o okamžitom zastavení plavby podľa § 39 písm. p)“.

01.04.2014

7. V § 4 ods. 8 prvej vete sa slová „uskutočniť len na základe záväzného stanoviska1b) Dopravného úradu“ nahrádzajú slovami „povoliť len na základe záväzného stanoviska1b) ministerstva“ a v tretej vete sa slová „stavby na vodnej ceste“ nahrádzajú slovami „takejto stavby“.

01.04.2014

8. V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dopravnému úradu alebo pred priplávaním do verejného prístavu alebo pred odplávaním z verejného prístavu poskytne elektronické hlásenie1c) do systému riečnych informačných služieb. Dopravný úrad záznam o prihlásení plavidla a záznam o odhlásení plavidla z verejného prístavu alebo elektronické hlásenie bezodkladne poskytne prevádzkovateľovi verejného prístavu. Prevádzkovateľ verejného prístavu je povinný záznam o prihlásení plavidla, záznam o odhlásení plavidla z verejného prístavu a elektronické hlásenie uchovávať tri roky odo dňa prihlásenia plavidla, odhlásenia plavidla z verejného prístavu alebo poskytnutia elektronického hlásenia.“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

01.04.2014

1c) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 164/2010 z 25. januára 2010 o technických špecifikáciách pre elektronické hlásenia z lodí pri vnútrozemskej plavbe uvedené v článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 57, 6. 3. 2010).“.

01.04.2014

9. V § 5 ods. 7 písm. a) sa slová „Colného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „colných orgánov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri výkone svojej činnosti podľa § 3“.

01.04.2014

10. V § 5 ods. 7 sa vypúšťa písmeno d).

01.04.2014

11. V § 5 sa vypúšťa odsek 9.

01.04.2014

Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 14.

01.04.2014

12. V § 5 ods. 11 sa slová „§ 39 písm. o)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. p)“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.04.2014

13. V § 5 odsek 12 znie:

01.04.2014

(12) Plavidlá prevádzkovateľa vodnej cesty pri výkone svojej činnosti podľa § 3, Policajného zboru, Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), Hasičského a záchranného zboru, civilnej ochrany, colných orgánov a Dopravného úradu používajú verejné prístavy bez úhrady.“.

01.04.2014

14. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

01.04.2014

㤠5a

01.04.2014

(1) Osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) je povinná určiť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru (ďalej len „bezpečnostný poradca“).

01.04.2014

(2) Bezpečnostného poradcu nie je povinná určiť osoba podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2a)

01.04.2014

(3) Na požiadanie Dopravného úradu je osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) povinná oznámiť kontaktné údaje bezpečnostného poradcu v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefonický kontakt a emailová adresa.

01.04.2014

(4) Dopravný úrad vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu (ďalej len „osvedčenie“) žiadateľovi o vydanie osvedčenia, ktorý absolvoval školenie a následne úspešne vykonal skúšku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2b) Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2c) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia.

01.04.2014

(5) Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia (ďalej len „poverenie“) fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru (ďalej len „poverená osoba“) ak predloží

01.04.2014

a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

01.04.2014

b) zoznam lektorov, ktorý obsahuje aj osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a doklady o ich kvalifikácii a praxi v oblasti prepravy, nakládky a vykládky nebezpečného tovaru,

01.04.2014

c) učebné osnovy.

01.04.2014

(6) Ak ministerstvo zistí, že poverená osoba nespĺňa podmienky podľa odseku 5, odníme jej poverenie.

01.04.2014

(7) Dopravný úrad vytvára na základe zoznamov skúšobných otázok katalóg otázok a vydá skúšobný poriadok, ktorý obsahuje postup skúšobnej komisie.

01.04.2014

(8) Skúška podľa odseku 4 sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje a predsedu a ostatných členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda Dopravného úradu. Skúšobná komisia je trojčlenná vrátane predsedu. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie musia byť zamestnancami Dopravného úradu.

01.04.2014

(9) Žiadateľ o vydanie osvedčenia podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky. Potvrdenie o absolvovaní školenia vydáva poverená osoba a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia.

01.04.2014

(10) Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení a skúške a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.04.2014

§ 5b

01.04.2014

(1) Na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, sa musí nachádzať odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d)

01.04.2014

(2) Dopravný úrad vydá osvedčenie o osobitných znalostiach žiadateľovi,2e) ktorý splnil podmienky ustanovené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2d) Žiadateľ o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podáva Dopravnému úradu žiadosť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum a miesto narodenia žiadateľa. K žiadosti priloží potvrdenie o absolvovaní školenia a protokol o vykonaní skúšky; ak ide o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach žiadateľovi, ktorý absolvoval obnovovacie školenie,2f) protokol o vykonaní skúšky sa neprikladá. Potvrdenie o absolvovaní školenia vydáva osoba poverená podľa odseku 3 a protokol o vykonaní skúšky skúšobná komisia podľa odseku 4. Na školenie a skúšku sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.2f) Žiadosť o absolvovanie školenia a žiadosť o vykonanie skúšky žiadateľa obsahuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia žiadateľa. Vzor osvedčenia o osobitných znalostiach je uvedený v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.2g) Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o osobitných znalostiach, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osvedčenia o osobitných znalostiach.

01.04.2014

(3) Ministerstvo poverí na základe písomnej žiadosti vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach fyzickú osobu, ktorá má miesto podnikania, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo, podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú na území členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nepodniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru a ak spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.2h) Ak ministerstvo zistí, že osoba poverená vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach nespĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,2h) odníme jej poverenie.

01.04.2014

(4) Skúška podľa odseku 2 sa vykoná pred skúšobnou komisiou podľa § 5a ods. 8.

01.04.2014

(5) Náležitosti žiadosti o absolvovanie školenia, žiadosti o vykonanie skúšky, podrobnosti o školení a skúške a o činnosti skúšobnej komisie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

01.04.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 2h znejú:

01.04.2014

2) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2a) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2b) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2c) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.18 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2d) Časť 7 kapitola 7.1 bod 7.1.3.15, kapitola 7.2 bod 7.2.3.15 a časť 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2e) Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.8 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2f) Časť 8 kapitola 8.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2g) Časť 8 kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

2h) Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.2.6 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.“.

01.04.2014

15. V § 5c ods. 1 sa slová „Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná“ nahrádzajú slovami „medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná2i)“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 2i znie:

01.04.2014

2i) Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.“.

01.04.2014

16. V § 5c ods. 2 sa slová „Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná“ nahrádzajú slovami „medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná2i)“.

01.04.2014

17. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zabezpečenia“ vkladajú slová „a vykonávania prevádzky verejných prístavov a zabezpečenia“.

01.04.2014

18. V § 6 ods. 15 sa suma „4 845 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 000 eur“.

01.04.2014

19. V § 7 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Verejná vodná doprava je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.“.

01.04.2014

20. V § 8 písmeno b) znie:

01.04.2014

b) zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom; ak v prepravnom poriadku nie je uvedený deň začiatku platnosti, prepravný poriadok je platný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle,“.

01.04.2014

21. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.04.2014

(2) Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca,5a) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzťahujú na nich v rozsahu, v akom poskytujú dopravné služby.“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

01.04.2014

5a) Čl. 3 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).“.

01.04.2014

22. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „telesne postihnutých osôb, zrakovo postihnutých osôb“ nahrádzajú slovami „osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou5b)“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

01.04.2014

5b) Čl. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010.“.

01.04.2014

23. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.04.2014

c) na požiadanie ministerstva oznámiť podmienky prístupu vo vzťahu k preprave osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou a sprevádzajúcich osôb.“.

01.04.2014

24. V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

01.04.2014

25. V § 10 písm. f) sa slová „dopravcom určené prepravné podmienky“ nahrádzajú slovami „prepravný poriadok“.

01.04.2014

26. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.04.2014

d) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.“.

01.04.2014

27. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2014

(4) Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.“.

01.04.2014

28. V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.04.2014

29. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.04.2014

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy, musí splniť podmienky podľa odseku 1 a preukázať finančnú spôsobilosť.“.

01.04.2014

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.04.2014

30. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu licencie, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie duplikát licencie.“.

01.04.2014

31. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2014

㤠12a

01.04.2014

Finančná spôsobilosť

01.04.2014

(1) Finančne spôsobilý je dopravca, ktorý má dostatočnú hodnotu čistého obchodného imania9) na začatie podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej doprave a na jeho pokračovanie. Za dostatočnú hodnotu čistého obchodného imania sa považuje, ak rozdiel medzi obchodným majetkom a záväzkami dopravcu dosahuje aspoň hodnotu 5 000 eur na každé plavidlo používané v medzinárodnej verejnej vodnej doprave.

01.04.2014

(2) Finančná spôsobilosť dopravcu musí trvať po celý čas podnikania v medzinárodnej verejnej vodnej doprave.

01.04.2014

(3) Podkladom na zistenie finančnej spôsobilosti je účtovná závierka10) dopravcu za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie overená audítorom.11) Ak sa žiadateľovi o licenciu udeľuje licencia po prvýkrát, podkladom na zistenie finančnej spôsobilosti je potvrdenie o vinkulácii peňažných prostriedkov vo výške podľa odseku 1 do dňa udelenia licencie na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

01.04.2014

(4) Finančnú spôsobilosť overuje ministerstvo z podkladov uvedených v odseku 3.“.

01.04.2014

32. V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu, ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu duplikát osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu.“.

01.04.2014

33. V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.04.2014

(4) Žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby o udelenie licencie na vykonávanie medzinárodnej verejnej vodnej dopravy musí okrem údajov podľa odsekov 1 až 3 obsahovať aj účtovnú závierku alebo potvrdenie o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky.“.

01.04.2014

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

01.04.2014

34. V § 19 písmeno c) znie:

01.04.2014

c) smrťou držiteľa licencie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,“.

01.04.2014

35. Doterajší text § 19 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.04.2014

(2) Držiteľ licencie je povinný vrátiť originál licencie ministerstvu do 15 dní po skončení jej platnosti okrem zániku licencie podľa odseku 1 písm. c).“.

01.04.2014

36. § 20 sa vypúšťa.

01.04.2014

37. Nadpis § 21 znie: „Verejná vodná doprava vykonávaná zahraničnými dopravcami“.

01.04.2014

38. V § 21 odsek 3 znie:

01.04.2014

(3) Licencia zahraničných dopravcov vydaná príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa uznáva. Licenciu zahraničných dopravcov vydanú tretím štátom možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania.“.

01.04.2014

39. V § 22 ods. 11 písm. c) sa slová „akreditujúcou12f) osobou“ nahrádzajú slovami „akreditačným orgánom12e) alebo obdobným príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:

01.04.2014

12e) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.04.2014

40. V § 22 ods. 11 písm. d) sa vypúšťajú slová „a najmenej 5 rokov praxe v oblasti vnútrozemskej plavby“.

01.04.2014

41. V § 22 sa odsek 11 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.04.2014

g) predloží pravidlá overovania technickej spôsobilosti plavidiel, ktoré musia byť v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými v osobitnom predpise.12f)“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 12f znie:

01.04.2014

12f) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z.“.

01.04.2014

42. V § 22 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

01.04.2014

(12) Poverenie podľa odseku 11 ministerstvo udelí na dobu určitú, najviac do uplynutia času platnosti akreditácie uvedeného v osvedčení o akreditácii.12e) Poverená právnická osoba je povinná oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa podmienok podľa odseku 11 do 15 dní od vzniku týchto zmien.“.

01.04.2014

Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.

01.04.2014

43. V § 22 ods. 14 sa slová „zahraničného plavidla (§ 28 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „plavidla, ktorého lodné listiny sú vydané orgánmi tretích štátov (§ 28 ods. 7),“.

01.04.2014

44. V § 22 odsek 16 znie:

01.04.2014

(16) Nebezpečné tovary možno dopravovať vodnou cestou plavidlami, ktoré majú osvedčenie o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.12g) Žiadateľ o vydanie osvedčenia o schválení plavidla priloží k žiadosti okrem dokumentov podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná12h) správu o vykonaní technickej prehliadky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h) ktorú vyhotoví uznaná klasifikačná spoločnosť.12i)“.

01.04.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 12g až 12i znejú:

01.04.2014

12g) Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

12h) Časť 9 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

12i) Časť 1 kapitola 1.15 bod 1.15.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.“.

01.04.2014

45. V § 22 ods. 17 sa vypúšťajú slová „vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a“.

01.04.2014

46. V § 22a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť a prevádzkovú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie aj po opätovnej technickej prehliadke a prehliadke prevádzkovej spôsobilosti, Dopravný úrad predĺži platnosť lodného osvedčenia.“.

01.04.2014

47. V § 23 odsek 2 znie:

01.04.2014

(2) Státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave je možné iba s platným lodným osvedčením, na základe rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave.“.

01.04.2014

48. V § 23 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 10, ktoré znejú:

01.04.2014

(3) O povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla po vydaní lodného osvedčenia; ak ide o plávajúce zariadenie, ktoré podlieha registrácii, musí byť zapísané v registri plavidiel vedenom Dopravným úradom.

01.04.2014

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je kópia lodného osvedčenia, súhlas správcu vodného toku12j) a súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak ide o žiadosť o povolenie státia v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2.

01.04.2014

(5) Dopravný úrad preruší konanie o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak už začalo iné konanie o povolení státia toho istého alebo iného plávajúceho zariadenia na tom istom mieste a nebolo ešte právoplatne rozhodnuté v tejto veci.

01.04.2014

(6) Dopravný úrad v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave upraví podmienky bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla a miesto státia plávajúceho zariadenia. Povolenie státia plávajúceho zariadenia sa vydáva na dobu určitú, najviac na dobu platnosti lodného osvedčenia plávajúceho zariadenia.

01.04.2014

(7) Ak dôjde k zmene technických údajov plávajúceho zariadenia, prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia je povinný požiadať Dopravný úrad o vyjadrenie, v ktorom Dopravný úrad určí, či sa podstatne zmenil skutkový stav vo veci státia plávajúceho zariadenia, a či je prevádzkovateľ plávajúceho zariadenia povinný požiadať Dopravný úrad o vydanie nového rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia. Nadobudnutím právoplatnosti nového rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia stráca pôvodné rozhodnutie platnosť. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu povolenia státia plávajúceho zariadenia, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát povolenia státia plávajúceho zariadenia.

01.04.2014

(8) Zriadiť požičovňu plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave je možné len na základe rozhodnutia Dopravného úradu o zriadení požičovne plavidiel. O zriadení požičovne plavidiel na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Dopravný úrad na základe žiadosti. Prílohou k žiadosti je súhlas správcu vodného toku12j) a súhlas štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.12k) Ak ide o žiadosť o zriadenie požičovne v prístave, prílohou k žiadosti je aj zmluva o budúcej zmluve s prevádzkovateľom verejného prístavu, ktorej predmet plnenia je v súlade s § 6 ods. 2. Dopravný úrad v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel upraví podmienky jej zriadenia a prevádzkovania. Rozhodnutie o zriadení požičovne plavidiel stráca platnosť, ak požičovňa nebola zriadená do jedného roka odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

01.04.2014

(9) Dopravný úrad rozhodne o zrušení požičovne plavidiel, ak

01.04.2014

a) je požičovňa plavidiel zriadená alebo prevádzkovaná bez rozhodnutia o jej zriadení,

01.04.2014

b) boli závažne alebo opakovane porušené podmienky určené v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel,

01.04.2014

c) požičovňa plavidiel nebola prevádzkovaná po dobu dlhšiu ako jeden rok od jej zriadenia alebo odo dňa, keď plavebný inšpektor zistil, že požičovňa plavidiel nie je prevádzkovaná,

01.04.2014

d) požičovňa plavidiel ohrozuje plynulosť alebo bezpečnosť plavebnej prevádzky alebo

01.04.2014

e) v súvislosti so zriadením alebo prevádzkovaním požičovne plavidiel bol závažne alebo opakovane porušený všeobecne záväzný právny predpis alebo plavebné opatrenie.

01.04.2014

(10) Dopravný úrad môže rozhodnúť o odstránení plavidla z vodnej cesty na náklady prevádzkovateľa plavidla, ak prevádzkovateľ plavidla porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom.“.

01.04.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 12j a 12k znejú:

01.04.2014

12j) § 48 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

12k) § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2014

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 11 až 14.

01.04.2014

49. V § 23 ods. 14 sa slová „§ 39 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. g)“.

01.04.2014

50. § 23 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

01.04.2014

(15) V prípade pochybnosti kto je prevádzkovateľom plavidla, je v konaniach podľa § 39 písm. b) prvého bodu a písm. m) účastníkom konania aj vlastník plavidla. V konaní podľa prvej vety sa povinnosť odstrániť plavidlo alebo sankcia uloží vlastníkovi plavidla, ak nepreukáže, že prevádzkovateľom plavidla je iná osoba.“.

01.04.2014

51. V § 24 ods. 1 úvodná veta znie: „Register plavidiel je verejný a každý má právo na základe písomnej žiadosti do neho nahliadať a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Do registra plavidiel sa zapisujú tieto údaje:“.

01.04.2014

52. V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.04.2014

(2) Pri nahliadaní do registra plavidiel, robení výpisov alebo odpisov z registra plavidiel alebo pri sprístupňovaní údajov z registra plavidiel vrátane osobných údajov podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.13aa) Sprístupňovať dátum narodenia sa zakazuje. Vlastníkovi plavidla sa na jeho žiadosť sprístupní aj jeho dátum narodenia. Osobe, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, a osobám, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla, sa na ich žiadosť sprístupní aj ich dátum narodenia. Údaje z registra plavidiel sa poskytujú v rozsahu podľa osobitného predpisu13ab) do systému riečnych informačných služieb.“.

01.04.2014

Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.

01.04.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:

01.04.2014

13aa) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

13ab) § 16 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z.“.

01.04.2014

53. V § 24 odsek 3 znie:

01.04.2014

(3) Žiadosť o zápis do registra plavidiel podáva prevádzkovateľ plavidla Dopravnému úradu. Dopravný úrad zapisuje plavidlo do registra plavidiel a prideľuje mu evidenčné označenie; za označenie plavidla evidenčným označením zodpovedá prevádzkovateľ plavidla. Zápisom plavidla alebo záložného práva k plavidlu do registra plavidiel nevzniká vlastnícke právo k plavidlu ani záložné právo k plavidlu.“.

01.04.2014

54. V § 24 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie sú registrované mimo územia Slovenskej republiky, okrem plavidiel určených výlučne na športovú činnosť vykonávanú na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.“.

01.04.2014

55. V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

01.04.2014

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 12.

01.04.2014

56. V § 24 ods. 5 úvodná veta znie: „K žiadosti podľa odseku 3 prevádzkovateľ plavidla prikladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii“.

01.04.2014

57. V § 24 ods. 5 písm. e) sa za slovo „zápisu“ vkladá čiarka a slová „alebo obdobný doklad preukazujúci, že plavidlo nie je“ sa nahrádzajú slovami „ak bolo plavidlo“.

01.04.2014

58. V § 24 ods. 7 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „jej z úradnej činnosti známe, že je“.

01.04.2014

59. V § 24 odseky 10 až 12 znejú:

01.04.2014

(10) Evidencie podľa § 39 písm. l) tretieho, štvrtého, šiesteho, siedmeho a desiateho bodu vedené Dopravným úradom sú neverejné a na sprístupňovanie údajov z nich sa nevzťahuje osobitný predpis.13aa) Nahliadnuť do nich a žiadať z nich informácie, výpis alebo odpis môže ten, kto preukáže právny záujem. Do evidencií podľa § 39 písm. l) štvrtého a šiesteho bodu a evidencií lodných listín podľa § 39 písm. i) prvého a štvrtého bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko alebo názov, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo vlastníka plavidla alebo prevádzkovateľa plavidla. Do evidencie podľa § 39 písm. l) siedmeho bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu plavebného inšpektora. Do evidencie dokladov podľa § 39 písm. i) druhého, tretieho a piateho bodu sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a titul, fotografia, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, podpis a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu žiadateľa o preukaz odbornej spôsobilosti.

01.04.2014

(11) Údaje z evidencie požičovní plavidiel vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno a priezvisko alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo prevádzkovateľa požičovne, dátum zriadenia a zrušenia požičovne, miesto prevádzky požičovne na účely informovania verejnosti o prevádzkovaných požičovniach plavidiel na vodných cestách.

01.04.2014

(12) Údaje z evidencie poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu vedenej Dopravným úradom sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené na účely informovania verejnosti o osobách poverených vykonávaním kvalifikačného kurzu.“.

01.04.2014

60. § 24 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

01.04.2014

(13) Evidencia osvedčení podľa § 5a ods. 4 a evidencia osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b sú vedené Dopravným úradom a obsahujú aj osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť a adresa trvalého pobytu. Evidencie podľa prvej vety sú zverejnené na webovom sídle Dopravného úradu vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu na účely informovania verejnosti o bezpečnostných poradcoch a odborníkoch v oblasti prepravy nebezpečného tovaru.“.

01.04.2014

61. V § 25 ods. 1 sa za slová „vnútrozemskej plavby“ vkladajú slová „malé plavidlo, ktoré podlieha registrácii,“.

01.04.2014

62. § 28 vrátane nadpisu znie:

01.04.2014

㤠28

01.04.2014

Lodné listiny

01.04.2014

(1) Lodné listiny podľa odsekov 2 až 4 sú verejné listiny.

01.04.2014

(2) Na plavidle počas prevádzky, okrem malých plavidiel, musia byť uložené originály týchto lodných listín:

01.04.2014

a) lodné osvedčenie, dočasné lodné osvedčenie12da) alebo doplnkové lodné osvedčenie;12da) na plavidlách bez posádky môže byť lodné osvedčenie nahradené identifikačnou tabuľkou,

01.04.2014

b) ciachový preukaz,

01.04.2014

c) zoznam členov posádky plavidla, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh a číslo dokladu totožnosti; na osobných lodiach, ktoré vykonávajú medzinárodnú plavbu, aj zoznam cestujúcich, ktorý obsahuje osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a druh a číslo dokladu totožnosti,

01.04.2014

d) lodný denník na plavidlách s vlastným pohonom a na plávajúcich strojoch,

01.04.2014

e) palubný denník,

01.04.2014

f) dokumenty podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,15a)

01.04.2014

g) kontrolná kniha odovzdávaných olejov na plavidlách s vlastným pohonom, na plávajúcich strojoch a na plávajúcich zariadeniach so zabudovanými nádržami na odpadové vody.

01.04.2014

(3) Okrem lodných listín podľa odseku 2 musia byť na plavidle počas prevádzky uložené

01.04.2014

a) povolenie na zriadenie a prevádzkovanie rádiovej stanice, ak má plavidlo takúto stanicu,

01.04.2014

b) správa o revízii vyhradeného technického zariadenia podľa druhu vyhradeného technického zariadenia,

01.04.2014

c) doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla,

01.04.2014

d) povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením.

01.04.2014

(4) Na malom plavidle počas prevádzky musí byť okrem dokumentov podľa odseku 3 uložený originál lodného osvedčenia alebo originál osobitného povolenia na prevádzku plavidla.

01.04.2014

(5) Pri udeľovaní alebo odnímaní povolenia na zriaďovanie, prevádzkovanie alebo prechovávanie rádiovej stanice sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)

01.04.2014

(6) Lodné listiny a dokumenty podľa odsekov 2 až 4 musia byť na požiadanie predložené Dopravnému úradu.

01.04.2014

(7) Lodné listiny plavidiel vydané orgánmi tretích štátov na prevádzku plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky možno uznať len na základe podmienok vzájomného uznávania alebo podmienok ustanovených v medzinárodných zmluvách.

01.04.2014

(8) Lodné osvedčenie je lodná listina, ktorou sa preukazuje spôsobilosť plavidla na plavbu. Vydáva ho Dopravný úrad. Lodné osvedčenie a doplnkové lodné osvedčenie sa vydávajú na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového plavidla je najviac päť rokov, ak ide o osobnú loď alebo malé plavidlo, alebo desať rokov, ak ide o ostatné plavidlá. Doba platnosti lodného osvedčenia plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť doby platnosti podľa štvrtej vety.

01.04.2014

(9) Osobitné povolenie na prevádzku plavidla je krátkodobo platná lodná listina, ktorá nahrádza lodné osvedčenie. Vydáva ho Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla na dobu nevyhnutne potrebnú. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osobitného povolenia na prevádzku plavidla, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát osobitného povolenia na prevádzku plavidla.

01.04.2014

(10) Zoznam členov posádky plavidla je lodná listina, ktorá obsahuje údaje o osobách, ktoré tvoria posádku plavidla. Ak sa na plavidle nachádzajú aj rodinní príslušníci člena posádky plavidla, zapisujú sa do zoznamu posádky plavidla ako cestujúci.

01.04.2014

(11) Ciachový preukaz je lodná listina potvrdzujúca rozmery a užitočnú hmotnosť plavidla. Vydáva ho Dopravný úrad na dobu určitú, najviac na desať rokov. Ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu ciachového preukazu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti duplikát ciachového preukazu.

01.04.2014

(12) Palubný denník je lodná listina, ktorú potvrdzuje Dopravný úrad a slúži na evidenciu pracovného času a času oddychu členov posádky plavidla. Do palubného denníka sa počas prevádzky plavidla denne zapisujú údaje o plavbe, a to režim plavby, začiatok plavby, prerušenie plavby, čas zahájenia a ukončenia odpočinku každého člena posádky plavidla.

01.04.2014

(13) Lodný denník je lodná listina, ktorú potvrdzuje Dopravný úrad. Do lodného denníka sa počas prevádzky plavidla denne zapisujú všetky dôležité údaje o plavbe, a to najmä režim plavby, začiatok a ukončenie plavby, prerušenie plavby a všetky závažné udalosti, ktoré sa prihodili počas prevádzky plavidla alebo v príčinnej súvislosti s touto prevádzkou.

01.04.2014

(14) Kontrolná kniha odovzdávaných olejov je lodná listina, do ktorej sa zapisujú údaje podľa prílohy č. 9 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách. Vydáva ju Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla.

01.04.2014

(15) Za zápis údajov do lodných listín uvedených v odsekoch 11 až 13 zodpovedá vodca plavidla.“.

01.04.2014

Poznámky pod čiarou k odkazu 15a a 16 znejú:

01.04.2014

15a) Časť 8 kapitola 8.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

16) Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2014

63. V § 29 odsek 3 znie:

01.04.2014

(3) Člen posádky plavidla, okrem pomocného lodníka, musí byť odborne spôsobilý podľa § 30.“.

01.04.2014

64. V § 29 ods. 4 druhá a tretia veta znejú: „Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti musí najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 50 rokov a potom každých päť rokov a najneskôr do troch mesiacov odo dňa dovŕšenia veku 65 rokov a potom každoročne preukázať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom nie starším ako tri mesiace; Dopravný úrad na základe lekárskeho posudku potvrdí zdravotnú spôsobilosť lodnému kapitánovi I. triedy a lodnému kapitánovi II. triedy na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.“.

01.04.2014

65. V § 29 odsek 6 znie:

01.04.2014

(6) Ďalším členom posádky plavidla nad rámec určený minimálnym počtom členov posádky plavidla je pomocný lodník. Na funkciu pomocný lodník môže byť zaradená fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 16 rokov, má základné vzdelanie, je zdravotne spôsobilá a bezúhonná, pričom palubné práce na plavidle musí vykonávať pod dohľadom odborne spôsobilého člena posádky plavidla, ktorého určí vodca plavidla.“.

01.04.2014

66. V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré sú určené len na športové a oddychové účely s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW a s dĺžkou trupu do 20 m, môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá dosiahla vek najmenej 8 rokov a nie je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla iba pri vykonávaní športovej činnosti na vodných plochách vymedzených plavebným opatrením.“.

01.04.2014

67. V § 31 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.04.2014

c) má požadovaných školiteľov podľa odseku 13.“.

01.04.2014

68. V § 31 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.04.2014

b) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,“.

01.04.2014

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).

01.04.2014

69. V § 31 ods. 5 písm. g) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výcvikovým plavidlom je malé plavidlo, ktoré musí byť počas praktickej výučby kvalifikačného kurzu a štátnej skúšky označené čitateľným a nezmazateľným odnímateľným nápisom „VÝCVIKOVÉ PLAVIDLO“ s výškou najmenej 10 cm, umiestneným na dobre viditeľnom mieste na malom plavidle.“.

01.04.2014

70. V § 31 ods. 14 písmeno b) znie:

01.04.2014

b) vykonávať kvalifikačné kurzy na schválenom výcvikovom plavidle,“.

01.04.2014

71. V § 31 ods. 14 písmeno f) znie:

01.04.2014

f) oznámiť deň, miesto a časový harmonogram konania kvalifikačného kurzu Dopravnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom jeho konania; zmenu týchto údajov a zrušenie termínu oznámi Dopravnému úradu bezodkladne,“.

01.04.2014

72. V § 31 ods. 14 písm. k) sa za slovo „zabezpečiť“ vkladá slovo „schválené“.

01.04.2014

73. V § 31b odsek 4 znie:

01.04.2014

(4) K žiadosti podľa odseku 2 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 cm; pričom k žiadosti o vydanie prvej služobnej lodníckej knižky sa prikladá aj lekársky posudok nie starší ako tri mesiace. K žiadosti podľa odseku 3 sa prikladá farebná fotografia žiadateľa s rozmermi 3 × 3,5 cm a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace.“.

01.04.2014

74. V § 31b ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.04.2014

f) zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla,“.

01.04.2014

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

01.04.2014

75. V § 31b sa vypúšťa odsek 6.

01.04.2014

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

01.04.2014

76. V § 31b ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

01.04.2014

77. V § 32 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo právnická osoba poverená ministerstvom podľa § 22 ods. 11“ a v druhej vete sa slová „klasifikačný preukaz plavidla“ nahrádzajú slovami „potvrdenie o klasifikačnej triede“.

01.04.2014

78. V § 32 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

01.04.2014

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

01.04.2014

79. V § 34 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak do troch rokov od vydania správy o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody vyjdú najavo také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré preukazujú, že závery vyplývajúce z výsledkov odborného vyšetrovania plavebnej nehody v správe sú nesprávne, Dopravný úrad vydá novú správu o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody alebo obnoví odborné vyšetrovanie plavebnej nehody a po jeho skončení vydá novú správu o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody. V novej správe o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody sa uvedú dôvody jej vydania. Vydaním novej správy o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody sa pôvodná správa o výsledkoch odborného vyšetrovania plavebnej nehody zrušuje.“.

01.04.2014

80. V § 38 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „oznamuje Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať podľa § 5c ods. 3 a plní oznamovaciu povinnosť podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,21a)“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

01.04.2014

21a) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.4 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.“.

01.04.2014

81. V § 38 písmeno h) znie:

01.04.2014

h) postupuje pri uznávaní klasifikačných spoločností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,12h)“.

01.04.2014

82. V § 38 písm. i) sa slová „(§ 22 ods. 12)“ nahrádzajú slovami „(§ 22 ods. 13)“.

01.04.2014

83. § 38 sa dopĺňa písmenami o) až t), ktoré znejú:

01.04.2014

o) poveruje osoby vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia podľa § 5a ods. 4 alebo vykonávaním školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach podľa § 5b a odoberá takéto poverenia,

01.04.2014

p) schvaľuje sadzobník úhrad za používanie verejných prístavov,

01.04.2014

q) udeľuje súhlas podľa § 6 ods. 5,

01.04.2014

r) vedie evidenciu o prioritnom investičnom majetku,

01.04.2014

s) vydáva povolenie na prepravu podľa osobitného predpisu,21c)

01.04.2014

t) poskytuje dopravcovi dotácie podľa § 21c.“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:

01.04.2014

21c) Nariadenie Rady (ES) č. 1356/96 z 8. júla 1996 o spoločných pravidlách uplatniteľných na vnútrozemskú nákladnú a osobnú vodnú dopravu medzi členskými štátmi z hľadiska slobody poskytovať také dopravné služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 175, 13. 7. 1996).“.

01.04.2014

84. V § 38a ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich súčastí“.

01.04.2014

85. V § 38a ods. 3 písmeno e) znie:

01.04.2014

e) podieľa sa na vývoji a implementácii a vykonáva správu nových dopravných technológií a riadiacich systémov vodnej dopravy; na nakladanie s týmito dopravnými technológiami a riadiacimi systémami sa vyžaduje súhlas ministerstva,“.

01.04.2014

86. V § 38a sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

01.04.2014

g) plní úlohy určené ministerstvom, ktoré k nej vykonáva zriaďovateľskú funkciu,

01.04.2014

h) je povinná zaslať na základe žiadosti ministerstva vyjadrenie vo veci podľa § 38 písm. m) a n).“.

01.04.2014

87. V § 39 písm. a) druhom bode sa za slovo „plavidiel“ vkladajú slová „a požičovní plavidiel“.

01.04.2014

88. V § 39 písm. a) štvrtom bode sa za slová „ťažobných zariadení“ vkladajú slová „umiestnených na plavidlách“ a slová „§ 23 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7“.

01.04.2014

89. V § 39 sa písmeno a) dopĺňa siedmym a ôsmym bodom, ktoré znejú:

01.04.2014

7. odbornou spôsobilosťou bezpečnostných poradcov a odborníkov,

01.04.2014

8. prepravou nebezpečných tovarov.“.

01.04.2014

90. V § 39 písmeno d) znie:

01.04.2014

d) schvaľuje

01.04.2014

1. technickú dokumentáciu na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,

01.04.2014

2. typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii,

01.04.2014

3. učebné osnovy kvalifikačných kurzov, školiteľov a výcvikové plavidlá,“.

01.04.2014

91. V § 39 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, Dopravný úrad vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát,“.

01.04.2014

92. V § 39 písmeno h) znie:

01.04.2014

h) vydáva povolenie na usporiadanie verejných podujatí podľa článku 1.23 Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,“.

01.04.2014

93. V § 39 písm. i) druhom bode sa za slovo „plavidiel“ vkladajú slová „a vedúcich plavby na plavebnej komore“.

01.04.2014

94. V § 39 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:

01.04.2014

j) predlžuje platnosť lodného osvedčenia a dočasného lodného osvedčenia,

01.04.2014

k) vydáva potvrdenie zdravotnej spôsobilosti (§ 29 ods. 4),“.

01.04.2014

Doterajšie písmená j) až r) sa označujú ako písmená l) až s).

01.04.2014

95. V § 39 písm. l) prvý bod znie:

01.04.2014

1. evidenciu poverení na vykonávanie kvalifikačného kurzu,“.

01.04.2014

96. V § 39 písm. l) tretí bod znie:

01.04.2014

3. evidenciu lodných listín a dokladov podľa písmena i),“.

01.04.2014

97. V § 39 sa písmeno l) dopĺňa ôsmym až desiatym bodom, ktoré znejú:

01.04.2014

8. evidenciu osvedčení podľa § 5a ods. 4,

01.04.2014

9. evidenciu osvedčení o osobitných znalostiach podľa § 5b,

01.04.2014

10. evidenciu osvedčení o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,22a)“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

01.04.2014

22a) Časť 1 kapitola 1.16 body 1.16.1.2.5 a 1.16.15 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.“.

01.04.2014

98. V § 39 písm. n) sa vypúšťa tretí bod.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa vypúšťa.

01.04.2014

99. V § 39 písm. o) prvom bode sa za slovo „plavidiel“ vkladajú slová „a požičovní plavidiel“.

01.04.2014

100. § 39 sa dopĺňa písmenami t) až y), ktoré znejú:

01.04.2014

t) vydáva povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23a) predlžuje platnosť tohto povolenia; ak dôjde k jeho strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát a oznamuje Správnemu výboru23b) žiadosti o vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami, zamietnuté žiadosti a vydané povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru tankovými plavidlami,

01.04.2014

u) môže na základe odporúčania Správneho výboru23b) vydať schvaľovacie osvedčenie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23c)

01.04.2014

v) vydáva osvedčenie podľa § 5a ods. 4 a predlžuje platnosť tohto osvedčenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23d)

01.04.2014

w) vydáva osvedčenie o schválení plavidla, dočasné osvedčenie o schválení plavidla, obnovuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla, predlžuje platnosť osvedčenia o schválení plavidla podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23e) a ak dôjde k strate, znehodnoteniu alebo odcudzeniu osvedčenia o schválení plavidla, vydá na základe písomnej žiadosti jeho duplikát, 23e)

01.04.2014

x) vydáva osvedčenie o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f)

01.04.2014

y) je povinná zaslať na základe žiadosti ministerstva vyjadrenie vo veci podľa § 38 písm. m) a n).“.

01.04.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23f znejú:

01.04.2014

23a) Časť 1 kapitola 1.5 bod 1.5.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

23b) Čl. 17 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

23c) Časť 1 kapitola 1.5 bod 1.5.3 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

23d) Časť 1 kapitola 1.8 bod 1.8.3.16 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

23e) Časť 1 kapitola 1.16 a časť 8 kapitola 8.6 bod 8.6.1 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.

01.04.2014

23f) Časť 8 kapitola 8.2 bod 8.2.1.2 a kapitola 8.6 bod 8.6.2 Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.) v platnom znení.“.

01.04.2014

101. V § 39a ods. 8 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto slová: „vlastníkov plavidiel, prevádzkovateľov plavidiel, prevádzkovateľov terminálov, prevádzkovateľov prístavísk, prevádzkovateľov vodnej cesty, colných orgánov, Hasičského a záchranného zboru, poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby,23g) útvarov Policajného zboru, útvaru vedúceho hygienika ministerstva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 23g znie:

01.04.2014

23g) Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2014

102. V § 39a sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 13, ktoré znejú:

01.04.2014

(9) Z riečnych informačných služieb možno poskytnúť na základe pridelených užívateľských práv tieto informácie podľa odsekov 4 a 5:

01.04.2014

a) informácie o polohe a pohybe plavidla,

01.04.2014

b) informácie o plavbe:

01.04.2014

1. počiatočný prístav,

01.04.2014

2. cieľový prístav,

01.04.2014

3. miesta prechodu na trase,

01.04.2014

c) informácie o plavidle,13ab)

01.04.2014

d) informácie o náklade:

01.04.2014

1. množstvo a druh nákladu,

01.04.2014

2. odosielateľ a príjemca nákladu,

01.04.2014

e) informácie o počte členov posádky plavidla a cestujúcich na plavidle,

01.04.2014

f) informácie o mimoriadnych udalostiach,

01.04.2014

g) informácie o plavebných nehodách.

01.04.2014

(10) Konkretizáciu informácií uvedených v odseku 9, ktoré možno poskytnúť užívateľom riečnych informačných služieb na základe pridelených užívateľských práv, určuje a zverejňuje Dopravný úrad na svojom webovom sídle.

01.04.2014

(11) Informácie z riečnych informačných služieb podľa odsekov 4 a 5, vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu prevádzkovateľa plavidla a meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a e-mailová adresa odosielateľa elektronického hlásenia, možno poskytnúť na základe pridelených užívateľských práv

01.04.2014

a) správcom systémov riečnych informačných služieb iného členského štátu Európskej únie a zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb,

01.04.2014

b) správcom systémov riečnych informačných služieb tretieho štátu v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb,

01.04.2014

c) orgánom verejnej správy na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov,23h)

01.04.2014

d) prevádzkovateľom plavebných komôr na účely prevádzky plavebných komôr,

01.04.2014

e) prevádzkovateľom verejných prístavov na účely prevádzky verejných prístavov,

01.04.2014

f) správcovi vodného toku na účely správy vodných tokov,

01.04.2014

g) iným osobám na účely poskytovania neodkladnej pomoci a odvracania následkov plavebnej nehody, úniku škodlivých látok alebo inej mimoriadnej udalosti.

01.04.2014

(12) Iným užívateľom riečnych informačných služieb, ako je uvedené v odseku 11, možno poskytnúť informácie z riečnych informačných služieb podľa odsekov 4 a 5 na základe odôvodnenej žiadosti, v rozsahu pridelených užívateľských práv a v rozsahu vymedzenom v zmluve uzavretej medzi Dopravným úradom a osobou, o ktorej sa informácie poskytujú. Na sprístupňovanie informácií a údajov z riečnych informačných služieb sa nevzťahuje osobitný predpis.13aa)

01.04.2014

(13) Informácie vrátane osobných údajov z riečnych informačných služieb, ktoré boli získané od správcu riečnych informačných služieb tretieho štátu, sú poskytované v rozsahu vymedzenom v uzavretej vzájomnej dohode o poskytovaní týchto informácií na účely plnenia úloh riečnych informačných služieb.“.

01.04.2014

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 14.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 23h znie:

01.04.2014

23h) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2014

103. V § 39b ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „informácie“ vkladajú slová „podľa § 39a ods. 3“.

01.04.2014

104. V § 39b ods. 1 písmeno e) znie:

01.04.2014

e) referenčné údaje z vodomerných staníc Devín, Bratislava, Medveďov, Komárno a Štúrovo vzťahujúce sa na plavbu, a to:

01.04.2014

1. riečny kilometer, na ktorom je vodomerná stanica umiestnená,

01.04.2014

2. nadmorská výška nulového bodu vodočtu s uvedením výškového systému,

01.04.2014

3. identifikačný kód vodomernej stanice,

01.04.2014

4. úsek vodnej cesty ohraničený riečnymi kilometrami, na ktorý sa vzťahujú údaje z danej vodomernej stanice,

01.04.2014

5. hodnota hladiny nízkej regulačnej vody a plavebnej vody pre danú vodomernú stanicu,

01.04.2014

6. hodnota hladiny vysokej plavebnej vody pre danú vodomernú stanicu.“.

01.04.2014

105. V § 39b ods. 2 písm. b) sa za slová „vodných cestách“ vkladajú slová „v rozsahu, formáte a spôsobom určeným Dopravným úradom“.

01.04.2014

106. V § 39b ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až d) a ods. 2 písm. a) a c)“.

01.04.2014

107. V § 39b ods. 6 prvej vete sa nad slovo „správy“ umiestňuje odkaz 24.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

01.04.2014

24) Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2007 z 22. marca 2007 týkajúce sa technických špecifikácií plavebných správ pre veliteľov lodí, na ktoré odkazuje článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 105, 23. 4. 2007).“.

01.04.2014

108. Nadpis § 39c znie: „Typové schválenie, ochrana osobných údajov a používanie vnútrozemského automatického identifikačného systému“.

01.04.2014

109. V § 39c ods. 3 sa za slovo „používanie“ vkladá slovo „vnútrozemského“.

01.04.2014

110. § 39c sa dopĺňa odsekmi 4 až 10, ktoré znejú:

01.04.2014

(4) Prevádzkovateľ plavidla musí zabezpečiť, aby plavidlá počas prevádzky na vodnej ceste Dunaj boli vybavené transpondérom vnútrozemského automatického identifikačného systému24ca) (ďalej len „transpondér“). Transpondér inštalovaný na plavidle musí byť v prevádzkyschopnom stave, musí byť počas prevádzky zapnutý a údaje zadané do tohto zariadenia musia byť aktuálne.

01.04.2014

(5) Povinnosť podľa odseku 4 sa nevzťahuje na

01.04.2014

a) plavidlá v tlačenej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,

01.04.2014

b) plavidlá v bočne zviazanej zostave, ktoré nezabezpečujú pohyb tejto zostavy,

01.04.2014

c) prievozné lode, ktoré neplávajú voľne,

01.04.2014

d) malé plavidlá.

01.04.2014

(6) Ak plavidlá podľa odseku 5 písm. a) a b) majú nainštalovaný transpondér, tento musí byť počas plavby vypnutý.

01.04.2014

(7) Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je povinný zabezpečiť použitie transpondéra počas prevádzky na nepretržitý prenos týchto údajov:

01.04.2014

a) identifikátor námornej mobilnej služby (MMSI),

01.04.2014

b) názov plavidla,

01.04.2014

c) volací znak plavidla,

01.04.2014

d) typ plavidla,

01.04.2014

e) jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI),

01.04.2014

f) celková dĺžka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,

01.04.2014

g) celková šírka plavidla alebo zostavy plavidiel udávaná s presnosťou na decimetre,

01.04.2014

h) maximálny aktuálny statický ponor plavidla alebo zostavy plavidiel,

01.04.2014

i) typ zostavy plavidiel,

01.04.2014

j) doplnková signalizácia plavidla alebo zostavy plavidiel, ktoré prepravujú nebezpečný tovar,

01.04.2014

k) poloha plavidla (WGS 84),

01.04.2014

l) rýchlosť plavidla vzhľadom na zem (SOG),

01.04.2014

m) kurz plavidla vzhľadom na zem (COG),

01.04.2014

n) presnosť určenia polohy plavidla (GNSS/DGNSS),

01.04.2014

o) aktuálny dátum a čas elektronického navigačného prístroja,

01.04.2014

p) navigačný stav plavidla.

01.04.2014

(8) Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel je zodpovedný za zadané údaje do transpondéra a je povinný zadať do transpondéra akékoľvek zmeny údajov podľa odseku 7 písm. f) až j) a p).

01.04.2014

(9) Transpondér inštalovaný na plavidle alebo na plavidle v zostave, ktoré zabezpečuje pohyb tejto zostavy, nemusí byť zapnutý počas státia na kotvisku, kde je povolené státie zakotvením alebo vyviazaním sa k brehu, v prístave alebo prístavisku.

01.04.2014

(10) Vodca plavidla je povinný riadiť sa údajmi prijatými prostredníctvom transpondéra na zaistenie bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky.“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ca znie:

01.04.2014

24ca) Nariadenie (ES) č. 415/2007.“.

01.04.2014

111. V § 39d ods. 5 písm. b) sa za slová „lodné osvedčenie“ vkladajú slová „alebo osvedčenie o schválení plavidla“.

01.04.2014

112. V § 39d ods. 5 písm. c) sa za slová „platné lodné osvedčenie“ vkladajú slová „alebo platné osvedčenie o schválení plavidla“ a za slová „vydané lodné osvedčenie“ sa vkladajú slová „alebo vydané osvedčenie o schválení plavidla“.

01.04.2014

113. V § 39d ods. 5 písm. d) sa za slová „lodné osvedčenie“ vkladajú slová „alebo osvedčenie o schválení plavidla“.

01.04.2014

114. V § 39d ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo koná amorálne“.

01.04.2014

115. V § 39d ods. 8 sa slová „§ 39 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. i)“.

01.04.2014

116. V § 39d ods. 10 sa slová „§ 39 písm. p)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. q)“.

01.04.2014

117. V § 39e ods. 1 písm. h) sa slová „dychovej skúške; ak bola dychová skúška pozitívna, aby sa podrobil lekárskemu vyšetreniu na zistenie “ nahrádzajú slovom „vyšetreniu“.

01.04.2014

118. V § 40 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „dychovej skúške alebo, ak bola dychová skúška pozitívna, podrobiť sa lekárskemu“.

01.04.2014

119. V § 40 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „alebo koná amorálne“.

01.04.2014

120. V § 40 ods. 6 sa nad slovom „priestupkoch“ odkaz „24)“ nahrádza odkazom „24e)“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Od ústneho pojednávania môže v odôvodnených prípadoch Dopravný úrad upustiť. Ak Dopravný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do ktorej si môžu účastníci konania uplatniť námietky a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní.“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 24e znie:

01.04.2014

24e) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2014

121. V § 40a odsek 1 znie:

01.04.2014

(1) Ministerstvo uloží pokutu

01.04.2014

a) 30 eur držiteľovi licencie, ak poruší povinnosť podľa § 19 ods. 2,

01.04.2014

b) od 165 eur do 1 670 eur dopravcovi, ak poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 21a ods. 4,

01.04.2014

c) 150 eur poverenej právnickej osobe, ak poruší povinnosť podľa § 22 ods. 12.“.

01.04.2014

122. V § 40a ods. 3 písm. a) sa slová „a § 26 až 28“ nahrádzajú čiarkou a slovami „§ 26 a 27, § 28 ods. 2, 3 a 6 a § 39c ods. 4“.

01.04.2014

123. V § 40a ods. 3 písm. b) sa za slovo „zákone“ vkladajú slová „alebo v osobitnom predpise24f)“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 24f znie:

01.04.2014

24f) Nariadenie (EÚ) č. 1177/2010.“.

01.04.2014

124. V § 40a ods. 3 písmeno e) znie:

01.04.2014

e) vlastníkovi stavby, ktorá zasahuje do vodnej cesty alebo ju križuje, ak neoznačil takúto stavbu signálnymi znakmi alebo nezabezpečil ich údržbu,“.

01.04.2014

125. V § 40a ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak nezabezpečila, aby sa na palube plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, nachádzal odborník podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná2d)“.

01.04.2014

126. V § 40a ods. 3 písmeno i) znie:

01.04.2014

i) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zriadi alebo prevádzkuje požičovňu plavidiel bez rozhodnutia o jej zriadení alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o zriadení požičovne plavidiel alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave,“.

01.04.2014

127. V § 40a ods. 3 písmeno k) znie:

01.04.2014

k) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá svojou činnosťou a porušením tohto zákona, pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách, plavebného opatrenia alebo pokynu Dopravného úradu ohrozila bezpečnosť alebo plynulosť plavebnej prevádzky alebo spôsobila plavebnú nehodu,“.

01.04.2014

128. V § 40a ods. 4 úvodnej vete sa suma „165 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.

01.04.2014

129. V § 40a sa odsek 4 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

01.04.2014

c) vodcovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 39c ods. 6 až 8 a 10,

01.04.2014

d) prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v § 28 ods. 3, 4 a 6.“.

01.04.2014

130. V § 40a ods. 6 sa slová „Pokutu možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uložení pokuty možno začať“.

01.04.2014

131. V § 41 odsek 2 znie:

01.04.2014

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní25) sa nevzťahujú na vydávanie záväzných stanovísk, vykonávanie zápisu, zmien a výmazu plavidla z registra a na § 3 ods. 2, § 4 ods. 4, 5 a 7, § 5 ods. 10, § 6 až 6e, § 22 ods. 15, § 31b, § 38 písm. j), l), m, p), q) a s), § 38a písm. h), § 39 písm. a), c), d), e), g), h), i) štvrtý a piaty bod, písm. k), l), n), o), p), q), r) druhý až štvrtý bod, písm. s), u), w), y) a § 39e.“.

01.04.2014

132. § 41 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

01.04.2014

(3) Ak sa žiadateľovi o vydanie lodného osvedčenia, predĺženie platnosti lodného osvedčenia, osobitného povolenia na prevádzku plavidiel, osobitného povolenia na prepravu plavidiel, dočasného lodného osvedčenia, predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia, doplnkového lodného osvedčenia, preukazu odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel, preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malých plavidiel, ciachového preukazu, povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách, osvedčenia podľa § 5a ods. 4, predĺženie platnosti osvedčenia podľa § 5a ods. 4, osvedčenia o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f) alebo povolenia na osobitnú prepravu, sprístupnenie informácie alebo poskytnutie výpisu alebo odpisu z registra plavidiel v plnom rozsahu vyhovie, namiesto rozhodnutia sa žiadateľovi vydá lodné osvedčenie, osobitné povolenie na prevádzku plavidla, osobitné povolenie na prepravu plavidla, dočasné lodné osvedčenie, doplnkové lodné osvedčenie, preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla, ciachový preukaz, povolenie na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách, osvedčenie podľa § 5a ods. 4 osvedčenie o osobitných znalostiach podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23f) alebo osobitné povolenie na prepravu plavidla, sprístupní informácia alebo poskytne výpis alebo odpis z registra plavidiel.

01.04.2014

(4) Orgány štátnej správy pre vnútrozemskú plavbu a prístavy môžu v správnych konaniach podľa tohto zákona použiť doručovanie písomností verejnou vyhláškou, ak ide o konanie s veľkým počtom účastníkov konania alebo ak účastníci konania alebo ich pobyt nie sú im známi.“.

01.04.2014

133. Za § 43b sa vkladá § 43c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2014

㤠43c

01.04.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2014

01.04.2014

(1) Zrušujú sa výnimky z povinnosti platenia úhrady za používanie verejného prístavu vydané podľa tohto zákona účinného do 1. apríla 2014.

01.04.2014

(2) Poverenia na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané podľa tohto zákona účinného do 1. apríla 2014 strácajú platnosť 1. apríla 2014 v časti týkajúcej sa vykonávania skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu. Výmena poverení na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu sa vykoná na základe písomnej žiadosti do 1. júna 2014. Žiadateľ o výmenu poverenia je povinný odovzdať ministerstvu poverenie, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.“.

01.04.2014

134. Príloha č. 1 sa dopĺňa trinástym bodom, ktorý znie:

01.04.2014

13. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.

01.04.2014

135. V prílohe č. 2 Skupine B: Kapitánske osvedčenia pre ostatné vodné cesty Spoločenstva s výnimkou Rýna, Leku a Waalu sa na konci pripájajú slová:

01.04.2014

„Chorvátska republika

01.04.2014

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

01.04.2014

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

01.04.2014

(osvedčenie o odbornej kvalifikácii – kapitán, typ A)

01.04.2014

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

01.04.2014

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

01.04.2014

(osvedčenie o odbornej kvalifikácii – kapitán, typ B)

01.04.2014

(v súlade s vyhláškou o profesijných označeniach a kvalifikáciách kapitánov, úradný vestník č. 73/09).“.

01.04.2014

136. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.04.2014

„Príloha č. 4 k zákonu č. 338/2000 Z. z.

01.04.2014

Vzor

01.04.2014

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti

01.04.2014

príloha

01.04.2014

Čl. II

01.04.2014

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z .z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/ 2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z. zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2014

1. V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné poradovom čísle 58 stĺpci Živnosť vypúšťajú slová „a skúšok“ a v stĺpci Poznámka sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

01.04.2014

2. V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňajú nové živnosti s poradovým číslom 90 a 91, ktoré znejú:

01.04.2014
„90. Činnosť odborníka v oblasti prepravy
nebezpečného tovaru
Osvedčenie
o osobitných
znalostiach
§ 5b ods. 2 zákona
č. 338/2000 Z. z.
v znení zákona č. 35/2014 Z. z.
 91. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie
osvedčenia o osobitných znalostiach
Poverenie§ 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z.
v znení zákona č. 35/2014 Z. z.“.
01.04.2014

Čl. III

01.04.2014

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z. a zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z. , zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z. zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z. a zákona č. 506/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2014

1. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 93 písmeno a) znie:

01.04.2014
„a)Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia  o odbornej spôsobilosti dopravcu ..... 150 eur“.
01.04.2014

2. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 93 písmeno b) znie:

01.04.2014
„b)Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore .....165,50 eura“.
01.04.2014

3. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 93 písmeno d) znie:

01.04.2014
„d)Vykonanie opravnej skúšky podľa 
1. písmena b) .....82, 50 eura
2. písmena c) .....16, 50 eura“.
01.04.2014

4. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 93 písm. e) sa slová „a) až c)“ nahrádzajú slovami „b) alebo c)“.

01.04.2014

5. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 93 písmená h) až j) znejú:

01.04.2014
„h)Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  dopravcu .....20 eur
i)Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .....10 eur
j)Podanie žiadosti o zmenu údajov  v osvedčení o odbornej spôsobilosti  dopravcu .....10 eur.“.
01.04.2014

6. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 93 dopĺňa písmenami k) až n), ktoré znejú:

01.04.2014
„k)Vykonanie skúšky bezpečnostného  poradcu alebo odborníka .....165, 50 eura
l)Vydanie osvedčenia o odbornej  spôsobilosti bezpečnostného poradcu  alebo odborníka .....16, 50 eura
m)Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej  spôsobilosti podľa písmena l) .....9,50 eura
n)Vydanie potvrdenia zdravotnej  spôsobilosti .....5 eur.“.
01.04.2014

7. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 93 časť Oslobodenie znie: „Od poplatku podľa písmen c) až e) tejto položky sú oslobodení príslušníci Hasičského a záchranného zboru na služobné účely a plavební inšpektori.“.

01.04.2014

8. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 94 písm. b) uvádzacia veta znie: „Podanie žiadosti o predĺženie platnosti lodného osvedčenia a vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu“.

01.04.2014

9. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 94 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až j), ktoré znejú:

01.04.2014
„g)Vydanie duplikátu doplnkového lodného  osvedčenia .....33 eur
h)Predĺženie platnosti dočasného lodného  osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu .....33 eur
i)Vydanie duplikátu osobitného povolenia  na prevádzku plavidla alebo duplikátu  osobitného povolenia na prepravu  plavidla .....25 eur
j)Vydanie osobitného povolenia na prepravu  plavidla .....49,50 eura“.
01.04.2014

Doterajšie písmená g) až m) sa označujú ako písmená k) až q).

01.04.2014

10. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 94 písm. l) uvádzacia veta znie: „Podanie žiadosti o predĺženie platnosti ciachového preukazu a vykonanie zmien v ciachovom preukaze alebo žiadosti o vydanie jeho duplikátu pre plavidlá“.

01.04.2014

11. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 94 písmená o) a p) znejú:

01.04.2014
„o)Výmaz plavidla z registra plavidiel  Slovenskej republiky .....6,50 eura
p)Podanie žiadosti o zápis zmeny údajov  do registra plavidiel .....33 eur.“.
01.04.2014

12. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 94 sa vypúšťa písmeno q).

01.04.2014

13. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 94 časť Oslobodenie znie:

01.04.2014

„Oslobodenie

01.04.2014

Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.“.

01.04.2014

14. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 94 časti Poznámky prvom bode sa slová „písmena h)“ nahrádzajú slovami „písmena l)“.

01.04.2014

15. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 95 písm. a) uvádzacia veta znie: „Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu“.

01.04.2014

16. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 95 písmená b) až d) znejú:

01.04.2014
„b)Schválenie technickej dokumentácie  na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu  malého plavidla, ktoré podlieha registrácii  a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii  a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu  alebo rekonštrukciu tohto plavidla .....165 eur
c)Schválenie typovej dokumentácie  na individuálnu stavbu malého plavidla,  ktoré podlieha registrácii a súčasne  nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie  typového osvedčenia takéhoto plavidla .....99,50 eura
d)Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu  malého plavidla, ktoré podlieha registrácii  a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii  podľa schválenej typovej dokumentácie .....16,50 eura“.
01.04.2014

17. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 95 písm. f) sa slovo „stanoviska“ nahrádza slovom „súhlasu“.

01.04.2014

18. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 95 písmená g) až i) znejú:

01.04.2014
„g)Vydanie duplikátu typového osvedčenia  malého plavidla, ktoré podlieha registrácii  a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii .....50 eur
h)Vydanie povolenia na usporiadanie  verejného podujatia, za každý úkon .....20 eur
i)Vydanie poverenia na vykonávanie  školení žiadateľov o osvedčenie ..... 
1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného  poradcu .....200 eur
2. o osobitných znalostiach .....200 eur“.
01.04.2014

19. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 95 písmená k) a l) znejú:

01.04.2014
„k)Podanie žiadosti o vykonanie zmien  učebných osnov kvalifikačného kurzu  vodcu malého plavidla .....40 eur
l)Podanie žiadosti o vykonanie zmien  školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu  malého plavidla .....40 eur“.
01.04.2014

20. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 95 písm. o) sa slovo „Vykonanie“ nahrádza slovami „Podanie žiadosti o vykonanie“ a slová „l) a m)“ sa nahrádzajú slovami „m) a n)“.

01.04.2014

21. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 95 písmeno p) znie:

01.04.2014
„p)Vydanie poverenia na vykonávanie  technickej prehliadky plavidla .....200 eur“.
01.04.2014

22. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava sa položka 95 dopĺňa písmenami r) až v), ktoré znejú:

01.04.2014
„r)Vydanie povolenia na medzinárodnú  prepravu nebezpečného tovaru v tankových  plavidlách .....65 eur
s)Predĺženie platnosti povolenia  na medzinárodnú prepravu nebezpečného  tovaru v tankových plavidlách alebo  vydanie jeho duplikátu .....33 eur
t)Vydanie osvedčenia o schválení plavidla  alebo dočasného osvedčenia o schválení  plavidla.....65 eur
u)Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení  plavidla alebo vydanie jeho duplikátu .....33 eur
v)Vydanie schvaľovacieho osvedčenia .....33 eur“.
01.04.2014

Čl. IV

01.04.2014

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z. a zákona č. 506/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2014

§ 68 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

01.04.2014

w) vydáva súhlas prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia100a) na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche.“.

01.04.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 100a znie:

01.04.2014

100a) § 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2014

Čl. V

01.04.2014

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z. zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2014

1. V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

01.04.2014

t) vydávať súhlas prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia58a) na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche, ktorého súčasťou je aj súhlas vydaný podľa osobitného predpisu.58b)“.

01.04.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a a 58b znejú:

01.04.2014

58a) § 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.04.2014

58b) § 37 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.“.

01.04.2014

2. V § 73 ods. 1 sa za slová „tohto zákona“ vkladajú slová „a na vydanie súhlasu podľa § 48 ods. 4 písm. t)“.

01.04.2014

Čl. VI

01.04.2014

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2014

1. V prílohe č. 2 bode A.2.1 písm. e) sa za francúzsky text „carte de qualification de conducteur“ vkladá nový riadok, ktorý znie „kvalifikacijska kartica vozača“.

01.04.2014

2. Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

01.04.2014

4. Smernica Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti dopravnej politiky (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).“.


01.04.2014

Čl. VII

01.04.2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 580/2003 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z., zákonom č. 561/2005 Z. z., zákonom č. 193/2007 Z. z., zákonom č. 500/2007 Z. z., zákonom č. 179/2008 Z. z., zákonom č. 435/2008 Z. z., zákonom č. 191/2009 Z. z., zákonom č. 469/2009 Z. z., zákonom č. 556/2010 Z. z., zákonom č. 133/2013 Z. z., zákonom č. 402/2013 Z. z. a týmto zákonom.

01.04.2014

Čl. VIII

01.04.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


01.04.2014

Ivan Gašparovič v. r.

01.04.2014

Pavol Paška v. r.

01.04.2014

Robert Fico v. r.