20.12.2014

345

20.12.2014

VYHLÁŠKA

20.12.2014

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

20.12.2014

z 1. decembra 2014

20.12.2014

o ohňostrojných prácach

20.12.2014

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 87 ods. 1 písm. g) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


20.12.2014

§ 1

20.12.2014

Predmet vyhlášky

20.12.2014

Táto vyhláška upravuje podmienky vykonávania ohňostrojných prác.

20.12.2014

§ 2

20.12.2014

Pravidlá zaobchádzania s pyrotechnickými výrobkami

20.12.2014

(1) Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami môžu byť prítomné len osoby, ktoré plnia úlohy v súvislosti s nakladaním, vykladaním a prepravou pyrotechnických výrobkov, uskladňovaním pyrotechnických výrobkov, predajom pyrotechnických výrobkov, prípravou pyrotechnických výrobkov na použitie a kontrolou pyrotechnických výrobkov.

20.12.2014

(2) Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami, ako aj v miestnostiach, kde sú pyrotechnické výrobky uskladnené, sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.

20.12.2014

§ 3

20.12.2014

Technologický postup ohňostrojných prác

20.12.2014

Technologický postup ohňostrojných prác obsahuje

20.12.2014

a) účel ohňostrojných prác,

20.12.2014

b) vymedzenie pyrotechnických výrobkov,

20.12.2014

c) rozmiestnenie a postupnosť odpaľovania pyrotechnických výrobkov vrátane použitých odpaľovacích zariadení a ich rozmiestnenie,

20.12.2014

d) spôsob odpaľovania a obmedzujúce podmienky odpaľovania pyrotechnických výrobkov,

20.12.2014

e) spôsob vykonania roznetu,

20.12.2014

f) spôsob kontroly elektrického obvodu, výpočet odporu v roznetnom okruhu, určenie maximálnej hodnoty odporu roznetného okruhu,

20.12.2014

g) spôsob ochrany pred účinkami ohňostrojných prác, zabezpečenie prítomnosti zdravotnej služby a zabezpečenie opatrení ochrany pred požiarmi,

20.12.2014

h) počet osôb, ktoré sú potrebné pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami,

20.12.2014

i) popis miesta výkonu ohňostrojných prác a najbližšieho okolia s vymedzením manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu,

20.12.2014

j) spôsob vypratania a uzavretia manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu,

20.12.2014

k) prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov, núdzového signálu a spôsoby ich vyhlasovania,

20.12.2014

l) miesto odpalu,

20.12.2014

m) čakaciu dobu po odpale,

20.12.2014

n) určenie bezpečnej vzdialenosti pre odpaľovačov ohňostrojov,

20.12.2014

o) predpísané a zakázané úkony pri výkone ohňostrojných prác.

20.12.2014

p) spôsob vykonania prehliadky miesta odpalu a miest predpokladaného dopadu zvyškov odpálených pyrotechnických výrobkov,

20.12.2014

q) spôsob vykonania prehliadky zlyhaných pyrotechnických výrobkov alebo ich častí na mieste odpalu a miestach dopadu,

20.12.2014

r) opatrenia pri zlyhavkách a postupy pri likvidácii zlyhaviek,

20.12.2014

s) oprávnenie a zodpovednosť jednotlivých osôb vykonávajúcich ohňostrojné práce,

20.12.2014

t) druh, spôsob a rozsah použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,

20.12.2014

u) situačný výkres s mierkou a nákresom miesta plánovaných ohňostrojných prác, v ktorom je vyznačený bezpečnostný okruh, manipulačný priestor, miesto odpalu, nehnuteľnosti a okolie v okruhu minimálne dvojnásobku stanovenej bezpečnostnej vzdialenosti od miesta odpalu.

20.12.2014

§ 4

20.12.2014

Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor

20.12.2014

(1) Pre všetky ohňostrojné práce sa vymedzí bezpečnostný okruh a manipulačný priestor. Za uzavretie a uvoľnenie bezpečnostného okruhu a manipulačného priestoru zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý určuje ich vymedzenie.

20.12.2014

(2) Bezpečnostný okruh sa zabezpečuje tak, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Bezpečnostný okruh sa vyčistí a uzavrie najneskôr 30 minút pred plánovaným začatím ohňostrojných prác a po vykonaní úkonov po ukončení ohňostrojných prác sa bezpečnostný okruh uvoľní.

20.12.2014

(3) Ak sa v bezpečnostnom okruhu nachádzajú ľahko zápalné látky, vedúci odpaľovač ohňostrojov prijme opatrenia pre zabezpečenie ich ochrany pred požiarmi.

20.12.2014

(4) Vedúci odpaľovač ohňostrojov určí manipulačný priestor tak, aby sa v súvislosti s postupom odpaľovania zabezpečili podmienky na bezpečné odpaľovanie pyrotechnických výrobkov.

20.12.2014

(5) Manipulačný priestor je potrebné vypratať a uzavrieť najneskôr pred dopravením pyrotechnických výrobkov určených na vykonanie ohňostrojných prác.

20.12.2014

(6) V manipulačnom priestore a vo vnútri bezpečnostného okruhu sa po ich uzavretí môžu zdržiavať len osoby oboznámené s technologickým postupom vykonávania ohňostrojných prác, ktoré vedúci odpaľovač ohňostrojov písomne určil.

20.12.2014

(7) Kontrolné a dozorné orgány majú prístup do manipulačného priestoru a do vnútra bezpečnostného okruhu len s vedomím vedúceho odpaľovača ohňostrojov.

20.12.2014

§ 5

20.12.2014

Vybavenie osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami

20.12.2014

Odpaľovač ohňostrojov je pri príprave, odpaľovaní pyrotechnických výrobkov, kontrole odpaliska zneškodňovaní a likvidácii zlyhaviek a upratovaní zvyškov pyrotechnických výrobkov po vykonaných ohňostrojných prácach vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

20.12.2014

§ 6

20.12.2014

Odpaľovacie zariadenia

20.12.2014

(1) Odpaľovacie zariadenia použité pri ohňostrojných prácach sú vyhotovené tak, aby bol zabezpečený bezpečný výmet pyrotechnických výrobkov, bezpečnosť v manipulačnom priestore a v priestore odpaľovania pyrotechnických výrobkov.

20.12.2014

(2) Odpaľovacie zariadenia sa nasmerujú tak, aby bol korigovaný spád vetrom unášaných zvyškov pyrotechnických výrobkov.

20.12.2014

(3) Medzi jednotlivými zostavami odpaľovacích zariadení je manipulačný priestor určený v technologickom postupe ohňostrojných prác.

20.12.2014

§ 7

20.12.2014

Odpálenie ohňostroja

20.12.2014

(1) Vedúci odpaľovač ohňostrojov sa pred začatím ohňostrojných prác presvedčí, či sú splnené všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku určené v technologickom postupe a v rozhodnutí o povolení ohňostrojných prác.

20.12.2014

(2) Vedúci odpaľovač ohňostrojov pred začatím ohňostrojných prác oboznámi každého odpaľovača ohňostroja s povinnosťami a úlohami, ktoré bude plniť pri odpaľovaní ohňostroja. Každý odpaľovač ohňostrojov je oboznámený s činnosťou ostatných odpaľovačov ohňostrojov.

20.12.2014

(3) V prípade hroziaceho nebezpečenstva vedúci odpaľovač ohňostrojov preruší, prípadne predčasne ukončí ohňostrojné práce.

20.12.2014

§ 8

20.12.2014

Postup po ukončení ohňostrojných prác

20.12.2014

(1) Po ukončení ohňostrojných prác vedúci odpaľovač ohňostrojov zabezpečí, aby sa po uplynutí čakacej doby vykonala prehliadka odpaľovacích zariadení a miesta odpalu. Ak sa ohňostrojné práce vykonávajú za tmy, prehliadka sa zopakuje pri dennom svetle, najbližšie ráno po rozvidnení.

20.12.2014

(2) Vedúci odpaľovač ohňostrojov po prehliadke zabezpečí vyčistenie priestorov odpaľovacích zariadení a miesta odpalu od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí.

20.12.2014

(3) Nájdené zlyhavky a nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa po skončení prehliadky bezodkladne zničia v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu.

20.12.2014

(4) Zničenie zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov vykoná vedúci odpaľovač ohňostrojov alebo ním v technologickom postupe určený alebo poverený odpaľovač ohňostrojov a o ich zničení vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou zápisnice o vykonaní ohňostrojných prác.


20.12.2014

§ 9

20.12.2014

Účinnosť

20.12.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. decembra 2014.


20.12.2014

Pavol Pavlis v. r.