Nariadenie vlády č. 342/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Čiastka 105/2014
Platnosť od 10.12.2014
Účinnosť od 01.03.2017
01.01.2015

342

01.01.2015

NARIADENIE VLÁDY

01.01.2015

Slovenskej republiky

01.01.2015

z 20. novembra 2014,

01.01.2015

ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

01.01.2015

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

Predmet úpravy

01.01.2015

Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb1) (ďalej len „priame platby“), ktorými sú

01.01.2015

a) prechodný zjednodušený režim základnej platby (ďalej len „jednotná platba na plochu“),2)

01.01.2015

b) platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie,3)

01.01.2015

c) platba pre mladých poľnohospodárov.4)

01.01.2015

Minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Všeobecné požiadavky

01.01.2015

(1) Žiadosť o priame platby (ďalej len „žiadosť“) môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre5) (ďalej len „platobná agentúra“) predložiť osoba,6) ktorá obhospodaruje poľnohospodársku plochu vedenú v evidencii7) dielov pôdnych blokov8) na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).

01.01.2015

(2) Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha

01.03.2017

a) dosahuje výmeru najmenej 1 ha, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé časti dielov pôdnych blokov príslušného druhu poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom,

01.01.2015

b) je mu k dispozícii k 31. máju príslušného roka,

01.01.2015

c) má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničená,

01.01.2015

d) využívaná na pestovanie rýchlorastúcich drevín druhov stromov je vysadená druhmi stromov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, vrátane dodržania maximálneho cyklu zberu,

01.01.2015

e) využívaná na pestovanie konope je osiata osivom odrôd podľa osobitného predpisu.9)

01.03.2017

(3) Priame platby sa poskytnú na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorú žiadateľ obhospodaruje a na ktorú možno poskytnúť podporu9a) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov a ktorá sa využíva na poľnohospodársku činnosť alebo sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť podľa odseku 4.

01.03.2017

(4) Ak sa poľnohospodárska plocha využíva aj na nepoľnohospodársku činnosť, považuje sa za plochu využívanú prevažne na poľnohospodársku činnosť, ak jej využitie na poľnohospodársku činnosť nie je vzhľadom na intenzitu, povahu, trvanie a časové rozvrhnutie nepoľnohospodárskej činnosti obmedzené viac ako 28 dní v príslušnom roku, z toho v období od 15. mája do 15. septembra príslušného roka môže byť využitie tejto plochy na poľnohospodársku činnosť obmedzené najviac 14 dní.

01.03.2017

(5) Ak žiadateľ využíva poľnohospodársku plochu na pestovanie konope, je povinný

01.03.2017

a) najneskôr do troch dní oznámiť platobnej agentúre začiatok kvitnutia konope na príslušnom diele pôdneho bloku,

01.03.2017

b) pestovať plodiny konope za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi aspoň desať dní po skončení kvitnutia.

01.03.2017

(6) Žiadateľ môže vykonať zber konope aj skôr ako podľa odseku 5 písm. b), ak dodrží požiadavky podľa osobitného predpisu.10)

01.03.2017

(7) Priame platby sa poskytnú na základe žiadosti žiadateľovi, ktorý

01.03.2017

a) spĺňa požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa § 3,

01.03.2017

b) spĺňa pravidlá krížového plnenia podľa § 4,

01.03.2017

c) vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu11) alebo udržiava poľnohospodársku plochu12) podľa § 5.

01.03.2017

(8) Priame platby sa poskytnú aj žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. c), ale na poľnohospodárskej ploche vykonáva minimálnu činnosť podľa § 6.

01.01.2015

§ 3

01.01.2015

Požiadavky na aktívneho poľnohospodára

01.03.2017

(1) Priame platby sa neposkytnú, ak poľnohospodárska plocha podľa § 2 ods. 8 predstavuje viac ako 50 % celej poľnohospodárskej plochy nahlásenej podľa osobitného predpisu13) a ak sa na tejto poľnohospodárskej ploche nevykonáva minimálna činnosť podľa § 6.

01.03.2017

(2) Priame platby sa neposkytnú prevádzkovateľom letísk, vodární, trvalých športovísk alebo rekreačných plôch alebo poskytovateľom železničných služieb alebo realitných služieb.

01.03.2017

(3) Neposkytnutie priamych platieb podľa odseku 2 sa neuplatňuje, ak sa preukáže

01.01.2015

a) skutočnosť podľa osobitného predpisu,14)

15.04.2015

b) že celá poľnohospodárska plocha určená podľa osobitného predpisu13) predstavuje aspoň 28 ha, alebo

01.03.2017

c) že celkové príjmy z poľnohospodárskych činností v predchádzajúcom účtovnom období, za ktoré je takýto doklad k dispozícii, predstavujú najmenej jednu tretinu celkových príjmov získaných v tomto účtovnom období.

01.03.2017

(4) Neposkytnutie priamych platieb podľa odseku 2 sa neuplatňuje, ak celková výška priamych platieb podľa osobitného predpisu15) nepresahuje 2 000 eur.

01.01.2015

(5) Ak platobná agentúra nemá údaje týkajúce sa sumy priamych platieb uvedenej v odseku 4, uplatňuje sa postup podľa osobitného predpisu.16)

01.01.2015

§ 4

01.01.2015

Pravidlá krížového plnenia

01.01.2015

(1) Žiadateľ o priame platby je povinný spĺňať pravidlá krížového plnenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 a ktoré sa týkajú týchto oblastí

01.01.2015

a) životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy,

01.01.2015

b) verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín,

01.01.2015

c) dobré životné podmienky zvierat.

01.03.2017

(2) Na účely plnenia pravidiel krížového plnenia v oblasti podľa odseku 1 písm. a) sa použijú koeficienty pre výpočet množstva vyprodukovaného dusíka uvedené v prílohe č. 3.

01.03.2017

(3) Ak žiadateľ poruší normu, ktorá je zároveň požiadavkou uvedenou v prílohe č. 2, považuje sa to za nesplnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.17)

01.03.2017

(4) Ak sa podiel poľnohospodárskej plochy s trvalým trávnym porastom vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ploche nahlásenej žiadateľmi v porovnaní s ­referenčným podielom zníži o hodnotu ustanovenú osobitným predpisom,18) je žiadateľ na základe rozhodnutia platobnej agentúry19) povinný zmeniť druh poľ­nohospodárskej plochy na trvalý trávny porast.

01.01.2015

§ 5

01.01.2015

Podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie

01.01.2016

(1) Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy orná pôda povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, zabezpečiť, aby orná pôda vhodná na pestovanie plodín, ale ležiaca úhorom, bola obhospodarovaná; obhospodarovaním sa na účely tohto odseku rozumie najmä zabránenie rozširovaniu samonáletov drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.

01.01.2015

(2) Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast20) povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, udržiavať všetky plochy kosením, spásaním a doplnkovo aj mulčovaním podľa nadmorskej výšky a v termínoch uvedených v prílohe č. 4. Žiadateľ je povinný najneskôr do 14 dní po vykonaní kosby odstrániť pokosenú hmotu.

01.01.2015

(3) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na plochy trvalých trávnych porastov, na ktorých je určený spôsob obhospodarovania podľa osobitného predpisu.21)

01.01.2015

(4) Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalé plodiny22) povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, zabezpečiť ich obhospodarovanie; obhospodarovaním sa na účely tohto odseku rozumie najmä viditeľné ošetrovanie výsadby a ošetrovanie medziradia v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.

01.01.2015

(5) Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy podľa odsekov 1, 2 alebo 4 povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, nevstupovať na túto poľnohospodársku plochu v čase, keď môže dôjsť k jej zhutňovaniu a rozbahneniu.

01.01.2015

(6) Povinnosť podľa odseku 5 sa nevzťahuje na čas nevyhnutne potrebný na zber plodín v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.

01.01.2015

§ 6

01.01.2015

Podmienky minimálnej činnosti na poľnohospodárskej ploche prirodzene ponechanej v stave vhodnom na pastvu

01.01.2015

Žiadateľ o priame platby je na diele pôdneho bloku s druhom poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast povinný v roku, v ktorom podal žiadosť, trvalo zabezpečovať jej udržiavanie; udržiavaním plochy sa rozumie činnosť, ktorá zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín.

01.01.2015

§ 7

01.01.2015

Jednotná platba na plochu

01.03.2017

Jednotná platba na plochu sa poskytne žiadateľovi, ktorý spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2.

01.01.2015

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

01.01.2015

§ 8

01.01.2015

Všeobecné požiadavky

01.01.2015

(1) Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie sa poskytne žiadateľovi, ktorý

01.03.2017

a) spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2,

01.01.2015

b) na poľnohospodárskej ploche dodržiava poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len „postupy“) podľa odseku 2, ak je to v súlade s osobitným predpisom.24)

01.01.2015

(2) Postupy zahŕňajú

01.01.2015

a) diverzifikáciu plodín,

01.01.2015

b) zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu,

01.01.2015

c) existenciu oblasti ekologického záujmu.

01.01.2015

(3) Postupy podľa odseku 2 sa nevzťahujú na plochu žiadateľa spĺňajúcu požiadavky podľa osobitného predpisu.25)

01.01.2015

§ 9

01.01.2015

Diverzifikácia plodín

01.01.2015

(1) Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru od 10 ha do 30 ha vrátane, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.26)

01.01.2015

(2) Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru viac ako 30 ha, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.27)

01.01.2015

(3) Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,28) ustanovenia odsekov 1 a 2 sa na neho nevzťahujú.

01.01.2015

(4) Na účely výpočtu podielov rôznych plodín podľa odsekov 1 a 2 je rozhodujúcim obdobie od 15. mája do 15. septembra príslušného roka.

01.01.2015

§ 10

01.01.2015

Zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu

01.01.2015

(1) Ak sa trvalý trávny porast nachádza v celom rozsahu alebo čiastočne v oblastiach podľa osobitného predpisu,29) žiadateľ nesmie zmeniť druh poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast na iný druh poľnohospodárskej plochy ani ho nesmie orať.

01.01.2015

(2) Žiadateľ je na základe rozhodnutia platobnej agentúry19) povinný zmeniť druh poľnohospodárskej plochy na trvalý trávny porast v termíne určenom podľa osobitného predpisu,30) ak

01.01.2015

a) žiadateľ zmenil druh poľnohospodárskej plochy trvalý trávny porast na iný druh poľnohospodárskej plochy alebo preoral trvalý trávny porast podľa odseku 1,

01.01.2015

b) podiel poľnohospodárskej plochy s trvalým trávnym porastom vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej ploche nahlásenej13) žiadateľmi sa v porovnaní s referenčným podielom zníži o hodnotu ustanovenú osobitným predpisom.31)

01.01.2015

§ 11

01.01.2015

Existencia oblasti ekologického záujmu

01.01.2015

(1) Ak orná pôda žiadateľa predstavuje výmeru viac ako 15 ha vrátane, je žiadateľ povinný dodržiavať podmienky postupu podľa osobitného predpisu.32)

01.01.2015

(2) Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa odseku 1, použije na účely splnenia postupu podľa osobitného predpisu32) jeden alebo viacero typov plôch podľa odseku 3. Na výpočet výmery oblasti ekologického záujmu sa použijú váhové faktory uvedené v prílohe č. 5.

01.01.2015

(3) Oblasti ekologického záujmu zahŕňajú tieto plochy:

01.01.2015

a) orná pôda ležiaca úhorom,

01.01.2016

b) terasy uvedené v prílohe č. 2,

01.01.2016

c) krajinné prvky uvedené v prílohe č. 2,

01.01.2015

d) nárazníkové zóny,

01.01.2015

e) plochy rýchlorastúcich drevín vysadené druhmi stromov uvedenými v prílohe č. 1,

01.01.2015

f) plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou tvorené

01.01.2015

1. zmesou druhov plodín, alebo

01.01.2015

2. vysievaním druhov tráv pod hlavnú plodinu,

01.01.2015

g) plochy s plodinami, ktoré viažu dusík, uvedenými v prílohe č. 6.

01.01.2016

(4) Na účely odseku 3 písm. a) sa za ornú pôdu ležiacu úhorom považuje plocha ornej pôdy, ktorá leží úhorom najmenej v období od 1. marca do 1. septembra príslušného roka.

01.01.2016

(5) Na plochách podľa odseku 3 písm. a) a f) žiadateľ nesmie používať hnojivá a prípravky na ochranu rastlín. Na plochách podľa odseku 3 písm. e) žiadateľ nesmie používať minerálne hnojivá a prípravky na ochranu rastlín.

01.01.2016

(6) Ak oblasť ekologického záujmu podľa odseku 3 písm. d) je tvorená plochami inými ako plochami uvedenými v prílohe č. 2, ich minimálna šírka musí byť viac ako 10 m vrátane. Plochy s nárazníkovými zónami, ktoré možno odlíšiť od priľahlej poľnohospodárskej plochy, žiadateľ udržiava podľa § 5.

01.01.2016

(7) Plodiny, ktoré možno použiť na účely odseku 3 písm. f), sú uvedené v prílohe č. 7. Plochy podľa odseku 3 písm. f) prvého bodu musia byť osiate druhmi plodín v súlade s agrotechnickou praxou s najneskorším termínom výsevu do 30. septembra kalendárneho roku. Plochy podľa odseku 3 písm. f) nezahŕňajú plochy vysadené druhmi plodín podľa osobitného predpisu.33) Na účely odseku 3 písm. f) prvého bodu sa za zmes druhov plodín považuje zmes, ktorá obsahuje maximálne 90 % jednej z plodín uvedených v prílohe č. 7.

01.01.2016

(8) Žiadateľ je na plochách podľa odseku 3 písm. g) v rozhodujúcom období od 15. novembra príslušného roka do 15. februára nasledujúceho roka povinný zabezpečiť pokrytie plôch podľa odseku 3 písm. g) oziminou. Pri plochách s plodinami pestovanými v oblastiach podľa osobitného predpisu,34) je žiadateľ povinný dodržiavať obmedzenia podľa osobitného predpisu.35)

01.01.2016

(9) Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,36) nevzťahuje sa na neho povinnosť podľa odseku 1.

01.01.2015

§ 12

01.01.2015

Platba pre mladých poľnohospodárov

01.01.2015

(1) Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne žiadateľovi, ktorý

01.03.2017

a) spĺňa minimálne požiadavky na poskytnutie priamych platieb podľa § 2,

01.01.2015

b) spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,37)

01.01.2015

c) má ukončené stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie alebo obdobné vzdelanie v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“) s poľ­nohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním.

01.01.2015

(2) Podmienku podľa odseku 1 písm. c) nemusí spĺňať žiadateľ, ktorý má najmenej 18 mesiacov praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe a absolvoval akre­di­tovaný38) vzdelávací kurz alebo obdobný kurz v inom členskom štáte zameraný na poľnohospodárske podnikanie.

01.01.2016

(3) Ak je žiadateľom právnická osoba, platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne, ak mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má v roku podania žiadosti o platbu pre mladých poľnohospodárov nad touto právnickou osobou účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík.

15.04.2015

(4) Na účely odseku 3 mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má nad právnickou osobou účinnú kontrolu, ak je oprávnený konať za právnickú osobu sám alebo spoločne s ďalšími osobami v závislosti od právnej formy právnickej osoby a zároveň má sám alebo spoločne s ďalšími mladými poľnohospodármi, oprávnenými konať za právnickú osobu, právo na najmenej 50 % ziskov spoločnosti.

01.01.2015

(5) Na účely odseku 3 mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) má nad právnickou osobou dlhodobú kontrolu, ak spĺňa podmienky podľa odseku 4 počas kalendárneho roka.

01.01.2015

(6) Ak sa na právnickej osobe kapitálovo alebo riadením podieľa viacero fyzických osôb vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár podľa odseku 1 písm. b) a c) musí mať účinnú a dlhodobú kontrolu podľa odseku 3 sám alebo spolu s ďalšími osobami.

01.01.2015

(7) Platba pre mladých poľnohospodárov sa poskytne žiadateľovi najviac na prvých 28 ha, na ktoré možno poskytnúť podporu.

01.01.2015

§ 13

01.01.2015

Predkladanie žiadosti

01.01.2015

(1) Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného roka formou jednotnej žiadosti, ktorá obsahuje informácie podľa osobitného predpisu,39) vrátane príloh podľa odseku 3.

01.01.2015

(2) Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu40) alebo sa žiadosť považuje za neprípustnú podľa osobitného predpisu.41)

01.01.2015

(3) Prílohou žiadosti je

01.01.2015

a) grafický materiál poľnohospodárskej plochy, ktorá je vedená v evidencii dielov pôdnych blokov,

01.01.2015

b) zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia na účely platby podľa § 7,

01.01.2015

c) zoznam poľnohospodárskych pozemkov a spôsob ich využitia na účely § 8 ods. 2 písm. c),

01.01.2015

d) čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.

01.01.2015

(4) Ak sa na žiadateľa vzťahuje § 8 ods. 3, prílohou žiadosti je aj potvrdenie podľa osobitného predpisu.42)

01.01.2015

(5) Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 12, prílohou žiadosti je aj

01.01.2015

a) doklad o ukončenom strednom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní s poľnohospodárskym, potravinárskym alebo veterinárnym zameraním alebo obdobný doklad vydaný v inom členskom štáte, alebo

15.04.2015

b) pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad a potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2, alebo iný obdobný doklad vydaný v inom členskom štáte; ak žiadateľ nepredloží potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu podľa § 12 ods. 2 ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra 2015.

01.01.2015

(6) Ak žiadateľ o platbu pre mladých poľnohospodárov je právnickou osobou, prílohou žiadosti je aj doklad, ktorý preukazuje skutočnosti podľa § 12 ods. 3 v závislosti od právnej formy žiadateľa.

01.01.2015

(7) Ak žiadateľ na účely preukázania skutočnosti podľa osobitného predpisu14) použije postup podľa § 3 ods. 3 písm. a), prílohou žiadosti je aj daňové priznanie žiadateľa.

01.01.2015

(8) Ak žiadateľ využíva poľnohospodársku plochu na pestovanie konope podľa § 2 ods. 2 písm. e), prílohou žiadosti je aj

01.01.2015

a) náveska certifikovaného osiva prvej alebo následnej generácie43) alebo jej úradne osvedčená kópia,

01.01.2015

b) údaj o množstve použitého osiva v kg/ha.44)

01.01.2015

(9) Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa odseku 10, vrátane príloh podľa odseku 11.

01.01.2015

(10) Identifikačný list žiadateľa obsahuje

01.01.2015

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,

01.01.2015

b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo žiadateľa a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

01.01.2015

c) obchodné meno , sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu,

01.01.2015

d) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,

01.01.2015

e) zoznam častí poľnohospodárskeho podniku, ak ide o poľnohospodársky podnik,

01.01.2015

f) označenie osôb, ktoré sa majú posudzovať na účely platby podľa § 12.

01.01.2015

(11) Prílohou identifikačného listu žiadateľa je

01.01.2015

a) výpis z obchodného registra alebo z inej obdobnej evidencie nie starší ako 60 dní, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,

01.01.2015

b) doklad o bankovom účte žiadateľa.

01.01.2015

(12) Na žiadateľa sa nevzťahuje ustanovenie odseku 3 písm. a), ak

01.01.2015

a) poľnohospodárska plocha, na ktorú žiadosť nepodal, nepresahuje výmery podľa osobitného predpisu,45) alebo

01.01.2015

b) nepožiadal o priame platby a poľnohospodárska plocha, na ktorú žiadosť nepodal, nepresahuje výmery podľa osobitného predpisu.45)

01.01.2015

(13) Ak žiadateľa predložil žiadosť podľa osobitného predpisu,46) ustanovenie odseku 9 sa na neho nevzťahuje.

01.01.2015

§ 14

01.01.2015

Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb

01.01.2015

(1) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 150 000 eur, v príslušnom roku znížia o 5 %.

01.01.2015

(2) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, sa v príslušnom roku znížia aj žiadateľovi, u ktorého sa preukážu okolnosti podľa osobitného predpisu.47)

01.01.2015

(3) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 2 000 eur, v príslušnom roku znížia podľa osobitného predpisu.48)

01.01.2015

(4) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,49) sa určia ako násobok priamych platieb určených na základe žiadosti a koeficientu úhrady finančnej disciplíny. Koeficient úhrady finančnej disciplíny je podiel prostriedkov finančnej disciplíny získaných podľa osobitného predpisu49) a priamych platieb určených na základe žiadostí prekračujúcich 2 000 eur.

01.01.2015

(5) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,50) ak je žiadosť predložená oneskorene.

01.01.2015

(6) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,51) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu52) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom.

01.01.2015

(7) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, 8 alebo § 12, sa upravia podľa osobitného predpisu51) aj vtedy, ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu52) zistí porušenie podmienok alebo požiadaviek ustanovených v

01.01.2015

a) § 2 ods. 2,

01.03.2017

b) § 2 ods. 7 písm. c)

01.03.2017

c) § 2 ods. 8,

01.01.2015

d) § 12 ods. 1 až 3 a 7,

01.01.2015

e) § 13 ods. 8 alebo

01.01.2015

f) § 16 ods. 4, 5 a 7.

01.01.2015

(8) Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,53) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu54) zistí nedodržiavanie pravidiel krížového plnenia podľa § 4.

01.01.2015

(9) Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,55) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu56) zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky požadované na získanie priamych platieb.

01.01.2015

(10) Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 7, 8 alebo § 12 sa neposkytnú, ak platobná agentúra zistí porušenie povinnosti podľa

01.01.2015

a) § 16 ods. 2 alebo

01.01.2015

b) § 16 ods. 3.

01.01.2015

§ 15

01.01.2015

Sumy priamych platieb

01.01.2015

(1) Vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) sa oznamujú sumy priamych platieb podľa

01.01.2015

a) § 7 určené podľa osobitného predpisu,57)

01.01.2015

b) § 8 určené podľa osobitného predpisu,58)

01.01.2015

c) § 12 určené podľa osobitného predpisu.59)

01.01.2015

(2) Vo vestníku sa oznamuje aj koeficient úhrady finančnej disciplíny.

01.01.2015

§ 16

01.01.2015

Spoločné ustanovenia

01.01.2015

(1) Kontrola žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.60)

01.01.2015

(2) Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného predpisu.61)

01.01.2015

(3) Žiadateľ o priame platby je povinný na požiadanie platobnej agentúry predložiť doklady súvisiace s kontrolou pravidiel krížového plnenia podľa § 4.

01.01.2015

(4) Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa a požiadať o vyplatenie do 15 dní odo dňa prevodu.62)

01.01.2015

(5) Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,63) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu64) na tlačive, ktoré platobná agentúra zverejní na svojom webovom sídle.

01.03.2017

(6) Za poľnohospodárske plochy podľa § 2 ods. 8 sa považujú diely pôdnych blokov takto vymedzené v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vedeného podľa osobitného predpisu.65)

01.01.2015

(7) Priame platby sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu príslušného orgánu66) riadne preukáže vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu.

01.01.2015

§ 17

01.01.2015

Prechodné ustanovenie

01.01.2015

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2014 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

01.01.2016

§ 17a

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

01.01.2016

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2015 sa posudzujú podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.

01.03.2017

§ 17b

01.03.2017

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2017

01.03.2017

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2017 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 28. februára 2017.

01.01.2015

Záverečné ustanovenia

01.01.2015

§ 18

01.01.2015

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

01.01.2015

§ 19

01.01.2015

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2014 Z. z.

01.01.2015

§ 20

01.01.2015

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

Robert Fico v. r.


01.01.2015

01.01.2015

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2015

Zoznam

01.01.2015

rýchlorastúcich drevín a ich klonov

01.01.2015
Názov mladinyMaximálny cyklus zberu
(v rokoch)
slovenskýlatinský
Topoľ a jeho klony (Populus spp.)
Topoľ osikovýPopulus tremula8
Topoľ čiernyPopulus nigra10
Topoľ robustaPopulus x euroamericana (‘Robusta’)8
Topoľ simonovPopulus simonii8
Topoľ chlpatoplodýPopulus trichocarpa8
Topoľ maximowiczovPopulus maximowiczii8
Vŕba a jej klony (Salix spp.)
Vŕba bielaSalix alba8
Vŕba košikárskaSalix viminalis5
Vŕba rakytováSalix caprea8
Vŕba lykovcovitáSalix daphnoides5
Jelša a jej klony (Alnus spp.)
Jelša lepkaváAlnus glutinosa Gaertn.8
Jelša siváAlnus incana8
Jelša zelenáAlnus viridis8
Ostatné
Jaseň štíhlyFraxinus excelsior8
Breza previsnutáBetula pendula10
Gaštan jedlýCastanea sativa10
Hrab obyčajnýCarpinus betulus10
Čerešňa vtáčiaPrunus avium10
01.01.2015

01.01.2015

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2015

Pravidlá krížového plnenia

01.01.2015

Pravidlá krížového plnenia

01.01.2015

DPEP = Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky

01.01.2015

PH = Požiadavky hospodárenia

01.03.2017
OblasťHlavná otázkaPožiadavky a normyPodmienky
Životné prostredie, zmeny klímy, dobré poľnohospodárske podmienky pôdyVodné zdrojePH 1Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojova) Dodržiavať požiadavky objemu skladovacích kapacít pre jednotlivé druhy hospodárskych hnojív podľa osobitného predpisu.67) Koeficienty pre výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 3.
b) Dodržiavať podmienku umiestnenia dočasnej voľnej skládky na poľnohospodárskej pôde so svahovitosťou do 3o s vylúčením produkčných blokov s vysokým stupňom obmedzenia.
c) Dodržiavať skladovaciu lehotu maštaľného hnoja na voľnej skládke od prvej navážky podľa osobitného predpisu.67)
d) Dodržiavať odstup v nárazníkových zónach od brehovej čiary vodného toku alebo od zátopovej čiary vodnej nádrže a hranice ochranného pásma I. stupňa zdroja podzemnej vody podľa osobitného predpisu.68)
e) Dodržiavať povinnosť viesť presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, agrotechnike a hnojení pozemkov podľa osobitného predpisu.69)
f) Dodržiavať povinnosť vypracovania a dodržiavania programu používania hnojív s obsahom dusíka. Koeficienty pre výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 3.
g) Dodržiavať zákaz hnojenia podľa osobitného predpisu.67)
h) Dodržiavať požiadavku neaplikovania hnojív s obsahom dusíka na zamrznutú pôdu, zasneženú pôdu alebo pôdu zamokrenú súvislou vrstvou vody.
i) Dodržiavať požiadavku aplikácie maximálne povolenej dávky 170 kg/ha/rok celkového dusíka z hospodárskych hnojív. Koeficienty pre výpočet množstva dusíka sú uvedené v prílohe č. 3.
DPEP 1Vytvorenie nárazníkových zón pozdĺž vodných tokova) Dodržiavať zákaz používania priemyselných a organických hnojív s obsahom dusíka v nárazníkových zónach pozdĺž útvarov povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd v šírke do desať metrov od brehovej čiary na diele pôdneho bloku vedeného v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov – LPIS.
DPEP 2Regulovanie používania vôda) Zabezpečiť a mať k dispozícii povolenie na odber povrchových a podzemných vôd na zavlažovanie podľa osobitného predpisu70) alebo zmluvu so správcom štátnych závlahových sústav, ak dochádza k zavlažovaniu.
DPEP 3Ochrana podzemných vôd proti znečisteniua) Dodržiavať povinnosť viesť v podniku dokumentáciu o nadobudnutí a o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.*)
b) Zabrániť priamemu vypúšťaniu nebezpečných látok*) do podzemných vôd.
c) Zabrániť nepriamemu vypúšťaniu nebezpečných látok*) do podzemných vôd.
Pôda a zásoby uhlíkaDPEP 4Minimálne krytie pôdya) Zabezpečiť v termíne od 1. novembra do 1. marca na ornej pôde s priemernou svahovitosťou nad 12o najmenej 40 % vegetačné pokrytie výmery ornej pôdy oziminou, viacročnou krmovinou alebo medziplodinou alebo strniskom.
b) Zabezpečiť, aby na ornej pôde obrábanej na pestovanie letných medziplodín alebo zelenej pokrývky bolo zabezpečené vegetačné pokrytie do 30. septembra a na ornej pôde obrábanej na pestovanie zimných medziplodín bolo zabezpečené vegetačné pokrytie do
30. novembra.
DPEP 5Minimálne obhospodarovanie pôdy s cieľom obmedziť eróziua) Dodržiavať vhodné opatrenia obhospodarovania ornej pôdy tak, aby sa zamedzilo tvorbe ryhovej erózie.
DPEP 6Udržanie množstva organickej hmoty v pôde vrátane zákazu vypaľovania ornej pôdy so strniskoma) Dodržiavať zákaz pestovania tej istej okopaniny na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov.
b) Dodržiavať zákaz vypaľovania strnísk a pálenia rastlinných zvyškov po zbere úrody z obilnín, strukovín a olejnín.
c) Dodržiavať zákaz vypaľovania trvalých trávnych porastov počas celého roka.
d) Zabezpečiť, aby orná pôda obrábaná na pestovanie plodín bola obhospodarovaná v súlade s agrotechnickou praxou a výrobným zameraním žiadateľa.
BiodiverzitaPH 2Ochrana voľne žijúcich vtákova) Dodržiavať zákaz poškodzovania a odstraňovania hniezdnych stanovíšť.
b) Dodržiavať zákaz rušenia hniezdenia vtákov vplyvom agrotechnických opatrení v období od 1. marca do 30. septembra, ako aj počas obdobia vyvádzania mláďat.
c) Dodržiavať zákaz chytania, zraňovania, usmrcovania dospelého jedinca vtáka a jeho vývinového štádia a ničenia vajec.
PH 3Ochrana biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlína) Dodržiavať zákaz odstraňovania a narušovania krajinných prvkov na ornej pôde, ako sú živé ploty, solitér, stromoradie, skupina stromov, terasa a medza.
b) Dodržiavať zákaz zasahovania do biotopu európskeho významu, ktorým je možné biotop poškodiť alebo zničiť.
Krajina, minimálna miera údržbyDPEP 7Zachovanie krajinných prvkov vrátane zákazu strihania živých plotov a stromov počas obdobia reprodukcie vtáctva a v období hniezdeniaa) Dodržiavať zákaz odstraňovania a narušovania krajinných prvkov na ornej pôde, ako sú živé ploty, solitér, stromoradie, skupina stromov, terasa a medza.
b) Dodržiavať zákaz strihania živých plotov a stromov, pri ktorom dochádza k rušeniu hniezdísk počas obdobia reprodukcie vtákov a v období hniezdenia; obdobím hniezdenia je obdobie od 1. apríla do 30. septembra.
Verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlínBezpečnosť potravínPH 4Bezpečnosť potravín a krmíva) Dodržiavať zákaz umiestňovať na trh zdraviu škodlivú potravinu alebo potravinu nevhodnú na ľudskú spotrebu.
b) Dodržiavať zásady skladovania krmív tak, aby nedochádzalo k ich kontaminácii osivami, biocídmi, pesticídmi, medikovanými krmivami a inými zakázanými látkami alebo ku krížovej kontaminácii s krmivami živočíšneho pôvodu a aby boli bez viditeľných znakov zaplesnenia alebo zamorenia živými škodcami.
c) Dodržiavať používanie len takých krmív, vrátane krmív určených na miešanie vlastných kŕmnych zmesí, ktoré pochádzajú od registrovaných alebo schválených krmivárskych podnikov podľa osobitného predpisu.72)
d) Dodržiavať zásady používania kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu a geneticky modifikovaných kŕmnych surovín pri výkone pridružených činností, miešania krmiva na účely vlastného hospodárenia, prepravy a manipulácie s krmivami podľa osobitného predpisu.73)
e) Dodržiavať povinnosť viesť potrebné záznamy ohľadne chovu zvierat, výroby prvotných produktov živočíšneho pôvodu alebo rastlinného pôvodu podľa osobitného predpisu.74)
f) Dodržiavať zásady skladovania odpadov a nebezpečných látok tak, aby sa zabránilo kontaminácii vyrábaných potravín.
g) Dodržiavať zásady vhodného skladovania a správneho používania doplnkových látok do krmív, veterinárnych liečiv a biocídov.
h) Pri zvieratách, od ktorých pochádza mlieko na ľudskú spotrebu, dodržiavať zachovávanie celkového dobrého zdravotného stavu zvierat a chovu bez tuberkulózy a brucelózy.
i) Dodržiavať zásady umiestňovania a konštrukčnej úpravy zariadenia a priestorov, kde sa mlieko skladuje, spracúva a chladí tak, aby sa zabránilo riziku kontaminácie mlieka.
j) Dodržiavať zásady skladovania mlieka tak, aby priestory používané na skladovanie mlieka boli chránené proti škodcom, oddelené od priestorov, kde sú ustajnené zvieratá, vybavené príslušným chladiacim zariadením a povrch tohto príslušenstva, ktoré prichádza do kontaktu s mliekom, bol ľahko čistiteľný a dezinfikovateľný.
k) Dodržiavať vykonávanie dojenia hygienickým spôsobom a ochladzovanie mlieka na požadovanú teplotu, okamžitého schladenia na teplotu najviac 8 °C, ak sa vykonáva každodenný zber, alebo na teplotu najviac 6 °C, ak sa zber nevykonáva denne.
l) Dodržiavať zásady skladovania vajec v čistote, v suchu, bez vonkajšieho zápachu, ochrany pred nárazom a pred priamym slnečným žiarením.
m) Dodržiavať povinnosť viesť dokumentáciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch krmív so zameraním na presnú identifikáciu dodávateľa alebo odberateľa a druhu krmív, ich množstiev a termínov dodania alebo odoslania krmív.
n) Dodržiavať povinnosť zavedenia systémov a postupov pre vysledovateľnosť vstupov a výstupov na farme v položkách dodávateľ, druh a množstvo, dátum dodania, dátum, kedy produkt opustil farmu, a uchovávať tieto informácie vo formáte, ktorý v prípade vyžiadania umožní ich ľahkú dostupnosť a poskytnutie.
o) Dodržiavať povinnosť zabezpečiť neodkladné stiahnutie potraviny z trhu a oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu a spotrebiteľom, ak sa vyskytol problém v oblasti potravinovej bezpečnosti.
p) Dodržiavať povinnosť stiahnuť krmivo z obehu a informovať o tom príslušné orgány, v prípade ak žiadateľ zistil, že kŕmna surovina, ktorú vyprodukoval alebo umiestnil na trhu, nie je v súlade s požiadavkami na bezpečnosť krmív podľa osobitného predpisu.75)
PH 5Zabránenie používaniu určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove hospodárskych zvierata) Dodržiavať zákaz podávania látok podľa osobitného predpisu76) hospodárskym zvieratám na produkciu potravín alebo zvieratám akvakultúry.
b) Dodržiavať zásady používania zakázaných látok na farme podľa osobitného predpisu.77)
c) Dodržiavať zákaz odosielať na zabitie hospodárske zvieratá, ktorým boli podané zakázané látky, alebo uvádzať na trh mäso na ľudskú spotrebu alebo iné živočíšne produkty získané z hospodárskych zvierat alebo zvieratá akvakultúry, ktorým boli podané zakázané látky, okrem povolených výnimiek.
d) Dodržiavať povinnosť vedenia záznamov o podávaní zakázaných látok.
Identifikácia a registrácia zvieratPH 6Identifikácia a registrácia ošípanýcha) Dodržiavať povinnosť registrácie chovu ošípaných podľa osobitného predpisu78).
b) Dodržiavať povinnosť vedenia registra chovu ošípaných podľa osobitného predpisu.78)
c) Dodržiavať povinnosť zaznamenávania všetkých údajov v registri chovu ošípaných podľa osobitného predpisu.79)
d) Dodržiavať zásadu trvalého označenia ošípanej podľa osobitného predpisu.80)
e) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove ošípaných do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca podľa osobitného predpisu.81)
f) Dodržiavať povinnosť archivácie registra chovu ošípaných po dobu najmenej troch rokov podľa osobitného predpisu.82)
PH 7Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytkaa) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.78)
b) Dodržiavať povinnosť zaznamenávania všetkých údajov v individuálnom registri chovu hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.83)
c) Dodržiavať zásadu trvalého označovania hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.84)
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove hovädzieho dobytka do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny podľa osobitného predpisu.85)
e) Dodržiavať povinnosť sprevádzania zvieraťa sprievodnými dokladmi pri premiestňovaní mimo farmy v rámci územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.86)
f) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra hovädzieho dobytka po dobu najmenej troch rokov podľa osobitného predpisu.87)
PH 8Identifikácia a registrácia oviec a kôza) Dodržiavať povinnosť vedenia individuálneho registra oviec a kôz podľa osobitného predpisu.78)
b) Dodržiavať povinnosť zaznamenávania všetkých údajov v individuálnom registri chovu oviec a kôz podľa osobitného predpisu.88)
c) Dodržiavať zásadu trvalého označovania oviec a kôz podľa osobitného predpisu89).
d) Dodržiavať povinnosť hlásenia každej zmeny v chove oviec a kôz do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do siedmich dní odo dňa zmeny podľa osobitného predpisu.90)
e) Dodržiavať povinnosť archivácie individuálneho registra oviec a kôz po dobu najmenej troch rokov podľa osobitného predpisu.91)
Choroby zvieratPH 9Pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatiía) Dodržiavať zákaz skrmovania živočíšnych bielkovín alebo krmív s obsahom živočíšnych bielkovín okrem povolených výnimiek a mať povolenie príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti na zapracovanie živočíšnych bielkovín do krmív pre neprežúvavce a skrmovanie takých krmovín neprežúvavcami.
b) Dodržiavať povinnosť oznámiť podozrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie TSE príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti.
c) Dodržiavať povinnosť poskytovania údajov potrebných na identifikáciu a vyhľadávanie rizikových zvierat a produktov a splnenie opatrení nariadených príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti v súvislosti s podozrením alebo potvrdením TSE.
d) Dodržiavať povinnosť plniť požiadavky a mať k dispozícii doklady podľa osobitného predpisu92) pri uvádzaní na trh, obchodovaní, dovoze a vývoze hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ich spermy, embryí a vajíčok.
Prípravky na ochranu rastlínPH 10Používanie prípravkov na ochranu rastlína) Dodržiavať povinnosť používania takých prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú registrované podľa osobitného predpisu93) v Slovenskej republike a aplikovať ich podľa údajov uvedených na etikete výrobku.
Dobré životné podmienky zvieratDobré životné podmienky zvieratPH 11Minimálne normy na ochranu teliata) Dodržiavať povinnosť chovateľa kontrolovať ustajnené teľatá minimálne dvakrát denne a teľatá chované vonku aspoň jedenkrát denne, bezodkladne zabezpečiť vhodné ošetrenie všetkým teľatám, ktoré sa javia ako choré alebo poranené, ak je potrebné, konzultovať zdravotný stav s veterinárnym lekárom, a ak sú choré alebo poranené, teľatá izolovať vo vhodnom ustajnení.
b) Dodržiavať zásadu, aby ustajnenie bolo konštruované tak, aby umožnilo každému teľaťu si bez problémov ľahnúť, odpočívať, vstať a čistiť sa.
c) Dodržiavať zásadu, aby teľatá neboli priväzované, ak sa používa priväzovanie, len v skupinovom ustajnení najviac na jednu hodinu počas kŕmenia, nesmie spôsobovať teľatám poranenie, musí byť pravidelne kontrolované a zostrojené tak, aby umožnilo teľaťu pohybovať sa, a predišlo sa riziku uškrtenia alebo poranenia teľaťa.
d) Dodržiavať zákaz používania náhubku u teliat.
e) Dodržiavať zásadu, aby teľatá staršie ako osem týždňov neboli ustajnené v individuálnom koterci, ak veterinárny lekár neurčil inak.
f) Dodržiavať rozmery individuálnych kotercov tak, aby zodpovedali požiadavkám podľa osobitného predpisu94) a mali perforované steny, ktoré umožnia teľatám priamy vizuálny a hmatový kontakt.
g) Dodržiavať zásadu chovu teliat v skupine tak, aby každé malo k dispozícii voľnú plochu zodpovedajúcu požiadavkám podľa osobitného predpisu.94)
h) Dodržiavať zásadu, aby podlahy v ustajňovacích priestoroch pre teľatá boli konštruované tak, aby nespôsobili poranenie alebo utrpenie teľatám, ktoré na nich stoja alebo ležia, ustajnené teľatá musia mať pohodlné, čisté, vhodne odvodňované ležovisko a teľatá vo veku do dvoch týždňov musia mať k dispozícii vhodnú podstielku.
i) Dodržiavať zásadu zabezpečenia vhodného a dostatočného prirodzeného alebo umelého osvetlenia.
j) Dodržiavať zásadu, aby materiály používané na výstavbu ustajnenia pre teľatá, s ktorými môžu prísť teľatá do kontaktu, neboli pre ne škodlivé, aby sa dali dôkladne čistiť a dezinfikovať, a stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje, ktoré sa používajú pre teľatá, boli riadne čistené a dezinfikované.
k) Dodržiavať povinnosť kŕmenia teliat najmenej dvakrát denne a zabezpečiť všetkým teľatám ustajneným v skupine a kŕmeným inak ako do úplného nasýtenia alebo automatickým kŕmnym systémom prístup ku krmivu v rovnakom čase.
l) Zabezpečiť, aby všetky teľatá staršie ako dva týždne mali prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody alebo mali možnosť uspokojiť ich potrebu príjmu tekutín pitím iných tekutín, a zabezpečiť, aby čerstvá napájacia voda bola vždy k dispozícii v horúcom počasí aj pre choré teľatá.
m) Zabezpečiť teľatám vhodnú výživu prispôsobenú ich veku, hmotnosti, fyziologickým potrebám a potrebám súvisiacim so správaním.
n) Zabezpečiť, aby každé teľa bolo napájané mledzivom čo najskôr po narodení, najneskôr však do šiestich hodín života.
o) Zabezpečiť, aby kŕmne a napájacie zariadenia boli navrhnuté, skonštruované, umiestnené a udržiavané tak, aby sa minimalizovalo znečistenie krmiva a vody.
p) Dodržiavať zásadu aspoň raz denne kontrolovať automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu teliat, ak sa zistí porucha, okamžite ju odstrániť. Ak to nie je možné, robiť primerané kroky na zabezpečenie zdravia a pohody teliat až do odstránenia poruchy. Ak sa v chove používa systém umelého vetrania, zabezpečiť vhodný záložný systém a poplašný systém, ktorý je pravidelne testovaný.
PH 12Minimálne normy na ochranu ošípanýcha) Dodržiavať zákaz priväzovania prasníc a prasničiek.
b) Ustajnenie pre ošípané konštruovať takým spôsobom, aby umožnilo zvieratám napĺňanie ich potrieb, a podlahy v zariadeniach na chov ošípaných navrhovať, zostrojovať a udržiavať tak, aby ošípaným nespôsobovali zranenie alebo utrpenie.
c) Ak sú ošípané chované v skupinách na betónovej roštovej podlahe, betónová roštová podlaha musí spĺňať požiadavky pre jednotlivé kategórie ošípaných podľa osobitného predpisu.95)
d) Dodržiavať zásadu chovu ošípaných tak, že musia byť najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej 40 luxov96)
e) Zabrániť stálej hlučnosti nad 85 dB, ale aj stálemu alebo náhlemu hluku v budove, kde sa chovajú ošípané.
f) Zabezpečiť stály prístup chovaným ošípaným k dostatočnému množstvu zdraviu neškodného materiálu umožňujúcemu vhodné vyhľadávacie a manipulačné činnosti.
g) Prijať vhodné opatrenia na zabránenie agresívneho správania s možnosťou dočasného individuálneho ustajnenia chorých, zranených, napádaných alebo agresívnych zvierat v prípade ošípaných chovaných v skupine.
h) Dodržiavať povinnosť kŕmenia ošípaných najmenej jedenkrát denne vhodným krmivom a zabezpečiť, ak sa ošípané kŕmia v skupine iným spôsobom, ako do úplného nasýtenia, alebo individuálnym automatickým kŕmnym systémom, aby každá ošípaná mala prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné ošípané v skupine.
i) Zabezpečiť stály prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody pre všetky ošípané staršie ako dva týždne.
j) Zabezpečiť v chove ciciakov, aby časť z celkovej plochy podlahy dostatočná na poskytnutie odpočinku pre všetky zvieratá naraz bola plná alebo prekrytá podložkou alebo vhodne podstlaná.
k) Zabezpečiť dostatočný priestor v pôrodnom boxe na cicanie bez ťažkostí.
l) Odstavovať ciciaky po dovŕšení veku 28 dní okrem situácie, ak by neskoršie odstavenie malo nepriaznivý účinok na blaho alebo zdravie matky alebo ciciaka, alebo pri odstavovaní o sedem dní skôr premiestniť ich do špecializovaného ustajnenia spĺňajúceho podmienky.
m) Zabezpečiť, aby prasné prasnice a prasné prasničky boli ošetrené proti vonkajším parazitom a vnútorným parazitom a pri umiestňovaní do pôrodnej klietky boli dôkladne očistené.
n) V týždni predpokladaného prasenia prasniciam a prasničkám poskytnúť vhodný materiál na výstavbu hniezda, ak to nevylučuje technológia ustajnenia.
o) Zabezpečiť, aby zariadenia na chov prasničiek a prasníc chovaných v skupinách spĺňali požiadavky na voľnú plochu podlahy, povrch podlahy a požiadavky pre rozmery kotercov pre prasnice a prasničky počas obdobia začínajúceho štvrtým týždňom po pripustení a končiaceho jeden týždeň pred očakávaným prasením. Na farme s menej ako desiatimi prasnicami možno prasnice a prasničky počas tohto obdobia chovať v individuálnych boxoch, ak sa v nich dokážu jednoducho otočiť, a skupinové boxy nemusia spĺňať ustanovené požiadavky.
p) Zabezpečiť dostatočnú voľnú plochu za prasnicou alebo prasničkou pre ľahký prirodzený alebo asistovaný pôrod.
q) Zabezpečiť vo voľnom ustajnení prasníc pôrodné boxy alebo zábrany ochraňujúce ciciaky.
r) Zabezpečiť zodpovedajúce kŕmenie pre prasnice a prasničky chované v skupinách a vyhovujúce krmivo pre zasušené prasnice a prasničky.
s) Zabezpečiť dostatočnú plochu podlahy koterca pre dospelého kanca.
t) Zabezpečiť pre každé odstavča alebo chovnú ošípanú chovanú v skupine dostatočnú dostupnú voľnú plochu podlahy.
u) Vykonávať len pracovné postupy plánované ako povolené zákroky, ktoré sa skončia porušením alebo stratou citlivej časti tela, z iných ako liečebných alebo diagnostických dôvodov alebo na označovanie ošípaných v súlade s príslušnými predpismi.
PH 13Ochrana zvierat chovaných na hospodárske účelya) Zabezpečiť dostatočne početný personál s primeranými schopnosťami a vedomosťami, ktorý sa stará o zvieratá.
b) Všetky zvieratá chovať v hospodárskych zariadeniach, v ktorých ich pohoda závisí od včasnej pozornosti ľudí, dôkladne ich kontrolovať najmenej raz denne a zvieratá chované v iných zariadeniach kontrolovať podobným spôsobom v intervaloch dostatočných na vylúčenie akéhokoľvek utrpenia.
c) Zabezpečiť primerané stále osvetlenie alebo prenosné osvetlenie umožňujúce zvieratá kedykoľvek dôkladne skontrolovať.
d) Zabezpečiť, aby každé zviera, ktoré sa javí ako choré alebo poranené, bolo bezodkladne vhodne ošetrené, a ak zviera na takú starostlivosť nereaguje, čo najskôr zabezpečiť veterinárnu pomoc, a ak je to potrebné a možné vzhľadom na používanú technológiu, aby choré alebo poranené zvieratá boli izolované vo vhodnom ustajnení.
e) Dodržiavať povinnosť viesť záznamy o každom podanom liečive a o počte uhynutých zvierat zistených pri každej prehliadke. Tieto záznamy uchovávať počas troch rokov a zabezpečiť, aby boli dostupné na požiadanie zodpovedného orgánu.
f) Zabezpečiť, aby voľnosť pohybu zvierat nebola obmedzovaná spôsobom, ktorý by im zapríčiňoval zbytočné utrpenie alebo poranenie.
g) Zabezpečiť, aby materiály použité na výstavbu ustajnenia a príslušenstvo, s ktorým môžu prísť zvieratá do styku, neboli pre zvieratá škodlivé a dali sa dôkladne čistiť a dezinfikovať.
h) Zabezpečiť, aby dvere a priechody boli také široké a vysoké, aby zvieratám pri prechádzaní nimi nespôsobovali poranenia, a ustajnenie a zariadenia na zabezpečenie zvierat boli zostrojené a udržiavané tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, ktoré by mohli zvieratá poraniť.
i) Zabezpečiť izoláciu, kúrenie a vetranie budovy tak, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre zvieratá škodlivá.
j) Zabezpečiť vhodné a dostatočné prirodzené alebo umelé osvetlenie.
k) Zabezpečiť poskytnutie ochrany proti nepriazni počasia, dravcom a zdravotným rizikám zvieratám, ktoré nie sú chované v budovách, a tam, kde je to možné a potrebné.
l) Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu zvierat kontrolovať aspoň raz denne a udržiavať tak, aby bola zabezpečená pohoda zvierat. Ak sa v chove používa systém umelého vetrania, zabezpečiť vhodný záložný systém zaručujúci dostatočnú obnovu vzduchu potrebnú na zachovanie zdravia a pohody zvierat, pri poruche systému, aby poplašný systém chovateľa upozornil na poruchu, ktorý je potrebné pravidelne testovať.
m) Zabezpečiť kŕmenie zvierat plnohodnotnou diétou alebo výživou primeranou ich veku a druhu v intervaloch podľa ich fyziologických potrieb a zabezpečiť, aby sa zvieratám neposkytlo také krmivo alebo tekutina v takej miere alebo s obsahom takých látok, ktoré by im mohli spôsobiť zbytočné utrpenie alebo ich poškodiť.
n) Zabezpečiť všetkým zvieratám denne prístup k pitnej vode, vhodnému vodnému zdroju alebo zabezpečiť príjem vhodných tekutín iným spôsobom.
o) Zabezpečiť, aby kŕmne zariadenia a napájacie zariadenia boli zhotovené a umiestnené tak, aby kontaminácia krmiva a vody a nežiaduci účinok súťaženia medzi zvieratami boli minimálne.
p) Zabezpečiť, aby zvieratám neboli podávané iné látky okrem tých, ktoré sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov, alebo z dôvodov zootechnického ošetrenia podľa osobitného predpisu.96)
q) Dodržiavať ustanovenia týkajúce sa vykonávania zákrokov na zvieratách porušujúcich neobnoviteľné časti organizmu podľa osobitného predpisu97).
r) Nevykonávať takú plemenitbu a nepoužívať také chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli spôsobovať utrpenie alebo poranenie hociktorého zvieraťa.
01.01.2015

Poznámky:

01.01.2015

*) Obzvlášť škodlivé látky

01.01.2015

Obzvlášť škodlivé látky sú látky vybrané hlavne na základe ich toxicity, rozložiteľnosti a bioakumulácie s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo menia na látky biologicky neškodné. Skupina obzvlášť škodlivých látok:

01.01.2015

1. Organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí

01.01.2015

2. Organické zlúčeniny fosforu

01.01.2015

3. Organické zlúčeniny cínu

01.01.2015

4. Látky a prípravky alebo produkty ich rozkladu, ktoré majú dokázateľné karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré môžu vo vodnom prostredí alebo prostredníctvom vodného prostredia ovplyvniť tvorbu steroidov štítnej žľazy alebo iné endokrinné funkcie

01.01.2015

5. Ortuť a jej zlúčeniny

01.01.2015

6. Kadmium a jeho zlúčeniny

01.01.2015

7. Perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu

01.01.2015

8. Kyanidy

01.01.2015

9. Perzistentné syntetické látky, ktoré môžu plávať na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku dnu a ktoré môžu zamedzovať akémukoľvek použitiu vôd

01.01.2015

Škodlivé látky

01.01.2015

Škodlivé látky sú jednotlivé látky a skupiny látok, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, ktorý však môže byť obmedzený na danú oblasť v závislosti od charakteru recipientu a miesta, v ktorom sa tieto látky vypúšťajú.

01.01.2015

1. Polokovy, kovy a ich zlúčeniny

01.01.2015
1. Zinok11. Cín
2. Meď12. Bárium
3. Nikel13. Berýlium
4. Chróm14. Bór
5. Olovo15. Urán
6. Selén16. Vanád
7. Arzén17. Kobalt
8. Antimón18. Tálium
9. Molybdén19. Telúr
10. Titán20. Striebro
01.01.2015

2. Biocídy a ich deriváty, ktoré nie sú uvedené medzi obzvlášť škodlivými látkami a im príbuznými látkami

01.01.2015

3. Látky, ktoré majú škodlivý vplyv na chuť alebo pach vody, a zlúčeniny spôsobujúce vznik takýchto látok vo vode

01.01.2015

4. Toxické alebo perzistentné organické zlúčeniny kremíka a látky, ktoré môžu spôsobiť vznik takýchto látok vo vodách s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo vo vode menia na neškodné látky

01.01.2015

5. Rozložiteľné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu

01.01.2015

6. Fluoridy

01.01.2015

7. Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5 a CHSK), a tie, ktoré môžu prispieť k eutrofizácii (predovšetkým zlúčeniny dusíka a fosforu)

01.01.2015

8. Silážne šťavy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky.

01.01.2015

01.01.2016

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2016

Koeficienty pre výpočet množstva vyprodukovaného dusíka v kg na kus a rok

01.01.2016
Počet chovaných hospodárskych zvieratRočná produkcia dusíka v kg
(možno odpočítať straty dusíka do 30 % v chovoch s podstielkou a do 15 % bez podstielky.)
Predpokladaná potreba mesačnej skladovacej kapacity hospodárskych hnojív v m3
odkanalizovaná maštaľneodkanalizovaná maštaľ
Maštaľný hnojMočovkaMaštaľný hnojHnojovica
kategória zvieratpočet zvierat (ks) koef.kgkoef.m3koef.m3koef.m3koef.m3
hovädzí
dobytok
do 6 mesiacov vekuks14,240,200,060,250,22
od 6 mesiacov do 24mesiacov vekuks53,290,680,220,930,84
nad 24 mesiacov vekuks98,001,160,411,521,54
ošípanévo výkrmeks12,150,090,080,170,15
prasnice a kanceks22,520,180,150,350,28
ovcedo 12 veku mesiacovks3,750,04
nad 12 mesiacov vekusamčie pohlavieks12,410,11
samičie pohlavieks13,340,12
kozydo 12 veku mesiacovks4,440,04
nad 12 mesiacov vekusamčie pohlavieks12,410,11
samičie pohlavieks13,340,12
hrabavá
hydina
nosnicaks0,790,0050,005
morka plemennáks1,100,0090,008
brojlerks0,730,006
vodná
hydina
plemennáks1,080,007
brojlerks0,730,005
koneks65,00,890,31
iné (podľa prílohy č. 1
a prílohy č. 4 k zákonu
č. 136/2000 Z. z.
o hnojivách v znení
zákona č. 394/2015 Z. z.)
ks
ks
ks
Spolu:
01.01.2015

01.01.2015

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2015

Kritériá udržiavania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie v rámci plôch trvalých trávnych porastov

01.01.2015
Nadmorská výška
(m n. m.)
Prvú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov
(pasenie, kosenie alebo mulčovaniea) vykonať najneskôr do:
paseniekosenie
0 – 4001.6.22.6.
401 – 6008.6.8.7.
601 – 8009.7.29.7.
nad 80015.7.8.8.
01.01.2015

Poznámka:

01.01.2015

a) Doplnkovosť mulčovania spočíva v tom, že každý pozemok musí byť obhospodarovaný kosením alebo pasením ako základnou technológiou a mulčovanie je akceptované iba ako doplnková činnosť, po vykonaní, prípadne pred vykonaním hlavnej operácie. Hlavná operácia musí byť vykonaná najneskôr v termínoch uvedených v tabuľke.

01.01.2015

01.01.2015

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2015

Váhové faktory

01.01.2016
PrvkyVáhový faktor
Pôda ležiaca úhorom1
Terasy1
Krajinné prvky:
Živé ploty 2
Samostatne stojaci strom1,5
Stromy v rade2
Skupina stromov1,5
Medza1,5
Nárazníkové zóny1,5
Plochy s rýchlorastúcimi drevinami0,3
Plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou0,3
Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík0,7
01.01.2015

01.01.2015

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2015

Zoznam

01.01.2015

dusík viažucich plodín

01.03.2017
Názov plodiny
slovenskýlatinský
Fazuľa a jej klony (Phaseolus spp.)
Fazuľa obyčajnáPhaseolus vulgaris
Fazuľa ostrolistáPhaseolus acutifolius
Fazuľa šarlátováPhaseolus coccineus
Fazuľa mesiacovitáPhaseolus lunatus
Ďatelina a jej klony (Trifolium spp.)
Ďatelina hybridnáTrifolium hybridum
Ďatelina lúčnaTrifolium pratense
Ďatelina plaziváTrifolium repens
Ďatelina purpurováTrifolium incarnatum
Vika a jej klony (Vicia spp.)
Vika huňatáVicia villosa Roth.
Vika panónskaVicia pannonica Crantz
Vika siataVicia sativa
Lupina a jej klony (Lupinus spp.)
Lupina bielaLupinus albus
Lupina žltáLupinus arboreus
Ostatné
Hrach siaty Pisum sativum
Lucerna siataMedicago sativa
Bôb obyčajnýVicia faba
Šošovica jedláLens culinaris
Sója fazuľováGlycine max (L.) Merrill
01.01.2015

01.01.2015

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2015

Zoznam medziplodín

01.03.2017
Názov plodiny
slovenskýlatinský
Ďatelina purpurováTrifolium incarnatum
Bôb obyčajnýVicia faba
Cirok zrnovýSorghum bicolor L. Moench
Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia L.
Horčica bielaSinapis alba
Hrach siaty Pisum sativum
Konopa siataCannabis sativa
Koriander siatyCoriandrum sativum
Ľaničník siatyCamelina sativa
Lupina žltáLupinus luteus
Lupina biela(Lupinus albus)
Lupina uzkolistá (Lupinus angustum folius)
Mätonoh mnohokvetýLolium multiflorum
Mätonoh trváciLolium perenne)
Pohánka jedláFagopyrum esculentum
Požlt farbiarskyCarthamus tinctorius L.
Proso siatePanicum miliaceum
Reďkev siataRaphanus sativus
Repica olejnatáBrassica rapa L.
Repka olejnáBrassica napus
Reznačka laločnatáDactylis glomerata L.
Slez kŕmnyMalva verticillata L.
Slnečnica ročnáHelianthus annuus
Sója fazuľováGlycine max (L.) Merrill
Vika huňatáVicia villosa Roth.
Vika panónskaVicia pannonica
Vika siataVicia sativa
01.01.2015

01.01.2015

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z.

01.01.2015

Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.01.2015

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

01.01.2015

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).

01.01.2015

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

01.01.2015

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),

01.01.2015

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 1, 20. 6. 2014),

01.01.2015

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014).

01.01.2015

3. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

01.01.2015

4. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

01.01.2015

5. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 641/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

01.01.2015

6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia ­Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).

Poznámky pod čiarou

01.01.2015

1) Čl. 1 písm. b) bod i), iv) a vi) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.

01.01.2015

2) Čl. 36 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

3) Čl. 43 až 47 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

4) Čl. 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

5) § 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

6) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

7) § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z.

01.01.2015

8) § 2 písm. d) zákona č. 543/2007 Z. z.

01.01.2015

9) Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

01.03.2017

9a) Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

10) Čl. 45 ods. 4 druhý pododsek vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 07. 2014).

01.01.2015

11) Čl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

12) Čl. 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

15.04.2015

13) Hlava II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).

01.01.2015

14) Čl. 9 ods. 2 tretí pododsek písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

15) Čl. 12 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

01.01.2015

16) Čl. 12 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

01.01.2015

17) Čl. 73 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

15.04.2015

18) Čl. 37 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.01.2015

19) § 7 ods. 1 písm. aa) zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 115/2014 Z. z.

01.01.2015

20) Čl. 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

21) Napríklad § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

22) Čl. 4 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

24) Napríklad § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.

01.01.2015

25) Čl. 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.07.2007) v platnom znení.

01.01.2015

26) Čl. 44 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

27) Čl. 44 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

15.04.2015

28) Čl. 44 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

29) § 26 a 27 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

30) Čl. 42 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

01.01.2015

31) Čl. 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

32) Čl. 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

33) Čl. 45 ods. 9 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

01.01.2015

34) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.

01.01.2016

35) § 10c zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 394/2015 Z. z.

01.01.2015

36) Čl. 46 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

37) Čl. 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

38) § 8 až 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.

01.01.2015

39) Hlava II, kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

40) Čl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.01.2015

41) Čl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.01.2015

42) § 4 písm. b) zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

01.01.2015

43) Napríklad § 9 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2011 Z. z.

01.01.2015

44) Čl. 17 ods. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

45) Čl. 72 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.01.2015

46) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z.

01.01.2015

47) Čl. 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

48) Čl. 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.01.2015

49) Čl. 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.01.2015

50) Čl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.01.2015

51) Hlava II Kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.01.2015

52) Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

53) Hlava IV Kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
Hlava V Kapitola III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

54) Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

55) Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.01.2015

56) Hlava III a Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

57) Čl. 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

58) Čl. 43 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

59) Čl. 50 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.

01.01.2015

60) Hlava V Kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.01.2015

61) Hlava III Kapitola III a Hlava V Kapitola II vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

62) Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.

01.01.2015

63) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.

01.01.2015

64) Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

01.01.2015

65) § 3 ods. 2 písm. j) zákona č. 543/2007 Z. z.

01.01.2015

66) § 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

01.01.2016

67) § 3 až 10c zákona č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

01.01.2016

68) § 10c ods. 11 zákona č. 136/2000 Z. z. v znení zákona č. 394/2015 Z. z.

01.03.2017

69) Zákon č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 215/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach.

01.01.2015

70) § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

01.01.2015

72) Čl. 5 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8. 2. 2005) v platnom znení.

01.01.2015

73) Čl. 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 183/2005 v platnom znení.

01.01.2015

74) Čl. 18 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ., kap. 15/zv. 6) v platnom znení.

01.01.2015

75) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

76) Príloha č. 1 a 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta – agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.

01.01.2015

77) § 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 609/2008 Z. z.

01.01.2015

78) § 37 ods. 2 písm. b) prvý bod zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

01.01.2015

79) § 11 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných.

01.01.2015

80) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2005 Z. z.

01.01.2015

81) § 9 vyhlášky č. 17/2012 Z. z.

01.01.2015

82) § 4 nariadenia vlády č. 305/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2005 Z. z.

01.01.2015

83) § 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.

01.01.2015

84) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje na riadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. EÚ L 204, 11. 8. 2000) v platnom znení.

01.01.2015

85) § 7 vyhlášky č. 20/2012 Z. z.

01.01.2015

86) § 8 a 9 vyhlášky č. 20/2012 Z. z.

01.01.2015

87) Čl. 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.

01.01.2015

88) § 10 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.

01.01.2015

89) Príloha A nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 , ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 178/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2004) v platnom znení.

01.01.2015

90) § 7 až 9 vyhlášky č. 18/2012 Z. z.

01.01.2015

91) čl. 5 nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.

01.01.2015

92) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie , kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32) v platnom znení.

01.01.2015

93) § 8 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

94) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z. z.

01.01.2015

95) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

96) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.

15.04.2015

97) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 365/2014 Z. z.