Zákon č. 34/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.)

Čiastka 14/2014
Platnosť od 22.02.2014
Účinnosť od 18.04.2016
27.02.2014

34

27.02.2014

ZÁKON

27.02.2014

z 28. januára 2014,

27.02.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

27.02.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


27.02.2014

Čl. I

27.02.2014

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 57/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

27.02.2014

1. V § 9 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri návrhu zmeny vinice na iný druh poľnohospodárskeho pozemku si vyžiada odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho a stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy obsahujúce zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja,“.

27.02.2014

2. V § 12 odsek 1 znie:

27.02.2014

(1) Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Podkladom na vyznačenie zmeny poľnohospodárskeho druhu pozemku v katastri je právoplatné rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy a geometrický plán, ak je predmetom zmeny časť pozemku evidovaná v katastri. V konaniach o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku je orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy povinný zabezpečiť ochranu

27.02.2014

a) najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek uvedeného v osobitnom predpise,9d)

27.02.2014

b) viníc.“.

27.02.2014

3. V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pôdu“ vkladajú slová „a vinice“.

27.02.2014

4. V § 12 ods. 2 písmeno l) znie:

27.02.2014

l) zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a vinice (ďalej len „odvod“).“.

27.02.2014

5. § 12 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

27.02.2014

(3) Povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17.

27.02.2014

(4) Ak odvod nebol zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.“.

27.02.2014

6. V § 17 ods. 5 písm. f) sa za slovo „samosprávy;“ vkladajú slová „ak sa navrhuje odňatie vinice, vyjadrenie musí obsahovať zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja;“.

27.02.2014

7. V § 17 ods. 5 písm. h) sa za slovom „pôde“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa navrhuje odňatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,“.

27.02.2014

8. § 17 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

27.02.2014

(14) Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa osobitných predpisov.11b)“.

27.02.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

27.02.2014

11b) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

27.02.2014

9. V § 27a sa vypúšťajú slová „výšku odvodu,“.

27.02.2014

10. Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu znie:

27.02.2014

㤠29c

27.02.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. februára 2014

27.02.2014

Konania začaté pred 27. februárom 2014 sa dokončia podľa úpravy účinnej od 27. februára 2014.“.

27.02.2014

Čl. II

27.02.2014

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

27.02.2014

1. V § 21 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „lesných pozemkov“ sa vkladajú slová „a v záujme ochrany viníc“.

27.02.2014

2. V § 22 odsek 2 znie:

27.02.2014

(2) Ak ide o druh poľnohospodárskej pôdy – vinicu, vzťahuje sa odsek 1 aj na vinice v zastavanom území obce.“.

27.02.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 sa vypúšťa.

27.02.2014

3. V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

27.02.2014

(3) Odvod podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.“.

27.02.2014

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

27.02.2014

Čl. IV

27.02.2014

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. a zákona č. 353/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

27.02.2014

V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

27.02.2014

p) vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice podľa osobitného predpisu.37a)“.

27.02.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:

27.02.2014

37a) § 9 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2014 Z. z.“.

27.02.2014

Čl. V

27.02.2014

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách sa mení a dopĺňa takto:

27.02.2014

1. V § 4 ods. 1 sa slová „všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností;“ nahrádzajú slovami „nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou;5a)“.

27.02.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

27.02.2014

5a) § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

27.02.2014

2. V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „alebo spoločne obhospodarované nehnuteľnosti“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností“.

27.02.2014

3. V § 9 ods. 7 sa slovo „môže“ v prípade prvého použitia vo vete nahrádza slovom „musí“.

27.02.2014

4. V § 14 ods. 1 sa slová „v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia“ nahrádzajú slovami „na obvyklom mieste uverejnenia, na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou“.

27.02.2014

5. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

27.02.2014

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

27.02.2014

6. V § 27 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

27.02.2014

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

27.02.2014

7. V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

27.02.2014

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

27.02.2014

8. V § 31 ods. 5 a 6 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

27.02.2014

9. V § 31 ods. 9 sa slovo „mája“ nahrádza slovom „októbra“.


27.02.2014

Čl. VI

27.02.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 27. februára 2014.


27.02.2014

Ivan Gašparovič v. r.

27.02.2014

Pavol Paška v. r.

27.02.2014

Robert Fico v. r.