Zákon č. 335/2014 Z. z.Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo), 125/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.)

Čiastka 103/2014
Platnosť od 03.12.2014
Účinnosť od 01.01.2017 do31.12.2018 (za 15 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. V § 211b v dvadsiatom šiestom bode, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.