Zákon č. 333/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 102/2014
Platnosť od 29.11.2014
Účinnosť od 01.04.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I, čl. II, čl. IV až VI, § 10 písm. a) a c) v čl. VIII, čl. IX bodov 1 až 4 a 7, čl. X bodu 4, § 2 písm. x) časť vety pred bodkočiarkou v bode 8, bodov 11, 24, § 8 ods. 4 prvej vety v bode 31, bodov 48 a 49, § 16b...

01.12.2014

333

01.12.2014

ZÁKON

01.12.2014

z 30. októbra 2014,

01.12.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.12.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V § 2 písm. i) sa za slová „§ 6 ods. 11“ vkladajú slová „pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov (nákladov), je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti podľa § 19 ods. 2 písm. t), v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov,“.

01.01.2015

2. V § 2 písm. j) a k) sa nad slovo „súvislosti“ umiestňuje odkaz 1.

01.01.2015

3. V § 2 písm. s) druhý bod znie:

01.01.2015

2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,“.

01.01.2015

4. V § 2 sa písmeno s) dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:

01.01.2015

3. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

01.01.2015

4. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,

01.01.2015

5. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6,“.

01.01.2015

5. V § 3 ods. 1 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „z prenájmu“ sa vkladajú slová „a z použitia diela a umeleckého výkonu“.

01.01.2015

6. V § 4 ods. 6, § 17 ods. 4 a § 43 ods. 7 sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.

01.01.2015

7. V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2015

d) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane; zamestnávateľ toto nepeňažné plnenie, okrem príjmov podľa odseku 1 písm. j) a k) a ods. 3 písmena a), môže navýšiť na sumu vypočítanú podľa prílohy č. 6, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie.“.

01.01.2015

8. V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.01.2015

l) nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba,24) najviac v úhrnnej výške 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, pričom ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.“.

01.01.2015

9. V § 6 ods. 9 prvej vete sa za slovom „spoločnosti“ vypúšťa čiarka a slová „za predpokladu, že toto poistné a príspevky nie sú nákladom verejnej obchodnej spoločnosti ani komanditnej spoločnosti“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.01.2015

10. V § 8 ods. 1 písm. l) sa slovo „liekov,37ab)“ nahrádza slovami „liekov, farmaceutickej spoločnosti,37ab)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „(ďalej len „držiteľ“)“.

01.01.2015

11. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

01.01.2015

n) náhrada nemajetkovej ujmy,37ae) okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom.“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ae znie:

01.01.2015

37ae) § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

12. V § 8 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri vykonávaní klinického skúšania37ab) sú výdavkami aj výdavky preukázateľne vynaložené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom v súvislosti s výkonom tejto činnosti.“.

01.01.2015

13. V § 8 ods. 5 písm. f) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľnosti sú aj

01.01.2015

1. úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu,

01.01.2015

2. úroky z hypotekárneho úveru37b) alebo stavebného úveru37c) súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti, okrem úrokov, ktoré boli uplatnené ako daňový výdavok počas zaradenia tejto nehnuteľnosti do obchodného majetku, pričom rovnako sa budú posudzovať aj iné poplatky súvisiace s poskytnutým úverom.“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 37b a 37c znejú:

01.01.2015

37b) § 68 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

37c) § 2 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení zákona č. 658/2007 Z. z.“.

01.01.2015

14. V § 8 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pri podiele na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo pri členskom práve družstva získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) v čase ich nadobudnutia.“.

01.01.2015

15. § 8 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

01.01.2015

(13) Z peňažných a nepeňažných plnení podľa odseku 1 písm. l) sa daň vyberá podľa § 43, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania.37ab) Výšku nepeňažného plnenia je povinný držiteľ oznámiť príjemcovi tohto plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol a správcovi dane v lehote a spôsobom podľa § 43 ods. 17.“.

01.01.2015

16. V § 9 ods. 2 písm. i) sa za slovo „ujmy“ vkladajú slová „okrem náhrady nemajetkovej ujmy podľa § 8 ods. 1 písm. n)“.

01.01.2015

17. V § 9 ods. 2 sa za písmeno x) vkladá nové písmeno y), ktoré znie:

01.01.2015

y) nepeňažné plnenie poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu;59ia) za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy, ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním,“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 59ia znie:

01.01.2015

59ia) § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

18. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

01.01.2015

aa) odmena poskytnutá Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky oznamovateľovi protispoločenskej činnosti podľa osobitného predpisu.59ja)“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 59ja znie:

01.01.2015

59ja) § 9 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2015

19. V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:

01.01.2015

c) zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne,“.

01.01.2015

20. V § 17 ods. 3 písmeno g) znie:

01.01.2015

g) suma súvisiaca s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku alebo dlhodobého hmotného majetku účtovaná na účtoch obstarania dlhodobého nehmotného majetku alebo obstarania dlhodobého hmotného majetku alebo v knihe dlhodobého majetku podľa osobitného predpisu1) alebo evidovaná v evidencii podľa § 6 ods. 11 pri zrušení prác a trvalom zastavení prác, ak nejde o škodu; táto suma sa zahrnie do základu dane rovnomerne počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom daňovník o týchto skutočnostiach účtoval alebo ich evidoval v evidencii podľa § 6 ods. 11,“.

01.01.2015

21. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

01.01.2015

j) inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii1) v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu;1) tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27.“.

01.01.2015

22. V § 17 ods. 5 a § 18 sa vypúšťa slovo „zahraničná“ vo všetkých tvaroch.

01.01.2015

23. V § 17 ods. 5 prvej vete sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „podľa § 2 písm. n) a r)“.

01.01.2015

24. V § 17 ods. 6 prvá veta znie: „Úpravu základu dane závislej osoby na území Slovenskej republiky povolí správca dane, ak bola správcom dane vykonaná úprava základu dane inej závislej osoby na území Slovenskej republiky podľa odseku 5 alebo ak daňová správa štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu, vykonala úpravu základu dane závislej osoby v zahraničí, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1.“.

01.01.2015

25. V § 17 ods. 8 písm. a) a ods. 12 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „a písm. i)“.

01.01.2015

26. V § 17 ods. 8 písm. c) sa vypúšťajú slová „a i)“.

01.01.2015

27. V § 17 ods. 13 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a § 19 ods. 4“.

01.01.2015

28. Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:

01.01.2015

78) § 54 až 54b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

29. V § 17 odsek 19 znie:

01.01.2015

(19) Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú

01.01.2015

a) kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu37ad) u ich dlžníka,

01.01.2015

b) výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie,

01.01.2015

c) výdavky (náklady) na marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu u dlžníka, pričom u veriteľa sa takéto príjmy (výnosy) zahrnú do základu dane po prijatí úhrady,

01.01.2015

d) odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv79a) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky,94) Exportno-importnú banku Slovenskej republiky,95) poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu,79b)

01.01.2015

e) výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu a po splnení povinností ustanovených v § 43 ods. 11 alebo § 44 ods. 3 pre daňovníka, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje uvedené príjmy, ak mu takéto povinnosti vznikli,

01.01.2015

f) výdavky (náklady) na poradenské a právne služby,

01.01.2015

g) výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov,1) zahrnované do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky (náklady) zaplatené.“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 79a a 79b znejú:

01.01.2015

79a) § 642 až 672a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

79b) § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4, § 27 a § 128 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

30. V § 17 odsek 20 znie:

01.01.2015

(20) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom veci prenajatej na základe nájomnej zmluvy alebo iného užívacieho vzťahu,80) (ďalej len „nájomná zmluva“) a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom alebo užívateľom podľa osobitného predpisu80) (ďalej len „nájomca“), po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve80) a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom

01.01.2015

a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník prenajatej veci zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,

01.01.2015

b) došlo k skončeniu nájomnej zmluvy; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:

01.01.2015

80) Napríklad § 51, § 151n až 151r, § 664 až 669 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

31. V § 17 odsek 24 znie:

01.01.2015

(24) Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo

01.01.2015

a) k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s) u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, sa pri vyradení tohto hmotného majetku postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b), d), e) alebo písm. g),

01.01.2015

b) po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 a o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.“.

01.01.2015

32. V § 17 odsek 31 znie:

01.01.2015

(31) Z peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,37aa) ktorý je daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu, od držiteľa sa daň vyberá podľa § 43. Výšku nepeňažného plnenia je povinný držiteľ oznámiť príjemcovi tohto plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol a správcovi dane v lehote a spôsobom podľa § 43 ods. 17.“.

01.01.2015

33. V § 17 odsek 33 znie:

01.01.2015

(33) Súčasťou základu dane

01.01.2015

a) sú mzdy vrátane poistného a príspevkov pri konte pracovného času,80ab) ktoré sú vyplatené zamestnávateľom za zamestnanca pred vykonaním práce a účtované na účet nákladov budúcich období;1) následné zúčtovanie nákladov budúcich období podľa osobitného predpisu1) v čase vykonania práce sa do základu dane nezahŕňa,

01.01.2015

b) je výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, účtovaný na účet výnosov budúcich období;1) následné zúčtovanie výnosov budúcich období podľa osobitného predpisu1) počas dohodnutej doby finančného prenájmu sa do základu dane nezahŕňa.“.

01.01.2015

34. § 17 sa dopĺňa odsekmi 34 až 36, ktoré znejú:

01.01.2015

(34) Základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25) 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur. Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa u osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci.

01.01.2015

(35) Základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25) 48 000 eur a viac a súčtom násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, ak tento základ dane je nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.

01.01.2015

(36) V zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal mikro účtovnou jednotkou podľa osobitného predpisu1) a v predchádzajúcom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia zmenu reálnej hodnoty cenných papierov, o ktorej účtoval ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa základ dane

01.01.2015

a) zvýši o hodnotu účtovanú do nákladov a odúčtovanú na účet nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet neuhradená strata minulých rokov,

01.01.2015

b) zníži o hodnotu účtovanú do výnosov a odúčtovanú na účet nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet neuhradená strata minulých rokov.“.

01.01.2015

35. V § 19 ods. 1 druhej vete sa za slová „limituje tento zákon“ vkladajú slová „okrem výdavku (nákladu) vynaloženého zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom,89)“.

01.01.2015

36. V § 19 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

01.01.2015

7. poistné a príspevky zamestnanca z navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) a preddavky na daň zrazené podľa § 35 z tohto navýšeného nepeňažného plnenia,“.

01.01.2015

37. V § 19 ods. 2 písm. e) prvom bode sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „a len, ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u tohto daňovníka, uplatní aj výdavky (náklady) do výšky“.

01.01.2015

38. V § 19 ods. 2 písm. h) úvodná veta znie: „výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky,1) ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov vrátane istiny z nesplatenej pôžičky u daňovníka podľa § 20 ods. 4 a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov,102) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len „príslušenstvo“), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane, alebo výdavok do výšky odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak“.

01.01.2015

39. V § 19 ods. 2 písmeno i) znie:

01.01.2015

i) výdavky (náklady) prevádzkovateľa hazardnej hry na vecné ceny do lotériovej hry tomboly88aa) do výšky príjmov z predaja žrebov, pričom každá lotériová hra tombola sa posudzuje samostatne,“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 88aa znie:

01.01.2015

88aa) § 4 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z.“.

01.01.2015

40. V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

01.01.2015

t) výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i), výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a), a to

01.01.2015

1. vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo

01.01.2015

2. v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.“.

01.01.2015

41. V § 19 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

01.01.2015

a) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až 29), okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, pričom neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 do výšky príjmov z prenájmu,

01.01.2015

b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení

01.01.2015

1. predajom okrem zostatkovej ceny osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6, ktorá sa zahrnuje do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane,

01.01.2015

2. likvidáciou, pričom zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny,1)“.

01.01.2015

42. V § 19 ods. 3 písm. e) sa za slovami „d) až g)“ vypúšťa čiarka a slová „§ 23 ods. 2 písm. d)“.

01.01.2015

43. V § 19 ods. 3 písm. i) sa vypúšťajú slová „daňovníkom, ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou za spoločníkov tejto spoločnosti, komanditnou spoločnosťou za komplementárov,“ a za slová „§ 6“ sa vkladajú slová „ods. 1 a 2“.

01.01.2015

44. V § 19 ods. 3 písm. k) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na hmotný majetok a nehmotný majetok a je súčasťou vstupnej ceny podľa § 25 ods. 5 písm. c),“.

01.01.2015

45. V § 19 ods. 3 písmeno n) znie:

01.01.2015

n) členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa v úhrne do výšky 5 % zo základu dane, najviac však do výšky 30 000 eur ročne,“.

01.01.2015

46. V § 19 ods. 3 písm. p) sa za slovo „výšky“ vkladajú slová „50 %“.

01.01.2015

47. V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

01.01.2015

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

01.01.2015

48. V § 20 ods. 2 písm. d) až f) sa na začiatku vkladá slovo „nepremlčaným“.

01.01.2015

49. V § 20 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania,“.

01.01.2015

50. V § 20 ods. 10 prvá veta znie: „Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vrátane pohľadávky z istiny z nesplatenej pôžičky u daňovníka podľa odseku 4 a u daňovníka, ktorý vykonáva obchodnú činnosť spočívajúcu v poskytovaní spotrebiteľských úverov,102) je daňovým výdavkom u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, a to najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok alebo uhradenej obstarávacej ceny pohľadávok prihlásených v lehote určenej podľa osobitného predpisu38) vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane.“.

01.01.2015

51. V § 21 ods. 1 písm. e) sa za slovo „predpismi15)“ vkladajú slová „okrem výdavkov (nákladov) vynaložených zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom89)“.

01.01.2015

52. V § 21 ods. 1 písm. h) sa slová „pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky,“ nahrádzajú slovami „pričom za reklamné predmety sa nepovažujú

01.01.2015

1. darčekové reklamné poukážky,

01.01.2015

2. tabakové výrobky okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti,

01.01.2015

3. alkoholické nápoje okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu103a) v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane; uvedené sa nevzťahuje na daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti,“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 103a znie:

01.01.2015

103a) § 4 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.“.

01.01.2015

53. V § 21 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „s výnimkou zaplatených zmluvných pokút“.

01.01.2015

54. V § 21 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri ktorej sa za daňový výdavok považuje obstarávacia cena len do výšky tvorby opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa § 20 ods. 10 až 12,“.

01.01.2015

55. V § 21 ods. 2 písm. l) sa slová „podľa § 17 ods. 31,“ nahrádzajú slovami „od držiteľa, okrem výdavkov súvisiacich s vykonávaním klinického skúšania,37ab)“.

01.01.2015

56. V § 21 ods. 2 písmeno m) znie:

01.01.2015

m) paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok,78a) zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka.“.

01.01.2015

57. V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

01.01.2015

n) výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru

01.01.2015

1. z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,105a)

01.01.2015

2. likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,37ab)

01.01.2015

3. bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 105a znie:

01.01.2015

105a) § 2 písm. h) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

58. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠21a

01.01.2015

Pravidlá nízkej kapitalizácie

01.01.2015

(1) U daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2), ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), daňovými výdavkami nie sú úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu k dlžníkovi, pričom do stavu úverov a pôžičiek sa nezahŕňajú úvery a pôžičky alebo ich časti, z ktorých úroky sú súčasťou obstarávacej ceny majetku podľa osobitného predpisu,1) a to vo výške úrokov, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % hodnoty ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa osobitného predpisu1) alebo výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa medzinárodných účtovných noriem77a) a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov.

01.01.2015

(2) Ak podmienkou pre poskytnutie úveru alebo pôžičky dlžníkovi veriteľom je poskytnutie priamo súvisiaceho úveru, pôžičky alebo vkladu tomuto veriteľovi závislou osobou, považuje sa na účely odseku 1 a vzhľadom k tomuto úveru alebo pôžičke veriteľ za závislú osobu vo vzťahu k dlžníkovi.

01.01.2015

(3) Odseky 1 a 2 sa neuplatnia u dlžníka, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničnej banky,94) poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou alebo pobočkou zahraničnej zaisťovne, subjektom podľa osobitného predpisu105b) alebo lízingovou spoločnosťou.105c)“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 105b a 105c znejú:

01.01.2015

105b) § 47 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 písm. b) a § 6 až 12 zákona č. 186/2009 Z. z.
§ 4, § 27, § 128 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.

01.01.2015

105c) § 1 písm. c) opatrenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely (oznámenie č. 248/2014 Z. z.).“.

01.01.2015

59. V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).

01.01.2015

60. V § 22 ods. 9 posledná veta znie: „Daňovník, okrem daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a 30b, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku v tom zdaňovacom období,

01.01.2015

a) v ktorom hmotný majetok nevyužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov, okrem hmotného majetku poistného a rezervného charakteru nevyhnutného na zabezpečenie prevádzky hmotného majetku v používaní,

01.01.2015

b) ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,

01.01.2015

c) v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby111a) alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku,111b) a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad107) rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby,111a) o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku111b) alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.“.

01.01.2015

61. V § 22 ods. 11 a 12 sa slová „ods. 6 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.

01.01.2015

62. V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2015

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

01.01.2015

63. V § 24 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.

01.01.2015

64. § 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

01.01.2015

(8) Pri odpisovaní majetku sa do výdavkov (nákladov) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu zahŕňa ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje daňovník výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. t).“.

01.01.2015

65. V § 25 odsek 3 znie:

01.01.2015

(3) Zostatkovou cenou na účely tohto zákona je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a)] okrem zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b), pričom v zdaňovacích obdobiach, v ktorých daňovník postupuje podľa § 17 ods. 34 a § 19 ods. 2 písm. t), sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo § 28.“.

01.01.2015

66. V § 25 ods. 5 písm. c) sa za slovom „predpisu6)“ vypúšťa čiarka a slová „za podmienky, že neuplatňuje v zdaňovacom období postup podľa § 19 ods. 3 písm. k) druhého bodu“.

01.01.2015

67. V § 26 ods. 1 druhá veta znie:

01.01.2015

„Doba odpisovania je

01.01.2015
Odpisová skupinaDoba odpisovania
14 roky
26 rokov
38 rokov
412 rokov
520 rokov
640 rokov“
01.01.2015

68. V § 26 ods. 2 sa slová „odsekov 6 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy.106)“.

01.01.2015

69. V § 26 odsek 3 znie:

01.01.2015

(3) Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného odpisovania (§ 28) môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č. 1 do odpisovej skupiny 2 a 3. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.“.

01.01.2015

70. V § 26 odsek 8 znie:

01.01.2015

(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpíše daňovník počas doby odpisovania tohto majetku podľa odseku 1 do výšky vstupnej ceny ustanovenej v § 25 spôsobom podľa § 27 alebo § 28 pri zohľadnení postupu podľa § 17 ods. 34.“.

01.01.2015

71. V § 26 ods. 9 sa slová „odsekov 6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“ a vypúšťa sa tretia veta.

01.01.2015

72. V § 26 ods. 10 sa slová „odsekov 6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.

01.01.2015

73. § 26 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2015

(11) Prerušenie odpisovania a zmenu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 nemožno uplatniť pri výkone daňovej kontroly podľa osobitného predpisu128) a v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.“.

01.01.2015

74. V § 27 odsek 1 znie:

01.01.2015

(1) Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 takto:

01.01.2015
Odpisová skupinaRočný odpis
11/4
21/6
31/8
41/12
51/20
61/40“
01.01.2015

75. Nadpis § 28 znie: „Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 a 3“.

01.01.2015

76. V § 28 odsek 1 znie:

01.01.2015

(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám 2 a 3 priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

01.01.2015
Odpisová
skupina

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie
v prvom roku
odpisovania
v ďalších rokoch
odpisovania
pre zvýšenú zostatkovú cenu
2676
3898“
01.01.2015

77. V § 30 ods. 1 sa vypúšťa slovo „najviac“.

01.01.2015

78. Za § 30b sa vkladá § 30c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠30c

01.01.2015

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

01.01.2015

(1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu výskumu a vývoja možno odpočítať súčet

01.01.2015

a) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj1) v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,

01.01.2015

b) 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov podľa § 19 ods. 2 písm. c) šiesteho bodu a poistného a príspevkov podľa § 19 ods. 3 písm. i) zamestnanca v zdaňovacom období, v ktorom daňovník so zamestnancom uzatvoril trvalý pracovný pomer, pričom zamestnanec sa podieľa na realizácii projektu výskumu a vývoja, je občanom členského štátu Európskej únie mladším ako 26 rokov veku a ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi,

01.01.2015

c) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období na výskum a vývoj1) zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období na výskum a vývoj1) zahrnovaných do odpočtu.

01.01.2015

(2) Pri odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane podľa odseku 1 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11.

01.01.2015

(3) Od základu dane možno podľa odseku 1 písm. a) až c) odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj1) súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odseku 1 písm. a) až c) len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

01.01.2015

(4) Odpočet podľa odseku 1 nemožno uplatniť na výdavky (náklady)

01.01.2015

a) na ktoré bola poskytnutá úplná alebo čiastočná podpora z verejných financií,

01.01.2015

b) na služby, licencie1) a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od iných osôb s výnimkou výdavkov (nákladov) na

01.01.2015

1. služby, ktoré súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja a nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od Slovenskej akadémie vied,120g) právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy,120h) verejných vysokých škôl70) a štátnych vysokých škôl,70)

01.01.2015

2. nehmotné výsledky výskumu a vývoja obstarané od osôb podľa osobitného predpisu,120i) ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,120j)

01.01.2015

3. certifikáciu vlastných výsledkov výskumu a vývoja, ktoré vynaložil daňovník.

01.01.2015

(5) Odpočet podľa odseku 1 môže využiť daňovník, ktorý

01.01.2015

a) v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b,

01.01.2015

b) ako držiteľ osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj120j) nerealizuje projekt výskumu a vývoja za účelom predaja nehmotných výsledkov výskumu a vývoja.

01.01.2015

(6) Projektom výskumu a vývoja, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odseku 1, sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja. Tento dokument musí obsahovať najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania, dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu výskumu a vývoja, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt výskumu a vývoja musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu výskumu a vývoja. Lehota na predloženie projektu výskumu a vývoja daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.

01.01.2015

(7) Finančné riaditeľstvo do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu výskumu a vývoja uplatnil odpočet podľa odseku 1, tieto údaje:

01.01.2015

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo daňovníka,

01.01.2015

b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,

01.01.2015

c) dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja,

01.01.2015

d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

01.01.2015

(8) Ak odpočet podľa odseku 1 nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet podľa odseku 1, je možné odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet podľa odseku 1 vznikol.

01.01.2015

(9) Ak daňovník, ktorý je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,120j) predá nehmotné výsledky výskumu a vývoja, pričom pri realizácii projektu výskumu a vývoja, ktorého sú výsledkom, uplatňoval odpočet podľa odseku 1, stráca nárok na odpočet podľa odseku 1 v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňoval odpočet podľa odseku 1. Daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zistená povinnosť podať dodatočné daňové priznanie; v rovnakej lehote je aj splatná dodatočne priznaná daň.“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 120g až 120l znejú:

01.01.2015

120g) Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z.

01.01.2015

120h) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

120i) § 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z.

01.01.2015

120j) § 26a zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

01.01.2015

120k) § 68 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 3 písm. v) zákona č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2015

120l) § 52 ods. 10 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.“.

01.01.2015

79. V § 32 ods. 7 sa slovo „faxu“ nahrádza slovami „e-mailovú adresu“.

01.01.2015

80. V § 34 ods. 5 prvej vete sa za slová „zo základu dane“ vkladajú slová „(čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty a príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4“ a vypúšťajú sa slová „o zápočet dane zaplatenej v zahraničí,“ a slová „a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň“.

01.01.2015

81. V § 34 ods. 10 prvá veta znie:

01.01.2015

„Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a 6, neplatí preddavky na daň, ak čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 tvorí viac ako 50 % zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a 6.“.

01.01.2015

82. V § 35 ods. 3 písm. a) sa slová „plnení alebo nepeňažné plnenie“ nahrádzajú slovami „plnení, pri ktorom sa neuplatňuje postup podľa prílohy č. 6 alebo toto nepeňažné plnenie“.

01.01.2015

83. V § 35 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zo sumy navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný zraziť a odviesť za zamestnanca preddavky na daň.“.

01.01.2015

84. V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 5 ods. 3 písm. d)“.

01.01.2015

85. V § 39 ods. 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“.

01.01.2015

86. V § 42 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka“.

01.01.2015

87. V § 43 ods. 2 sa slová „písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.

01.01.2015

88. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

01.01.2015

o) peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa okrem týchto plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie.37ab)“.

01.01.2015

89. § 43 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

01.01.2015

(17) Platiteľom dane z nepeňažných plnení uvedených v odseku 3 písm. o) je príjemca nepeňažného plnenia. Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté. Na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, je správcovi dane povinný predložiť

01.01.2015

a) platiteľ dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka oznámenie o zrazení a odvedení dane; toto tlačivo obsahuje údaje o výške nepeňažného plnenia od jednotlivých držiteľov a o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou, pričom ak platiteľom dane je

01.01.2015

1. fyzická osoba, tlačivo obsahuje tiež meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom platiteľ poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,

01.01.2015

2. právnická osoba, tlačivo obsahuje tiež názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo,

01.01.2015

b) držiteľ do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté, oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia, pričom ak ho poskytol

01.01.2015

1. fyzickej osobe, tlačivo obsahuje tiež jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,

01.01.2015

2. právnickej osobe, tlačivo obsahuje tiež jej názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo.

01.01.2015

(18) Ak platiteľ dane podľa odseku 17 nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. Platiteľ dane, ktorému do lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný odviesť daň správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane. V rovnakej lehote je tento platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.“.

01.01.2015

90. V § 46 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 sa neplatí, ak nepeňažné plnenie podľa § 43 ods. 17 v úhrnnej sume za príslušný kalendárny štvrťrok nepresiahne 10 eur.“.

01.01.2015

91. V § 47 ods. 1 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a d)“.

01.01.2015

92. V § 49a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Registračná a oznamovacia povinnosť podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17.“.

01.01.2015

93. Za § 52zc sa vkladá § 52zd, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠52zd

01.01.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

01.01.2015

(1) Pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 sa použijú ustanovenia predpisu účinného od 1. januára 2015, okrem zmeny doby trvania týchto zmlúv, ktorú je možné vykonať len po vzájomnej dohode nájomcu a prenajímateľa v rozsahu vyplývajúcom zo skrátenia alebo predĺženia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1.

01.01.2015

(2) Ustanovenia § 2 písm. s), § 17 ods. 5, 6, 19, 24, 34 a 35, § 18, § 19 ods. 2 písm. t) a ods. 3 písm. a), b), n) a p), § 20 ods. 9 písm. a) a ods. 10, § 21 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 2 písm. m) a n), § 22 ods. 9, 11 a 12, § 24 ods. 8, § 25 ods. 3, § 25 ods. 5 písm. c), § 26 ods. 1 až 3 a 8 až 11, § 27 ods. 1, § 28, § 30c, § 42 ods. 2, príloha č. 1 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa použijú po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

01.01.2015

(3) Postup podľa § 5 ods. 3 písm. d) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije pri výpočte nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnancovi po 31. decembri 2014.

01.01.2015

(4) Ustanovenie § 17 ods. 33 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa po prvýkrát použije na zmluvy o predaji majetku, pri ktorých sa výnos z predaja majetku zaúčtuje na účet výnosov budúcich období po 31. decembri 2014.

01.01.2015

(5) Ustanovenie § 21a v znení účinnom od 1. januára 2015 sa použije po prvýkrát na úroky plynúce na základe zmlúv o úveroch a pôžičkách pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

01.01.2015

(6) Pri zmene metódy odpisovania, pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, ročnej odpisovej sadzby alebo koeficientu je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

01.01.2015

(7) Daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima39a) k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento postup sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2015. Ustanovenie § 52 ods. 48 sa od 1. januára 2015 neuplatňuje.

01.01.2015

(8) Do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 v roku 2015 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2014.

01.01.2015

(9) Ustanovenie § 17 ods. 36 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa po prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2014.“.

01.01.2015

94. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

„Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z.

01.01.2015

ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN

01.01.2015

Odpisová skupina 1

01.01.2015
PoložkaKPNázov
1-101.41.10Dojnice živé
1-201.42.11Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé
1-301.43.10Len: ostatné koňovité zvieratá živé
1-401.45.1Ovce a kozy živé
1-501.46.10Ošípané živé
1-601.47.13Husi živé
1-713.92.22Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar
1-822.29Ostatné výrobky z plastov
1-923.19.2Technické a ostatné sklo
1-1023.44Ostatné keramické výrobky na technické účely
1-1123.9Ostatné nekovové minerálne výrobky
1-1225.73Nástroje okrem
- 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy
- 25.73.6 - Ostatné nástroje
1-1326.2Počítače a periférne zariadenia
1-1426.3Komunikačné zariadenia
1-1526.4Spotrebná elektronika
1-1626.51Meracie, testovacie a navigačné zariadenia
1-1726.7Optické a fotografické prístroje a zariadenia
1-1828.23Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a periférnych zariadení
1-1928.24Ručné nástroje
1-2028.29.3Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
1-2128.3Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
1-2228.93Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
1-2328.94Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
1-2429.10.2Osobné automobily
1-2529.10.3Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov
1-2629.10.4Motorové vozidlá na prepravu nákladu
1-27
1-28
30.92
32.40
Bicykle a vozíky pre invalidov
Hry a hračky okrem
- 32.40.4 - Ostatné hry
1-2932.9Výrobky inde nezaradené
01.01.2015

Odpisová skupina 2

01.01.2015
PoložkaKPNázov
2-101.43.10Len: kone – živé
2-213.9Ostatné textílie okrem
- 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový tovar
2-315Usne a výrobky z usní
2-416.23.2Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
2-522.23.2Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
2-625.21Radiátory a kotly ústredného kúrenia
2-725.7Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar okrem
- 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti
- 25.73 – Nástroje
2-825.9Ostatné hotové kovové výrobky okrem
- 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov
2-926.52Hodiny a hodinky
2-1026.6Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje
2-1127.11.31Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
2-1227.2Batérie a akumulátory
2-1327.3Drôty a elektroinštalačné zariadenia
2-1427.4Elektrické svietidlá
2-1527.5Prístroje pre domácnosť
2-1627.9Ostatné elektrické zariadenia
2-1728.11.11Závesné lodné motory
2-1828.12Zariadenia na kvapalný pohon
2-1928.13Ostatné čerpadlá a kompresory
2-2028.22Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
2-2128.25.13Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
2-2228.29Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem
- 28.29.1 – Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
- 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
2-2328.4Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
2-2428.92Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
2-2528.95Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
2-2628.96Stroje na výrobu plastov a gumy
2-2728.99Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené
2-2829.10.3Len: trolejbusy a elektrobusy
2-2929.10.5Motorové vozidlá na špeciálne účely
2-3029.2Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy
2-3130.20.33Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia
2-3230.91.1Motocykle a prívesné vozíky
2-3330.99Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené
2-3431.0Nábytok
2-3532.2Hudobné nástroje
2-3632.3Športové výrobky
2-3732.40.4Ostatné hry
2-3832.5Lekárske a stomatologické nástroje a potreby
2-39Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
2-40Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)
- rozvody počítačových sietí
01.01.2015

Odpisová skupina 3

01.01.2015
PoložkaKPNázov
3-127.1Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem
- 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
3-228.11.12Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory
3-328.11.13Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
3-428.11.2Turbíny
3-528.21.1Pece, horáky a ich časti
3-628.25Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem
- 28.25.13 – Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
3-728. 29.1Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
3-828.91Stroje pre metalurgiu
01.01.2015

Odpisová skupina 4

01.01.2015
PoložkaKPNázov
4-123.61.20Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
4-225.11.10Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
4-325.29Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov
4-425.3Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
4-525.4Zbrane a munícia
4-625.71.15Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti
4-725.99.2Ostatné výrobky zo základných kovov
4-830.11Lode a plavidlá
4-930.12Rekreačné a športové člny
4-1030.2Železničné lokomotívy a vozový park
4-1130.3Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia
4-1230.4Vojenské bojové vozidlá
4-13Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky
4-142213 KS - Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
4-152224 KS - Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
4-16Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu
4-17Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)
- klimatizačné zariadenia
- osobné a nákladné výťahy
- eskalátory a pohyblivé chodníky
01.01.2015

Odpisová skupina 5

01.01.2015
PoložkaKSNázov
5-11Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6
5-22Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 4
01.01.2015

Odpisová skupina 6

01.01.2015
PoložkaKSNázov
6-111Bytové budovy
6-2121Hotely a podobné budovy
6-31220Budovy pre administratívu
6-4126Budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
6-5127Ostatné nebytové budovy okrem
- 1271 - Nebytové poľnohospodárske budovy
- 1274 – Ostatné budovy inde neuvedené len budovy a kasárne pre hasičov
6-624Ostatné inžinierske stavby
01.01.2015

Poznámky:

01.01.2015

1) Položka – označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 6) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine

01.01.2015

2) KP – kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je kód KP

01.01.2015

3) Názov – obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, prípadne textácie KS

01.01.2015

4) KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb“

01.01.2015

95. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

„Príloha č. 6 k zákonu č. 595/2003 Z. z.

01.01.2015

Výpočet navýšeného nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d)

01.01.2015

Na účely výpočtu navýšenia nepeňažného plnenia podľa § 5 ods. 3 písm. d) zamestnávateľ vypočíta sumu plnenia (P) rozhodujúcu na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)], ktorej prekročenie bude znamenať uplatnenie progresie vo výpočte preddavkov na daň, nasledovne:

01.01.2015

P = 1/12 zo sumy 176,8-násobku PŽM x (1 - SD1)

01.01.2015

kde

01.01.2015

P je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)],

01.01.2015

PŽM je životné minimum platné k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia,

01.01.2015

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) prvého bodu vyjadrená desatinným číslom.

01.01.2015

1. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je rovná alebo nižšia ako vypočítaná suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia (NNP) sa vypočíta nasledovne:

01.01.2015

ČNP = NP / (1-SD1)

01.01.2015

kde

01.01.2015

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

01.01.2015

NP je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi,

01.01.2015

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) prvého bodu vyjadrená desatinným číslom.

01.01.2015

Nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň (ČNP) zamestnávateľ navýši o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov,154) nasledovným spôsobom:

01.01.2015

NNP = ČNP / (1 - PP)

01.01.2015

kde

01.01.2015

NNP je navýšené nepeňažné plnenie,

01.01.2015

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

01.01.2015

PP je úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom podľa osobitných predpisov154) vyjadrený desatinným číslom.

01.01.2015

2. Ak suma nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi je vyššia ako vypočítaná suma plnenia (P), potom suma navýšeného nepeňažného plnenia (NNP) sa vypočíta nasledovne:

01.01.2015

ČNP = P / (1-SD1) + (NP – P) / (1 – SD2)

01.01.2015

kde

01.01.2015

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

01.01.2015

P je plnenie rozhodujúce na uplatnenie sadzby dane [§ 15 písm. a)],

01.01.2015

NP je nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi,

01.01.2015

SD1 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) prvého bodu vyjadrená desatinným číslom,

01.01.2015

SD2 je sadzba dane podľa § 15 písm. a) druhého bodu vyjadrená desatinným číslom.

01.01.2015

Nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň (ČNP) zamestnávateľ navýši o povinné poistné, ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov,154) nasledovným spôsobom:

01.01.2015

NNP = ČNP / (1 - PP)

01.01.2015

kde

01.01.2015

NNP je navýšené nepeňažné plnenie,

01.01.2015

ČNP je nepeňažné plnenie čiastočne navýšené o preddavok na daň,

01.01.2015

PP je úhrn sadzieb pre platenie povinného poistného plateného zamestnancom podľa osobitných predpisov154) vyjadrený desatinným číslom.“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 154 znie:

01.01.2015

154) Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 219/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa na konci pripája táto citácia: „§ 23c ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

2. V § 66b sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2015

d) kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu.39a)“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

01.01.2015

39a) § 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2015

Čl. III

01.04.2015

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z. a zákona č. 199/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.04.2015

1. V § 3 ods. 5 písm. b) sa za slovo „pokladnice,“ vkladajú slová „alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo virtuálnu registračnú pokladnicu“.

01.04.2015

2. V § 5 ods. 4 písm. c) sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „alebo virtuálnej registračnej pokladnice“.

01.04.2015

3. V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slovo „pokladnicu“ vkladajú slová „alebo virtuálnu registračnú pokladnicu“.

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V § 2 odseky 5 až 7 znejú:

01.01.2015

(5) Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu4b) a pozemkové spoločenstvo,4c) triedia do veľkostných skupín takto:

01.01.2015

a) mikro účtovná jednotka,

01.01.2015

b) malá účtovná jednotka alebo

01.01.2015

c) veľká účtovná jednotka.

01.01.2015

(6) Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

01.01.2015

a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,

01.01.2015

b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,

01.01.2015

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

01.01.2015

(7) Do veľkostnej skupiny malej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

01.01.2015

a) celková suma majetku presiahla sumu 350 000 eur, ale nepresiahla sumu 4 000 000 eur,

01.01.2015

b) čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur,

01.01.2015

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10 a nepresiahol 50.“.

01.01.2015

2. § 2 sa dopĺňa odsekmi 8 až 15, ktoré znejú:

01.01.2015

(8) Do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

01.01.2015

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,

01.01.2015

b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,

01.01.2015

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

01.01.2015

(9) Celkovou sumou majetku podľa odsekov 6 až 8 sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3.

01.01.2015

(10) Účtovné jednotky podľa odseku 5 sa zatriedia do veľkostnej skupiny na základe splnenia podmienok podľa odsekov 6 až 8 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie, pričom účtovná jednotka posudzuje splnenie podmienok aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa odsekov 6 až 8, ak odseky 11 a 12 neustanovujú inak. Pri posudzovaní podmienok podľa odsekov 6 až 8 sa pri zmene účtovného obdobia neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobie podľa § 3 ods. 5.

01.01.2015

(11) Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období, pričom nepostupuje podľa odseku 12.

01.01.2015

(12) Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.

01.01.2015

(13) Odseky 5 až 12 sa nevzťahujú na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a a 17b alebo je subjektom verejného záujmu.

01.01.2015

(14) Na účely tohto zákona sa subjektom verejného záujmu rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov, Centrálny depozitár cenných papierov, obchodník s cennými papiermi, platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí, subjekt kolektívneho investovania, dôchodkový fond, pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie29db) a účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 2.

01.01.2015

(15) Na účely tohto zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.“.

01.01.2015

3. V § 4 ods. 2 sa za slová „týchto položiek“ vkladajú slová „a štruktúre účtovnej závierky“.

01.01.2015

4. V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.01.2015

f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva,“.

01.01.2015

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

01.01.2015

5. V § 17a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Exportno-importná banka Slovenskej republiky,“.

01.01.2015

6. V § 17a ods. 2 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,“.

01.01.2015

7. V § 19a ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „Európskej únie (ďalej len „členský štát“)“.

01.01.2015

8. V § 22 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, z poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,“.

01.01.2015

9. V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „správca registra“)“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum (ďalej len „prevádzkovateľ registra“).“.

01.01.2015

10. V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

01.01.2015

k) oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.“.

01.01.2015

11. V § 23 ods. 4 a 7, § 23a ods. 9, § 23b a 23c sa slovo „správca“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „prevádzkovateľ“ v príslušnom tvare.

01.01.2015

12. V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2015

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2015

13. V § 23 sa odsek 6 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2015

g) Exportno-importná banka Slovenskej republiky.“.

01.01.2015

14. V § 23a ods. 2 sa slová „písm. c) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až j)“, slová „písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a), b) a k)“ a za slová „Garančný fond investícií“ sa vkladá čiarka a slová „Exportno-importná banka Slovenskej republiky“.

01.01.2015

15. V § 23a ods. 4 sa vypúšťajú slová „uvedie, že“.

01.01.2015

16. V § 23a ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

01.01.2015

17. V § 23a ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „uvedie, že“ a vypúšťa sa posledná veta.

01.01.2015

18. V § 23b odsek 1 znie:

01.01.2015

(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu. Daňový úrad účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a overí, či majú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b), vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až g) a či účtovná závierka obsahuje všetky súčasti podľa § 17 ods. 3 alebo ods. 4. Ak účtovná jednotka nevyplnila všeobecné náležitosti správne alebo doručené podanie bolo neúplné a chyby neodstránila v lehotách podľa § 23a ods. 3 a 4, daňový úrad ju vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením. Dokumenty prevedené do elektronickej podoby postúpi daňový úrad v elektronickej podobe prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky prevádzkovateľovi registra bez zbytočného odkladu najneskôr do 40 kalendárnych dní od ich doručenia alebo od odstránenia nedostatkov.“.

01.01.2015

19. V § 23b ods. 3 posledná veta znie:

01.01.2015

„Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky overí, či doručená účtovná závierka a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky obsahujú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b), vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až f), či účtovná závierka obsahuje všetky súčasti podľa § 17 ods. 3 alebo ods. 4 a overí, či dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. f) až j) obsahujú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) a postúpi ich bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi registra; ak účtovná jednotka nevyplnila správne všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) alebo nevyplnila všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až f), postupuje daňový úrad podľa odseku 1.“.

01.01.2015

20. V § 23b ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a oznámenia podľa § 23a ods. 4“ a slová „a oznámenia“.

01.01.2015

21. V § 23b ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak účtovná závierka neobsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b), neobsahuje vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až g), ak je uložená v listinnej podobe alebo vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až f), ak je uložená v elektronickej podobe a neobsahuje všetky súčasti podľa § 17 ods. 3 alebo ods. 4 a nedostatky neboli odstránené ani na výzvu daňového úradu, považuje sa za nedoručenú.“.

01.01.2015

22. V § 23b odsek 6 znie:

01.01.2015

(6) Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, po uložení dokumentov v registri, prevádzkovateľ registra oznámi pochybnosti daňovému úradu a ten účtovnú jednotku vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením.“.

01.01.2015

23. V § 23c ods. 3 písm. b) a c) sa za slovo „dokumentov“ vkladajú slová „alebo časti dokumentov“.

01.01.2015

24. V § 23c ods. 5 sa za slovo „dokument“ vo všetkých tvaroch vkladajú slová „alebo časť dokumentu“ v príslušnom tvare.

01.01.2015

25. V § 23c ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Účtovná jednotka môže o kópiu dokumentu alebo časti dokumentu, ktoré sa jej týkajú, požiadať osobne aj na okresnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu.29o) Kópiu dokumentu alebo časti dokumentu vydá účtovnej jednotke do uloženia dokumentu v registri daňový úrad.“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 29o znie:

01.01.2015

29o) § 66b ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

26. V § 38 ods. 1 písmeno c) znie:

01.01.2015

c) neuložila dokumenty podľa § 23a a 23b, nezverejnila dokumenty podľa § 23d alebo nevyhovela výzve podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo určenom rozsahu,“.

01.01.2015

27. Za § 39j sa vkladá § 39k, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠39k

01.01.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

01.01.2015

(1) Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, postupuje podľa § 2 ods. 5 až 14 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát od 1. januára 2015, pričom posudzuje splnenie podmienok podľa § 2 ods. 5 až 14 k 31. decembru 2014.

01.01.2015

(2) Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, postupuje podľa § 2 ods. 5 až 14 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2015, pričom posudzuje splnenie podmienok podľa § 2 ods. 5 až 14 ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v priebehu roka 2015.

01.01.2015

(3) Účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, sa považuje za mikro účtovnú jednotku podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2015.

01.01.2015

(4) Účtovná jednotka, ktorá podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku, sa od 1. januára 2015 považuje za malú účtovnú jednotku.“.

01.01.2015

28. Príloha sa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

01.01.2015

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29. 6. 2013).“.

01.01.2015

Čl. V

01.01.2015

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z, zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V § 2 sa číslo „65,4“ nahrádza číslom „68,5“.

01.01.2015

2. Za § 7c sa vkladá § 7d, ktorý znie:

01.01.2015

㤠7d

01.01.2015

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa § 2 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015.“.

01.01.2015

Čl. VI

01.01.2015

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V § 79 ods. 1 písm. o) sa slová „dokladom sa rozumie príjmový pokladničný doklad, ak ide o hotovostnú platbu, alebo faktúra, ak ide o bezhotovostný prevod“ nahrádzajú slovami „dokladom sa rozumie pri hotovostnej platbe pokladničný doklad, ak je poskytovateľ povinný takýto doklad vydať podľa osobitného predpisu,50a) alebo príjmový pokladničný doklad, ak poskytovateľ nie je povinný takto prijatú platbu evidovať elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou a pri bezhotovostnom prevode faktúra“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

01.01.2015

50a) Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

2. V § 79 ods. 1 písm. u) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tieto údaje nie sú uvedené na pokladničnom doklade vydanom podľa osobitného predpisu,50a)“.

01.12.2014

Čl. VII

01.12.2014

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z, zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z. a zákona č. 268/2014 Z. z. sa mení takto:

01.12.2014

1. V § 8 ods. 2 tretia veta znie:

01.12.2014

„Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) nesmie presiahnuť 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.

01.12.2014

2. V § 8 odsek 5 znie:

01.12.2014

(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) ustanovená podľa odseku 2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.“.

01.01.2015

Čl. VIII

01.01.2015

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení takto:

01.01.2015

§ 10 znie:

01.01.2015

㤠10

01.01.2015

Colný úrad Bratislava na celom území Slovenskej republiky plní tieto úlohy:

01.01.2015

a) vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru,

01.04.2015

b) rozhoduje v konaní o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitného predpisu,29a)

01.01.2015

c) vykonáva technickú expertízu elektronickej registračnej pokladnice.29b)“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:

01.01.2015

29a) § 4b zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 333/2014 Z. z.

01.01.2015

29b) § 17a zákona č. 289/2008 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.“.

01.12.2014

Čl. IX

01.12.2014

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. § 21 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

01.01.2015

(16) Žiadateľ o udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, pri ktorých sa používajú technické zariadenia podľa § 1 ods. 1 písm. c) určené podľa druhej vety, je povinný predkladať ministerstvu o týchto zariadeniach vybrané údaje. Druh zariadení, formu, štruktúru predkladaných údajov a spôsob ich predkladania určí ministerstvo a zverejní na svojom webovom sídle.“.

01.01.2015

2. V § 37 ods. 1 písm. i) sa slová „všetkých hazardných hrách v kasíne“ nahrádzajú slovami „hazardných hrách v kasíne, ktorými sú stolové hry a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,“.

01.01.2015

3. V § 37 ods. 1 písmeno j) znie:

01.01.2015

j) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov na základe individuálnej licencie udelenej obcou 2 100 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do štátneho rozpočtu bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka; pri výherných prístrojoch prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne za každý takýto výherný prístroj bez ohľadu na dobu jeho prevádzkovania počas kalendárneho roka 4 200 eur za kalendárny rok do štátneho rozpočtu a 800 eur za kalendárny rok do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza takýto výherný prístroj, pričom na spôsob, lehoty a ďalšie podmienky úhrady odvodov do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obce sa pri takomto výhernom prístroji použijú ustanovenia odsekov 8 a 9,“.

01.01.2015

4. V § 37 ods. 1 písm. l) sa za slová „videohrách za každý terminál“ vkladajú slová „vrátane terminálov prevádzkovaných na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne“ a za slová „a za každý“ sa vkladá slovo „takýto“.

01.12.2014

5. § 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.12.2014

(3) Za účasť orgánu dozoru sa pri žrebovaní číselnej lotérie s názvom Eurojackpot považuje účasť orgánu dozoru u prevádzkovateľa tejto hazardnej hry pri úkonoch súvisiacich s prijímaním verejne vyžrebovaných čísel, rozdeľovaním výhier a vyhlasovaním výhier. Orgán dozoru osvedčuje, že postup prevádzkovateľa pri úkonoch podľa prvej vety je v súlade s udelenou individuálnou licenciou, herným plánom a týmto zákonom.“.

01.12.2014

6. V § 43 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri číselnej lotérii s názvom Eurojackpot,“.

01.01.2015

7. Za § 58j sa vkladá § 58k, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠58k

01.01.2015

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

01.01.2015

Ustanovenia § 37 ods. 1 písm. i), j) a l) v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použijú na úhradu odvodov za mesiac január 2015.“.

01.12.2014

Čl. X

01.12.2014

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.04.2015

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „a virtuálnej registračnej pokladnice“.

01.04.2015

2. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.04.2015

c) konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice.“.

01.04.2015

3. V § 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.04.2015

b) virtuálnou registračnou pokladnicou prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia,“.

01.04.2015

Doterajšie písmená b) až ze) sa označujú ako písmená c) až zf).

01.01.2015

4. V § 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „a ktoré je uvedené v knihe elektronickej registračnej pokladnice,“.

01.04.2015

5. V § 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kódom virtuálnej registračnej pokladnice kód pridelený daňovým úradom“.

01.04.2015

6. V § 2 písm. p) druhom bode a písm. v), § 3 ods. 1 a 3, § 8 ods. 1 prvej vete, § 16a písm. h) a r), § 16b ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) sa za slovo „pokladnici“ vkladajú slová „alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici“.

01.04.2015

7. V § 2 písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici od začiatku jej používania“.

01.01.2015

8. V § 2 písmeno x) znie:

01.01.2015

x) pokladničným dokladom doklad o prijatí tržby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar, doklad o vrátení platby za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, doklad o vrátení platby za neposkytnutú službu alebo doklad za vrátené zálohované obaly vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou;

01.04.2015

pokladničným dokladom je aj doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou,“.

01.04.2015

9. § 2 sa dopĺňa písmenom zg), ktoré znie:

01.04.2015

zg) koncovým zariadením elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov, dokladov podľa § 4a ods. 3 písm. b), intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky.“.

01.04.2015

10. Nadpis § 3 znie: „Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou“.

01.01.2015

11. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

01.01.2015

c) bezhotovostné prijímanie platieb z predaja tovaru alebo poskytovania služieb.“.

01.04.2015

12. V § 3 ods. 3 sa za slovo „pokladnice“ vkladajú slová „alebo do virtuálnej registračnej pokladnice“.

01.04.2015

13. V § 3 ods. 4 prvej vete, § 16a písm. a), b) a j) a § 16b ods. 7 až 9 sa za slovo „pokladnicu“ vkladajú slová „alebo virtuálnu registračnú pokladnicu“.

01.04.2015

14. V § 3 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo virtuálna registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a“.

01.04.2015

15. V § 3 ods. 6 písm. c) sa za slovo „pokladnici“ vkladajú slová „alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici“.

01.04.2015

16. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

01.04.2015

a) typ elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „rozhodnutie o certifikácii“) podľa odsekov 2 až 4,“.

01.04.2015

17. V § 4 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

01.04.2015

3. na ktorú boli akreditovanou osobou10) vystavené doklady deklarujúce splnenie technických požiadaviek v procese posudzovania zhody ustanovených osobitným predpisom.11)“.

01.04.2015

18. V § 4 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „v procese certifikácie akreditovaná osoba;10)“ nahrádzajú slovami „v konaní o certifikácii Colný úrad Bratislava;“.

01.04.2015

19. V § 4 ods. 2 písm. b) bode 15 sa slová „v procese certifikácie ich odsúhlasí akreditovaná osoba,10)“ nahrádzajú slovami „v konaní o certifikácii ich odsúhlasí Colný úrad Bratislava,“ a slová „akreditovanou osobou“ sa nahrádzajú slovami „Colným úradom Bratislava“.

01.04.2015

20. V § 4 ods. 6 sa slová „v procese certifikácie elektronickej registračnej pokladnice predložiť akreditovanej osobe10)“ nahrádzajú slovami „v konaní o certifikácii predložiť Colnému úradu Bratislava“, slová „akreditovanej osobe10)“ sa nahrádzajú slovami „Colnému úradu Bratislava“, vypúšťa sa druhá veta a slová „certifikátu na elektronickú registračnú pokladnicu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutia o certifikácii Colnému úradu Bratislava“.

01.04.2015

21. V § 4 odsek 10 znie:

01.04.2015

(10) Ak Colný úrad Bratislava zruší rozhodnutie o certifikácii, je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať podnikateľa.“.

01.04.2015

22. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

01.04.2015

㤠4a

01.04.2015

Požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu

01.04.2015

(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá je zriadená na webovom sídle finančného riaditeľstva; na jedno predajné miesto môže byť vytvorený len jeden prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

01.04.2015

(2) Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu, len ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci nie je viac ako 1 000.

01.04.2015

(3) Virtuálna registračná pokladnica musí umožňovať

01.04.2015

a) vytlačenie ochranného znaku a unikátneho identifikačného kódu pokladničného dokladu vygenerovaného virtuálnou registračnou pokladnicou len na pokladničnom doklade, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1, 2 a 7,

01.04.2015

b) vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak,

01.04.2015

c) vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,

01.04.2015

d) evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách,

01.04.2015

e) vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,

01.04.2015

f) vytlačenie pokladničného dokladu,

01.04.2015

g) vyhotovenie a vytlačenie intervalovej uzávierky a prehľadovej uzávierky,

01.04.2015

h) záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých zliav,

01.04.2015

i) vytlačenie kópie originálu pokladničného dokladu tak, aby tento neobsahoval ochranný znak a ani unikátny identifikačný kód pokladničného dokladu vygenerovaný virtuálnou registračnou pokladnicou,

01.04.2015

j) vytlačenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena b), na intervalovej uzávierke a prehľadovej uzávierke,

01.04.2015

k) zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny,

01.04.2015

l) získať údaje potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov.13)

01.04.2015

(4) Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s virtuálnou registračnou pokladnicou, musí umožňovať vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

01.04.2015

§ 4b

01.04.2015

Konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice

01.04.2015

(1) Konanie o certifikácii začína na základe žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice doručenej Colnému úradu Bratislava spolu s elektronickou registračnou pokladnicou alebo fiskálnou tlačiarňou, ak fiskálna tlačiareň má byť certifikovaná ako samostatné elektronické registračné zariadenie. Prílohou žiadosti sú najmä doklady deklarujúce zhodu výrobku s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,11) výkresová dokumentácia vrátane schém zapojenia, výrobná dokumentácia zariadenia, používateľský a servisný manuál a vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne; vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne bude Colnému úradu Bratislava zapožičaný počas celej doby výroby elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne a desať rokov bezprostredne nasledujúcich po roku, v ktorom sa skončila výroba elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne. Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne, v prospech ktorého bol certifikát vydaný, je povinný na výzvu Colného úradu Bratislava vymeniť vzorový model elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne za rovnaký model.

01.04.2015

(2) Pri vydávaní rozhodnutia o certifikácii Colný úrad Bratislava prihliada aj na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických požiadaviek ustanovených osobitným predpisom,11) pričom fiskálna tlačiareň podľa § 2 písm. g) môže byť certifikovaná v rámci elektronickej registračnej pokladnice podľa § 2 písm. a) druhého bodu ako celok, ale aj ako samostatné elektronické registračné zariadenie.

01.04.2015

(3) Colný úrad Bratislava po posúdení predložených dokladov a overení splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu podľa odseku 2 a § 4 ods. 2 až 4, vydá rozhodnutie o certifikácii. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.

01.04.2015

(4) Ak elektronická registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa odseku 2 a § 4 ods. 2 až 4 alebo výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice nepredložil na výzvu Colného úradu Bratislava všetky doklady, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie splnenia požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu, Colný úrad Bratislava žiadosti výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice nevyhovie a vydá rozhodnutie o nesplnení požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu.

01.04.2015

(5) Certifikácii podlieha aj akákoľvek zmena, ktorá má vplyv na splnenie požiadaviek na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň podľa odseku 2 a § 4 ods. 2 až 4, pričom sa primerane postupuje podľa odsekov 1 až 4.

01.04.2015

(6) Proti rozhodnutiu podľa odseku 4 môže výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice podať odvolanie.

01.04.2015

(7) Odvolacím orgánom je finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, je odvolacím orgánom prezident finančnej správy, ktorý rozhoduje na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie.

01.04.2015

(8) Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať finančné riaditeľstvo; ak ide o rozhodnutie finančného riaditeľstva, prezident finančnej správy na základe návrhu ním určenej osobitnej komisie. Finančné riaditeľstvo nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

01.04.2015

(9) Návrh na obnovu konania sa podáva v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania.“.

01.04.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

01.04.2015

13) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

01.04.2015

23. V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „akreditovanou osobou10)“ nahrádzajú slovami „Colným úradom Bratislava“.

01.01.2015

24. V § 6 ods. 8 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.

01.04.2015

25. V § 7 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „bol vydaný certifikát“ nahrádzajú slovami „bolo vydané rozhodnutie o certifikácii“.

01.04.2015

26. V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo „certifikátu“ nahrádza slovami „rozhodnutia o certifikácii“.

01.04.2015

27. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2015

㤠7a

01.04.2015

Registrácia podnikateľa a začatie používania virtuálnej registračnej pokladnice

01.04.2015

(1) Podnikateľ môže používať virtuálnu registračnú pokladnicu až po registrácii na daňovom úrade a po pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice; podnikateľa zaregistruje a kód virtuálnej registračnej pokladnice pridelí ktorýkoľvek daňový úrad. Na účely registrácie a na účely pridelenia kódu virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľ predloží písomnú žiadosť; ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme podľa osobitného predpisu.19) Po overení údajov daňový úrad bez zbytočného odkladu podnikateľa zaregistruje a pridelí kód virtuálnej registračnej pokladnice.

01.04.2015

(2) Po zaregistrovaní podnikateľa daňový úrad odovzdá podnikateľovi prihlasovacie údaje, ktoré bude podnikateľ používať na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

01.04.2015

(3) Podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu zmenu predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania, v lehote podľa osobitného predpisu14) za účelom vykonania zmeny tohto údaja v evidencii daňového úradu.“.

01.04.2015

28. V § 8 ods. 1 prvej vete a § 16a písm. a) sa za slovo „pokladnicou“ vkladajú slová „alebo virtuálnou registračnou pokladnicou“.

01.04.2015

29. V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice“.

01.04.2015

30. V § 8 ods. 2 sa za slová „ôsmeho bodu“ vkladajú slová „a § 4a ods. 3 písm. b)“.

01.01.2015

31. V § 8 odsek 4 znie:

01.01.2015

(4) Pri vrátení platby za vrátený tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, za neposkytnutú službu alebo za vrátené zálohované obaly je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici a pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu.

01.04.2015

Podnikateľ je povinný rovnako postupovať aj pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice.“.

01.04.2015

32. V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Podnikateľ je povinný primerane postupovať aj pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice.“.

01.04.2015

33. § 8 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

01.04.2015

(6) Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu.

01.04.2015

(7) Pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahuje údaje podľa odseku 1 a unikátny identifikačný kód vygenerovaný virtuálnou registračnou pokladnicou.“.

01.04.2015

34. V § 9 ods. 1 sa za slová „ôsmeho bodu“ vkladajú slová „alebo § 4a ods. 3 písm. b)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť ochranu prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu“.

01.04.2015

35. Nadpis § 10 znie: „Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice“.

01.04.2015

36. § 10 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

01.04.2015

(6) Postup podľa odsekov 4 a 5 sa rovnako uplatní aj pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice.

01.04.2015

(7) Ak dôjde k poruche koncového zariadenia je podnikateľ povinný obnoviť prevádzku tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy.“.

01.04.2015

37. V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Intervalová uzávierka vyhotovená virtuálnou registračnou pokladnicou obsahuje kód virtuálnej registračnej pokladnice a údaje podľa odseku 2 písm. a), c) až f) a h) až t).“

01.04.2015

38. § 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.04.2015

(5) Podnikateľ, ktorý používa virtuálnu registračnú pokladnicu, nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku.“.

01.04.2015

39. V § 15 ods. 5 prvá veta znie:

01.04.2015

„Podnikateľ je povinný po zrušení rozhodnutia o certifikácii podľa § 4 ods. 10 ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní od doručenia informácie o zrušení rozhodnutia o certifikácii19) Colným úradom Bratislava.“.

01.04.2015

40. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.04.2015

㤠15a

01.04.2015

Ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice

01.04.2015

(1) Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania. Daňový úrad v deň oznámenia zruší prístup do virtuálnej registračnej pokladnice.

01.04.2015

(2) Daňový úrad zruší prístup do virtuálnej registračnej pokladnice aj, ak podnikateľ oznámi stratu prihlasovacích údajov alebo ak stratu zistí daňový úrad alebo colný úrad; rovnako sa postupuje aj, ak daňový úrad alebo colný úrad zistí zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov.

01.04.2015

(3) Ak podnikateľ chce opätovne používať virtuálnu registračnú pokladnicu, je povinný postupovať podľa § 7a.

01.04.2015

(4) Ak podnikateľ prekročí počet vydaných pokladničných dokladov podľa § 4a ods. 2, finančné riaditeľstvo posledný deň mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu tohto počtu, ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikateľ je povinný najneskôr v deň nasledujúci po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa prvej vety začať používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 4. Opätovné používanie virtuálnej registračnej pokladnice nie je možné.“.

01.04.2015

41. V § 16a písm. c) sa slová „§ 4 ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 až 4 alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4a“.

01.04.2015

42. V § 16a písmeno e) znie:

01.04.2015

e) zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, ale neodovzdá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1, 2 a 7,“.

01.04.2015

43. V § 16a písm. f) sa slová „ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 2 a 7“.

01.04.2015

44. V § 16a písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ods. 6“.

01.04.2015

45. V § 16a písm. p) sa slová „§ 9“ nahrádzajú slovami „§ 7a ods. 3, § 9 alebo § 10 ods. 7“.

01.04.2015

46. V § 16a písm. w) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa § 15a ods. 1“.

01.04.2015

47. V § 16a písm. ae) sa slová „akreditovanou osobou“ nahrádzajú slovami „Colným úradom Bratislava“.

01.01.2015

48. Nadpis nad § 16b znie: „Sankcie“.

01.01.2015

49. V § 16b ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pokutu rozhodnutím na mieste uloží ten colný úrad alebo daňový úrad, ktorý správny delikt zistil.“.

01.01.2015

50. V § 16b sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.01.2015

(7) Ak daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu na mieste rozhodnutím podľa odseku 6, uloží aj zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, a to od okamihu odovzdania rozhodnutia osobe, s ktorou sa o zistení porušenia tohto zákona spísala zápisnica, najviac však na 72 hodín. Daňový úrad alebo colný úrad zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, neuloží, ak by tým došlo k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, ale predajné miesto na 72 hodín označí oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste došlo k porušeniu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.

01.04.2015

Ustanovenia prvej až tretej vety sa rovnako vzťahujú aj na uloženie pokuty a zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste aj pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice.“.

01.01.2015

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.

01.01.2015

51. V § 16b ods. 9 sa za slová „odseku 7“ vkladajú slová „alebo odseku 8“.

01.01.2015

52. V § 16b ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.

01.04.2015

53. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.04.2015

(4) Na konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak § 4b neustanovuje inak.“.

01.01.2015

54. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠17a

01.01.2015

Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice

01.01.2015

(1) Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname.

01.01.2015

(2) Colný úrad Bratislava za účelom preverenia podozrenia podľa odseku 1 vykoná technickú expertízu elektronickej registračnej pokladnice.

01.01.2015

(3) Počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby povinný postupovať podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7.

01.01.2015

(4) Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice postupoval podľa § 10 ods. 3 až 5, je povinný po zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 10 ods. 5.

01.01.2015

(5) Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý elektronickú registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice do 15 dní od vykonania technickej expertízy podľa odseku 2, ktorej výsledky preukázali, že došlo k pozmeneniu údajov v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname.

01.01.2015

(6) Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená elektronická registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice kópie paragónov archivovať podľa § 9 ods. 4; ak bude podnikateľ naďalej predávať tovar alebo poskytovať službu podľa prílohy č. 1, je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7.

01.01.2015

(7) Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice primerane podľa osobitného predpisu.20a)“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

01.01.2015

20a) § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

55. Za § 18ca sa vkladá § 18cb, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠18cb

01.01.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

01.01.2015

(1) Podnikateľ, ktorý poskytuje služby uvedené v prílohe č. 1 pod kódmi 45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel, a to len pri oprave nákladných motorových vozidiel, 45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva, 49.32 Taxislužba, 55.10 Hotelové a podobné ubytovanie, 55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie, 55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány, 55.90 Ostatné ubytovanie, 56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, a to len pri poskytovaní školského stravovania, 65.11 Životné poistenie, 65.12 Neživotné poistenie, 69.10 Právne činnosti, 69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo, 70.10 Vedenie firiem, 70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou, 70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia, 71.11 Architektonické činnosti, 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, 71.20 Technické testovanie a analýzy, 73.11 Reklamné agentúry, 73.12 Predaj vysielacieho času, 73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky, 74.10 Špecializované dizajnérske činnosti, 74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti, 75.00 Veterinárne činnosti, 78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania, 78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú, 78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov, 79.11 Činnosti cestovných agentúr, 79.12 Činnosti cestovných kancelárií, 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti, 80.10 Súkromné bezpečnostné služby, 80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov, 80.30 Pátracie služby, 86.10 Činnosti nemocníc, 86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe, 86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe, 86.23 Zubná lekárska prax, 86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť, 93.11 Prevádzka športových zariadení, s výnimkou prevádzky krytých a nekrytých kúpalísk, 93.12 Činnosti športových klubov, 95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení, 95.12 Oprava komunikačných zariadení, 95.21 Oprava spotrebnej elektroniky, 95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu, 95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru, 95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení, 95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov, 95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, 96.03 Pohrebné a súvisiace služby a 96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing v znení účinnom od 1. januára 2015, je povinný začať používať elektronickú registračnú pokladnicu najneskôr od 1. apríla 2015.

01.01.2015

(2) Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu pred 1. januárom 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.

01.01.2015

(3) Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát v období od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2014, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.

01.01.2015

(4) Certifikát vydaný akreditovanou osobou výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi elektronickej registračnej pokladnice pred 1. aprílom 2015 zostáva v platnosti.

01.01.2015

(5) Ak proces certifikácie bol akreditovanou osobou začatý pred 1. aprílom 2015, dokončí sa podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.

01.01.2015

(6) Ak výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice nebude mať od 1. januára 2015 do 31. marca 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie požiadavky podľa § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu, vydá vyhlásenie, ktorým deklaruje splnenie tejto požiadavky. Predajca elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne je povinný odovzdať podnikateľovi pri ich kúpe kópiu vyhlásenia podľa prvej vety.

01.01.2015

(7) Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, ktorá nebude mať od 1. januára 2015 certifikát, ktorý deklaruje splnenie požiadavky podľa § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu, podnikateľ predloží kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 7 ods. 1 písm. b) a vyhlásenie výrobcu, dovozcu alebo distribútora podľa odseku 6.“.

01.01.2015

56. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

„Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

01.01.2015

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

01.01.2015
45.20Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32Taxislužba
49.39Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10Hotelové a podobné ubytovanie
55.20Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90Ostatné ubytovanie
56.10Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30
65.11
65.12
Služby pohostinstiev
Životné poistenie
Neživotné poistenie
69.10Právne činnosti
69.20Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10Vedenie firiem
70.21Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11Architektonické činnosti
71.12Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20Technické testovanie a analýzy
73.11Reklamné agentúry
73.12Predaj vysielacieho času
73.20Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10Špecializované dizajnérske činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.30Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00Veterinárne činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11Činnosti cestovných agentúr
79.12Činnosti cestovných kancelárií
79.90
80.10
80.20
80.30
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
Súkromné bezpečnostné služby
Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
Pátracie služby
86.10Činnosti nemocníc
86.21Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23
86.90
Zubná lekárska prax
Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11Prevádzka športových zariadení
93.12Činnosti športových klubov
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12Oprava komunikačných zariadení
95.21Oprava spotrebnej elektroniky
95.22Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.03Pohrebné a súvisiace služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.“.
01.04.2015

57. V prílohe č. 3 časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „akreditovanou osobou“ nahrádzajú slovami „Colným úradom Bratislava“.

01.04.2015

58. Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „elektronická registračná pokladnica“ rozumie sa tým aj „virtuálna registračná pokladnica“.

01.01.2015

Čl. XI

01.01.2015

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2015

§ 52 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

01.01.2015

(10) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam daňových subjektov, ktoré uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa osobitného predpisu.37ab) V zozname sa uvedú údaje podľa osobitného predpisu.37ac)“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 37ab a 37ac znejú:

01.01.2015

37ab) § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.

01.01.2015

37ac) § 30c ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.“.


01.12.2014

Čl. XII

01.12.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I, čl. II, čl. IV až VI, § 10 písm. a) a c) v čl. VIII, čl. IX bodov 1 až 4 a 7, čl. X bodu 4, § 2 písm. x) časť vety pred bodkočiarkou v bode 8, bodov 11, 24, § 8 ods. 4 prvej vety v bode 31, bodov 48 a 49, § 16b ods. 7 prvej až tretej vety v bode 50, bodov 51, 52, 54 až 56 a čl. XI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a okrem čl. III, § 10 písm. b) v čl. VIII a čl. X bodov 1 až 3, 5 až 7, § 2 písm. x) časti vety za bodkočiarkou v bode 8, bodov 9, 10, 12 až 23, 25 až 30, § 8 ods. 4 poslednej vety v bode 31, bodov 32 až 47, § 16b ods. 7 poslednej vety v bode 50 a bodov 53, 57 a 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2015.


01.12.2014

Andrej Kiska v. r.

01.12.2014

Pavol Paška v. r.

01.12.2014

Robert Fico v. r.