Zákon č. 311/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 95/2014
Platnosť od 14.11.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

01.01.2015

311

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

zo 16. októbra 2014,

01.01.2015

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

01.01.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z. a zákona č. 310/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie“ nahrádzajú slovami „od jej ukončenia“.

01.01.2015

2. V § 44 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2015

e) v programoch vzdelávania na získanie praktických skúseností.“.

01.01.2015

3. V § 46 ods. 15 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa odseku 7.“.

01.01.2015

4. V § 47 ods. 1 sa vypúšťajú slová „formou všeobecného vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca podľa osobitného predpisu46)“.

01.01.2015

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008)“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014)“.

01.01.2015

6. V § 47 ods. 3 sa vypúšťajú slová „všeobecné vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca a na špecifické“.

01.01.2015

7. V § 47 odsek 5 znie:

01.01.2015

(5) Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 3, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce svojich zamestnancov uskutočniť podľa osobitného predpisu.18aa)“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.

01.01.2015

8. V § 50 ods. 1 sa slová „§ 56a a 60“ nahrádzajú slovami „§ 51a, § 56a alebo § 60“.

01.01.2015

9. V § 50 ods. 5 sa nad slovom „nadbytočnosti“ odkaz „46)“ nahrádza odkazom „46e)“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 46e znie:

01.01.2015

46e) Čl. 32 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.

01.01.2015

10. V § 50j ods. 1 sa slová „písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo písm. d)“ a slová „§ 56a a 60“ sa nahrádzajú slovami „§ 51a, § 56a alebo § 60“.

01.01.2015

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 58 sa citácia „Nariadenie (ES) č. 1998/2006“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013)“.

01.01.2015

12. V § 50k ods. 1 sa slová „§ 56a a 60“ nahrádzajú slovami „§ 51a, § 56a alebo § 60“.

01.01.2015

13. Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠51a

01.01.2015

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

01.01.2015

(1) Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom mladším ako 25 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov, a ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemali pravidelne platené zamestnanie, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50j, § 56a alebo § 60.

01.01.2015

(2) Mesačná výška príspevku je

01.01.2015

a) v bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac 30 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

01.01.2015

b) v ostatných krajoch

01.01.2015

1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,

01.01.2015

2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

01.01.2015

(3) Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. Výška príspevku podľa odseku 2 zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.

01.01.2015

(4) Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa prvej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.46e)

01.01.2015

(5) Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto.

01.01.2015

(6) Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

01.01.2015

(7) Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e)

01.01.2015

(8) Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 3 obsahuje

01.01.2015

a) identifikačné údaje účastníkov dohody,

01.01.2015

b) charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest a informáciu, že ide o vytvorené pracovné miesto alebo pracovné miesta,

01.01.2015

c) počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnanca alebo zamestnancov prijatých na pracovné miesta a rozsah dohodnutého pracovného času,

01.01.2015

d) dátum obsadenia pracovného miesta alebo pracovných miest,

01.01.2015

e) výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,

01.01.2015

f) podmienky poskytovania príspevku,

01.01.2015

g) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

01.01.2015

h) podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,

01.01.2015

i) povinnosť a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok alebo závažného porušenia dohody,

01.01.2015

j) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovnú zmluvu zamestnanca alebo pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do desiatich kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,

01.01.2015

k) záväzok zamestnávateľa zachovať vytvorené pracovné miesto alebo pracovné miesta na obdobie podľa odseku 5,

01.01.2015

l) záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,

01.01.2015

m) ďalšie dohodnuté náležitosti.“.

01.01.2015

14. V § 52a ods. 3 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „46e)“ nahrádza odkazom „13a)“.

01.01.2015

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 59aba sa citácia „Nariadenie (ES) č. 800/2008“ nahrádza citáciou „Nariadenie (EÚ) č. 651/2014“.

01.01.2015

16. V § 53d sa vypúšťa odsek 3.

01.01.2015

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.01.2015

17. V § 53d ods. 4 úvodnej vete sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

01.01.2015

18. V poznámke pod čiarou k odkazu 59ad sa citácia „Príloha 1 nariadenia (ES) č. 800/2008“ nahrádza citáciou „Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014“.

01.01.2015

19. V poznámke pod čiarou k odkazu 59ag sa citácia „Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1998/2006“ nahrádza citáciou „Čl. 1 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013“.

01.01.2015

20. V § 56 ods. 7 sa nad slovom „nadbytočnosti“ odkaz „46)“ nahrádza odkazom „46e)“.

01.01.2015

21. V § 56a ods. 1 sa slová „§ 50j a 50k“ nahrádzajú slovami „§ 50j, § 50k alebo § 51a“.

01.01.2015

22. V § 65b a § 70 ods. 6 sa za slová „§ 51,“ vkladajú slová „§ 51a,“.

01.01.2015

23. V poznámke pod čiarou k odkazu 63ab sa citácia „nariadenie (ES) č. 1998/2006, nariadenie (ES) č. 800/2008“ nahrádza citáciou „nariadenie (EÚ) č. 1407/2013, nariadenie (EÚ) č. 651/2014“.

01.01.2015

24. Za § 72u sa vkladá § 72v, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠72v

01.01.2015

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

01.01.2015

(1) Pri poskytovaní príspevku na vykonávanie absolventskej praxe na základe dohody o absolventskej praxi podľa § 51, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2015, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.

01.01.2015

(2) Výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 47, ktorý sa začal pred 1. januárom 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.“.


01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

Andrej Kiska v. r.

01.01.2015

Pavol Paška v. r.

01.01.2015

Robert Fico v. r.