Zákon č. 310/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 95/2014
Platnosť od 14.11.2014
Účinnosť od 01.01.2015
01.01.2015

310

01.01.2015

ZÁKON

01.01.2015

zo 16. októbra 2014,

01.01.2015

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2015

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2015

Čl. I

01.01.2015

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 383/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V § 3 písmeno c) znie:

01.01.2015

c) schvaľuje návrhy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie a zrušenie pracoviska Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,“.

01.01.2015

2. V § 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis1) neustanovuje inak,“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

01.01.2015

1) § 70 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

3. V § 3 písm. g) sa odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.01.2015

1a) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

4. V § 3 sa vypúšťa písmeno i).

01.01.2015

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).

01.01.2015

5. V § 3 písm. j) sa odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „1b)“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

01.01.2015

1b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.

01.01.2015

6. V § 3 písmeno k) znie:

01.01.2015

k) usmerňuje zamestnávanie štátnych príslušníkov krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ktorá nie je iným štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ktorá nie je Švajčiarskou konfederáciou, zamestnávanie osôb bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí,“.

01.01.2015

7. V § 4 odsek 4 znie:

01.01.2015

(4) Ústredie je

01.01.2015

a) služobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,

01.01.2015

b) zamestnávateľ zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na ústredí alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

01.01.2015

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení“ nahrádza citáciou „nariadenie (ES) č. 883/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 987/2009 v platnom znení“, vypúšťa sa citácia „zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“, citácia „zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ sa nahrádza citáciou „zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2015

9. V § 4 odsek 6 znie:

01.01.2015

(6) Ústredie

01.01.2015

a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch

01.01.2015

1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)

01.01.2015

2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,

01.01.2015

3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

01.01.2015

4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

01.01.2015

5. služieb zamestnanosti,

01.01.2015

6. zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

01.01.2015

7. prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,

01.01.2015

b) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti uskutočňovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,

01.01.2015

c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,4c)

01.01.2015

d) určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti,

01.01.2015

e) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,

01.01.2015

f) spracúva štatistické výkazy podľa § 3 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,

01.01.2015

g) zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

01.01.2015

h) organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov ústredia a zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,

01.01.2015

i) spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,

01.01.2015

j) realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,

01.01.2015

k) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy inštitúcie styčného orgánu a prístupového bodu podľa osobitného predpisu,1b)

01.01.2015

l) poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g),

01.01.2015

m) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

01.01.2015

4b) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12. 3. 2014).

01.01.2015

4c) § 90 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

10. V § 5 odseky 2 až 7 znejú:

01.01.2015

(2) Úrad je preddavková organizácia zapojená na rozpočet ústredia.

01.01.2015

(3) Sídla úradov sú uvedené v prílohe č. 1. Územné obvody úradov sú uvedené v prílohe č. 2.

01.01.2015

(4) Úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

01.01.2015

(5) Úrad

01.01.2015

a) má spôsobilosť

01.01.2015

1. byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci v rozsahu svojej pôsobnosti,

01.01.2015

2. uzatvárať dohody, ak tak ustanoví osobitný predpis,5)

01.01.2015

b) vykonáva

01.01.2015

1. samostatne funkcie, do ktorých bol ustanovený podľa osobitných predpisov,5a)

01.01.2015

2. správu pohľadávok Slovenskej republiky, ktoré vznikli z jeho výkonu štátnej správy.4)

01.01.2015

(6) Za úrad koná riaditeľ úradu alebo ním poverený štátny zamestnanec alebo zamestnanec.

01.01.2015

(7) Úrad

01.01.2015

a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch

01.01.2015

1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)

01.01.2015

2. pomoci v hmotnej núdzi a náhradného výživného,

01.01.2015

3. kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

01.01.2015

4. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

01.01.2015

5. služieb zamestnanosti,

01.01.2015

6. zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky a zamestnávania občanov Slovenskej republiky v zahraničí,

01.01.2015

7. prípravy a realizácie projektov a programov financovaných zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie4b) a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,

01.01.2015

b) pri výkone štátnej správy v oblasti sociálnych vecí plní úlohy príslušnej inštitúcie podľa osobitného predpisu,1b)

01.01.2015

c) získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,

01.01.2015

d) vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,

01.01.2015

e) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.“.

01.01.2015

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

01.01.2015

5) Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z.

01.01.2015

5a) § 73 ods. 2 písm. b) druhý bod až piaty bod zákona č. 305/2005 Z. z.“.

01.01.2015

11. § 6 vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠6

01.01.2015

Pracoviská ústredia a pracoviská úradu

01.01.2015

(1) Ústredie môže na zabezpečenie výkonu niektorých činností zriaďovať a zrušovať

01.01.2015

a) po schválení ministerstvom pracovisko ústredia mimo svojho sídla a určovať jeho územný obvod,

01.01.2015

b) na návrh riaditeľa úradu pracovisko úradu mimo sídla úradu a určovať jeho územný obvod.

01.01.2015

(2) Pracovisko ústredia je organizačnou zložkou ústredia a pracovisko úradu je organizačnou zložkou úradu.“.

01.01.2015

12. Za § 11 sa vkladá § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2015

㤠12

01.01.2015

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2015

01.01.2015

(1) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov úradov prechádzajú na ústredie.

01.01.2015

(2) Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa predpisov účinných od 1. januára 2015. Riaditeľ úradu vymenovaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014, ktorý nespĺňa podmienky prijatia do štátnej služby podľa osobitného predpisu9) okrem podmienky úspešne absolvovaného výberového konania, sa dňom 31. januára 2015 považuje za odvolaného z funkcie riaditeľa úradu.

01.01.2015

(3) Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, pohľadávky Slovenskej republiky okrem pohľadávok, ktoré vznikli z výkonu štátnej správy úradom, a záväzky Slovenskej republiky v správe úradov k 31. decembru 2014 prechádzajú do správy ústredia. Práva a povinnosti úradu vyplývajúce z dohôd podľa osobitného predpisu5) uzatvorených do 31. decembra 2014 zostávajú úradu.“.

01.01.2015

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

01.01.2015

9) § 19 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2015

Čl. II

01.01.2015

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 495/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2015

1. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „príslušným úradom“ nahrádzajú slovom „ústredím“.

01.01.2015

2. V § 12 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania“.

01.01.2015

3. V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú písmená p), s) a ac).

01.01.2015

Doterajšie písmená r), t) až ab) a ad) až am) sa označujú ako písmená p) až aj).

01.01.2015

4. V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

01.01.2015

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

01.01.2015

5. V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. ad)“ nahrádzajú slovami „písm. aa)“.

01.01.2015

6. V § 32 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a pracovisko zriadené úradom“.

01.01.2015

7. V § 32 ods. 3 písm. c) sa slovo „úradom“ nahrádza slovom „ústredím“.

01.01.2015

8. V § 32 ods. 5 sa slovo „úradu“ nahrádza slovom „ústredia“ a slová „úrad zabezpečiť“ sa nahrádzajú slovami „ústredie zabezpečiť“.

01.01.2015

9. V § 32 ods. 15 sa vypúšťajú slová „s úradom alebo“.

01.01.2015

10. V § 42 ods. 10 a § 46 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo s úradom“.

01.01.2015

11. V § 43 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorú na tento účel vybralo ústredie“.

01.01.2015

12. V § 43 ods. 10 sa slovo „Úrad“ nahrádza slovom „Ústredie“.

01.01.2015

13. V § 46 ods. 4 písm. b) a c) a § 46 ods. 13 úvodnej vete sa slovo „úradom“ nahrádza slovom „ústredím“.

01.01.2015

14. V § 46 ods. 13 písm. j) sa slovo „úrad“ nahrádza slovom „ústredie“.

01.01.2015

15. V § 58 ods. 2 sa slová „príslušným úradom“ nahrádzajú slovom „ústredím“.

01.01.2015

16. V § 58 ods. 3 sa vypúšťa slovo „úradom“.

01.01.2015

17. V § 65b sa slová „alebo úrad na tento účel vybral“ nahrádzajú slovami „na tento účel vybralo“.

01.01.2015

18. V § 68 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo úradu“.

01.01.2015

19. V prílohe č. 1a časť B znie:

01.01.2015

B. Vzor preukazu kontrolóra úradu

01.01.2015

Obrázok 1

01.01.2015

“.

01.01.2015

Čl. III

01.01.2015

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 219/2014 Z. z. sa mení takto:

01.01.2015

1. V § 73 ods. 2 písm. e) osemnásty bod znie:

01.01.2015

18. ktorý uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 5,“.

01.01.2015

2. V § 73 ods. 3 písm. c) sa slová „písmena o)“ nahrádzajú slovami „písmena n)“.

01.01.2015

3. V § 73 ods. 3 sa vypúšťa písmeno n).

01.01.2015

Doterajšie písmená o) a p) sa označujú ako písmená n) a o).

01.01.2015

4. V § 77 ods. 2 sa slová „písmena c), písmena d), písmena e) prvého až štvrtého bodu, šiesteho až pätnásteho bodu, písmena g) až i), odseku 3 písmena a), c), e), f), písmena h) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. c), písm. d), písm. e) prvého až štvrtého bodu, šiesteho až pätnásteho bodu, písm. g) až i), ods. 3 písm. a), c), e), f), písm. h) až n)“.

01.01.2015

5. V § 89 ods. 15 sa vypúšťajú slová „podľa § 73 ods. 2 a 3“.

01.01.2015

Čl. IV

01.01.2015

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., zákonom č. 573/2005 Z. z., zákonom č. 592/2006 Z. z., zákonom č. 664/2006 Z. z., zákonom č. 180/2011 Z. z., zákonom č. 383/2013 Z. z. a týmto zákonom.


01.01.2015

Čl. V

01.01.2015

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

Andrej Kiska v. r.

01.01.2015

Pavol Paška v. r.

01.01.2015

Robert Fico v. r.