Opatrenie č. 295/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015

Čiastka 91/2014
Platnosť od 29.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

01.01.2015

295

01.01.2015

OPATRENIE

01.01.2015

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2015

z 22. októbra 2014,

01.01.2015

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015

01.01.2015

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2015

§ 1

01.01.2015

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2015 sa ustanovuje takto:

01.01.2015

a) 5,20 eura, ak ide o starobný dôchodok,

01.01.2015

b) 1,60 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

01.01.2015

c) 5,30 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,

01.01.2015

d) 1,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

01.01.2015

e) 4,60 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona a sociálny dôchodok,

01.01.2015

f) 1,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 zákona vyplácaný v sume jednej polovice,

01.01.2015

g) 2,70 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,

01.01.2015

h) 1,10 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,

01.01.2015

i) 3,40 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

01.01.2015

j) 1,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

01.01.2015

k) 1,80 eura, ak ide o sirotský dôchodok,

01.01.2015

l) 0,90 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

01.01.2015

§ 2

01.01.2015

Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015 je 1,32 %.


01.01.2015

§ 3

01.01.2015

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.01.2015

Ján Richter v. r.