Vyhláška č. 29/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch

Čiastka 13/2014
Platnosť od 15.02.2014
Účinnosť od 01.04.2014
01.04.2014

29

01.04.2014

VYHLÁŠKA

01.04.2014

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

01.04.2014

z 31. januára 2014

01.04.2014

o majonézach a majonézových výrobkoch

01.04.2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.04.2014

§ 1

01.04.2014

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

01.04.2014

a) základnou majonézou výrobok polotuhej konzistencie získaný emulgáciou rastlinného oleja vo vaječnej zložke a v okysľujúcej zložke, ktorý obsahuje najmenej 78,5 hmotnostných percent (ďalej len „% hmot.“) celkových tukov a najmenej 6 % hmot. vaječného žĺtka, okysľujúcu zložku a soľ, bez prídavných látok,

01.04.2014

b) majonézou výrobok, ktorý okrem základných zložiek podľa písmena a) môže obsahovať cukor a prídavné látky, ktoré majonéze nedodávajú inú charakteristickú chuť, farbu, vôňu alebo konzistenciu,

01.04.2014

c) vaječnou zložkou tepelne ošetrená vaječná zmes, tepelne ošetrený vaječný žĺtok alebo tepelne ošetrený vaječný bielok,

01.04.2014

d) majonézovým výrobkom majonéza, do ktorej sa pridávajú iné potraviny alebo prídavné látky v potravinách;1) majonézový výrobok možno označiť názvom

01.04.2014

1. ochutená majonéza, ak ide o majonézu, do ktorej bola pridaná potravina, ktorá dodáva majonéze charakteristickú chuť, farbu, vôňu alebo konzistenciu a môže obsahovať aj prídavné látky,

01.04.2014

2. majonézová omáčka alebo majonézová nátierka, ak ide o majonézový výrobok, ktorý obsahuje najmä majonézu, do ktorej bola pridaná voda určená na ľudskú spotrebu (ďalej len „pitná voda“), iné potraviny a prídavné látky,

01.04.2014

3. tatárska omáčka, ak ide o majonézový výrobok, ktorý obsahuje najmä vaječnú zložku, ocot, sterilizované uhorky, termicky modifikovaný škrob alebo iný emulgátor, cibuľu, horčicu, cukor, soľ a koreniny.

01.04.2014

§ 2

01.04.2014

(1) Na výrobu majonéz možno použiť

01.04.2014

a) vaječnú zložku,

01.04.2014

b) rastlinný olej, ktorého obsah kyseliny erukovej je najviac 5 % hmot. počítaných z celkového množstva mastných kyselín v tukovej zložke,

01.04.2014

c) okysľujúcu zložku, ktorou môže byť

01.04.2014

1. ocot, ktorého obsah kyseliny octovej je najmenej 8 % hmot.,

01.04.2014

2. kyselina citrónová alebo citrónová šťava, ktorej obsah kyseliny citrónovej je najmenej 8 % hmot.,

01.04.2014

3. sodná soľ alebo draselná soľ kyseliny octovej alebo kyseliny citrónovej,

01.04.2014

4. kyselina mliečna alebo jej sodná soľ alebo draselná soľ, alebo

01.04.2014

5. kyselina vínna alebo jej sodná soľ alebo draselná soľ,

01.04.2014

d) doplňujúcu zložku, ktorou môže byť

01.04.2014

1. cukor,

01.04.2014

2. soľ,

01.04.2014

e) prídavné látky.

01.04.2014

(2) Na výrobu majonézových výrobkov možno použiť

01.04.2014

a) vaječnú zložku,

01.04.2014

b) rastlinný olej, ktorého obsah kyseliny erukovej je najviac 5 % hmot. počítaných z celkového množstva mastných kyselín v tukovej zložke,

01.04.2014

c) okysľujúcu zložku podľa odseku 1 písm. c),

01.04.2014

d) doplňujúce zložky, ktorými môže byť

01.04.2014

1. pitná voda,

01.04.2014

2. soľ,

01.04.2014

3. cukor,

01.04.2014

4. koreniny, koreninové prípravky a koreninové extrakty; ak sa použijú koreniny, ktoré spôsobujú sfarbenie podobné farbe vaječného žĺtka, napríklad šafran a kurkuma, uvedú sa v označení zloženia ako farbivo,

01.04.2014

5. horčica,

01.04.2014

6. ovocie alebo zelenina vrátane ovocnej šťavy alebo zeleninovej šťavy,

01.04.2014

7. mliečne výrobky,

01.04.2014

8. termicky modifikované škroby alebo iné emulgátory,

01.04.2014

e) prídavné látky.

01.04.2014

§ 3

01.04.2014

Majonézy a majonézové výrobky, ktoré boli vyrobené podľa predpisov platných do 31. marca 2014, možno umiestňovať na trh až do vyčerpania zásob.

01.04.2014

§ 4

01.04.2014

(1) Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

01.04.2014

(2) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov2) a označovania potravín.3)

01.04.2014

§ 5

01.04.2014

Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č. 1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky (oznámenie č. 400/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 3785/2005-100 (oznámenie č. 651/2005 Z. z.).


01.04.2014

§ 6

01.04.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.


01.04.2014

Ľubomír Jahnátek v. r.

Poznámky pod čiarou

01.04.2014

1) Čl. 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.

01.04.2014

2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

01.04.2014

3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/13 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 05) v platnom znení; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).