01.11.2014

286

01.11.2014

VYHLÁŠKA

01.11.2014

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.11.2014

z 1. októbra 2014,

01.11.2014

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty

01.11.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 ods. 17 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 152/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.11.2014

§ 1

01.11.2014

Predmet úpravy

01.11.2014

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a o odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty.

01.11.2014

§ 2

01.11.2014

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty

01.11.2014

(1) Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty (ďalej len „preukaz odbornej spôsobilosti“) sa žiadateľovi vydáva na výkon týchto funkcií:

01.11.2014

a) veliteľ námornej jachty (ďalej len „veliteľ“),

01.11.2014

b) prvý palubný dôstojník námornej jachty (ďalej len „prvý palubný dôstojník“),

01.11.2014

c) prvý strojný dôstojník námornej jachty (ďalej len „prvý strojný dôstojník“),

01.11.2014

d) námorník námornej jachty (ďalej len „námorník“),

01.11.2014

e) strojník námornej jachty (ďalej len „strojník“).

01.11.2014

(2) K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti sa prikladá v origináli:

01.11.2014

a) preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode alebo dôstojníka na námornej lodi, preukaz spôsobilosti člena lodného mužstva na námornej lodi alebo preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla,

01.11.2014

b) lekárske potvrdenie podľa § 41 zákona,

01.11.2014

c) doklad o vyžadovanej plavebnej praxi,

01.11.2014

d) osvedčenie o absolvovaní odborných kurzov bezpečnostného výcviku na výkon danej funkcie,

01.11.2014

e) dve farebné fotografie s rozmermi 3,5 × 4,5 cm.

01.11.2014

(3) Preukaz odbornej spôsobilosti sa vydáva v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

01.11.2014

(4) Vzor preukazu odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe.

01.11.2014

§ 3

01.11.2014

Preukazovanie odbornej spôsobilosti

01.11.2014

Veliteľ, prvý palubný dôstojník a prvý strojný dôstojník preukazujú odbornú spôsobilosť na výkon funkcie

01.11.2014

a) preukazom odbornej spôsobilosti a potvrdením preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode alebo dôstojníka na námornej lodi,

01.11.2014

b) potvrdením o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode alebo dôstojníka na námornej lodi alebo

01.11.2014

c) plavebnou praxou najmenej 12 mesiacov za posledných päť rokov na námornej jachte v danej funkcii.

01.11.2014

§ 4

01.11.2014

Výkon strážnej služby

01.11.2014

Na námornej jachte možno do strážnej služby zaradiť člena posádky námornej jachty, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 1.

01.11.2014

§ 5

01.11.2014

Veliteľ

01.11.2014

(1) Na výkon funkcie veliteľa sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:

01.11.2014

a) plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii veliteľa námornej lode s hrubou priestornosťou do 3000 registrovaných ton,1)

01.11.2014

b) plavebná prax najmenej 12 mesiacov vo funkcii prvého palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou do 3000 registrovaných ton,1)

01.11.2014

c) plavebná prax najmenej 18 mesiacov vo funkcii strážneho palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou 500 registrovaných ton a viac2) alebo

01.11.2014

d) plavebná prax najmenej 12 mesiacov vo funkcii prvého palubného dôstojníka.

01.11.2014

(2) Veliteľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 1, je oprávnený vykonávať funkciu veliteľa bez obmedzenia.

01.11.2014

§ 6

01.11.2014

Prvý palubný dôstojník

01.11.2014

(1) Na výkon funkcie prvého palubného dôstojníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:

01.11.2014

a) plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii prvého palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou do 3000 registrovaných ton alebo

01.11.2014

b) plavebná prax najmenej 12 mesiacov vo funkcii strážneho palubného dôstojníka na námornej lodi s hrubou priestornosťou 500 registrovaných ton a viac.

01.11.2014

(2) Prvý palubný dôstojník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 1, je oprávnený vykonávať funkciu veliteľa v oblastiach plavby II a III a funkciu prvého palubného dôstojníka bez obmedzenia.

01.11.2014

§ 7

01.11.2014

Prvý strojný dôstojník

01.11.2014

Na výkon funkcie prvého strojného dôstojníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:

01.11.2014

a) plavebná prax vo funkcii prvého strojného dôstojníka alebo druhého strojného dôstojníka najmenej šesť mesiacov na námornej lodi s výkonom hlavných motorov 750 kW a viac3) alebo

01.11.2014

b) plavebná prax vo funkcii strážneho strojného dôstojníka najmenej 12 mesiacov na námornej lodi s výkonom hlavných motorov 750 kW a viac.4)

01.11.2014

§ 8

01.11.2014

Námorník

01.11.2014

Na výkon funkcie námorníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:

01.11.2014

a) plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii námorníka prvej triedy alebo námorníka v strážnej palubnej službe na námornej lodi s hrubou priestornosťou 500 registrovaných ton a viac5) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku,

01.11.2014

b) plavebná prax najmenej 1000 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) poháňaného motorom v oblasti B6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku alebo

01.11.2014

c) plavebná prax najmenej 1500 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) poháňaného motorom v oblasti C6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku.

01.11.2014

§ 9

01.11.2014

Strojník

01.11.2014

Na výkon funkcie strojníka sa vyžadujú tieto kvalifikačné predpoklady:

01.11.2014

a) plavebná prax najmenej šesť mesiacov vo funkcii motorára prvej triedy alebo motorára v strážnej strojnej službe na námornej lodi s výkonom hlavných motorov 750 kW a viac7) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku,

01.11.2014

b) plavebná prax najmenej 1000 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň B) poháňaného motorom s výkonom hlavných motorov 300 kW a viac v oblasti B6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku alebo

01.11.2014

c) plavebná prax najmenej 1500 námorných míľ vo funkcii veliteľa námorného rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) poháňaného motorom s výkonom hlavných motorov 300 kW a viac v oblasti C6) a absolvovanie odborných kurzov základného bezpečnostného výcviku.

01.11.2014

§ 10

01.11.2014

Plavebná prax

01.11.2014

(1) Plavebnou praxou sa rozumie dĺžka služby člena posádky na námornej lodi alebo na námornej jachte odo dňa nalodenia do dňa vylodenia alebo počet odplávaných námorných míľ na námornom rekreačnom plavidle v danej oblasti plavby.

01.11.2014

(2) Plavebnú prax možno vykonať aj na námornej jachte alebo námornej lodi plávajúcej pod štátnou vlajkou iného štátu.

01.11.2014

(3) Plavebná prax sa preukazuje predložením námorníckej knižky, jachtárskej knižky alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe.

01.11.2014

§ 11

01.11.2014

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

01.11.2014

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci člena posádky námornej jachty zabezpečuje vlastník námornej jachty alebo jej prevádzkovateľ a obsahuje

01.11.2014

a) základné školenie, ktoré člen posádky námornej jachty absolvuje pred prvým nalodením na námornú jachtu,

01.11.2014

b) školenie z bezpečnostných predpisov, ktoré člen posádky námornej jachty absolvuje po nalodení na námornú jachtu.

01.11.2014

§ 12

01.11.2014

Kategórie námorných jácht a oblasti plavby

01.11.2014

(1) Námorná jachta môže byť poháňaná

01.11.2014

a) plachtami,

01.11.2014

b) motorom alebo

01.11.2014

c) plachtami a motorom.

01.11.2014

(2) Pre námornú jachtu z hľadiska jej technickej spôsobilosti sú ustanovené tieto oblasti plavby:

01.11.2014

a) oblasť plavby I – plavba bez obmedzenia,

01.11.2014

b) oblasť plavby II – plavba s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia,

01.11.2014

c) oblasť plavby III – plavba s obmedzením do vzdialenosti najviac 20 námorných míľ od pobrežia.

01.11.2014

(3) Oblasť plavby námornej jachty sa vyznačuje do lodných listín.

01.11.2014

§ 13

01.11.2014

Vybavenie námornej jachty

01.11.2014

(1) Námorná jachta musí byť vybavená navigačnými svetlami, dennými znakmi a signálnymi prostriedkami podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,8) ako aj vybavením ustanoveným pre danú oblasť plavby.

01.11.2014

(2) Námorná jachta musí mať pre oblasť plavby III toto základné vybavenie:

01.11.2014

a) palubné vybavenie, a to

01.11.2014

1. hlavná kotva schváleného typu zodpovedajúca veľkosti a typu námornej jachty,

01.11.2014

2. náhradná kotva,

01.11.2014

3. štyri vyväzovacie laná primeranej dĺžky,

01.11.2014

4. štyri odrazníky,

01.11.2014

5. vrhacie lanko primeranej dĺžky,

01.11.2014

6. havarijné čerpadlo alebo ručná pumpa,

01.11.2014

7. vlečné lano s dĺžkou rovnajúcou sa najmenej dvojnásobku dĺžky námornej jachty,

01.11.2014

b) navigačné vybavenie a rádiové vybavenie, a to

01.11.2014

1. gyroskopický alebo magnetický kompas,

01.11.2014

2. optický námerník alebo zameriavací kompas,

01.11.2014

3. mapy a plavebné príručky (zoznam svetiel, súpis rádiových signálov, tabuľky prílivov a odlivov) podľa plavebnej oblasti,

01.11.2014

4. dva navigačné trojuholníky,

01.11.2014

5. kružidlo,

01.11.2014

6. ďalekohľad 7 × 50,

01.11.2014

7. ručná sonda,

01.11.2014

8. tabuľka deviácie,

01.11.2014

9. zariadenie na príjem meteorologických správ a informácií o bezpečnosti plavby (NAVTEX),

01.11.2014

10. dva rádiotelefóny VHF,

01.11.2014

11. hĺbkomer (echosonda),

01.11.2014

12. rýchlomer (elektronický alebo mechanický),

01.11.2014

13. ukazovateľ polohy kormidla,

01.11.2014

14. anemometer (pre plachetnice),

01.11.2014

15. inklinometer (pre plachetnice),

01.11.2014

c) odporúčané navigačné vybavenie, a to

01.11.2014

1. elektronický navigačný systém (napr. GPS),

01.11.2014

2. radar 9 GHz,

01.11.2014

3. elektronická mapa a informačný systém (ECDIS),

01.11.2014

d) signálne vybavenie, záchranné vybavenie a signalizačné vybavenie, a to

01.11.2014

1. navigačné svetlá,

01.11.2014

2. denné znaky,

01.11.2014

3. zariadenie na vydávanie zvukových signálov,

01.11.2014

4. radarový odrážač,

01.11.2014

5. záchranársky čln,

01.11.2014

6. dva záchranné kruhy označené menom námornej jachty a registračného prístavu rozmiestnené po obidvoch bokoch; jeden kruh vybavený plávajúcim lankom, druhý kruh vybavený samozažíhacím svetlom alebo kombinovanou svetelno-dymovou bójkou,

01.11.2014

7. záchranný ostrovček s plným vybavením s kapacitou pre všetky osoby prítomné na námornej jachte,

01.11.2014

8. záchranné vesty; na námornej jachte sa vyžaduje počet záchranných viest ustanovený podľa povoleného počtu osôb na palube, zvýšený o tri náhradné vesty a počet detských viest podľa počtu detí nachádzajúcich sa na námornej jachte, zvýšený o najmenej dve detské vesty, ak sa na námornej jachte nachádzajú deti,

01.11.2014

9. záchranný oblek pre každého člena posádky záchranárskeho člna,

01.11.2014

10. plávajúca kotva zodpovedajúca veľkosti a typu námornej jachty, ak ide o plachetnice,

01.11.2014

11. dva bezpečnostné pásy s lanom, ak ide o plachetnice,

01.11.2014

12. vodotesná signalizačná baterka s náhradnými batériami a žiarovkou,

01.11.2014

13. šesť červených padáčikových svetlíc,

01.11.2014

14. šesť červených fakieľ,

01.11.2014

15. dve oranžové dymovnice,

01.11.2014

16. píšťalka,

01.11.2014

17. lekárnička v platnej expiračnej dobe s obsahom zodpovedajúcim počtu osôb prítomných na námornej jachte a predpokladanej dĺžke plavby; lekárnička môže mať ďalšie vybavenie podľa odporúčania lekára,

01.11.2014

e) havarijné vybavenie a protipožiarne vybavenie, a to

01.11.2014

1. jeden hasiaci prístroj pre námornú jachtu so zabudovaným motorom s výkonom do 50 kW; ak ide o plachetnicu, vyžaduje sa hasiaci prístroj s práškovou alebo snehovou náplňou s kapacitou najmenej 2 kg hasiacej látky alebo penový hasiaci prístroj s obsahom najmenej 7 litrov,

01.11.2014

2. dva hasiace prístroje pre námornú jachtu so zabudovaným motorom s výkonom od 50 kW do 100 kW; nevyžaduje sa, ak je námorná jachta vybavená automatickým hasiacim zariadením,

01.11.2014

3. dva hasiace prístroje pre námornú jachtu so zabudovaným motorom s výkonom nad 100 kW a ďalší hasiaci prístroj na každých začatých 100 kW; nevyžaduje sa, ak je námorná jachta vybavená automatickým hasiacim zariadením,

01.11.2014

4. jeden dodatočný hasiaci prístroj, ak ide o námornú jachtu s kajutou s celkovou dĺžkou do 12 m,

01.11.2014

5. dva dodatočné hasiace prístroje, ak ide o námornú jachtu s kajutou s celkovou dĺžkou viac ako 12 m,

01.11.2014

6. vedro s objemom 10 litrov s lankom,

01.11.2014

7. súprava náhradných dielcov na takeláž, ak ide o plachetnice,

01.11.2014

8. súprava náhradných dielcov na motor,

01.11.2014

9. súprava náradia na havarijné opravy,

01.11.2014

10. súprava náhradných dielcov pre havarijné čerpadlo,

01.11.2014

11. havarijné čerpadlo; v oblasti plavby III môže byť nahradené ručnou pumpou,

01.11.2014

12. náhradné žiarovky do navigačných svetiel,

01.11.2014

13. hasiaca nehorľavá prikrývka.

01.11.2014

(3) Námorná jachta musí mať pre oblasť plavby I a oblasť plavby II základné vybavenie v rozsahu vyžadovanom pre oblasť plavby III, rozšírené o

01.11.2014

a) navigačné vybavenie a rádiové vybavenie, a to

01.11.2014

1. astronomická ročenka,

01.11.2014

2. tabuľky na výpočet astronomických pozičných línií,

01.11.2014

3. navigačné tabuľky,

01.11.2014

4. sextant,

01.11.2014

5. chronometer,

01.11.2014

6. stopky,

01.11.2014

7. radar 9 GHz,

01.11.2014

8. barometer,

01.11.2014

9. vonkajší teplomer,

01.11.2014

10. rádiostanica typu DSC,

01.11.2014

11. núdzová rádiová bója (EPIRB); na námornej jachte s hrubou priestornosťou väčšou ako 300 registrovaných ton sa vyžadujú dve bóje,

01.11.2014

12. radarový transpondér (SART),

01.11.2014

13. transpondér automatického identifikačného systému (AIS),

01.11.2014

b) záchranné vybavenie, signálne vybavenie a signalizačné vybavenie, a to

01.11.2014

1. dva záchranné kruhy označené menom námornej jachty a registračného prístavu rozmiestnené po obidvoch bokoch; z toho jeden kruh vybavený plávajúcim lankom a jeden kruh so samozažíhacím svetlom alebo kombinovanou svetelno-dymovou bójkou,

01.11.2014

2. systém na vrhanie záchranného lanka,

01.11.2014

3. záchranný oblek pre každú osobu nachádzajúcu sa na námornej jachte,

01.11.2014

4. príručka bezpečnostného výcviku,

01.11.2014

5. tabuľka núdzových signálov,

01.11.2014

6. súprava vlajok medzinárodného signálového kódu,

01.11.2014

7. signalizačné zrkadielko,

01.11.2014

c) odporúčané navigačné vybavenie, a to

01.11.2014

1. elektronický navigačný systém (napr. GPS),

01.11.2014

2. elektronická mapa a informačný systém (ECDIS).


01.11.2014

§ 14

01.11.2014

Účinnosť

01.11.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.


01.11.2014

Ján Počiatek v. r.


01.11.2014

01.11.2014

Príloha k vyhláške č. 286/2014 Z. z.

01.11.2014

Vzor preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty

01.11.2014

Príloha 1

Poznámky pod čiarou

01.11.2014

1) Kapitola II pravidlo II/2 ods. 3 a 4 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.

01.11.2014

2) Kapitola II pravidlo II/1 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.

01.11.2014

3) Kapitola III pravidlo III/2 alebo III/3 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.

01.11.2014

4) Kapitola III pravidlo III/1 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.

01.11.2014

5) Kapitola II pravidlo II/4 alebo II/5 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.

01.11.2014

6) § 2 a 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 54/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

01.11.2014

7) Kapitola III pravidlo III/4 alebo III/5 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.

01.11.2014

8) Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori (COLREG 1972) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení. Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.