Zákon č. 268/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 85/2014
Platnosť od 10.10.2014
Účinnosť od 15.10.2014

OBSAH

15.10.2014

268

15.10.2014

ZÁKON

15.10.2014

zo 16. septembra 2014,

15.10.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

15.10.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.10.2014

Čl. I

15.10.2014

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z. a zákona č. 484/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.10.2014

1. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „časti zastavaných plôch a nádvorí“ nahrádzajú slovami „pozemky alebo ich časti“.

15.10.2014

2. V § 7 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

15.10.2014

3. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

15.10.2014

(4) Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.“.

15.10.2014

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

15.10.2014

4. V § 8 ods. 2 tretia veta znie: „Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení.11)“.

15.10.2014

5. V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „energie,11ab)“ vkladajú slová „transformačná stanica alebo predajný stánok,“.

15.10.2014

6. V § 8 odsek 5 znie:

15.10.2014

(5) Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) ustanovená podľa odseku 2 presiahne 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1, uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1. Ak ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) ustanovená podľa odseku 2 a ročná sadzba dane z pozemkov ustanovená podľa odseku 4 presiahne 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení,11) uplatní sa ročná sadzba dane z pozemkov podľa odseku 1.“.

15.10.2014

7. V § 10 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

15.10.2014

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

15.10.2014

d) samostatne stojace garáže,“.

15.10.2014

8. V § 10 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

15.10.2014

e) stavby hromadných garáží,

15.10.2014

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,“.

15.10.2014

Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená g) až i).

15.10.2014

9. V § 10 ods. 1 písm. i) sa slová „a) až f)“ nahrádzajú slovami „a) až h)“.

15.10.2014

10. V § 10 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukotvené pilótami“.

15.10.2014

11. V § 11 sa na konci pripája táto veta: „Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnenej pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.“.

15.10.2014

12. V § 17 ods. 2 písmeno f) znie:

15.10.2014

f) pozemky v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch, prírodných rezerváciách, národných prírodných rezerváciách, prírodných pamiatkach, národných prírodných pamiatkach, chránených krajinných prvkoch, vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany a územiach medzinárodného významu,18)“.

15.10.2014

13. V § 17 ods. 2 písm. k) sa slovo „občania“ nahrádza slovami „fyzické osoby“ a slová „občania starší“ sa nahrádzajú slovami „fyzické osoby staršie“.

15.10.2014

14. V § 17 ods. 3 písmená d) a e) znejú:

15.10.2014

d) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi,19) fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

15.10.2014

e) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,“.

15.10.2014

15. V § 17 ods. 4 sa slovo „občanov“ nahrádza slovami „fyzických osôb“.

15.10.2014

16. V § 17 odsek 7 znie:

15.10.2014

(7) Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.“.

15.10.2014

17. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

15.10.2014

㤠17a

15.10.2014

Jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení.11) Ak má daňovník viac nehnuteľností v jednotlivej časti obce, na účely ustanoveného percenta sa považuje za daňovníka len raz. Jednotlivú časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov.“.

15.10.2014

18. V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.“.

15.10.2014

19. V § 22 ods. 2 písm. c) sa slová „občan s ťažkým zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“.

15.10.2014

20. V § 34a ods. 2 a § 64a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“.

15.10.2014

21. Za § 34a sa vkladá § 34b, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.10.2014

㤠34b

15.10.2014

Určenie dane podľa pomôcok

15.10.2014

(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

15.10.2014

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

15.10.2014

(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

15.10.2014

(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)“.

15.10.2014

22. V § 36 sa za slovo „kritérií“ vkladajú slová „alebo počas podujatí konaných na území obce“.

15.10.2014

23. § 37 vrátane nadpisu znie:

15.10.2014

㤠37

15.10.2014

Predmet dane

15.10.2014

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.“.

15.10.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.

15.10.2014

24. V § 48 a 56 sa vypúšťajú slová „nasledujúceho po mesiaci“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.“.

15.10.2014

25. Za § 64a sa vkladá § 64b, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.10.2014

㤠64b

15.10.2014

Určenie dane podľa pomôcok

15.10.2014

(1) Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.

15.10.2014

(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok.

15.10.2014

(3) Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.

15.10.2014

(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.37a)“.

15.10.2014

26. V nadpise § 73a a 81a sa slovo „Vyrubenie“ nahrádza slovom „Určenie“.

15.10.2014

27. V § 78 ods. 1 písm. b) sa za slovom „deň“ vypúšťa čiarka a slová „ak v obci nie je zavedený množstvový zber“.

15.10.2014

28. § 78 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

15.10.2014

(4) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) pri množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku určenej v odseku 1 písm. a).“.

15.10.2014

29. V § 79 ods. 3 písm. b) prvom bode sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a v druhom bode sa vypúšťajú slová „a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v zdaňovacom období priemerný počet podľa prvého bodu.“.

15.10.2014

30. V § 79 ods. 4 úvodnej vete v celom texte sa slovo „určenom“ nahrádza slovom „zdaňovacom“ a v písmene a) sa slovo „určené“ nahrádza slovom „zdaňovacie“.

15.10.2014

31. V § 81 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím obce určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“.

15.10.2014

32. V § 82 odsek 2 znie:

15.10.2014

(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením,11) že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.“.

15.10.2014

33. § 83 vrátane nadpisu znie:

15.10.2014

㤠83

15.10.2014

Splnomocňovacie ustanovenia

15.10.2014

(1) Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku podľa § 82 ods. 2.

15.10.2014

(2) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením11) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 ods. 4, zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.“.

15.10.2014

34. § 98 znie:

15.10.2014

㤠98

15.10.2014

Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a ods. 3 možno zaviesť a zrušiť, určiť a zmeniť sadzby dane, hodnotu pozemku, príplatok za podlažie, oslobodenie od dane alebo zníženie dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.“.

15.10.2014

35. V § 99a ods. 3 a § 99b ods. 3 sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo dedením“.

15.10.2014

36. V § 99c ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dodatočným priznaním nemožno meniť účel využitia stavby.“.

15.10.2014

37. V § 99e ods. 2 sa za slovo „vydražením“ vkladajú slová „alebo dedením“, za slovo „vydražiteľovi“ sa vkladajú slová „alebo dedičovi“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak správca dane nevyrubil daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru, vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.“.

15.10.2014

38. § 99e sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

15.10.2014

(10) Ak dôjde počas zdaňovacieho obdobia k zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí pomernú časť dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.“.

15.10.2014

39. V § 99g odsek 2 znie:

15.10.2014

(2) Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje v splátkach; ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.“.

15.10.2014

40. V § 102 sa za slovo „34a,“ vkladá slovo „34b,“, za slovo „64a,“ sa vkladá slovo „64b,“ a za číslo „75,“ sa vkladá slovo „81a,“.

15.10.2014

41. Za § 104g sa vkladá § 104h, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.10.2014

㤠104h

15.10.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. októbra 2014

15.10.2014

Ak daňová povinnosť k miestnym daniam, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť vzniknú do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa predpisov účinných do 14. októbra 2014.“.


15.10.2014

Čl. II

15.10.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.


15.10.2014

Andrej Kiska v. r.

15.10.2014

Pavol Paška v. r.

15.10.2014

Robert Fico v. r.