Zákon č. 262/2014 Z. z.Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 84/2014
Platnosť od 01.10.2014
Účinnosť od 01.11.2014
01.11.2014

262

01.11.2014

ZÁKON

01.11.2014

z 10. septembra 2014

01.11.2014

o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.11.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2014

Čl. I

01.11.2014

§ 1

01.11.2014

Predmet úpravy

01.11.2014

Tento zákon ustanovuje

01.11.2014

a) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach

01.11.2014

1. sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania obmedzených prekurzorov výbušnín,

01.11.2014

2. nahlasovania podozrivých transakcií prekurzorov výbušnín,

01.11.2014

b) opatrenia na kontrolu zaobchádzania s prekurzormi výbušnín.

01.11.2014

§ 2

01.11.2014

Orgány štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín

01.11.2014

Orgánmi štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín1)

01.11.2014

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),

01.11.2014

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),

01.11.2014

c) Slovenská obchodná inšpekcia,

01.11.2014

d) colné úrady.

01.11.2014

§ 3

01.11.2014

Ministerstvo hospodárstva

01.11.2014

(1) Ministerstvo hospodárstva vo veciach prekurzorov výbušnín

01.11.2014

a) riadi výkon štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín,

01.11.2014

b) spolupracuje s Európskou komisiou a členskými štátmi Európskej únie a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore podľa osobitného predpisu,2)

01.11.2014

c) zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske subjekty3) v súlade s osobitným predpisom,4)

01.11.2014

d) vydáva jednorazové povolenia na dovoz5) obmedzených prekurzorov výbušnín6) uvedených v osobitnom predpise7) pre člena širokej verejnosti8) na základe žiadosti podľa § 7 ods. 7; pri rozhodovaní o vydaní jednorazového povolenia postupuje ministerstvo hospodárstva podľa osobitného predpisu,9)

01.11.2014

e) prejednáva priestupky a ukladá pokuty podľa § 9.

01.11.2014

(2) Pri rozhodovaní o jednorazovom povolení podľa odseku 1 písm. d) ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne aj z dôvodov vzťahujúcich sa na zamietnutie podozrivej transakcie podľa osobitného predpisu.10)

01.11.2014

(3) Ministerstvo hospodárstva vydá v súlade s osobitným predpisom11) všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví

01.11.2014

a) zmenu prahových hodnôt obmedzených prekurzorov výbušnín,

01.11.2014

b) zoznam látok, ktoré nie sú obmedzenými prekurzormi výbušnín a pri ktorých je dôvodné podozrenie, že by mohli byť zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín vrátane prahových hodnôt koncentrácií týchto látok, na účel ich obmedzenia alebo zákazu ich sprístupnenia12) na trh pre člena širokej verejnosti,

01.11.2014

c) prahové hodnoty koncentrácií látok uvedených v osobitnom predpise13) na účel ich obmedzenia alebo zákazu ich sprístupnenia na trh pre člena širokej verejnosti.

01.11.2014

§ 4

01.11.2014

Ministerstvo vnútra

01.11.2014

(1) Ministerstvo vnútra vo veciach prekurzorov výbušnín zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o nahlasovaných podozrivých transakciách,14) zamietnutých podozrivých transakciách, stratách a krádežiach, ktoré mu poskytol hospodársky subjekt podľa osobitného predpisu.15)

01.11.2014

(2) Kontaktné miesto16) zriaďuje ministerstvo vnútra na účel zberu informácií podľa odseku 1.

01.11.2014

§ 5

01.11.2014

Slovenská obchodná inšpekcia

01.11.2014

Slovenská obchodná inšpekcia

01.11.2014

a) kontroluje dodržiavanie podmienok na sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu17) pri kontrole ich predaja a poskytovania služieb spotrebiteľom,18)

01.11.2014

b) prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa § 8.

01.11.2014

§ 6

01.11.2014

Colný úrad

01.11.2014

(1) Colný úrad vykonáva kontrolu dovozu obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti v rámci colného dohľadu podľa osobitného predpisu.19)

01.11.2014

(2) Colný úrad neprepustí obmedzený prekurzor výbušnín do colného režimu voľný obeh, ak člen širokej verejnosti nepredloží jednorazové povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. d).

01.11.2014

(3) Ak pri dovoze obmedzeného prekurzora výbušnín došlo k spáchaniu colného priestupku20) a dovezený obmedzený prekurzor výbušnín patrí jeho páchateľovi, colný úrad v konaní o colnom priestupku vždy uloží sankciu prepadnutie tovaru alebo veci; colný úrad môže v takom prípade uložiť v konaní o colnom priestupku sankciu prepadnutie tovaru alebo veci samostatne alebo spolu s pokutou.

01.11.2014

(4) Ak colný úrad v konaní o colnom priestupku neuloží sankciu prepadnutie tovaru alebo veci podľa odseku 3, vždy rozhodne o zhabaní obmedzeného prekurzora výbušnín podľa osobitného predpisu.21)

01.11.2014

§ 7

01.11.2014

Práva a povinnosti hospodárskeho subjektu a člena širokej verejnosti

01.11.2014

(1) Hospodársky subjekt môže obmedzené prekurzory výbušnín sprístupniť členovi širokej verejnosti len za podmienok podľa osobitného predpisu.7)

01.11.2014

(2) Hospodársky subjekt, ktorý podľa odseku 1 sprístupňuje obmedzené prekurzory výbušnín členovi širokej verejnosti, je povinný viesť register transakcií<C5,0,0,255,0,0> v súlade s osobitným predpisom.22)

01.11.2014

(3) Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje alebo používa23) prekurzory výbušnín, je povinný bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu podľa § 4 ods. 2 podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež podľa osobitného predpisu.15)

01.11.2014

(4) Člen širokej verejnosti môže obmedzený prekurzor výbušnín vlastniť alebo používať, len ak mu bol sprístupnený podľa odseku 1.

01.11.2014

(5) Člen širokej verejnosti je povinný pri dovoze obmedzeného prekurzora výbušnín predložiť colnému úradu jednorazové povolenie na dovoz vydané podľa § 3 ods. 1 písm. d).

01.11.2014

(6) Písomnú žiadosť o vydanie jednorazového povolenia podľa § 3 ods. 1 písm. d) môže ministerstvu hospodárstva podať člen širokej verejnosti starší ako 18 rokov.

01.11.2014

(7) Žiadosť podľa odseku 6 musí obsahovať

01.11.2014

a) meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia člena širokej verejnosti a číslo dokladu totožnosti,

01.11.2014

b) názov a množstvo obmedzeného prekurzora výbušnín alebo zmesi, v ktorej je obsiahnutý, vrátane miery jeho koncentrácie,

01.11.2014

c) účel použitia obmedzeného prekurzora výbušnín,

01.11.2014

d) dátum a miesto dovozu obmedzeného prekurzora výbušnín.

01.11.2014

§ 8

01.11.2014

Správne delikty

01.11.2014

(1) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur hospodárskemu subjektu, ktorý

01.11.2014

a) sprístupnil obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,24)

01.11.2014

b) označil obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,25)

01.11.2014

c) nevedie register transakcií podľa § 7 ods. 2,

01.11.2014

d) neoznámil kontaktnému miestu informácie podľa § 7 ods. 3.

01.11.2014

(2) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas a následky protiprávneho konania.

01.11.2014

(3) Konanie o uloženie pokuty možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

01.11.2014

(4) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

01.11.2014

§ 9

01.11.2014

Priestupky

01.11.2014

(1) Priestupku sa dopustí člen širokej verejnosti, ktorý

01.11.2014

a) nadobudol obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,26)

01.11.2014

b) drží obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.26)

01.11.2014

(2) Za priestupok podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva uloží vždy sankciu prepadnutie veci a pokutu do 5 000 eur.

01.11.2014

(3) Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.21) Na colné priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje osobitný predpis.27)

01.11.2014

(4) Výnos pokút uložených za priestupky podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

01.11.2014

§ 10

01.11.2014

Spolupráca orgánov štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín

01.11.2014

(1) Orgány štátnej správy vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín podľa § 2 spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona, najmä si navzájom poskytujú informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s porušovaním ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu.26)

01.11.2014

(2) Ak Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky alebo Hasičský a záchranný zbor pri plnení úloh podľa osobitných predpisov28) zistia nesprávne zaobchádzanie s obmedzenými prekurzormi výbušnín, túto skutočnosť neodkladne oznámia ministerstvu hospodárstva a ministerstvu vnútra.

01.11.2014

§ 11

01.11.2014

Spoločné ustanovenie

01.11.2014

(1) Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzené prekurzory výbušnín, a orgány štátnej správy podľa § 2 sú povinné spracúvať osobné údaje člena širokej verejnosti podľa osobitného predpisu.29)

01.11.2014

(2) Hospodárske subjekty a orgány štátnej správy na účely tohto zákona spracúvajú tieto osobné údaje člena širokej verejnosti

01.11.2014

a) titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,

01.11.2014

b) dátum a miesto narodenia,

01.11.2014

c) rodné číslo,

01.11.2014

d) adresu trvalého pobytu,

01.11.2014

e) adresu prechodného pobytu,

01.11.2014

f) štátnu príslušnosť,

01.11.2014

g) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.

01.11.2014

(3) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.30)

01.11.2014

§ 12

01.11.2014

Prechodné ustanovenie

01.11.2014

Člen širokej verejnosti, ktorý nadobudol obmedzený prekurzor výbušnín pred účinnosťou tohto zákona je povinný do 2. marca 2016 obmedzený prekurzor výbušnín predať hospodárskemu subjektu alebo zneškodniť podľa osobitného predpisu.31)


01.11.2014

Čl. II

01.11.2014

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.11.2014

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písm. g) sa za slová „dovoz určených látok“ vkladajú slová „alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u)“.

01.11.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 36u znie:

01.11.2014

36u) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.11.2014

Čl. III

01.11.2014

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z. a zákona č. 319/2013 Z. z. sa mení takto:

01.11.2014

1. § 36 znie:

01.11.2014

㤠36

01.11.2014

Príslušný kontrolný orgán podľa § 24 ods. 6 uloží pokutu

01.11.2014

a) od 500 eur do 16 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 3, § 34 ods. 3 písm. h) a j) a ods. 4 písm. b), § 35 písm. c), g) až i),

01.11.2014

b) od 500 eur do 30 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. c) až e), § 34 ods. 1 písm. g), § 34 ods. 2 písm. b) až d) a g), § 34 ods. 3 písm. a), c) až g) a k), § 34 ods. 4 písm. a), c) a d), § 34 ods. 5, § 35 písm. a), b), d) až f), k), m) až p),

01.11.2014

c) od 500 eur do 50 000 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b), § 33 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. d) až f), k), l), n) a o), § 34 ods. 2 písm. a), e) a f), § 34 ods. 3 písm. b) a i), § 34 ods. 7 a 8, § 35 písm. j), l) a q),

01.11.2014

d) od 1 000 eur do 99 500 eur, ak ide o správny delikt podľa § 33 ods. 1 písm. f), § 34 ods. 1 písm. a) až c), h) až j), m) a p) až s), § 34 ods. 6, § 35 písm. r).“.

01.11.2014

2. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.11.2014

㤠40a

01.11.2014

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2014

01.11.2014

Konania o uložení pokuty podľa § 36 začaté a právoplatne neukončené pred 1. novembrom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.


01.11.2014

Čl. IV

01.11.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.


01.11.2014

Andrej Kiska v. r.

01.11.2014

Pavol Paška v. r.

01.11.2014

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.11.2014

1) Príloha I a Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (Ú. v. EÚ L 39, 9. 2. 2013).

01.11.2014

2) Čl. 4 ods. 4 a čl. 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

3) Čl. 3 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

4) Čl. 9 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

5) Čl. 3 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

6) Čl. 3 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

7) Čl. 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

8) Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

9) Čl. 7 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

10) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

11) Čl. 13 ods. 1 až 3 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

12) Čl. 3 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

13) Príloha II nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

14) Čl. 3 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

15) Čl. 9 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

16) Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

17) Čl. 4 ods. 3 a 7, čl. 5, 6, 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

18) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2014

19) § 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.11.2014

20) § 71 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.11.2014

21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.11.2014

22) Čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

23) Čl. 3 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

24) Čl. 4 ods. 1, 3 a 7 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

25) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

26) Nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

01.11.2014

27) Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.11.2014

28) Napríklad § 14 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

01.11.2014

29) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

01.11.2014

30) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.11.2014

31) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.