Vyhláška č. 257/2014 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

Čiastka 82/2014
Platnosť od 25.09.2014
Účinnosť od 01.10.2014
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

01.10.2014

257

01.10.2014

VYHLÁŠKA

01.10.2014

Štatistického úradu Slovenskej republiky

01.10.2014

z 18. septembra 2014,

01.10.2014

ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

01.10.2014

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


01.10.2014

§ 1

01.10.2014

Vydáva sa štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je uvedená v prílohe.

01.10.2014

§ 2

01.10.2014

Podľa tejto vyhlášky sa postupuje prvýkrát pri zostavení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.


01.10.2014

§ 3

01.10.2014

Zrušuje sa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č.195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

01.10.2014

§ 4

01.10.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


01.10.2014

v z. Juraj Horkay v. r.


01.10.2014

Príloha k vyhláške č. 257/2014 Z. z.

01.10.2014

ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV VEREJNEJ SPRÁVY

01.10.2014

(SK COFOG)

01.10.2014

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

01.10.2014

01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy

01.10.2014

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

01.10.2014

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

01.10.2014

01.1.3 Zahraničné vzťahy

01.10.2014

01.2 Zahraničná ekonomická pomoc

01.10.2014

01.2.1 Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie

01.10.2014

01.2.2 Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií

01.10.2014

01.3 Všeobecné služby

01.10.2014

01.3.1 Všeobecné personálne služby

01.10.2014

01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby

01.10.2014

01.3.3 Iné všeobecné služby

01.10.2014

01.4 Základný výskum

01.10.2014

01.4.0 Základný výskum

01.10.2014

01.4.0.1 Základný výskum (okrem výskumu v rámci terciárneho vzdelávania)

01.10.2014

01.4.0.2 Základný výskum v rámci terciárneho vzdelávania

01.10.2014

01.5 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

01.10.2014

01.5.0 Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb

01.10.2014

01.6 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.10.2014

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

01.10.2014

01.7 Transakcie verejného dlhu

01.10.2014

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

01.10.2014

01.8 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

01.10.2014

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy

01.10.2014

02 OBRANA

01.10.2014

02.1 Vojenská obrana

01.10.2014

02.1.0 Vojenská obrana

01.10.2014

02.2 Civilná ochrana

01.10.2014

02.2.0 Civilná ochrana

01.10.2014

02.3 Zahraničná vojenská pomoc

01.10.2014

02.3.0 Zahraničná vojenská pomoc

01.10.2014

02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany

01.10.2014

02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany

01.10.2014

02.5 Obrana inde neklasifikovaná

01.10.2014

02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná

01.10.2014

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

01.10.2014

03.1 Policajné služby

01.10.2014

03.1.0 Policajné služby

01.10.2014

03.2 Ochrana pred požiarmi

01.10.2014

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

01.10.2014

03.3 Súdy

01.10.2014

03.3.0 Súdy

01.10.2014

03.4 Väzenstvo

01.10.2014

03.4.0 Väzenstvo

01.10.2014

03.5 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti

01.10.2014

03.5.0 Výskum a vývoj v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti

01.10.2014

03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

01.10.2014

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

01.10.2014

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

01.10.2014

04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť

01.10.2014

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

01.10.2014

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť

01.10.2014

04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo

01.10.2014

04.2.1 Poľnohospodárstvo

01.10.2014

04.2.2 Lesníctvo

01.10.2014

04.2.3 Rybné hospodárstvo a poľovníctvo

01.10.2014

04.3 Palivá a energia

01.10.2014

04.3.1 Uhlie a iné nerastné suroviny (energetické)

01.10.2014

04.3.2 Ropa a zemný plyn

01.10.2014

04.3.3 Jadrové palivo

01.10.2014

04.3.4 Ostatné palivá

01.10.2014

04.3.5 Elektrická energia

01.10.2014

04.3.6 Energia iná ako elektrická

01.10.2014

04.4 Ťažba, výroba a výstavba

01.10.2014

04.4.1 Ťažba nerastných surovín (neenergetických)

01.10.2014

04.4.2 Výroba

01.10.2014

04.4.3 Výstavba

01.10.2014

04.5 Doprava

01.10.2014

04.5.1 Cestná doprava

01.10.2014

04.5.2 Vodná doprava

01.10.2014

04.5.3 Železničná doprava

01.10.2014

04.5.4 Letecká doprava

01.10.2014

04.5.5 Potrubná a iná doprava

01.10.2014

04.6 Komunikácia

01.10.2014

04.6.0 Komunikácia

01.10.2014

04.7 Ostatné odvetvia

01.10.2014

04.7.1 Distribučné siete a skladovanie

01.10.2014

04.7.2 Ubytovanie a stravovanie

01.10.2014

04.7.3 Cestovný ruch

01.10.2014

04.7.4 Viacúčelové rozvojové projekty

01.10.2014

04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti

01.10.2014

04.8.1 Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej oblasti

01.10.2014

04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybného hospodárstva a poľovníctva

01.10.2014

04.8.3 Výskum a vývoj v oblasti palív a energie

01.10.2014

04.8.4 Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby

01.10.2014

04.8.5 Výskum a vývoj v oblasti dopravy

01.10.2014

04.8.6 Výskum a vývoj v oblasti komunikácie

01.10.2014

04.8.7 Výskum a vývoj v iných odvetviach

01.10.2014

04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

01.10.2014

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

01.10.2014

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

01.10.2014

05.1 Nakladanie s odpadmi

01.10.2014

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

01.10.2014

05.2 Nakladanie s odpadovými vodami

01.10.2014

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

01.10.2014

05.3 Znižovanie znečistenia

01.10.2014

05.3.0 Znižovanie znečistenia

01.10.2014

05.4 Ochrana prírody a krajiny

01.10.2014

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny

01.10.2014

05.5 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia

01.10.2014

05.5.0 Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia

01.10.2014

05.6 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

01.10.2014

05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

01.10.2014

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

01.10.2014

06.1 Rozvoj bývania

01.10.2014

06.1.0 Rozvoj bývania

01.10.2014

06.2 Rozvoj obcí

01.10.2014

06.2.0 Rozvoj obcí

01.10.2014

06.3 Zásobovanie vodou

01.10.2014

06.3.0 Zásobovanie vodou

01.10.2014

06.4 Verejné osvetlenie

01.10.2014

06.4.0 Verejné osvetlenie

01.10.2014

06.5 Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti

01.10.2014

06.5.0 Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti

01.10.2014

06.6 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

01.10.2014

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

01.10.2014

07 ZDRAVOTNÍCTVO

01.10.2014

07.1 Zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia

01.10.2014

07.1.1 Lieky

01.10.2014

07.1.2 Zdravotnícke pomôcky, špeciálny zdravotnícky materiál a dietetické potraviny

01.10.2014

07.1.3 Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia

01.10.2014

07.2 Ambulantná zdravotná starostlivosť

01.10.2014

07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť

01.10.2014

07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť (okrem zubno-lekárskej starostlivosti)

01.10.2014

07.2.3 Zubno-lekárska zdravotná starostlivosť

01.10.2014

07.2.4 Iná ambulantná zdravotná starostlivosť

01.10.2014

07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť

01.10.2014

07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)

01.10.2014

07.3.2 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializovaných nemocniciach (okrem zdravotnej starostlivosti poskytovanej v odbore gynekológia a pôrodníctvo)

01.10.2014

07.3.3 Zdravotná starostlivosť poskytovaná v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

01.10.2014

07.3.4 Iná ústavná zdravotná starostlivosť

01.10.2014

07.4 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

01.10.2014

07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

01.10.2014

07.5 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

01.10.2014

07.5.0 Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

01.10.2014

07.6 Zdravotníctvo inde neklasifikované

01.10.2014

07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované

01.10.2014

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

01.10.2014

08.1 Rekreačné a športové služby

01.10.2014

08.1.0 Rekreačné a športové služby

01.10.2014

08.2 Kultúrne služby

01.10.2014

08.2.0 Kultúrne služby

01.10.2014

08.3 Vysielacie a vydavateľské služby

01.10.2014

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

01.10.2014

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

01.10.2014

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

01.10.2014

08.5 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

01.10.2014

08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

01.10.2014

08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

01.10.2014

08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

01.10.2014

09 VZDELÁVANIE

01.10.2014

09.1 Predprimárne a primárne vzdelávanie

01.10.2014

09.1.1 Predprimárne vzdelávanie

01.10.2014

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

01.10.2014

09.1.1.2 Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou

01.10.2014

09.1.2 Primárne vzdelávanie

01.10.2014

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

01.10.2014

09.1.2.2 Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2 Sekundárne vzdelávanie

01.10.2014

09.2.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie

01.10.2014

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2.1.2 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2.1.4 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie

01.10.2014

09.2.2.1 Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2.2.2 Vyššie sekundárne vzdelávanie všeobecné so špeciálnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2.2.3 Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné s bežnou starostlivosťou

01.10.2014

09.2.2.4 Vyššie sekundárne vzdelávanie odborné so špeciálnou starostlivosťou

01.10.2014

09.3 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie

01.10.2014

09.3.0 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie

01.10.2014

09.3.0.1 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie všeobecné

01.10.2014

09.3.0.2 Postsekundárne neterciárne vzdelávanie odborné

01.10.2014

09.4 Terciárne vzdelávanie

01.10.2014

09.4.1 Prvý stupeň terciárneho vzdelávania

01.10.2014

09.4.1.1 Vyššie odborné vzdelávanie

01.10.2014

09.4.1.2 Nižššie terciárne vzdelávanie (bakalárske)

01.10.2014

09.4.1.3 Vyššie terciárne vzdelávanie (magisterské, inžinierske, doktorské)

01.10.2014

09.4.2 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania

01.10.2014

09.5 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

01.10.2014

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

01.10.2014

09.6 Vedľajšie služby v školstve

01.10.2014

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

01.10.2014

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

01.10.2014

09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

01.10.2014

09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

01.10.2014

09.6.0.4 Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania

01.10.2014

09.6.0.5 Vedľajšie služby poskytované v rámci postsekundárneho vzdelávania

01.10.2014

09.6.0.6 Vedľajšie služby poskytované v rámci prvého stupňa terciárneho vzdelávania

01.10.2014

09.6.0.7 Vedľajšie služby poskytované v rámci druhého stupňa terciárneho vzdelávania

01.10.2014

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne

01.10.2014

09.7 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania

01.10.2014

09.7.0 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania

01.10.2014

09.7.0.1 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania (okrem výskumu a vývoja v oblasti terciárneho vzdelávania)

01.10.2014

09.7.0.2 Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania v rámci terciárneho vzdelávania

01.10.2014

09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované

01.10.2014

09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

01.10.2014

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

01.10.2014

10.1 Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

01.10.2014

10.1.1 Choroba

01.10.2014

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

01.10.2014

10.2 Staroba

01.10.2014

10.2.0 Staroba

01.10.2014

10.3 Pozostalí

01.10.2014

10.3.0 Pozostalí

01.10.2014

10.4 Rodina a deti

01.10.2014

10.4.0 Rodina a deti

01.10.2014

10.5 Nezamestnanosť

01.10.2014

10.5.0 Nezamestnanosť

01.10.2014

10.6 Bývanie

01.10.2014

10.6.0 Bývanie

01.10.2014

10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

01.10.2014

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

01.10.2014

10.8 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia

01.10.2014

10.8.0 Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia

01.10.2014

10.9 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

01.10.2014

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované