Vyhláška č. 233/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

Čiastka 76/2014
Platnosť od 28.08.2014
Účinnosť od 01.09.2014
01.09.2014

233

01.09.2014

VYHLÁŠKA

01.09.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.09.2014

z 11. augusta 2014

01.09.2014

o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie

01.09.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. x) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2014

§ 1

01.09.2014

(1) Posúdenie potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie podľa § 5 ods. 4 písm. f) alebo § 6 ods. 3 písm. c) zákona možno vykonať pri posudkovej činnosti podľa § 13 zákona k územnoplánovacím podkladom, ak boli orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“) predložené, územným plánom a k návrhom na územné konanie alebo návrhom na zmenu v užívaní stavieb.

01.09.2014

(2) Posúdenie potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie podľa § 5 ods. 4 písm. f) alebo § 6 ods. 3 písm. c) zákona možno vykonať aj v rámci stanoviska k oznámeniu strategického dokumentu1) alebo v rámci stanoviska k zámeru pre navrhovanú činnosť.2)

01.09.2014

§ 2

01.09.2014

(1) Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa § 52 ods. 1 písm. d) možno vykonať ako

01.09.2014

a) minimálne hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na základe informácií a údajov, ktoré sú dostupné,

01.09.2014

b) maximálne hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na základe podrobných informácií o možných vplyvoch na zdravie, údajov z podobných hodnotení vplyvov a údajov dostupných z prospektívnych epidemiologických štúdií alebo toxikologických štúdií, ako aj analýzy údajov z podkladov spracovaných na účel tohto hodnotenia, ktorými môžu byť hluková štúdia, emisno-imisná rozptylová štúdia alebo iné štúdie.

01.09.2014

(2) Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonáva hodnotiteľ, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona.

01.09.2014

§ 3

01.09.2014

(1) Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie tvorí

01.09.2014

a) skríning,

01.09.2014

b) určenie rozsahu hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,

01.09.2014

c) hodnotenie zdravotných rizík,

01.09.2014

d) vypracovanie a predloženie hodnotiacej správy,

01.09.2014

e) monitorovanie účinnosti navrhnutých opatrení.

01.09.2014

(2) Skríning podrobne hodnotí predložený návrh podľa § 1 (ďalej len „návrh“), identifikuje a stručne zhodnotí možné priaznivé a nepriaznivé vplyvy na verejné zdravie obyvateľstva, slúži na určenie, či návrh vyžaduje posúdenie minimálnym hodnotením vplyvov na verejné zdravie alebo maximálnym hodnotením vplyvov na verejné zdravie.

01.09.2014

(3) Určenie rozsahu hodnotenia vplyvov na verejné zdravie obsahuje cieľ hodnotenia, rozsah hodnotenia, prioritné oblasti na preskúmanie, zhodnotenie miery vplyvov a miery rizika a určuje determinanty zdravia, ktoré sa majú hodnotiť; vymedzuje aj hodnotené územie, dotknutú populáciu, znevýhodnené skupiny a možné zdravotné účinky.

01.09.2014

(4) Ak si to charakter návrhu vyžaduje, v rámci hodnotenia vplyvov na verejné zdravie sa vykoná aj hodnotenie zdravotných rizík.

01.09.2014

(5) Hodnotiaca správa obsahuje dosiahnuté výsledky o zistených vplyvoch, závery, odporúčania, navrhuje priority a opatrenia na odstránenie nepriaznivých vplyvov alebo na ich zníženie. Obsah a štruktúra hodnotiacej správy primerane zodpovedá bodom, ktoré sú uvedené v prílohe; hodnotiteľ ju vypracuje s ohľadom na charakter návrhu.

01.09.2014

(6) Ak to vyplynie zo záverov hodnotiacej správy, vykoná sa aj monitorovanie účinnosti navrhnutých opatrení na odstránenie nepriaznivých vplyvov alebo na ich zníženie.

01.09.2014

§ 4

01.09.2014

(1) Predkladateľ návrhu podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona predloží hodnotiacu správu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ktorý si hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vyžiadal.

01.09.2014

(2) Ak sa hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonalo pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, závery hodnotiacej správy sú súčasťou správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu3) alebo správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.4)

01.09.2014

§ 5

01.09.2014

Závery z posúdenia potreby hodnotenia vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotiaca správa z hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, ak bolo hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonané, sú jedným z podkladov pre záväzné stanovisko podľa § 1 ods. 1, ktoré vydáva orgán verejného zdravotníctva.


01.09.2014

§ 6

01.09.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.


01.09.2014

Zuzana Zvolenská v. r.


01.09.2014

Príloha k vyhláške č. 233/2014 Z. z.

01.09.2014

OBSAH A ŠTRUKTÚRA HODNOTIACEJ SPRÁVY

01.09.2014

I. Základné údaje o posudzovanom návrhu (projektu, programu, politiky)

01.09.2014

1. Názov posudzovaného návrhu.

01.09.2014

2. Predkladateľ návrhu (identifikačné údaje).

01.09.2014

3. Vymedzenie územia.

01.09.2014

II. Fyzicko-geografické charakteristiky vymedzeného územia (Slovenská republika, kraj, okres, obec).

01.09.2014

III. Súčasný stav demografických ukazovateľov dotknutej populácie podľa dostupnosti údajov

01.09.2014

1. Údaje o počte a pohybe obyvateľov.

01.09.2014

2. Vekové zloženie populácie podľa pohlavia.

01.09.2014

3. Vývoj pôrodnosti a úmrtnosti v dotknutom území.

01.09.2014

4. Priemerný vek zomretých.

01.09.2014

5. Štruktúra zomretých podľa veku a pohlavia.

01.09.2014

6. Stredná dĺžka života.

01.09.2014

Porovnanie demografických ukazovateľov dotknutej populácie s populáciou vyššieho územného celku a populáciou Slovenskej republiky, interpretácia demografických ukazovateľov.

01.09.2014

IV. Súčasný stav ukazovateľov zdravotného stavu dotknutej populácie podľa dostupnosti údajov

01.09.2014

1. Údaje o špecifickej úmrtnosti dotknutej populácie – úmrtnosť na choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacej sústavy.

01.09.2014

2. Údaje o úmrtnosti na vybraté ochorenia podľa charakteru hodnoteného návrhu, napríklad úmrtnosť na nádory pľúc, choroby dýchacej sústavy, vonkajšie príčiny a podobne.

01.09.2014

3. Údaje o výskyte chronických ochorení podľa charakteru hodnoteného návrhu – onkologické, chronické ochorenia pľúc, vrodené vývojové chyby a podobne.

01.09.2014

4. Výsledky biomonitoringu.

01.09.2014

Porovnanie ukazovateľov zdravotného stavu dotknutej populácie s údajmi za populáciu vyššieho územného celku a populáciu Slovenskej republiky.

01.09.2014

V. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia v dotknutom území vo vzťahu k hodnoteniu vplyvov na verejné zdravie

01.09.2014

Kvalita zložiek životného prostredia s predpokladaným a zistiteľným vplyvom na zdravie ľudí – kvalita ovzdušia v dotknutom území, zásobovanie pitnou vodou, kvalita pitnej vody, hluková situácia, charakter využívania územia.

01.09.2014

VI. Charakteristika posudzovaného návrhu a identifikácia potenciálnych vplyvov na verejné zdravie

01.09.2014

VII. Hodnotenie zdravotných rizík

01.09.2014

1. Určenie nebezpečnosti znečisťujúcich látok.

01.09.2014

2. Určenie vzťahov medzi dávkou (koncentráciou)/ reakciou (účinkom).

01.09.2014

3. Hodnotenie expozície v životnom prostredí – východiská, odhad expozície, expozičné scenáre, hodnotenie kumulatívnej expozície, kombinácia všetkých zdrojov emisií.

01.09.2014

4. Charakteristika rizika v životnom prostredí. Kvalitatívny a kvantitatívny popis závažnosti pravdepodobného poškodenia zdravia. Neistoty odhadu rizika.

01.09.2014

5. Závery hodnotenia zdravotných rizík.

01.09.2014

VIII. Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie identifikovaných potenciálnych rizík, ktoré neboli predmetom hodnotenia zdravotných rizík podľa bodu VII

01.09.2014

Napríklad vplyv na zamestnanosť, dostupnosť služieb, vzdelanosť, psychickú pohodu a podobne.

01.09.2014

IX. Predpokladané vplyvy posudzovaného návrhu na zdravie dotknutej populácie

01.09.2014

Závery hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a hodnotenia zdravotných rizík.

01.09.2014

Pravdepodobné vplyvy, ktoré možno na základe hodnotenia predpokladať prostredníctvom hodnotených determinantov zdravia – napríklad prostredníctvom zmien v životnom prostredí, zmien v spôsobe života vyplývajúcich z hodnoteného návrhu.

01.09.2014

Pravdepodobné nepriaznivé vplyvy – napríklad zhoršením kvality ovzdušia, zvýšením hlukových hladín, nepriaznivé psychologické účinky a podobne.

01.09.2014

Pravdepodobné priaznivé vplyvy – napríklad zníženie nezamestnanosti, zlepšenie životnej úrovne, vytvorenie podmienok pre zlepšenie pohybovej aktivity a podobne.

01.09.2014

X. Odporúčania a návrh opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na verejné zdravie

01.09.2014

XI. Návrh na monitorovanie vplyvov na verejné zdravie

01.09.2014

XII. Záverečné zhrnutie

01.09.2014

Stručné a zrozumiteľné zhrnutie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

01.09.2014

Odporúčanie alebo neodporúčanie realizácie navrhovanej činnosti z hľadiska hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, odporúčaný variant.

01.09.2014

Odporúčanie alebo neodporúčanie prijať strategický dokument, program, politiku z hľadiska hodnotenia vplyvov na verejné zdravie.

01.09.2014

XIII. Potvrdenie správnosti údajov

01.09.2014

Meno, priezvisko, tituly hodnotiteľa.

01.09.2014

Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti hodnotiteľa.

01.09.2014

Miesto a dátum vydania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, podpis hodnotiteľa.

01.09.2014

XIV. Podklady použité pri hodnotení vplyvov na verejné zdravie

01.09.2014

XV. Použité informačné zdroje

Poznámky pod čiarou

01.09.2014

1) § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

01.09.2014

2) § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 408/2011 Z. z.

01.09.2014

3) § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.09.2014

4) § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.