Vyhláška č. 230/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií

Čiastka 75/2014
Platnosť od 22.08.2014
Účinnosť od 01.09.2014

OBSAH

01.09.2014

230

01.09.2014

VYHLÁŠKA

01.09.2014

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

01.09.2014

zo 14. augusta 2014

01.09.2014

o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií

01.09.2014

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 3 zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2014

§ 1

01.09.2014

Štátne divadlo, divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zakladateľ divadla založeného podľa § 7 ods. 1 zákona poskytujú ministerstvu alebo ním poverenému Divadelnému ústavu na vyžiadanie vybrané informácie v tomto rozsahu:

01.09.2014

a) názov divadla,

01.09.2014

b) adresa sídla,

01.09.2014

c) právna forma,

01.09.2014

d) identifikačné číslo organizácie,

01.09.2014

e) meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,

01.09.2014

f) názov zriaďovateľa alebo zakladateľa,

01.09.2014

g) dátum zriadenia alebo založenia divadla,

01.09.2014

h) predchádzajúci názov divadla s uvedením dátumu zmeny,

01.09.2014

i) údaje o divadelnej umeleckej činnosti a ďalšej odbornej činnosti divadla v kalendárnom roku, a to

01.09.2014

1. dátum a miesto premiéry divadelnej inscenácie,

01.09.2014

2. mená a priezviská umeleckých tvorcov podieľajúcich sa na vzniku divadelnej inscenácie alebo na aktivitách súvisiacich s ďalšou odbornou činnosťou divadla,

01.09.2014

3. mená a priezviská hosťujúcich domácich umelcov alebo zahraničných umelcov,

01.09.2014

4. dátum a miesto repríz divadelnej inscenácie na vlastnej scéne a na iných scénach v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

01.09.2014

5. údaje o účasti na prehliadkach, festivaloch, súťažiach alebo divadelných projektoch v Slovenskej republike alebo v zahraničí s uvedením konkrétneho dátumu a miesta ich konania,

01.09.2014

6. mená a priezviská ocenených umelcov a názov oceneného kolektívu alebo divadelnej inscenácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

01.09.2014

j) predmet ďalšej umeleckej činnosti,

01.09.2014

k) zmeny informácií uvedených v písmenách a) až c) a e).

01.09.2014

§ 2

01.09.2014

Štátna hudobná inštitúcia, hudobná inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, hudobná inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zakladateľ hudobnej inštitúcie založenej podľa § 7 ods. 1 zákona poskytujú ministerstvu alebo ním poverenému Hudobnému centru na vyžiadanie vybrané informácie v tomto rozsahu:

01.09.2014

a) názov hudobnej inštitúcie,

01.09.2014

b) adresa sídla,

01.09.2014

c) právna forma,

01.09.2014

d) identifikačné číslo organizácie,

01.09.2014

e) meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,

01.09.2014

f) názov zriaďovateľa alebo zakladateľa,

01.09.2014

g) dátum zriadenia alebo založenia hudobnej inštitúcie,

01.09.2014

h) predchádzajúci názov hudobnej inštitúcie s uvedením dátumu zmeny,

01.09.2014

i) údaje o hudobnej umeleckej činnosti a ďalšej odbornej činnosti v súvislosti s uvádzaním diel slovenského autora v Slovenskej republike alebo v zahraničí, a to

01.09.2014

1. meno a priezvisko autora, názov diela a rok jeho vzniku, mená a priezviská interpretov, dátum a miesto premiéry v Slovenskej republike a pri prvom uvedení diela v zahraničí,

01.09.2014

2. meno a priezvisko autora, názov diela a mená a priezviská interpretov pri ďalšom uvedení diela,

01.09.2014

3. údaje o účasti na prehliadkach, festivaloch, súťažiach alebo hudobných projektoch v Slovenskej republike alebo v zahraničí s uvedením konkrétneho dátumu a miesta ich konania,

01.09.2014

j) predmet ďalšej umeleckej činnosti,

01.09.2014

k) mená a priezviská ocenených umelcov a názov oceneného kolektívu alebo diela slovenského autora v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

01.09.2014

l) zmeny informácií uvedených v písmenách a) až c) a e).


01.09.2014

§ 3

01.09.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.


01.09.2014

Marek Maďarič v. r.