01.09.2014

228

01.09.2014

VYHLÁŠKA

01.09.2014

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

01.09.2014

z 11. augusta 2014,

01.09.2014

ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

01.09.2014

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. f) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.09.2014

§ 1

01.09.2014

Predmet vyhlášky

01.09.2014

Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na

01.09.2014

a) kvalitu

01.09.2014

1. tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených (ďalej len „tuhé fosílne palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,1)

01.09.2014

2. kvapalných ropných palív uvedených v § 2 písm. a) až c) (ďalej len „vykurovací olej“), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stacionárny zdroj“),

01.09.2014

3. kvapalných a plynných palív uvedených v § 2 písm. d) až l) (ďalej len „motorové palivo“), ktoré sú určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch stacionárnych zdrojov2) alebo v spaľovacích motoroch, alebo iných hnacích motoroch mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „mobilný zdroj“),

01.01.2016

4. plynných palív určených pre stacionárne zdroje,

01.01.2016

5. palív vyrobených z odpadov.2a)

01.09.2014

b) vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, poskytuje spotrebiteľovi a okresnému úradu.

01.09.2014

§ 2

01.09.2014

Vymedzenie základných pojmov

01.09.2014

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

01.09.2014

a) ťažkým vykurovacím olejom

01.09.2014

1. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31 až 2710 20 39 colného sadzobníka, alebo

01.09.2014

2. kvapalné ropné palivo, iné ako vykurovací plynový olej a lodné palivo, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát podľa technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 °C nemožno stanoviť, ropné palivo sa považuje za ťažký vykurovací olej,

01.09.2014

b) vykurovacím plynovým olejom

01.09.2014

1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19 colného sadzobníka, alebo

01.09.2014

2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)

01.01.2016

c) tuhým biopalivom tuhé palivo vyrobené z biomasy,3a)

01.09.2014

d) automobilovým benzínom prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 a 2710 12 59 colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov,

01.09.2014

e) motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 19 43 a 2710 20 11 colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,

01.09.2014

f) motorovým plynovým olejom kvapalné ropné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19 colného sadzobníka, určené na pohon vznetových spaľovacích motorov

01.09.2014

1. necestných strojov4) vrátane vybraných plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,5)

01.09.2014

2. poľnohospodárskych a lesných traktorov,6)

01.09.2014

3. rekreačných plavidiel,7)

01.09.2014

g) lodným palivom kvapalné ropné palivo, uvedené v písmenách h) a i), určené na spaľovanie v spaľovacích motoroch

01.09.2014

1. námorných lodí8) vrátane pomocných spaľovacích motorov používaných na ich palube podľa technickej normy,9)

01.09.2014

2. plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy5) alebo

01.09.2014

3. rekreačných plavidiel,7)

01.09.2014

ak sa tieto plavidlá nachádzajú na mori,

01.09.2014

h) lodnou motorovou naftou lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedu DMB okrem odkazu na obsah síry,

01.09.2014

i) lodným plynovým olejom lodné palivo, ktoré je vymedzené v tabuľke I technickej normy9) pre triedy DMX, DMA a DMZ okrem odkazu na obsah síry,

01.09.2014

j) biopalivom kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu,

01.09.2014

k) skvapalneným ropným plynom (LPG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 12 až 2711 19 00 colného sadzobníka,

01.09.2014

l) stlačeným zemným plynom (CNG) plyn určený na pohon zážihových spaľovacích motorov zaradený pod podpoložky 2711 11 00 a 2711 21 00 colného sadzobníka,

01.09.2014

m) kontrolnými oblasťami emisií oxidov síry morské oblasti vymedzené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)

01.09.2014

n) osobnou loďou plavidlo, ktoré preváža viac ako 12 cestujúcich, pričom za cestujúceho sa považuje každá osoba okrem veliteľa osobnej lode, členov posádky a iných osôb zamestnaných alebo akokoľvek inak zúčastnených na palube plavidla v rámci jej prevádzky a okrem dieťaťa mladšieho ako jeden rok,

01.09.2014

o) pravidelnými službami série plavieb osobnej lode, ktoré obstarávajú dopravu medzi tými istými dvomi alebo viacerými prístavmi, alebo série plavieb z toho istého prístavu a do toho istého prístavu bez medzipristátí podľa uverejneného cestovného poriadku alebo s takými pravidelnými alebo častými plavbami, že v nich možno rozoznať cestovný poriadok,

01.09.2014

p) vojnovou loďou plavidlo patriace ozbrojeným silám štátu, ktoré nesie vonkajšie znaky, podľa ktorých možno rozlíšiť štátnu príslušnosť tohto plavidla, pod velením dôstojníka povereného vládou štátu, ktorého meno a priezvisko sa nachádza v zozname dôstojníkov alebo v rovnocennom zápise, s posádkou podliehajúcou vojenskej disciplíne,

01.09.2014

q) kotviacou loďou plavidlo, ktoré je bezpečne priviazané alebo zakotvené v prístave členského štátu Európskej únie počas nakladania, vykladania alebo kým slúži na ubytovanie cestujúcich vrátane času, keď neprebiehajú operácie súvisiace s nákladom,

01.09.2014

r) najvzdialenejšími regiónmi Európskej únie Guadeloupe, Francúzska Guayana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy,11)

01.01.2016

s) metódou znižovania emisií zariadenie, materiál, prostriedok alebo prístroj, ktorý sa má umiestniť na loď, alebo iný postup, alternatívne lodné palivo alebo metóda dodržiavania predpisov používané ako alternatíva voči lodným palivám s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 3,

01.01.2016

t) druhotným palivom palivo vyrobené z odpadu, ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu11a) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia,11c)

01.01.2016

u) odpadovým palivom palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom,

01.01.2016

v) regenerovaným vykurovacím olejom druhotné palivo vyrobené regeneráciou alebo prepracovaním opotrebovaného minerálneho, polosyntetického alebo syntetického mazacieho oleja, ktorý sa stal nevhodný na používanie, na ktoré bol pôvodne určený, a ktorý zodpovedá definícii minerálneho oleja pod podpoložky 2710 19 62 a 2710 19 64 colného sadzobníka,

01.01.2016

w) šaržou definované množstvo určitého paliva vyrobené na tom istom výrobnom zariadení v ohraničenom čase a za rovnakých podmienok; ak ide o kvapalné palivo, ide o palivo uložené v nádrži alebo v súbore obalov obsahujúcich kvapalné palivo rovnakého druhu a chemického zloženia,

01.01.2016

x) dávkou definované množstvo druhotného paliva, rovnakého druhu a zloženia z tej istej šarže výroby produktu, pre ktoré sa zisťuje a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu a vedie prevádzková evidencia,

01.01.2016

y) reprezentatívnou vzorkou druhotného paliva

01.01.2016

1. množstvo materiálu odobratého v súlade s plánom odberu vzoriek,11d) ktorý je zaradený do výberového súboru a svojimi vlastnosťami sa zhoduje s vlastnosťami sledovanej časti dávky, ktorej kvalita sa má zistiť, ak ide o tuhé druhotné palivo,

01.01.2016

2. vzorka, ktorá má fyzikálno-chemické vlastnosti zhodné s priemernými charakteristikami v celom objeme vzorkovaného materiálu,11e) ak ide o kvapalné druhotné palivo,

01.01.2016

3. vzorka odobratá z plynného paliva, ktorá má rovnaké zloženie ako vzorkovaný materiál, pričom tento sa považuje za úplne homogénny,11f) ak ide o plynné druhotné palivo.

01.09.2014

§ 3

01.09.2014

Tuhé fosílne palivá

01.09.2014

Tuhé fosílne palivo, ktoré je určené na spaľovanie v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, nesmie obsahovať viac síry v pôvodnom palive vztiahnutej na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) ako

01.09.2014

a) 1,1 g/MJ v hnedom uhlí,

01.09.2014

b) 0,78 g/MJ v čiernom uhlí,

01.09.2014

c) 0,6 g/MJ v briketách,

01.09.2014

d) 0,35 g/MJ v kokse.

01.09.2014

§ 4

01.09.2014

Vykurovacie oleje

01.09.2014

(1) Ťažký vykurovací olej nesmie obsahovať viac síry ako 1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 2.

01.09.2014

(2) Vykurovací plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

01.09.2014

§ 5

01.09.2014

Motorové palivá

01.09.2014

(1) Automobilový benzín musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 3.

01.09.2014

(2) Motorová nafta musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1, 3 a 4.

01.09.2014

(3) Lodné palivo nesmie obsahovať viac síry ako 3,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

01.09.2014

(4) Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania patriacich do kontrolných oblastí emisií oxidov síry nesmie obsahovať viac síry ako

01.09.2014

a) 1 % hmotnosti do 31. decembra 2014,

01.09.2014

b) 0,1 % hmotnosti od 1. januára 2015

01.09.2014

a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

01.09.2014

(5) Lodné palivo používané námornými loďami v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nesmie obsahovať viac síry ako

01.09.2014

a) 3,5 % hmotnosti,

01.09.2014

b) 0,5 % hmotnosti od 1. januára 2020

01.09.2014

a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

01.09.2014

(6) Lodné palivo používané v oblastiach výsostných vôd, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania nepatriacich do kontrolných oblastí emisií oxidov síry určené pre osobné lode poskytujúce pravidelné služby medzi prístavmi členských štátov Európskej únie nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti až do 1. januára 2020 a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

01.09.2014

(7) Lodné palivo používané námornými loďami kotviacimi v prístavoch členských štátoch Európskej únie nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1 a 5.

01.09.2014

(8) Lodná motorová nafta nesmie obsahovať viac síry ako 1,5 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

01.09.2014

(9) Lodný plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 0,1 % hmotnosti a nejde o výnimku podľa § 6 ods. 1.

01.09.2014

(10) Motorový plynový olej nesmie obsahovať viac síry ako 10 mg/kg.

01.09.2014

(11) Motorové palivo nesmie obsahovať viac kovovej prísady trikarbonyl(metylcyklopentadienyl) mangánu (MMT) vyjadrenej ako mangán, ako 2 mg/l.

01.09.2014

(12) Skvapalnený ropný plyn (LPG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.14)

01.09.2014

(13) Stlačený zemný plyn (CNG) musí spĺňať požiadavky podľa technickej normy.15)

01.09.2014

§ 6

01.09.2014

Výnimky

01.01.2016

(1) Požiadavky na obsah síry podľa § 4 a 5 ods. 3 až 9 sa nevzťahujú na palivá

01.09.2014

a) určené na výskum a testovanie; také palivá nemôžu byť komerčne predávané ani dané do daňového voľného obehu,

01.09.2014

b) určené na spracovanie pred ich konečným spálením,

01.09.2014

c) určené na spracovanie v rafinérskom priemysle,

01.09.2014

d) určené na spaľovanie vo vybraných stacionárnych zdrojoch podľa odseku 2,

01.01.2016

e) používané v plavidle na zaistenie bezpečnosti lode alebo na záchranu života ľudí, alebo používané na odstránenie poškodenia lode alebo jej zariadení, ak sa po vzniku škody vykonajú opatrenia na vylúčenie alebo minimalizovanie nadmerných emisií a ak sa prijmú opatrenia na odstránenie škody; to neplatí, ak sa škoda spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti,

01.01.2016

f) používané a uvedené na trh v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie za predpokladu, že bude zabezpečené, aby sa v týchto regiónoch dodržiavali normy kvality ovzdušia a nepoužívali ťažké vykurovacie oleje, ktorých obsah síry presahuje 3 % hmotnosti,

01.01.2016

g) používané vojenskými loďami a inými vojenskými plavidlami,

01.01.2016

h) používané na palubách námorných lodí plaviacich sa v prístavoch, výsostných vodách, výlučných hospodárskych zónach a v zónach kontroly znečisťovania, ktoré používajú metódy znižovania emisií za podmienok uvedených v prílohe č. 3 v uzatvorenom režime bez toho, aby bol dotknutý § 5 ods. 3.

01.09.2014

(2) Ťažký vykurovací olej môže mať obsah síry viac ako 1 %, najviac však 3 % hmotnosti, ak je určený na spaľovanie v technologickom celku obsahujúcom

01.09.2014

a) spaľovacie zariadenie, ktoré je vybavené odsírovaním spalín a ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,16)

01.09.2014

b) iné zariadenie, ako je uvedené v písmene a), ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,17) pričom priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu,

01.09.2014

c) zariadenie v rafinérii, ktoré uplatňuje emisný limit pre oxid siričitý podľa osobitného predpisu,18) pričom priemerná mesačná hodnota emisií oxidu siričitého zo všetkých zariadení rafinérie, okrem zariadení podľa písmena a) bez ohľadu na druh paliva alebo kombináciu palív, neprekročí hodnotu 1 700 mg/m3 po prepočte na štandardné stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka 3 % objemu.

01.01.2016

(3) Motorová nafta môže mať vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako je požiadavka uvedená v prílohe č. 2, ak nemá vyšší obsah metylesterov mastných kyselín, ako možno v danom vznetovom motore spaľovať podľa dokumentácie jeho výrobcu, a objedná si ho prevádzkovateľ zdroja.

01.01.2016

(4) Požiadavky na obsah síry podľa § 5 ods. 7 sa nevzťahujú na čas nevyhnutne potrebný na dokončenie všetkých potrebných operácií súvisiacich s výmenou paliva po priplávaní námornej lode do prístavu kotvenia členského štátu Európskej únie, ako aj pred jej odplávaním z tohto prístavu kotvenia, pričom čas všetkých operácií súvisiacich s výmenou paliva sa zaznamenáva podľa osobitných predpisov.19) Požiadavky na obsah síry podľa § 5 ods. 7 sa zároveň nevzťahujú na prípady, keď sa námorná loď podľa uverejneného cestovného poriadku zdržuje v kotvisku menej ako dve hodiny alebo keď námorná loď počas kotvenia v prístave vypne všetky motory a používa pobrežnú elektrickú energiu.

01.01.2016

§ 6a

01.01.2016

Odpadové palivá

01.01.2016

Odpadové palivo je určené výlučne pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov alebo spaľovne odpadov.

01.01.2016

§ 6b

01.01.2016

Druhotné palivá

01.01.2016

(1) Na výrobu druhotného paliva možno použiť len odpad, ktorý nesmie

01.01.2016

a) vykazovať žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v osobitnom predpise19a) okrem odpadov klasifikovaných ako HP 3 ,Horľavý‘,19a) ktoré sú označené výstražným upozornením H220 až H226 a H228,

01.01.2016

b) prekročiť limitné koncentrácie perzistentných organických znečisťujúcich látok ustanovené osobitným predpisom,19b)

01.01.2016

c) sa zmiešavať s iným palivom alebo surovinou s cieľom riedením znížiť obsah znečisťujúcej látky a takto dosiahnuť kvalitatívne požiadavky ustanovené pre druhotné palivo.

01.01.2016

(2) Na výrobu druhotného paliva možno ako vstupy použiť aj suroviny a palivá, ktoré nie sú klasifikované ako odpad, ak ide o

01.01.2016

a) palivá, ak spĺňajú požiadavky ustanovené podľa § 4 až 6, ak sú pre daný druh paliva ustanovené,

01.01.2016

b) suroviny, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. a) až c).

01.01.2016

(3) Všetky výrobné vstupy, ich vzájomné podiely a výsledné zloženie druhotného paliva musia byť špecifikované v reglemente výroby alebo v inom zodpovedajúcom dokumente systému manažérstva podľa odsekov 11 až 13.

01.01.2016

(4) Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá vyjadrené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok sú uvedené v prílohe č. 3a prvej časti.

01.01.2016

(5) Podľa obsahu síry sa druhotné palivá delia na triedy uvedené v prílohe č. 3a prvej časti druhom bode.

01.01.2016

(6) Hraničná hodnota obsahu znečisťujúcej látky sa považuje za dodržanú, ak ide o

01.01.2016

a) plynné druhotné palivo, ak žiadna priemerná hodnota v dávke plynného druhotného paliva zistená z výsledkov meraní najmenej troch reprezentatívnych vzoriek v danej sérii neprekročí ustanovenú hraničnú hodnotu,

01.01.2016

b) kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota mediánu a žiadna hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z piatich po sebe nasledujúcich priebežne hodnotených šarží neprekročí ustanovenú hodnotu; ak ide o obsah síry, hodnotí sa dodržanie hornej hraničnej hodnoty ustanovenej pre triedu, do ktorej je dané druhotné palivo zaradené,

01.01.2016

c) tuhé druhotné palivo, ak hodnota mediánu a hodnota 80. percentilu zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z najmenej piatich náhodne vybraných častí hodnotenej dávky neprekročí ustanovenú hodnotu,

01.01.2016

d) hodnotenie prvej šarže nového produktu, po podstatnej zmene technológie, zariadenia, používaných vstupov do výroby alebo zloženia druhotného paliva a ide o

01.01.2016

1. plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),

01.01.2016

2. prvé štyri šarže kvapalného druhotného paliva, do hodnotenia podľa písmena b), alebo ide o prvé štyri časti dávky tuhého druhotného paliva do hodnotenia podľa písmena c), ak výsledok merania reprezentatívnej vzorky z hodnotenej šarže alebo z hodnotenej časti dávky neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako medián, alebo ak žiadna priemerná hodnota zo série výsledkov meraní reprezentatívnych vzoriek z prvej a druhej, prvej až tretej a prvej až štvrtej hodnotenej šarže alebo časti dávky neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako medián a súčasne žiadna hodnota neprekročí hraničnú hodnotu ustanovenú ako 80. percentil,

01.01.2016

e) kontrolné meranie inšpekcie podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) a ide o

01.01.2016

1. plynné druhotné palivo, uplatňuje sa hodnotenie podľa písmena a),

01.01.2016

2. tuhé druhotné palivo alebo kvapalné druhotné palivo, ak žiadna hodnota zo série výsledkov dvoch po sebe nasledujúcich kontrolných vzoriek z rôznych šarží kvapalného druhotného paliva, z rôznych dávok tuhého druhotného paliva alebo rôznych častí kontrolovanej dávky tuhého druhotného paliva neprekročí ustanovenú hodnotu 80. percentilu.

01.01.2016

(7) Za výsledok stanovenia obsahu znečisťujúcej látky na účel hodnotenia kvality druhotného paliva podľa odseku 6, ak

01.01.2016

a) obsah znečisťujúcej látky v druhotnom palive je na úrovni medze stanoviteľnosti príslušnej analytickej metódy, uvedie sa polovičná hodnota medze stanoviteľnosti,

01.01.2016

b) ak obsah znečisťujúcej látky je na úrovni medze detekcie príslušnej analytickej metódy, uvedie sa nula.

01.01.2016

(8) Palivo vyrobené z odpadov, ktoré nespĺňa požiadavky podľa odsekov 1 až 6, zostáva odpadom a nesmie sa miešať s vyhovujúcim druhotným palivom. Na jeho spaľovanie platia požiadavky platné pre spaľovne odpadov alebo pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

01.01.2016

(9) Druhotné palivo možno podľa druhu paliva a triedy paliva spaľovať v stacionárnych zdrojoch od menovitého tepelného príkonu podľa prílohy č. 3a druhej časti, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak.

01.01.2016

(10) Spaľovať druhotné palivo v spaľovacom zariadení alebo v technologickom zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW možno výlučne, ak ide o

01.01.2016

a) kvapalné druhotné palivo alebo plynné druhotné palivo a spaľovacie zariadenie je súčasťou stredného zdroja alebo veľkého zdroja podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona v miestne výroby druhotného paliva a nadväzujúcom na jeho výrobu alebo ak ide o spaľovanie v technologickom zariadení pre výrobu daného druhotného paliva, a

01.01.2016

1. najmenej raz za tri kalendárne roky sa oprávneným meraním podľa § 20 zákona preukáže dodržanie emisných limitov platných pre príslušný druh paliva a spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo pre príslušné technologické zariadenie, ak ide o priamy procesný ohrev,17) ak osobitným predpisom, súhlasom, rozhodnutím alebo integrovaným povolením19c) nie je určené inak,

01.01.2016

2. sú dodržané technické požiadavky a podmienky prevádzkovania17) platné pre príslušný druh paliva a spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo pre príslušné technologické zariadenie, alebo

01.01.2016

b) plynné druhotné palivo dodávané do verejnej siete zemného plynu; špecifické požiadavky prevádzkovateľa verejnej siete na dodávané druhotné palivo nie sú touto vyhláškou dotknuté.

01.01.2017

(11) Druhotné palivo možno vyrábať len v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva kvality podľa technických noriem,19d) ktorý zároveň spĺňa požiadavky špecifickej technickej normy pre systém manažérstva výroby druhotného paliva,19e) (ďalej len „systém integrovaného manažérstva“); ak pre systém manažérstva výroby daného druhu druhotného paliva špecifická technická norma nie je vydaná, uplatňujú sa požiadavky technickej normy19e) primerane.

01.01.2017

(12) Systém integrovaného manažérstva najmenej raz ročne overí certifikačný orgán pre systémy integrovaného manažérstva podľa osobitného predpisu19f) s akreditáciou podľa technickej normy19g) pre činnosti NACE divízie 38 a 39 a potvrdí súlad systému integrovaného manažérstva s požiadavkami ustanovenými v technickej norme19g) alebo je kontrolovaný odborne spôsobilou osobou19h) alebo inou na tento účel schválenou certifikačnou schémou19i).

01.01.2017

(13) Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva alebo certifikovaný systém manažérstva kvality možno nahradiť registráciou a pravidelným overovaním v systéme environmentálneho riadenia a auditu podľa osobitných predpisov.19f)

01.01.2016

(14) Špecifické požiadavky ustanovené pre druhotné palivá podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahujú na

01.01.2016

a) odpad z biomasy,3a)

01.01.2016

b) bioplyn vyrobený z odpadu vrátane kalového plynu a skládkového plynu.

01.01.2016

(15) Splnenie požiadaviek na druhotné palivá podľa odseku 1 až 13 sa deklaruje vyhlásením o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c).

01.09.2014

§ 7

01.09.2014

Kontrola kvality paliva

01.09.2014

(1) Podľa § 24 ods. 2 písm. h) zákona kvalitu palív kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)

01.01.2016

a) zabezpečením odberu reprezentatívnych vzoriek, ich analýzou bez zbytočného odkladu a zdokumentovaním údajov o zistenej kvalite v súlade s technickými normami a ostatnými technickými požiadavkami podľa odsekov 2 až 11,

01.09.2014

b) kontrolou plnenia požiadaviek na

01.01.2016

1. zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív podľa druhu a spôsobu dodávky vrátane lodných denníkov a dodacích listov pre nádrž lode podľa § 8 až 8a,

01.09.2014

2. prevádzkovú evidenciu a poskytovanie údajov podľa druhu a spôsobu predaja paliva koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi podľa § 9.

01.09.2014

(2) Reprezentatívne vzorky paliva sa odoberajú pravidelne, dostatočne často a v potrebnom množstve, aby reprezentovali kontrolované palivo, ak ide o

01.09.2014

a) lodné palivo podľa usmernenia pre odber vzoriek vykurovacieho oleja na určenie súladu s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)

01.09.2014

b) ostatné palivá podľa príslušnej technickej normy pre kontrolovaný druh paliva.20)

01.09.2014

(3) Obsah síry sa zisťuje na základe analytickej referenčnej metódy, ak ide o

01.09.2014

a) lodné palivo podľa postupu na kontrolu palív stanoveného v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná,10)

01.09.2014

b) vykurovací olej alebo motorový plynový olej podľa technickej normy.21)

01.09.2014

(4) Kvalitatívne parametre automobilového benzínu sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.22)

01.09.2014

(5) Kvalitatívne parametre motorovej nafty sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.23)

01.09.2014

(6) Kvalitatívne parametre skvapalneného ropného plynu (LPG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.14)

01.09.2014

(7) Kvalitatívne parametre stlačeného zemného plynu (CNG) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou.15)

01.01.2016

(8) Kvalitatívne parametre druhotného paliva sa zisťujú spôsobom a v rozsahu podľa noriem CEN; ak CEN normy nie sú dostupné, zisťujú sa podľa noriem ISO, STN noriem23a) alebo zahraničných noriem, ktoré umožňujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisťovanej veličiny v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky.

01.01.2016

(9) Ak na monitorovanie kvalitatívnej požiadavky daného druhotného paliva podľa odseku 8 nie je technická norma alebo technická špecifikácia vydaná alebo určená, uplatňuje sa podľa pôvodu odpadu, fyzikálno-chemických vlastností druhotného paliva a svojho významu technická norma alebo technická špecifikácia príslušná pre

01.01.2016

a) tuhé biopalivá, ak ide o odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti prvého bodu,

01.01.2016

b) tuhé odpadové palivá alebo tuhé fosílne palivá, ak ide o tuhé druhotné palivo,

01.01.2016

c) kvapalné ropné palivá alebo vykurovacie oleje, ak ide o kvapalné druhotné palivo,

01.01.2016

d) kvapalné biopalivá, ak ide o kvapalné palivá z odpadov biologického pôvodu,

01.01.2016

e) zemný plyn, biometán, deriváty z pyrolýzy biomasy alebo z uhlia,23b) ak ide o plynné druhotné palivo.

01.01.2016

(10) Odber vzoriek druhotného paliva, početnosť vzoriek, veľkosť vzoriek, príprava a uchovávanie kontrolnej vzorky druhotného paliva a stanovenie obsahu znečisťujúcich látok sa vykonáva spôsobom a v rozsahu podľa technických noriem23c) a technických špecifikácií pre dané palivo, ktoré umožňujú zistenie reprezentatívnej a vedecky odôvodnenej hodnoty zisťovanej veličiny v súlade so súčasným stavom vedeckého poznania a techniky.

01.01.2016

(11) Odber reprezentatívnej vzorky paliva, zistenie kvalitatívnych parametrov analytickými metódami a zdokumentovanie výsledkov sa zabezpečuje osobou, ktorá má pre danú činnosť systém manažérstva podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných laboratórií, inšpekčných orgánov,24) alebo podľa alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje rovnakú dôveryhodnosť výsledkov.

01.09.2014

§ 8

01.09.2014

Zisťovanie a preukazovanie kvality dodávaných palív

01.01.2016

(1) Podnikateľ zisťuje a preukazuje kvalitu palív podľa § 3 až 5 a § 6b odberom reprezentatívnej vzorky, analýzou a zdokumentovaním údajov o kvalite pre každú dodávku paliva, ak nejde o rovnakú výrobnú šaržu.

01.09.2014

(2) Podnikateľ pri tuhých fosílnych palivách okrem mernej sírnatosti podľa § 3 zisťuje údaje aj o obsahu vody a popola.

01.01.2016

(3) Reprezentatívna vzorka dodávky paliva sa odoberá a kvalitatívny parameter podľa § 3 až 5 a § 6b sa analyticky zisťuje na základe technickej normy podľa § 7, ktorá je podľa svojho významu príslušná pre dodávaný druh paliva.

01.01.2017

(4) Reprezentatívne vzorky z dodávky paliva odoberá, kvalitatívne parametre analyticky zisťuje osoba alebo iné obdobné pracovisko, ktoré pre danú činnosť má systém manažérstva

01.01.2017

a) najmenej v rozsahu požiadaviek podľa technickej normy, ktorá určuje všeobecné požiadavky na kompetentnosť tejto osoby alebo iného obdobného pracoviska,25) alebo

01.01.2017

b) podľa osobitného predpisu.26)

01.09.2014

(5) Kvalita dodávky sa odberateľovi preukazuje protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom osoby podľa odseku 4; poskytovanie údajov inšpekcii podľa § 7 ods. 1, orgánom štátnej správy a spotrebiteľom o kvalite palív podľa § 9 tým nie je dotknuté.

01.01.2016

§ 8a

01.01.2016

Osobitné požiadavky na preukazovanie kvality druhotného paliva

01.01.2016

(1) Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva podľa § 6b sa zisťuje a preukazuje pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo dávku plynného druhotného paliva, ak podľa odseku 4 až 6 nie je ustanovené inak; požiadavky na zisťovanie kvality druhotných palív podľa § 8 sa uplatňujú primerane.

01.01.2016

(2) Požiadavky na zisťovanie kvalitatívnych požiadaviek druhotných palív vrátane odberu vzoriek a veľkosti dávky sú uvedené v prílohe č. 3a štvrtej časti.

01.01.2016

(3) Dodržanie hraničnej hodnoty obsahu znečisťujúcej látky, ktorá sa v druhotnom palive môže vyskytovať najviac na úrovni 1,5-násobku medze jej stanoviteľnosti podľa príslušnej analytickej metódy, sa zisťuje najmenej v

01.01.2016

a) prvých piatich dávkach alebo šaržách, ak ide o druhotné palivo vyrobené prvýkrát alebo ak vo výrobe nastala zmena, ktorá môže ovplyvniť vlastnosti druhotného paliva a spôsobiť jeho nesúlad s kvalitatívnymi vlastnosťami, najmä ak nastala podstatná zmena technológie výroby, zmena technologického zariadenia, zmena v kvalite používaných vstupov vrátane zmeny pôvodcu odpadov, alebo ak sa podľa písmena b) zistil výskyt nad určený násobok medze stanoviteľnosti,

01.01.2016

b) jednej náhodne vybranej dávke alebo šarže za kalendárny rok z ostatných dávok alebo šarží ako podľa písmena a) alebo ak ide o plynné druhotné palivo, najmenej raz za tri roky, ak sú splnené tieto predpoklady:

01.01.2016

1. jednoznačný technologický pôvod, látkové zloženie alebo iné z hľadiska obsahu znečisťujúcej látky rozhodujúce fyzikálno-chemické vlastnosti spracovaných odpadov a surovín,

01.01.2016

2. vedecký základ, certifikované, preskúšané alebo inak verifikované technické riešenie a technicko-prevádzkové vlastnosti technológie a príslušného technologického zariadenia na výrobu druhotného paliva,

01.01.2016

3. vlastnosti a systém automatizovanej vstupnej kontroly alebo automatizovaného riadenia výrobno-technologického procesu,

01.01.2016

4. kontinuálne meranie, spracovanie, zaznamenávanie, vyhodnocovanie dodržiavania a uchovávanie výsledkov meraní vybraných technicko-prevádzkových parametrov, ak je to relevantné,

01.01.2016

5. certifikovaný systém environmentálneho manažérstva,

01.01.2016

6. iné vedecké, technické a technicko-organizačné predpoklady, ak sa certifikáciou podľa bodu 5 preukáže, že podľa svojho významu pre danú výrobu platia.

01.01.2016

(4) Kvalitatívne požiadavky určené ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok podľa § 6b ods. 4 sa nepreukazujú, ak sa na výrobu druhotného paliva použili výlučne odpady uvedené v prílohe č. 3a tretej časti, pričom nedošlo k ich kontaminácii, ktorá by bola príčinou vyššieho obsahu ťažkých kovov, síry, halogénovaných zlúčenín alebo perzistentných organických látok v spracovaných odpadoch, čo výrobca deklaruje vo vyhlásení o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c). Požiadavky podľa § 6b odsekov 2 a 3 na ďalšie vstupy do výroby tým nie sú dotknuté.

01.01.2016

(5) Pri zisťovaní kvality druhotného paliva vyrábaného v zariadení, ktorého prevádzkovateľ má certifikovaný systém environmentálneho riadenia a auditu19f) možno počet náhodných vzoriek z časti dávky alebo šarže podľa prílohy č. 3a štvrtej časti znížiť na polovicu.

01.01.2016

(6) Ak ide o dodávku jedného druhu druhotného paliva v množstve viac ako 15 000 t/rok tuhého druhotného paliva alebo kvapalného druhotného paliva do spaľovacieho zariadenia priamo nadväzujúceho na výrobu druhotného paliva v rámci priestorového celku a výrobca preukáže, že parametre a podiely vstupov do výroby ostávajú zachované, zisťovanie kvalitatívnych požiadaviek druhotného paliva určených ako hraničné hodnoty obsahu znečisťujúcich látok sa vykoná najmenej každých 10 % z celkovej ročnej kontinuálnej dodávky vychádzajúc z množstva takto vyrobeného paliva za uplynulý kalendárny rok alebo z projektovanej výrobnej kapacity, ak ide o novú prevádzku.

01.01.2016

(7) Splnenie požiadaviek na kvalitu druhotného paliva sa odberateľovi paliva preukazuje vyhlásením o druhotnom palive podľa § 9 ods. 11 písm. c).

01.09.2014

§ 9

01.09.2014

Prevádzková evidencia a poskytovanie údajov

01.09.2014

(1) Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva tuhé fosílne palivá, vedie evidenciu vyrobených, dovezených alebo predaných tuhých fosílnych palív v rozsahu podľa príloh č. 4 až 6 a údajov o ich kvalite podľa § 8; tieto údaje na požiadanie poskytuje okresnému úradu.

01.09.2014

(2) Podnikateľ, ktorý predáva tuhé fosílne palivá priamo prevádzkovateľom spaľovacích zariadení s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,

01.09.2014

a) vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu,

01.09.2014

b) osvedčuje na požiadanie kupujúcemu kvalitu paliva protokolom o skúške, certifikátom alebo iným zodpovedajúcim dokumentom podľa § 8 ods. 5.

01.09.2014

(3) Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža vykurovacie oleje, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.

01.09.2014

(4) Podnikateľ, ktorý predáva vykurovacie oleje priamo prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu; osobitne vedie evidenciu o množstve a kvalite ťažkého vykurovacieho oleja dodaného pre zariadenia uvedené v § 6 ods. 2 a regenerovaného vykurovacieho oleja.

01.09.2014

(5) Podnikateľ, ktorý vyrába a dováža motorové palivá, vedie evidenciu vyrobených a dovezených palív v rozsahu podľa prílohy č. 4 a prílohy č. 5 a na požiadanie ju poskytuje okresnému úradu.

01.09.2014

(6) Podnikateľ, ktorý predáva motorové palivá priamo spotrebiteľom, vedie evidenciu predaných palív v rozsahu podľa prílohy č. 6 a predkladá ju každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok okresnému úradu.

01.09.2014

(7) Podnikateľ, ktorý predáva automobilový benzín s obsahom etanolu do 10 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v automobilovom benzíne, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „E10“ „Obsahuje od 5 % do 10 % objemu biopaliva“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.

01.01.2016

(8) Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením príslušnou technickou normou23) na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Podnikateľ, ktorý predáva motorovú naftu s obsahom metylesterov mastných kyselín viac ako 7 % objemu, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu biopaliva v motorovej nafte, a to jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje viac ako 7 % objemu biopaliva“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.

01.09.2014

(9) Podnikateľ, ktorý predáva palivá určené na pohon spaľovacích motorov s obsahom kovových prísad, poskytuje spotrebiteľom informáciu o obsahu kovových prísad jej označením na mieste, kde sa uvádzajú údaje o druhu paliva. Na označení sa uvedie text: „Obsahuje kovové prísady“. Uvedené označenie musí byť ľahko čitateľné a pevne pripevnené. Označenie musí byť umiestnené na výdajnom stojane tak, aby bolo dobre viditeľné.

01.09.2014

(10) Podnikateľ, ktorý predáva spotrebiteľovi zemný plyn, zisťuje v súlade s postupom na určenie hodnôt čistej výhrevnosti a emisných faktorov27) údaje o jeho priemernom zložení, jeho priemernej výhrevnosti a o priemernom emisnom faktore oxidu uhličitého vznikajúceho pri jeho spaľovaní; tieto údaje zverejňuje na internete a na požiadanie ich poskytuje spotrebiteľovi.

01.01.2016

(11) Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva druhotné palivá,

01.01.2016

a) vedie evidenciu vyrobených a dovezených druhotných palív a údaje o ich kvalite v rozsahu podľa prílohy č. 6a,

01.01.2016

b) predkladá každoročne do 15. februára vybrané údaje z prevádzkovej evidencie o vyrobených a dovezených druhotných palivách okresnému úradu za predchádzajúci kalendárny rok,

01.01.2016

c) uvedie pre každú dávku tuhého druhotného paliva, šaržu kvapalného druhotného paliva alebo každú dávku plynného druhotného paliva v dokumentácii údaje, ktorým potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo z hľadiska ochrany ovzdušia (ďalej len „vyhlásenie o druhotnom palive“),

01.01.2016

d) osvedčuje odberateľovi alebo spotrebiteľovi kvalitu dodaného druhotného paliva priložením vyhlásenia o druhotnom palive.

01.01.2016

(12) Náležitosti prevádzkovej evidencie druhotných palív sú uvedené v prílohe č. 6a šiestej časti.

01.01.2016

(13) Údaje podľa odseku 11 písm. a) a b) sa oznamujú prostredníctvom Národného emisného informačného systému.27a)

01.01.2016

(14) Náležitosti vyhlásenia o druhotnom palive sú uvedené v prílohe č. 3b.

01.01.2016

(15) Ak výrobca druhotného paliva je súčasne jeho jediným spotrebiteľom, požiadavka podľa odseku 11 písm. d) sa neuplatňuje.

01.01.2016

(16) Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú v listinnej podobe alebo ako elektronický dokument. Ak sa vyhlásenie o druhotnom palive vedie ako elektronický dokument, musí byť podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.

01.01.2016

(17) Informačné doklady prevádzkovej evidencie sa vedú a uchovávajú v lehote, spôsobom a podľa požiadaviek osobitného predpisu.27b)

01.01.2016

(18) Ak ide o vývoz druhotných palív, a ak príslušný orgán cieľovej krajiny považuje tieto palivá za odpad, na vývoz týchto palív sa vzťahujú regulačné požiadavky podľa osobitného predpisu.27c)

01.01.2016

§ 9a

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

01.01.2016

Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.27d).

01.09.2014

§ 10

01.09.2014

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

01.09.2014

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.


01.09.2014

§ 11

01.09.2014

Zrušovacie ustanovenie

01.09.2014

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

01.09.2014

§ 12

01.09.2014

Účinnosť

01.09.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem požiadavky na systém manažérstva odberu reprezentatívnych vzoriek podľa § 8 ods. 4, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


01.09.2014

Peter Žiga v. r.


01.09.2014

Príloha č. 1 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.09.2014

POŽIADAVKY NA KVALITU AUTOMOBILOVÉHO BENZÍNU

01.09.2014
Parametera)JednotkaLimityb)
NajmenejNajviac
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou 95 
Oktánové číslo motorovou metódou 85 
Tlak pár pre letné obdobiec)kPa 60,0
Destilácia:
odparené percento do 100°C% objemu46,0 
odparené percento do 150°C75,0 
Obsah uhľovodíkových skupín:
olefíny% objemu 18,0
aromáty 35,0
benzén 1,0
Obsah kyslíka% hmotnosti 3,7
Obsah kyslíkatých zlúčenín:
metanol% objemu 3,0
etanol (môžu sa pridať stabilizátory) 10,0
izo-propylalkohol 12,0
terc-butylalkohol 15,0
izo-butylalkohol 15,0
étery obsahujúce 5 a viac atómov uhlíka v molekule 22,0
Iné kyslíkaté zlúčeninyd)% objemu 15,0
Obsah sírymg/kg 10,0
Obsah olovag/l 0,005
01.09.2014

Poznámky:

01.09.2014

a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.22)

01.09.2014

b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.28) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.28)

01.09.2014

c) Letné obdobie začína najneskôr 1. mája a končí najskôr 30. septembra.

01.09.2014

d) Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod podľa technickej normy.22)

01.09.2014

Príloha č. 2 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.09.2014

POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY

01.09.2014
Parametera)JednotkaLimityb)
NajmenejNajviac
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo 51,0 
Hustota pri 15°Ckg/m3 845,0
Destilácia – 95 % získanej pri°C 360,0
Polycyklické aromatické uhľovodíky% hmotnosti 8,0
Obsah sírymg/kg 10,0
Obsah metylesterov mastných kyselín% 7,0c)
01.09.2014

Poznámky:

01.09.2014

a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme.23)

01.09.2014

b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy.28) Pri stanovení najnižšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme.28)

01.09.2014

c) Metylestery mastných kyselín musia spĺňať technickú normu.29)

01.09.2014

Príloha č. 3 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.09.2014

EKVIVALENTNÉ HODNOTY EMISIÍ PRE METÓDY ZNIŽOVANIA EMISIÍ A KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ

01.09.2014

A. EKVIVALENTNÉ HODNOTY EMISIÍ PRE METÓDY ZNIŽOVANIA EMISIÍ

01.09.2014

Námorné lode používajúce metódy znižovania emisií musia nepretržite dosahovať také zníženie emisií oxidu siričitého, ktoré je ekvivalentné zníženiu, ktoré by dosiahli pri používaní lodných palív spĺňajúcich požiadavky uvedené v § 5 ods. 4 až 9. Schválenie používania metód znižovania emisií ustanovujú osobitné predpisy.30)

01.09.2014

Ekvivalentné hodnoty emisií pre metódy znižovania emisií:

01.09.2014
Obsah síry v lodnom palive (% m/m)Pomer emisií SO2 (ppm)/CO2 (% V/V)
3,5151,7
1,565,0
143,3
0,521,7
0,14,3
01.09.2014

Poznámky:

01.09.2014

a) Používanie pomeru pre emisné limity sa uplatňuje len pri používaní destilátov alebo zvyškových vykurovacích olejov vyrobených na báze ropy.

01.09.2014

b) V odôvodnených prípadoch, keď je koncentrácia CO2 znížená pomocou jednotky na čistenie výfukových plynov, koncentráciu CO2 možno merať na vstupe tejto jednotky, ak možno jasne preukázať správnosť takej metodiky.

01.09.2014

Ako alternatívne riešenie znižovania emisií je povolené používanie systémov na dodávku pobrežnej elektrickej energie plavidlami v dokoch.

01.09.2014

B. KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA METÓD ZNIŽOVANIA EMISIÍ

01.09.2014

Metódy znižovania emisií musia spĺňať podľa potreby aspoň tieto kritériá:

01.09.2014
Metóda znižovania emisiíKritériá používania
Zmes lodného paliva a odpareného plynuRozhodnutie Komisie 2010/769/EÚ z 13. decembra 2010 o stanovení kritérií používania technologických metód v cisternových lodiach na prepravu skvapalneného zemného plynu ako alternatívy k používaniu lodných palív s nízkym obsahom síry, ktoré spĺňajú požiadavky článku 4b smernice Rady 1999/32/ES o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES o obsahu síry v lodných palivách.
Systémy čistenia výfukových plynovRezolúcia MEPC.184(59) prijatá 17. júla 2009
„Preplachovacia voda zo systémov čistenia výfukových plynov, v ktorých sa používajú chemické látky, prídavné látky, prípravky a iné príslušné chemické látky vytvorené na mieste“, ako sa uvádza v bode 10.1.6.1 rezolúcie MEPC.184(59), sa nevypúšťa do mora, a to ani v uzavretých prístavoch, prístavoch a ústiach riek, pokiaľ prevádzkovateľ lode nepreukáže, že vypustenie takej preplachovacej vody nemá žiadny výrazný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie a nepredstavuje pre ne ani žiadne riziko. Ak je použitou chemickou látkou lúh sodný, postačuje, ak preplachovacia voda spĺňa kritériá stanovené v rezolúcii MEPC.184(59) a jej pH nepresahuje hodnotu 8,0.
BiopaliváPoužívanie biopalív, ako sú vymedzené v osobitných predpisoch.31) Zmesi biopalív a lodných palív musia spĺňať požiadavky týkajúce sa obsahu síry uvedené v § 5 ods. 3 až 9.
01.01.2016

Príloha č. 3a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.01.2016

POŽIADAVKY NA KVALITU DRUHOTNÉHO PALIVA

01.01.2016

Časť I

01.01.2016

Kvalitatívne požiadavky na druhotné palivá

01.01.2016

Hraničnou hodnotou pri hodnotení kvality súboru vzoriek je 80. percentil predstavujúci percento analyzovaných vzoriek, ktoré sa vyznačujú pravdepodobne nižším a rovnakým umiestnením než práve posudzovaná vzorka.

01.01.2016

Ak násobok počtu vzoriek (N x 0,8):

01.01.2016

a) nie je celé číslo, 80. percentilom je hodnota vzorky v poradí pre nasledujúce celé číslo,

01.01.2016

b) je celé číslo „k“, 80. percentilom je aritmetický priemer hodnôt vzoriek v poradí pre dané celé číslo „k“ a nasledujúce celé číslo „k + 1“.

01.01.2016

Medián súboru dát zoradených podľa veľkosti predstavuje hodnotu ležiacu v strede (ak ide o párny počet hodnôt, medián je priemerom dvoch stredových hodnôt), pričom nezohľadňuje veľkosť hodnôt ležiacich mimo stredu.

01.01.2016

1. Druhotné palivá z odpadového dreva

01.01.2016

Odpadové drevo – odpad pôvodom z dreva, ktorý nezodpovedá definícii odpadu z biomasy.3a)

01.01.2016
Znečisťujúca látkaHraničné hodnoty pre obsah ZL v palive [mg/kg sušiny]
Medián80. percentil
As1,21,8
Pb1015
Cd0,81.2
Cr1015
Hg0,050,075
Zn140210
Cl250300
F1520
Celkové PAH23
01.01.2016

2. Ostatné druhotné palivá

01.01.2016

Tuhé druhotné palivá alebo kvapalné druhotné palivá okrem druhotných palív podľa bodu 1.

01.01.2016
Znečisťujúca látkaHraničné hodnoty pre obsah ZL [mg/MJ]1)
Medián80. percentil
Sb0,50,75
As0,81,2
Pb46
Cd0.050,075
Cr1,42,1
Co0,71,05
Ni1,62,4
Hg0,020,03
Si2)1525
Zn2)1,53
B2)1020
P2)610
Polycyklické uhľovodíky (PAH)1,52,5
PCBRVONeobsahuje3)
ClDruhotné palivá okrem RVO100150
RVO0,1 % hmotnosti-
SKvapalné druhotné paliváTrieda A< 0,1 % hmotnosti-
Trieda B≥ 0,1 % a < 1 % hmotnosti-
Trieda C4)≥ 1 % a < 3 % hmotnosti-
Tuhé druhotné paliváTrieda A< 0,35 g/MJ-
Trieda B≥ 0,35 g/MJ < 0,8 g/MJ-
01.01.2016

RVO – regenerovaný vykurovací olej

01.01.2016

1) Hraničné hodnoty sú vztiahnuté k výhrevnosti vyrobeného druhotného paliva.

01.01.2016

2) Platí pre automobilové palivá a lodné palivá pre vznetové a zážihové motory.

01.01.2016

3) Obsah PCB nie je vyšší ako medza stanoviteľnosti (LOD) podľa normy.32)

01.01.2016

4) Predmetné palivo má obmedzené použitie podľa § 6 ods. 2.

01.01.2016

3. Plynné druhotné palivá

01.01.2016

Požiadavky sú určené pre plynné druhotné palivá získané tepelnými postupmi ako sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie odpadu.

01.01.2016
Znečisťujúca látkaHraničné hodnoty
pre obsah ZL [mg/m3] 1)
Častice/aerosólyanalýza2)
Celková síra10
Sulfán (H2S)5
Oxid-sulfid uhličitý (COS)5
Zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl1
Zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF1
Hg a jej zlúčeniny0,05
Cd + Tl a ich zlúčeniny0,05
Iné kovy a ich zlúčeninyanalýza2)
Perzistentné organické zlúčeniny (POP´s)analýza2)
01.01.2016

1) Štandardné stavové podmienky: teplota 0 ºC, tlak 101,3 kPa.

01.01.2016

2) Ak výsledok merania je ≤ LOD, uviesť metodiku a medzu stanoviteľnosti (LOD); štandardné technické normy pre analýzu čistoty plynov pre vykurovacie plyny, technické plyny, technické normy pre analýzu ovzdušia v pracovnom prostredí alebo oprávnené metodiky pre meranie emisií podľa § 20 ods. 13 zákona.

01.01.2016

Časť II

01.01.2016

Stacionárne spaľovacie zariadenia a technologické zariadenia, v ktorých je povolené spaľovať druhotné palivá

01.01.2016
Druhotné palivoMenovitý tepelný príkon
spaľovacieho zariadenia
alebo technologického
zariadenia [MW]
Druhotné palivo vyrobené výlučne z:
- použitých: jedlých rastlinných olejov
- živočíšnych tukov
≥ 0,3
Odpadové drevo1)≥ 0,3
Ostatné druhotné palivoTuhé palivoTrieda A≥ 0,3
Trieda B≥ 50
Kvapalné
palivo
Trieda A≥ 0,3 2)
Trieda B≥ 0,3 3)
Trieda C≥ 50 4)
Plynné druhotné palivá≥ 0,3 2)
01.01.2016

1) Odpadové drevo podľa prílohy č. 3a prvej časti bodu 1.

01.01.2016

2) Spaľovať druhotné palivá v spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom < 0,3 MW možno len za podmienok ustanovených v § 6b ods. 10.

01.01.2016

3) Palivo triedy B má obmedzené použitie podľa osobitného predpisu.33)

01.01.2016

4) Palivo triedy C možno spaľovať len v súlade s požiadavkami § 6 ods. 2.

01.01.2016

Časť III

01.01.2016

Odpady, ktoré majú výnimku z preukazovania kvalitatívnych požiadaviek

01.01.2016

1. Použité jedlé rastlinné oleje.

01.01.2016

2. Živočíšne tuky.

01.01.2016

Časť IV

01.01.2016

Požiadavky na veľkosť dávky, šarže, odber vzoriek a ich analýzu

01.01.2016

1. Veľkosť dávky alebo šarže

01.01.2016

Veľkosť dávky alebo šarže a veľkosť časti dávky alebo šarže, pre ktorú sa pripravuje reprezentatívna vzorka, zisťuje obsah znečisťujúcich látok a preukazuje splnenie požiadaviek na kvalitu podľa § 6b ods. 4, musia byť určené individuálne výrobcom druhotného paliva v certifikovanej dokumentácii systému manažérstva v pláne vzorkovania v súlade s technickou normou pre príslušný druh druhotného paliva, ak je vydaná.

01.01.2016

Ak technická norma na určenie veľkosti dávky príslušného druhu druhotného paliva nie je vydaná a ide o:

01.01.2016

1.1 tuhé druhotné palivo

01.01.2016

- výrobu ≥ 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje 1 500 t tuhého druhotného paliva a
za reprezentatívnu časť dávky 150 t tuhého druhotného paliva, ak podľa § 8a ods. 6 nie je povolené inak,

01.01.2016

- výrobu < 1 500 t/rok tuhého druhotného paliva jedného druhu,
za dávku sa považuje množstvo zodpovedajúce projektovanej kapacite za rok a
za reprezentatívnu časť dávky paliva 150 t tuhého druhotného paliva,

01.01.2016

1.2 kvapalné druhotné palivo,
za veľkosť šarže sa považuje množstvo kvapalného druhotného paliva zodpovedajúce projektovanej kapacite expedičnej nádrže, produkčného alebo iného zodpovedajúceho zásobníka kvapalného druhotného paliva jedného druhu,

01.01.2016

1.3 plynné druhotné palivo,
za reprezentatívnu dávku sa považuje množstvo plynného druhotného paliva za najviac

01.01.2016

- 3 mesiace výroby, ak ide o prvý rok výroby na novom zariadení alebo po jeho podstatnej zmene,

01.01.2016

- jeden rok výroby v ďalších rokoch.

01.01.2016

2. Odber vzorky a analýza vzorky

01.01.2016

2.1 Tuhé druhotné palivá

01.01.2016

Z každej časti dávky tuhého druhotného paliva sa manuálnym alebo automatizovaným odberom a spracovaním náhodných vzoriek v rozsahu a postupmi podľa technickej normy11d) pripraví reprezentatívna vzorka a vykoná analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti , ak podľa § 8a ods. 3 až 5 nie je určené inak.

01.01.2016

1.2 Kvapalné druhotné palivá

01.01.2016

Z každej šarže sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy11d) a vykoná sa analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti, ak podľa § 8a ods. 3 až 5 nie je určené inak.

01.01.2016

1.3 Plynné druhotné palivá

01.01.2016

Z každej dávky sa odoberie reprezentatívna vzorka spôsobom podľa technickej normy a vykoná sa analýza v rozsahu podľa technickej normy a požiadaviek tejto prílohy prvej časti, ak podľa § 8a ods. 3 a 4 nie je určené inak.

01.01.2016

Príloha č. 3b k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.01.2016

VYHLÁSENIE O DRUHOTNOM PALIVE

01.01.2016

Vyhlásenie o druhotnom palive, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na druhotné palivo podľa § 9 ods. 11 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 228/2014 Z. z. v znení vyhlášky č.

01.01.2016
1.Údaje o vyhlásení:
Evidenčné číslo:
Dátum vydania:
Platnosť do:
2.Dovozca druhotného paliva (ak je):
Obchodné meno a IČO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Číslo telefónu.:
E-mailová adresa:
3.Výrobca druhotného paliva:
Obchodné meno a IČO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
E-mail (ak je):
4.Zariadenie/prevádzka:
Názov:
Sídlo:
Evidenčné číslo (VARPCZ, iné).
5.Druhotné palivo:
Druh:
Obchodný názov (ak je):
Predpis/technická špecifikácia výrobcu (ak je):
Doklad o REACH č.:
Doklad o REACH (URL web):
6.Systém manažérstva kvality:
Názov systému:
Podľa predpisu/normy:
Označenie certifikátu/dokladu:
Vydanie certifikátu/dokladu dňa:
Platnosť certifikátu/dokladu od – do:
Certifikát/doklad vydal:
Uverejnenie certifikátu/dokladu (web):
7.Výrobná dávka/ šarža:
Množstvo dávky:
Dátum výroby:
Evidenčné (iné obdobné) číslo:
Zloženie paliva:*
Kód(y) použitých odpadov:
Druh (špecifikácia) suroviny /odpadu podľa pôvodu:
8.Dodané druhotné palivo (dodávka, zásielka)
Množstvo: tuhé/kvapalné [kg] plynné: [m3]
Vzorkovanie manuálne – akreditované laboratórium
Názov laboratória:
Číslo osvedčenia:
Platnosť osvedčenia od – do:
Osvedčenie vydal:
Číslo certifikátu o odbere vzorky:
Deň odberu vzorky:

Analytické stanovenie – akreditované laboratórium
Názov laboratória:
Číslo osvedčenia:
Platnosť osvedčenia od – do:
Osvedčenie vydal:
Číslo analytického certifikátu:
Deň vydania analytického certifikátu:
Kvalita dávky:
ParameterHraničná hodnotaSkutočnosť
Medián/
priemerná hodnota
PercentilMedián/
priemerná hodnota
Percentil
9.Spaľovacie zariadenia, v ktorých je povolené spaľovať dané druhotné palivo
Menovitý tepelný príkon: ≥ ... MW.
10.Oprávnená osoba na vyhlásenie
Meno, priezvisko, funkcia:
Vlastnoručný/elektronický podpis:
01.01.2016

* Obsah/podiel v % odpadov (podľa duhu odpadov) a obsah iných surovín na výrobu druhotných palív.

01.09.2014

Príloha č. 4 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.09.2014

EVIDENCIA VYROBENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

01.09.2014
Výrobca
Názov:                    IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
01.09.2014

Množstvo vyrobených tuhých fosílnych palív

01.09.2014
Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej 
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej 
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej 
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej 
01.09.2014

Množstvo vyrobených vykurovacích olejov

01.09.2014
Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 % 
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Regenerovaný vykurovací olej 
01.09.2014

Množstvo vyrobených motorových palív

01.09.2014
Druh motorového palivaMnožstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším s obsahom síry
10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Skvapalnený ropný plyn (LPG) 
Stlačený zemný plyn (CNG) 
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
01.09.2014

Príloha č. 5 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.09.2014

EVIDENCIA DOVEZENÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

01.09.2014
Dovozca
Názov:                   IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
01.09.2014

Množstvo dovezených tuhých fosílnych palív

01.09.2014
Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej 
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej 
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej 
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej 
01.09.2014

Množstvo dovezených vykurovacích olejov

01.09.2014
Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 % 
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Regenerovaný vykurovací olej 
01.09.2014

Množstvo dovezených motorových palív

01.09.2014
Druh motorového palivaMnožstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším s obsahom síry
10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Skvapalnený ropný plyn (LPG) 
Stlačený zemný plyn (CNG) 
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
01.09.2014

Príloha č. 6 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.09.2014

EVIDENCIA PREDANÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV, VYKUROVACÍCH OLEJOV A MOTOROVÝCH PALÍV

01.09.2014
Predajca
Názov:                   IČO:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
01.09.2014
Predajné miesto
Názov:
Ulica:
Obec:                    PSČ:
Okres:
01.09.2014

Množstvo predaných tuhých fosílnych palív

01.09.2014
Druh tuhého fosílneho paliva Množstvo
(t/rok)
Hnedé uhlie s mernou sírnatosťou 1,1 g/MJ a menej 
Čierne uhlie s mernou sírnatosťou 0,78 g/MJ a menej 
Brikety s mernou sírnatosťou 0,6 g/MJ a menej 
Koks s mernou sírnatosťou 0,35 g/MJ a menej 
01.09.2014

Množstvo predaných vykurovacích olejov

01.09.2014
Druh vykurovacieho oleja Množstvo
(t/rok)
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry 1 % a menej  
Ťažký vykurovací olej s obsahom síry viac ako 1 % do 3 % 
Vykurovací plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Regenerovaný vykurovací olej 
01.09.2014

Množstvo predaných motorových palív

01.09.2014
Druh motorového palivaMnožstvo
(m3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a vyšším
s obsahom síry 10 mg/kg a menej
 
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 1 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej 
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej 
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej 
Skvapalnený ropný plyn (LPG) 
Stlačený zemný plyn (CNG) 
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej 
01.01.2016

Príloha č. 6a k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.01.2016

EVIDENCIA DRUHOTNÝCH PALÍV

01.01.2016

Prevádzková evidencia o druhotných palivách sa skladá

01.01.2016

a) zo stálej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:

01.01.2016

1. doklad o registrácii REACH druhotného paliva podľa osobitného predpisu11b) alebo dokumentácia, ktorá preukazuje, že sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,34)

01.01.2016

2. certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o manažérstve kvality alebo doklad o certifikácii odborne spôsobilou osobou,35)

01.01.2016

b) z ročnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:

01.01.2016

1. ročná evidencia o výrobe druhotných palív,

01.01.2016

2. ročná evidencia o dovoze druhotných palív,

01.01.2016

3. ročná evidencia o predaji druhotných palív,

01.01.2016

4. ročná evidencia o spotrebe druhotných palív výrobcom (ktoré neboli dodané na trh),

01.01.2016

c) z priebežnej prevádzkovej evidencie, ktorú tvoria:

01.01.2016

1. vyhlásenie o druhotnom palive,

01.01.2016

2. certifikát o odbere vzorky, ak nie je spoločný s certifikátom podľa tretieho bodu,

01.01.2016

3. analytický certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o obsahu znečisťujúcej látky.

01.01.2016

Ročná evidencia o výrobe/dovoze druhotných palív

01.01.2016

Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o:

01.01.2016

1. spotrebe odpadov podľa druhu odpadov a iných surovín na výrobu druhotných palív,

01.01.2016

2. dodávateľoch odpadov,

01.01.2016

3. množstve a druhu vyrobeného druhotného paliva,

01.01.2016

4. údaje o priemerných hodnotách obsahu znečisťujúcich látok.

01.01.2016

Ročná evidencia o predaji druhotných palív

01.01.2016

Ročná evidencia sa vedie v závislosti od charakteru vyrábaného druhotného paliva a obsahuje najmä údaje o:

01.01.2016

1. odberateľovi paliva,

01.01.2016

2. množstve predaného paliva.

01.09.2014

Príloha č. 7 k vyhláške č. 228/2014 Z. z.

01.09.2014

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.09.2014

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009), smernica Komisie 2011/63/EÚ z 1. júna 2011 (Ú. v. EÚ L 147, 2. 6. 2011) a smernice Komisie 2014/77/EÚ z 10. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 170, 11. 6. 2014).

01.09.2014

2. Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/33/EÚ z 21. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).

Poznámky pod čiarou

01.09.2014

1) Príloha č. 4 časť V bod 1.2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

01.09.2014

2) Príloha č. 4 časť III siedmy bod a časť IV piaty bod vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.01.2016

2a) § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2014

3) STN EN ISO 3405 Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík pri atmosférickom tlaku (65 6124).

01.01.2016

3a) § 8 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.09.2014

4) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch.

01.09.2014

5) § 2 písm. w) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z.

01.09.2014

6) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lestných traktorov.

01.09.2014

7) § 1 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely.

01.09.2014

8) § 2 písm. b) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 97/2007 Z. z.

01.09.2014

9) Tabuľka I STN ISO 8217 Ropné výrobky. Palivá (trieda F). Špecifikácie pre lodné palivá (65 6502).

01.09.2014

10) Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 344/2013 Z. z.).

01.09.2014

11) Čl. 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

01.01.2016

11a) § 2 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

01.01.2016

11b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.
§ 7 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

01.01.2016

11c) § 8 až 19 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.01.2016

11d) STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504).

01.01.2016

11e) STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005).

01.01.2016

11f) STN EN ISO 14532 Zemný plyn. Slovník (ISO 14532) (38 6103).

01.09.2014

14) STN EN 589+A1 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text) (65 6503).

01.09.2014

15) STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (38 6177).

01.09.2014

16) Príloha č. 4 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.09.2014

17) Prílohy č. 5 a 7 vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.09.2014

18) Príloha č. 4 časť II tretí bod vyhlášky č. 410/2012 Z. z.

01.09.2014

19) § 20 ods. 1 zákona č. 435/2000 Z. z. v znení zákona č. 440/2010 Z. z.

01.01.2016

19a) Príloha nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).

01.01.2016

19b) Príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v platnom znení.

01.01.2016

19c) § 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

19d) STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320), STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001) (83 9001).

01.01.2017

19e) STN EN 15358 Tuhé alternatívne palivá. Systémy manažérstva kvality. Špeciálne požiadavky na ich aplikáciu pri výrobe tuhých alternatívnych palív (65 7503).

01.01.2017

19f) Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2017

19g) STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021) (01 5257).

01.01.2017

19h) §14d ods. 12 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

19i) §14c ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.

01.09.2014

20) Napríklad STN 44 1307 Tuhé palivá. Postup prípravy zosypových vzoriek (44 1307), STN ISO 5069-1 Hnedé uhlie a lignity. Zásady odberu vzoriek. Časť 1: Odber vzoriek na stanovenie obsahu vody a na všeobecný rozbor (44 1314), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (65 6005), STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov (65 6006), STN EN ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (65 6486), STN EN 14274 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) (65 6193), STN EN 14275 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestach (65 6194), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Postupy na odber vzoriek (38 5519).

01.09.2014

21) Napríklad STN EN ISO 8754 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Energo-disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6114), STN EN ISO 14596 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Vlnovodĺžková disperzná röntgenová fluorescenčná spektrometria (65 6115), STN EN ISO 20846 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry v automobilových palivách. Ultrafialová fluorescenčná metóda (65 6111), metóda pre obsah síry od 3 – 500 mg/kg vhodná pre automobilové palivá a motorový plynový olej s obsahom S menej ako 10 mg/kg.

01.09.2014

22) STN EN 228 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).

01.09.2014

23) STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).

01.01.2016

23a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2016

23b) Napríklad STN EN ISO 13686 Zemný plyn. Označovanie kvality (ISO 13686) (38 6116).

01.01.2016

23c) Napríklad STN EN 15442 Tuhé alternatívne palivá. Metódy odberu vzoriek (65 7504), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005), STN EN 14778 Tuhé biopalivá. Odber vzoriek (65 7404).

01.09.2014

24) Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253), STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (01 5260).

01.09.2014

25) Napríklad STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (01 5253), súbor STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (01 0320), STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (01 5256), STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie (83 9001).

01.09.2014

26) Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.09.2014

27) Kapitola II nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
Kapitola V nariadenia Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. ES L 181, 12. 7. 2012).

01.01.2016

27a) § 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

01.01.2016

27b) § 7 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 231/2013 Z. z.

01.01.2016

27c) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu v platnom znení.

01.01.2016

27d) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535/EÚ z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

01.09.2014

28) STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam (65 6004).

01.09.2014

29) STN EN 14214+A1 Kvapalné ropné výrobky. Metylestery mastných kyselín (FAME) pre vznetové motory a na vykurovanie. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6531).

01.09.2014

30) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov.
Článok 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania lodí (Ú. v. ES L 324, 29. 11. 2002).

01.09.2014

31) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok.

01.01.2016

32) STN EN 12766-1 Ropné výrobky a použité oleje. Stanovenie PCB a podobných produktov. Časť 1: Separácia a stanovenie vybraných kongenerov PCB plynovou chromatografiou (GC) s detektorom elektrónového záchytu (ECD) (65 6205).

01.01.2016

33) Prílohy č. 4 a 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

01.01.2016

34) Zákon č. 67/2010 Z. z.

01.01.2016

35) § 14d ods. 12 alebo § 14c ods. 7 zákona č. 309/2009 Z. z.