Zákon č. 214/2014 Z. z.Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

(v znení č. 273/2015 Z. z., 360/2015 Z. z.)

Čiastka 70/2014
Platnosť od 30.07.2014
Účinnosť od 01.03.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2014.

30.07.2014

214

30.07.2014

ZÁKON

30.07.2014

z 3. júla 2014

30.07.2014

o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

30.07.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


15.12.2014

Čl. I

15.12.2014

§ 1

15.12.2014

Predmet úpravy

15.12.2014

(1) Tento zákon upravuje právne vzťahy týkajúce sa informačného systému Centrálny elektronický priečinok pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe na úseku verejnej správy upravenej colnými predpismi,1) predpismi upravujúcimi daň z pridanej hodnoty2) a spotrebné dane3) v súvislosti s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi colným územím Európskej únie a tretími štátmi4) na území Slovenskej republiky (ďalej len „predpisy upravujúce dovoz, vývoz a tranzit tovaru“), spôsob zabezpečenia jeho správy a prevádzky a určenie povinných osôb a ich povinnosti.

01.11.2015

(2) Tento zákon sa vzťahuje na elektronickú úradnú komunikáciu5) prostredníctvom prístupového miesta6) medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci, pri výkone ich úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ako aj na zabezpečenie vzájomnej elektronickej úradnej komunikácie medzi orgánmi verejnej moci v súvislosti s plnením ich úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

15.12.2014

§ 2

15.12.2014

Informačný systém Centrálny elektronický priečinok

01.11.2015

(1) Informačný systém Centrálny elektronický priečinok je informačný systém verejnej správy,7) ktorý poskytuje elektronické služby na zabezpečenie elektronickej úradnej komunikácie5) podľa § 1 ods. 2.

15.12.2014

(2) Informačný systém Centrálny elektronický priečinok poskytuje elektronické služby podľa odseku 1 v rozsahu procesov týkajúcich sa úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ktoré boli do informačného systému Centrálny elektronický priečinok zapracované.

15.12.2014

§ 3

15.12.2014

Správa a prevádzka informačného systému Centrálny elektronický priečinok

15.12.2014

(1) Správcom informačného systému Centrálny elektronický priečinok je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „správca“).

15.12.2014

(2) Prevádzkovateľom informačného systému Centrálny elektronický priečinok je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktoré ho vytvára, rozvíja a prevádzkuje. Zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačného systému Centrálny elektronický priečinok predkladá prevádzkovateľ písomne správcovi.

15.12.2014

(3) Správca dáva písomný súhlas na realizáciu zámeru prevádzkovateľa vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačného systému Centrálny elektronický priečinok. Súhlas správcu sa nevyžaduje na realizáciu zámeru prevádzkovateľa vykonať činnosti prevádzkového charakteru, ktoré sa týkajú údržby informačného systému Centrálny elektronický priečinok.

15.12.2014

(4) Prevádzkovateľ vykonáva za správcu činnosti podľa osobitného predpisu.8) Prevádzkovateľ na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok zverejňuje zoznam zapracovaných procesov podľa § 2 ods. 2.

15.12.2014

(5) Informačný systém Centrálny elektronický priečinok je špecializovaným portálom,9) ku ktorému môžu byť so súhlasom správcu podľa odseku 1 pripojené iné informačné systémy verejnej správy.7)

15.12.2014

§ 4

15.12.2014

Použitie informačného systému Centrálny elektronický priečinok

15.12.2014

(1) Fyzické osoby a právnické osoby na úseku verejnej správy uvedenom v § 1 ods. 1 a v rozsahu zapracovaných procesov podľa § 2 ods. 2 elektronicky komunikujú s orgánmi verejnej moci prostredníctvom informačného systému Centrálny elektronický priečinok; ustanovenia osobitného predpisu10) tým nie sú dotknuté.

15.12.2014

(2) Orgány verejnej moci realizujú na úseku verejnej správy uvedenom v § 1 ods. 1 a v rozsahu zapracovaných procesov podľa § 2 ods. 2 výkon svojej pôsobnosti v elektronickej podobe s použitím služieb informačného systému Centrálny elektronický priečinok; ustanovenia osobitného predpisu10) tým nie sú dotknuté.

01.11.2015

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak obsahom elektronickej úradnej komunikácie5) sú utajované skutočnosti11) alebo citlivé informácie.12)

15.12.2014

(4) Technické podmienky a spôsob použitia služieb informačného systému Centrálny elektronický priečinok podľa odsekov 1 a 2 zverejní prevádzkovateľ na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok.

15.12.2014

§ 5

15.12.2014

Povinné osoby

15.12.2014

(1) Povinnými osobami na účely tohto zákona sú

15.12.2014

a) Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

15.12.2014

b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

15.12.2014

c) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

15.12.2014

d) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

15.12.2014

e) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

15.12.2014

f) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

15.12.2014

g) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

15.12.2014

h) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

15.12.2014

i) Slovenská obchodná a priemyselná komora,

15.12.2014

j) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

15.12.2014

k) právnické osoby iné ako uvedené v písmenách a) až j), ktoré plnia úlohy podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

01.03.2016

(2) Povinné osoby uvedené v odseku 1 písm. b) až k)

01.11.2015

a) poskytujú prevádzkovateľovi v rozsahu, v akom plnia úlohy podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, úplné a aktuálne údaje a pravidlá nevyhnutné na vytváranie a spravovanie elektronických formulárov13) používaných informačným systémom Centrálny elektronický priečinok a na poskytovanie elektronických služieb pre elektronickú úradnú komunikáciu5) medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci, ktoré plnia úlohy podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ako aj na zabezpečenie vzájomnej elektronickej úradnej komunikácie medzi orgánmi verejnej moci v súvislosti s plnením ich úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, a to bezodkladne po ich zistení,

01.11.2015

b) potvrdzujú na vyžiadanie prevádzkovateľovi správnosť a úplnosť implementácie údajov a pravidiel, ktoré poskytli podľa písmena a) do informačného systému Centrálny elektronický priečinok, a oznamujú mu, odkedy sa informačný systém Centrálny elektronický priečinok má použiť na elektronickú úradnú komunikáciu s využitím údajov a pravidiel podľa písmena a),

15.12.2014

c) plnia po potvrdení podľa písmena b) povinnosť podľa osobitného predpisu;14) povinná osoba, ktorá nie je ústredným orgánom štátnej správy, po potvrdení podľa písmena b) poskytne elektronický formulár príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy na účely splnenia povinnosti podľa osobitného predpisu,14)

15.12.2014

d) poskytujú súčinnosť správcovi a prevádzkovateľovi na základe ich odôvodnenej žiadosti pri zabezpečovaní služieb informačného systému Centrálny elektronický priečinok.

01.03.2016

(3) Povinná osoba uvedená v odseku 1 písm. a) plní povinnosť podľa osobitného predpisu;14) na tento účel jej prevádzkovateľ poskytne vytvorený formulár v dostatočnom časovom predstihu predo dňom, od ktorého sa má elektronický formulár používať.

01.03.2016

(4) Údajmi a pravidlami na vytváranie a spravovanie elektronických formulárov podľa odseku 2 písm. a) sú

15.12.2014

a) označenie právneho predpisu, z ktorého vznik, zmena alebo zrušenie elektronického formulára vyplýva,

15.12.2014

b) identifikačné údaje elektronického formulára,

15.12.2014

c) dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru elektronického formulára, a to bez vyplnených údajov,

15.12.2014

d) pravidlá na vyplnenie elektronického formulára,

15.12.2014

e) pravidlá na zobrazenie vyplnených údajov v elektronickom formulári,

15.12.2014

f) ďalšie údaje a pravidlá identifikované prevádzkovateľom pri implementácii údajov a pravidiel uvedených v písmenách a) až e).

01.03.2016

(5) Údajmi a pravidlami na poskytovanie elektronických služieb pre elektronickú úradnú komunikáciu podľa odseku 2 písm. a) sú údaje a pravidlá nad rámec údajov evidovaných v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy15) týkajúce sa jednotlivých procesov realizovaných v rámci poskytovaných elektronických služieb, a to

15.12.2014

a) označenie právneho predpisu, z ktorého vznik, zmena alebo zrušenie procesu vyplýva,

15.12.2014

b) označenie procesu súvisiaceho s dovozom, vývozom alebo tranzitom,

15.12.2014

c) elektronické dokumenty, elektronické podania a elektronické úradné dokumenty,16) používané v rámci procesu,

15.12.2014

d) lehoty ovplyvňujúce realizáciu procesu,

15.12.2014

e) údaje o správnych poplatkoch a iných platbách spojených s realizáciou procesu,

15.12.2014

f) informácie týkajúce sa úhrady správnych poplatkov a iných platieb spojených s realizáciou procesu,

15.12.2014

g) ďalšie údaje a pravidlá identifikované prevádzkovateľom pri implementácií údajov a pravidiel uvedených v písmenách a) až f).

15.12.2014

§ 6

15.12.2014

Zodpovednosť za škodu

15.12.2014

Za škodu, ktorá vznikne z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa tohto zákona, zodpovedá podľa osobitného predpisu17) povinná osoba, ktorá ju svojím konaním alebo opomenutím spôsobila.

15.12.2014

§ 7

15.12.2014

Ochrana osobných údajov

15.12.2014

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú osobitné predpisy18) a príslušné predpisy upravujúce dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

15.12.2014

§ 8

15.12.2014

Prechodné ustanovenia

01.03.2016

(1) Do doby, kým nie je modul elektronických formulárov podľa osobitného predpisu19) vytvorený a uvedený do prevádzky, sa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) a ods. 3 neuplatnia a postupuje sa podľa odseku 2.

01.11.2015

(2) Elektronický formulár na účely elektronickej úradnej komunikácie podľa § 1 ods. 2 je platný odo dňa jeho zverejnenia v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok do dňa zrušenia jeho platnosti, najneskôr však do uplynutia jedného mesiaca odo dňa vytvorenia modulu elektronických formulárov podľa osobitného predpisu19) a jeho uvedenia do prevádzky. Zverejnenie elektronického formulára a jeho označenie za neplatný vykoná v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok prevádzkovateľ s predchádzajúcim súhlasom povinnej osoby. Ak povinná osoba nie je ústredným orgánom štátnej správy, zverejnenie elektronického formulára a jeho označenie za neplatný vykoná v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok prevádzkovateľ s predchádzajúcim súhlasom príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

15.12.2014

(3) Do 14 dní od vytvorenia modulu elektronických formulárov a jeho uvedenia do prevádzky, prevádzkovateľ poskytne povinnej osobe na účely splnenia povinnosti podľa osobitného predpisu14) elektronické formuláre, ktoré sú podľa odseku 2 k tomuto dňu platné; ak povinná osoba nie je ústredným orgánom štátnej správy, prevádzkovateľ poskytne elektronické formuláre na uvedený účel príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.

01.11.2015

(4) Počas uplatňovania prechodného ustanovenia podľa osobitného predpisu,20) ak povinná osoba poskytne údaje a pravidlá podľa § 5 ods. 2 písm. a) v lehote kratšej ako šesť mesiacov pred nadobudnutím účinnosti osobitných predpisov, z ktorých tieto údaje a pravidlá vyplývajú, informačný systém Centrálny elektronický priečinok sa použije na elektronickú úradnú komunikáciu týkajúcu sa týchto údajov a pravidiel až po uplynutí lehoty šesť mesiacov odo dňa ich poskytnutia, najneskôr však v deň platnosti elektronického formulára podľa osobitného predpisu21) alebo podľa odseku 2.

15.12.2014

(5) Prevádzkovateľ zverejní informácie podľa odseku 4 na webovom sídle informačného systému Centrálny elektronický priečinok.


30.07.2014

Čl. II

30.07.2014

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa dopĺňa takto:

15.12.2014

1. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a) alebo“.

15.12.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15.12.2014

15a) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2014

2. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16a)“.

15.12.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

15.12.2014

16a) § 73 a 73a zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.12.2014

3. V § 21 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „kódom“ vkladajú slová „alebo každým dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom“.

15.12.2014

4. V § 21 ods. 3 písm. a) a b) sa za slovo „kódom“ vkladajú slová „alebo platný doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom“.

15.12.2014

5. V § 21 ods. 4 sa za slovo „kódom“ vkladajú slová „alebo každým zneplatneným dokladom o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom“ a za slová „občiansky preukaz“ sa vkladajú slová „alebo doklad o pobyte“.

15.12.2014

6. V § 22 ods. 3 a § 59 ods. 3 písm. c) sa za slovo „kódom“ vkladajú slová „alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom“.

30.07.2014

7. § 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

30.07.2014

(6) Osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie, môže z formátov elektronických dokumentov, ktoré možno použiť na účely vytvorenia novovzniknutého elektronického dokumentu zo zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) vybrať jeden konkrétny formát, ktorý bude použitý na účely tejto zaručenej konverzie, a skontrolovať správnosť novovzniknutého elektronického dokumentu a úplnosť vykonanej zaručenej konverzie.“.

30.07.2014

8. V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:

30.07.2014

e) na účely zaručenej konverzie

30.07.2014

1. formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie, a spôsob ich vytvárania,

30.07.2014

2. spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,

30.07.2014

3. spôsob vyhotovenia osvedčovacej doložky a podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku,

30.07.2014

4. podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a formu tejto evidencie,

30.07.2014

5. obsah záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,

30.07.2014

6. sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,“.

30.07.2014

9. V § 60 ods. 5 prvej vete sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.

30.07.2014

10. V § 60 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak právnická osoba a zapísaná organizačná zložka požiada úrad vlády o aktiváciu elektronickej schránky pred uplynutím 18 mesiacov odo dňa zriadenia elektronickej schránky, úrad vlády tejto žiadosti vyhovie; ustanovenie § 13 ods. 3 sa použije primerane.“.


30.07.2014

Čl. III

30.07.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2014.


30.07.2014

Andrej Kiska v. r.

30.07.2014

Pavol Paška v. r.

30.07.2014

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

30.07.2014

1) § 2 písm. a) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.

30.07.2014

2) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

3) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

4) § 2 písm. c) zákona č. 199/2004 Z. z.

30.07.2014

5) § 3 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

30.07.2014

6) § 5 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

7) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

8) § 3 ods. 4 písm. b) až g) a i) až k) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

9) § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

10) Zákon č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

11) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

30.07.2014

12) § 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

13) § 3 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

14) § 24 ods. 4 a § 26 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

15) § 2 ods. 1 písm. m) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

16) § 3 písm. d), g) a h) zákona č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

17) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

18) Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.

30.07.2014

19) § 10 ods. 3 písm. e) zákona č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

20) § 60 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z.

30.07.2014

21) § 24 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z.