Vyhláška č. 209/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy

Čiastka 69/2014
Platnosť od 26.07.2014
Účinnosť od 01.08.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

26.07.2014