Vyhláška č. 189/2014 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

Čiastka 64/2014
Platnosť od 28.06.2014
Účinnosť od 01.07.2014 do31.12.2016
Zrušený 260/2016 Z. z.

OBSAH

01.07.201431.12.2016

189

01.07.201431.12.2016

VYHLÁŠKA

01.07.201431.12.2016

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

01.07.201431.12.2016

z 23. júna 2014,

01.07.201431.12.2016

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike

01.07.201431.12.2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e), g) až i) a l) až n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 19 ods. 2 písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


01.07.201431.12.2016

Čl. I

01.07.201431.12.2016

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike sa mení a dopĺňa takto:

01.07.201431.12.2016

1. § 1 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

01.07.201431.12.2016

o) nameraným výkonom najvyššia hodnota štvrťhodinového činného elektrického výkonu nameraného počas kalendárneho mesiaca 24 hodín denne.“.

01.07.201431.12.2016

2. V § 4 ods. 1 písmeno l) znie:

01.07.201431.12.2016

l) režijné náklady s maximálnou prípustnou mierou medziročného rastu vo výške JPI-X, kde JPI je aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie v percentách zverejnených štatistickým úradom za obdobie od júla roku t-2 do júna roku t-1 a X je faktor efektivity v percentách určený na regulačné obdobie, ktorého hodnota je 3,5 %, ak je JPI ‹ X, potom sa JPI - X - 0 a do oprávnených nákladov v roku t sa zahrnú režijné náklady najviac vo výške režijných nákladov roku t-1,".

01.07.201431.12.2016

3. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:

01.07.201431.12.2016

m) úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom do výšky úroku rovnajúceho sa aritmetickému priemeru hodnôt mesačných priemerov ukazovateľa 12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, zverejnených na webovom sídle www.euribor-ebf.eu v časti Euribor rates, na zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzkové náklady súvisiace s nákupom elektriny na straty a úhradu doplatku podľa osobitných predpisov,9)

01.07.201431.12.2016

n) náklady na projekty spoločného záujmu podľa osobitného predpisu.9a)“.

01.07.201431.12.2016

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

01.07.201431.12.2016

9a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25. 4. 2013).“.

01.07.201431.12.2016

4. V § 7 ods. 12 sa vypúšťajú slová „okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj vodnú energiu s celkovým inštalovaným výkonom do 2 MW vrátane“.

01.07.201431.12.2016

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

01.07.201431.12.2016

44) § 6 ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.“.

01.07.201431.12.2016

6. V § 7 sa vypúšťa odsek 13.

01.07.201431.12.2016

Doterajšie odseky 14 až 20 sa označujú ako odseky 13 až 19.

01.07.201431.12.2016

7. V § 7 ods. 14 sa za slová „návratnosti investície“ vkladá slovo „najmenej“.

01.07.201431.12.2016

8. V § 8 ods. 1 sa za slová „potom CEPSDti,j = CEPSDzi,j“ vkladá čiarka a slová „to neplatí pre zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky od 1. marca 2013,“.

01.07.201431.12.2016

9. V § 8 ods. 1 tabuľka č. 1 znie:

01.07.201431.12.2016
Technológia
výroby elektriny
Primárne palivoPríplatok  v eurách/MWh
2012201320142015
z obnoviteľných zdrojov energiebiomasa    
biokvapalina – rastlinný olej17,75   
bioplyn    
biometán    
vysoko účinnou kombinovanou výrobouzemný plyn3,77  -2,72
vykurovací olej4,64 4,28-0,64
hnedé uhlie  0,67 
čierne uhlie    
energeticky využiteľné plyny vznikajúce pri hutníckej výrobe ocele    
01.07.201431.12.2016

“.

01.07.201431.12.2016

10. Nadpis § 10 znie: „Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky v roku 2014“ a v § 10 ods. 1 a 2 sa slová „od 1. januára“ nahrádzajú slovami „v roku“.

01.07.201431.12.2016

11. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.201431.12.2016

㤠10a

01.07.201431.12.2016

Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2015

01.07.201431.12.2016

(1) Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2015 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

01.07.201431.12.2016
a)z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
 1.do 100 kW vrátane 111,27 eura/MWh,
 2.nad 100 kW do 200 kW vrátane 109,17 eura/MWh,
 3.nad 200 kW do 500 kW vrátane 106,84 eura/MWh,
 4.nad 500 kW do 1 MW vrátane 105,15 eura/MWh,
 5.nad 1 MW do 5 MW vrátane 97,98 eura/MWh,
b)zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom88,89 eura/MWh,
c)z veternej energie 62,49 eura/MWh,
d)z geotermálnej energie 155,13 eura/MWh,
e)zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou
 1.cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy 92,09 eura/MWh,
 2.odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy 96,90 eura/MWh,
 3.obilnej slamy 107,21 eura/MWh,
 4.biokvapaliny 91,79 eura/MWh,
f)zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,49) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou100,49 eura/MWh,
g)zo spaľovania
 1.skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd 70,34 eura/MWh,
 2.biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane 107,53 eura/MWh,
 3.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 250 kW vrátane 120,49 eura/MWh,
 4.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW vrátane 110,00 eur/MWh,
 5.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 500 kW do 750 kW vrátane 102,95 eura/MWh,
 6.bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 750 kW 100,23 eura/MWh,
 7.plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore 99,21 eura/MWh,
 8.fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu95,50 eura/MWh.
01.07.201431.12.2016

(2) Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2015 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:

01.07.201431.12.2016
a)v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom 74,75 eura/MWh,
b)v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla 72,89 eura/MWh,
c)v spaľovacom motore s palivom
 1.zemný plyn 82,53 eura/MWh,
 2.vykurovací olej 78,89 eura/MWh,
 3.zmes vzduchu a metánu 74,39 eura/MWh,
 4.z katalyticky spracovaného odpadu 99,82 eura/MWh,
 5.z termického štiepenia odpadov a jeho produktov 98,40 eura/MWh,
d)v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom
 1.zemný plyn 80,97 eura/MWh,
 2.vykurovací olej 78,96 eura/MWh,
 3.hnedé uhlie 80,37 eura/MWh,
 4.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane 74,84 eura/MWh,
 5.čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW 71,83 eura/MWh,
 6.komunálny odpad 77,60 eura/MWh,
 7.plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu 89,05 eura/MWh,
e)spaľovanie energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele 80,02 eura/MWh,
f)v Rankinovom organickom cykle 98,31 eura/MWh.“.
01.07.201431.12.2016

12. V § 11 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nákladov na nákup emisných kvót určených podľa oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou EEX na jej webovom sídle, za produkt EU Emission Allowances-Spot Market v eurách na tony CO2 za obdobie od 1. januára roku t-2 do 31. decembra roku t-2“.

01.07.201431.12.2016

13. V § 16 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a alikvotná časť tarify za prevádzkovanie systému na organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v eurách v roku t sa vypočíta podľa vzorca

01.07.201431.12.2016

vzorec 01

01.07.201431.12.2016

kde

01.07.201431.12.2016

1. QPKStpst

01.07.201431.12.2016

je celková plánovaná koncová spotreba elektriny na vymedzenom území v roku t, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému,

01.07.201431.12.2016

2. QPvdt

01.07.201431.12.2016

je celkový plánovaný objem elektriny v jednotkách množstva elektriny v roku t odobratej koncovými odberateľmi elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku t-2 vyššou ako 6 800 hodín a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania menšou ako 0,025; dobou ročného využitia maxima sa rozumie podiel celkového ročného preneseného množstva elektriny v roku t-2 a rezervovanej kapacity určenej ako aritmetický priemer mesačných maxím štvrťhodinového výkonu za mesiace november roku t-4 až február roku t-3,

01.07.201431.12.2016

3. Kvdt

01.07.201431.12.2016

je koeficient zvýhodnenia odberového diagramu pre individuálne sadzby taríf koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy na rok t, ktorého hodnota je 0,95,“.

01.07.201431.12.2016

14. V § 20 ods. 1 vzorec znie:

01.07.201431.12.2016

vzorec 02

01.07.201431.12.2016

15. V § 20 ods. 1 písm. l) sa za slová „do prenosovej sústavy“ vkladá čiarka a slová „výrobcami elektriny, ktorí sú priamo pripojení do prenosovej sústavy,“.

01.07.201431.12.2016

16. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

01.07.201431.12.2016

m) NPSZt sú náklady na projekty spoločného záujmu v eurách na rok t.“.

01.07.201431.12.2016

17. V § 23 ods. 3 písm. e) vzorec znie:

01.07.201431.12.2016

vzorec 03

01.07.201431.12.2016

18. V § 23 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú tretí bod a štvrtý bod. Doterajšie body päť až osem sa označujú ako tretí bod až šiesty bod.

01.07.201431.12.2016

19. V § 26 ods. 14 sa vypúšťa druhá veta.

01.07.201431.12.2016

20. V § 26 ods. 21 prvej vete sa slová „a určená“ nahrádzajú slovami „alebo určená“ a piatej vete sa slová „Pri žiadosti odberateľa elektriny o zníženie hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesta nevybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu sa odberateľom elektriny preukazuje zníženie menovitej hodnoty ističa predložením“ nahrádzajú slovami „Podmienkou na zníženie hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesto nevybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu je predloženie“.

01.07.201431.12.2016

21. V § 26 ods. 24 prvej vete sa za slová „je jeho miestna distribučná sústava pripojená“ vkladajú slová „alebo je zariadenie na výrobu elektriny výrobcu elektriny pripojené do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je pripojená do regionálnej distribučnej sústavy prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav“.

01.07.201431.12.2016

22. V § 26 odsek 35 znie:

01.07.201431.12.2016

(35) Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, do prenosovej sústavy a prenos elektriny sa kalkulujú pri základnom zabezpečení pripojenia užívateľa sústavy štandardným pripojením. Za štandardné pripojenie užívateľa sústavy sa považuje pripojenie jedným napájacím vedením podľa technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pri pripojení užívateľa sústavy s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpečenia distribúcie elektriny, napríklad cez ďalšie napájacie vedenia, sa cena za prístup do distribučnej sústavy určí vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu, ktorá je dohodnutá pre ďalšie napájacie vedenie, podľa cenového rozhodnutia na rok t. Užívateľ sústavy si určí sám, ktoré napájacie vedenie je štandardné a ktoré je ďalšie napájacie vedenie, a to na obdobie kalendárneho roka. V prípade distribúcie elektriny cez ďalšie napájacie vedenie na základe požiadavky užívateľa sústavy v danom mesiaci sa cena za prístup do distribučnej sústavy určí vo výške 15 % z tarify za rezervovanú kapacitu pre napäťovú úroveň, do ktorej je ďalšie napájacie vedenie pripojené, a cena za distribúciu elektriny sa určí vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny pre napäťovú úroveň, do ktorej je ďalšie napájacie vedenie pripojené, pričom cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie je týmto dotknutá. V prípade dohodnutej rezervovanej kapacity pre ďalšie napájacie vedenie na napäťovej úrovni vysokého napätia nad 10 MW sa cena za prístup do distribučnej sústavy určí vo výške 7,5 % z tarify za rezervovanú kapacitu a v prípade distribúcie elektriny cez ďalšie napájacie vedenie sa cena za distribúciu elektriny určí vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny, pričom cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie je týmto dotknutá. V prípade dohodnutej rezervovanej kapacity pre ďalšie napájacie vedenie na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia nad 100 MW sa cena za prístup do distribučnej sústavy určí vo výške 7,5 % z tarify za rezervovanú kapacitu a v prípade distribúcie elektriny cez ďalšie napájacie vedenie sa cena za distribúciu elektriny určí vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny, pričom cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie je týmto dotknutá.“.

01.07.201431.12.2016

23. V § 27 ods. 3 písm. h) sa slová „v intervale od 0,90 do 1,00“ nahrádzajú slovami „podľa podielu

01.07.201431.12.2016

vzorec 04, pričom ak tento podiel je

01.07.201431.12.2016

vyšší alebo rovný 0,5, tak KDZ = 1,00,

01.07.201431.12.2016

menší ako 0,5 a zároveň vyšší alebo rovný 0,4, tak KDZ = 0,98,

01.07.201431.12.2016

menší ako 0,4 a zároveň vyšší alebo rovný 0,3, tak KDZ = 0,96,

01.07.201431.12.2016

menší ako 0,3 a zároveň vyšší alebo rovný 0,2, tak KDZ = 0,94,

01.07.201431.12.2016

menší ako 0,2 a zároveň vyšší alebo rovný 0,1, tak KDZ = 0,92 alebo

01.07.201431.12.2016

menší ako 0,1, tak KDZ = 0,90,

01.07.201431.12.2016

kde

01.07.201431.12.2016

1. INVt-2

01.07.201431.12.2016

je skutočná hodnota investícií na napäťovej úrovni v eurách zaradených do hodnoty regulačnej bázy aktív na napäťovej úrovni nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť v roku t-2,

01.07.201431.12.2016

2. DispZdrt-2

01.07.201431.12.2016

je súčet schválených alebo určených odpisov na napäťovej úrovni v eurách súvisiacich s regulovanou činnosťou v roku t-2 a vypočítaných na základe zostatkovej doby technickej životnosti tried aktív nevyhnutne využívaných pre regulovanú činnosť podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 2 a zisku prevádzkovateľa distribučnej sústavy v roku t-2 v eurách po zdanení daňou z príjmov, ktorý sa vypočíta RAB x WACC x ( – daň z príjmov), pričom WACC a daň z príjmov sa vzťahuje na obdobie t-2,“.

01.07.201431.12.2016

24. V § 27 ods. 4 vzorec znie:

01.07.201431.12.2016

vzorec 05

01.07.201431.12.2016

25. V § 27 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

01.07.201431.12.2016

26. V § 27 ods. 6 vzorec znie:

01.07.201431.12.2016

vzorec 06

01.07.201431.12.2016

27. V § 27 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.07.201431.12.2016

f) KPt je faktor vyrovnania ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

01.07.201431.12.2016

vzorec 07

01.07.201431.12.2016

kde

01.07.201431.12.2016

1. KPnak,t

01.07.201431.12.2016

je korekcia nákladov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny v eurách, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

01.07.201431.12.2016

vzorec 08

01.07.201431.12.2016

kde

01.07.201431.12.2016

1a.

01.07.201431.12.2016

SVystETRVVN+1,t-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t-2,

01.07.201431.12.2016

1b.

01.07.201431.12.2016

VystETRVVN+1,t-2 je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny vstupujúce do príslušnej napäťovej úrovne cez transformáciu z vyššej napäťovej úrovne v roku t-2,

01.07.201431.12.2016

1c.

01.07.201431.12.2016

PE,t-2 je cena za prenesenú elektrinu v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2 uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

01.07.201431.12.2016

1d.

01.07.201431.12.2016

PSstratyt-2 je tarifa za straty pri prenose elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny v roku t-2 uplatňovaná regulovanému subjektu prevádzkovateľom prenosovej sústavy,

01.07.201431.12.2016

2. KPvyn,t

01.07.201431.12.2016

je korekcia výnosov z účtovania ceny CPDHN,t-2, ktorá sa vypočíta podľa vzorca

01.07.201431.12.2016

vzorec 09

01.07.201431.12.2016

kde

01.07.201431.12.2016

2a.

01.07.201431.12.2016

SVystEOHN,t-2 je skutočné množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni ku koncovým odberateľom elektriny v roku t-2,

01.07.201431.12.2016

2b.

01.07.201431.12.2016

VystEOHN,t-2 je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny distribuované na príslušnej napäťovej úrovni koncovým odberateľom elektriny v roku t-2.“.

01.07.201431.12.2016

28. V § 29 ods. 13 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Platba podľa prvej vety sa uhrádza prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny podľa príslušnej napäťovej úrovne miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je výrobca elektriny pripojený.“.

01.07.201431.12.2016

29. V § 30 ods. 1 vzorec At znie:

01.07.201431.12.2016

vzorec 10

01.07.201431.12.2016

30. V § 30 ods. 1 písm. h) vzorec znie:

01.07.201431.12.2016

vzorec 11

01.07.201431.12.2016

31. V § 30 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa siedmym bodom a ôsmym bodom, ktoré znejú:

01.07.201431.12.2016

7. STRDt-2 sú skutočné schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny,

01.07.201431.12.2016

8. TRDt-2 sú plánované schválené alebo určené výnosy v eurách za distribúciu elektriny v roku t-2 okrem nákladov na obstaranie elektriny na krytie strát elektriny pri distribúcii elektriny.“.

01.07.201431.12.2016

32. V § 37 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „pre domácnosti“ nahrádzajú slovami „dodávateľom poslednej inštancie“.

01.07.201431.12.2016

33. V § 41 ods. 7 sa slová „odberateľ elektriny“ nahrádzajú slovom „žiadateľ“.

01.07.201431.12.2016

34. V § 42 sa slová „110 kV“ nahrádzajú slovami „od 52 kV vrátane do 110 kV“.

01.07.201431.12.2016

35. V § 43 sa slová „do napäťovej úrovne od 1 kV vrátane do 110 kV“ nahrádzajú slovami „do napäťovej úrovne od 1 kV do 52 kV“.

01.07.201431.12.2016

36. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.07.201431.12.2016

㤠47a

01.07.201431.12.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

01.07.201431.12.2016

Podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. júla 2014 sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2015.“.

01.07.201431.12.2016

37. V prílohe č. 7 ods. 1 tabuľka znie:

01.07.201431.12.2016
ČísloNázov výkazuZa obdobieTermín predloženia
1 Výkaz investičných výdavkovočakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
skutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
plán tdo 31. októbra roka t-1
2 Výkaz vybraných nákladovskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plán tdo 31. októbra roka t-1
3 Výkaz cenových štatistíkskutočnosť t-2do 31. októbra roka t-1
očakávaná skutočnosť t-1do 31. októbra roka t-1
plán tdo 31. októbra roka t-1
01.07.201431.12.2016

“.

01.07.201431.12.2016

38. V prílohe č. 7 ods. 2 tabuľka znie:

01.07.201431.12.2016
VIV-E-DE
Investície – dodávka
elektriny pre malý podnik
rok t-2rok t-1rok trok t+1rok t+2rok t+3rok t+4
Dodávka elektriny pre malý podnik        
01.07.201431.12.2016

“.


01.07.201431.12.2016

Čl. II

01.07.201431.12.2016

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


01.07.201431.12.2016

Jozef Holjenčík v. r.