Zákon č. 184/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 64/2014
Platnosť od 28.06.2014
Účinnosť od 30.06.2014
30.06.2014

184

30.06.2014

ZÁKON

30.06.2014

z 24. júna 2014,

30.06.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

30.06.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


30.06.2014

Čl. I

30.06.2014

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č. 554/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

30.06.2014

1. V § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.“.

30.06.2014

2. V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

30.06.2014

(6) Sumy životného minima sa k 1. júlu bežného kalendárneho roka neupravia, ak sa koeficient, ktorým by sa podľa odseku 2 upravili sumy životného minima, rovná jednej alebo je nižší ako jedna.“.

30.06.2014

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

30.06.2014

Čl. II

30.06.2014

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 364/2013 Z. z. a zákona č. 417/2013 Z. z. sa mení takto:

30.06.2014

V § 4 odsek 6 znie:

30.06.2014

(6) Suma rodičovského príspevku uvedená v odseku 1 platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára kalendárneho roka, a to koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima podľa osobitného predpisu.23) Upravená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Upravenú sumu rodičovského príspevku ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.“.


30.06.2014

Čl. III

30.06.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2014.


30.06.2014

Andrej Kiska v. r.

30.06.2014

Pavol Paška v. r.

30.06.2014

Robert Fico v. r.