01.07.2014

165

01.07.2014

VYHLÁŠKA

01.07.2014

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

01.07.2014

z 13. júna 2014

01.07.2014

o filmovom projekte

01.07.2014

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.08.2017

§ 1

01.08.2017

Minimálny časový rozsah filmového projektu

01.08.2017

Finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu možno poskytnúť na realizáciu filmového projektu, ktorý

01.08.2017

a) pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel1) s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút,

01.08.2017

b) je viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom primárne určeným pre televízne vysielanie s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút, alebo

01.08.2017

c) je viacdielnym dokumentárnym alebo animovaným audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút.

01.07.2014

§ 2

01.07.2014

Kritériá kultúrneho testu a vzor tlačiva kultúrneho testu

01.07.2014

(1) Kritériá kultúrneho testu sa členia na

01.07.2014

a) základné,

01.07.2014

b) kultúrne,

01.07.2014

c) realizačné.

01.07.2014

(2) Filmový projekt, na realizáciu ktorého možno poskytnúť podľa § 22a ods. 1 zákona finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, spĺňa kritériá kultúrneho testu, ak audiovizuálne dielo spĺňa základné kritérium a z celkového počtu bodov kultúrneho testu dosiahlo najmenej 24 bodov, z toho najmenej 9 bodov za kultúrne kritériá.

01.07.2014

(3) Kritériá kultúrneho testu sú uvedené vo vzore tlačiva kultúrneho testu, ktorý je uvedený v prílohe.

01.08.2017

§ 3

01.08.2017

Minimálna suma oprávnených výdavkov

01.08.2017

(1) Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu je

01.08.2017

a) 150 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z jedného samostatného audiovizuálneho diela, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. c),

01.08.2017

b) 300 000 eur, ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. a), ktorý pozostáva z dvoch alebo troch samostatných audiovizuálnych diel, alebo ak ide o filmový projekt podľa § 1 písm. b).

01.08.2017

(2) Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu nemôže presiahnuť 50 % celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.


01.07.2014

§ 4

01.07.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.


01.07.2014

Marek Maďarič v. r.


01.07.2014

Príloha k vyhláške č. 165/2014 Z. z.

01.07.2014

VZOR TLAČIVA

01.07.2014
KULTÚRNY TEST
 
Názov audiovizuálneho diela:
Základné kritérium:
 Dielo nemá pornografický charakter.áno/nie
 
Kultúrne kritériá:
č.kritériumbodovaniebody
1Dielo zobrazuje, využíva alebo prezentuje skutočné alebo fiktívne udalosti, osobnosti alebo lokality, ktoré sú významnou súčasťou slovenskej alebo európskej kultúry, histórie alebo prírodného dedičstva, alebo ktoré súvisia s univerzálne významnou udalosťou alebo námetom filmu je literárne alebo iné umelecké dielo s výraznou kultúrnou hodnotou.áno – 5
nie – 0
 
2Téma diela je založená na zobrazení významnej spoločenskej hodnoty v európskom kontexte, ako napríklad kultúrna rozmanitosť, sloboda, spravodlivosť, solidarita, tolerancia, rovnosť, ochrana práv detí, ochrana menšín alebo ľudských práv, ochrana životného prostredia, rešpektovanie tradícií kultúry alebo rodiny. áno – 5
nie – 0
 
3Väčšina diela je nakrútená v pôvodnom jazyku, ktorý je niektorým z jazykov európskych krajín, národov alebo etnických skupín žijúcich v Európe.áno – 4
nie – 0
 
4Dielo významnou mierou prispieva k rozvoju niektorého z audiovizuálnych žánrov alebo k rozvoju kreativity a originality audiovizuálneho spôsobu zobrazovania skutočnosti.áno – 4
nie – 0
 
5Na vytvorení diela sa podieľajú režisér, scenárista, kameraman, architekt, kostýmový výtvarník, autor hudby komponovanej pre dielo alebo herec v hlavnej úlohe, ktorí za svoju predchádzajúcu tvorbu získali ocenenia na významných svetových kultúrnych podujatiach alebo nominácie na významné ceny v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry.áno – 4
nie – 0
 
6Dielo efektívne prispieva k rozvoju audiovizuálnej výchovy alebo  hodnotovej orientácie detí a mládeže.áno – 2
nie – 0
 
 Počet bodovMaximálnyDosiahnutý
  24 
 
Realizačné kritériá:
č.kritériumbodovaniebody
1Osoby zúčastnené na tvorbe a výrobe filmu sú občania niektorého zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru:  
1.1hlavný režisér alebo druhý režisér,áno – 1
nie – 0
 
1.2producent, koproducent alebo výkonný producent,áno – 1
nie – 0
 
1.3scenárista, autor námetu alebo autor dialógov,áno – 0,5
nie – 0
 
1.4hlavný kameraman alebo druhý kameraman,áno – 0,5
nie – 0
 
1.5herec v hlavnej úlohe,áno – 0,5
nie – 0
 
1.6herec vo vedľajšej úlohe,áno – 0,5
nie – 0
 
1.7autor alebo interpret hudby komponovanej pre dielo,áno – 0,5
nie – 0
 
1.8architekt alebo výtvarník,áno – 0,5
nie – 0
 
1.9kostýmový návrhár, áno – 0,5
nie – 0
 
1.10strihač, áno – 0,5
nie – 0
 
1.11vedúci výroby rekvizít, áno – 0,5
nie – 0
 
1.12umelecký maskér, áno – 0,5
nie – 0
 
1.13vedúci produkcie, postprodukcie alebo vizuálnych efektov,áno – 0,5
nie – 0
 
1.14asistent niektorej z profesií – architekt alebo výtvarník, kostýmový návrhár, strihač, vedúci výroby rekvizít, umelecký maskér.áno – 0,1 až 0,
nie – 0
 
2Predpokladané zabezpečenie distribúcie diela v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru.áno – 1 až 4
nie – 0
 
3Nakrúcanie diela v lokalitách alebo v štúdiách v Slovenskej republike.áno – 1 až 4
nie – 0
 
4Využitie dodávateľských služieb na území Slovenskej republiky.áno – 4
nie – 0
 
5Využitie zvukovej alebo obrazovej postprodukcie v Slovenskej republike.áno – 1 až 4
nie – 0
 
 Počet bodovMaximálnyDosiahnutý
  24 
01.07.2014

Vysvetlivky:

01.07.2014

1. Za kritériá 1.1 a 1.2 sa udeľuje maximálne 1 bod za každé kritérium.

01.07.2014

2. Za kritériá 1.3 až 1.8 a 1.13 sa udeľuje maximálne 0,5 bodu za každé kritérium.

01.07.2014

3. Za kritérium 1.14 sa udeľuje 0,1 bodu za každú profesiu, najviac však 0,5 bodu.

01.07.2014

4. Za kritérium 2 sa udeľuje za každý štát 1 bod, najviac však 4 body.

01.07.2014

5. Za kritérium 3 sa udeľujú body nasledovne:

01.07.2014

a) 1 bod, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového počtu dní nakrúcania,

01.07.2014

b) 2 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového počtu dní nakrúcania,

01.07.2014

c) 3 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového počtu dní nakrúcania,

01.07.2014

d) 4 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového počtu dní nakrúcania.

01.07.2014

6. Za kritérium 5 sa udeľujú body nasledovne:

01.07.2014

a) 1 bod, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového počtu dní postprodukcie,

01.07.2014

b) 2 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového počtu dní postprodukcie,

01.07.2014

c) 3 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového počtu dní postprodukcie,

01.07.2014

d) 4 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového počtu dní postprodukcie.

Poznámky pod čiarou

01.08.2017

1) § 82 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.