Opatrenie č. 15/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

Čiastka 7/2014
Platnosť od 31.01.2014
Účinnosť od 01.02.2014
01.02.2014

15

01.02.2014

OPATRENIE

01.02.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.02.2014

zo 17. januára 2014,

01.02.2014

ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

01.02.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. ustanovuje:


01.02.2014

§ 1

01.02.2014

Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

01.02.2014

(1) Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“) sa poskytujú listinne a elektronicky na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

01.02.2014

(2) Obsah a štruktúra kľúčových informácií sú uvedené vo vzore, ktorý je prílohou č. 1. Výpočet syntetického ukazovateľa rizika je uvedený v prílohe č. 2.

01.02.2014

§ 2

01.02.2014

Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu

01.02.2014

(1) Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu obsahuje údaje o nominálnej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu bez poplatkov a nákladov za obdobie posledných desiatich rokov, a to prostredníctvom stĺpcového diagramu. Ak od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uplynulo menej ako desať rokov, použijú sa údaje za obdobie od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, najskôr však za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky. Súčasťou stĺpcového diagramu je aj stĺpec, ktorý zobrazuje geometrický priemer nominálnej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu bez poplatkov a nákladov za sledované obdobie. Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu obsahuje aj údaj o priemernej inflácii meranej indexom spotrebiteľských cien za sledované obdobie, ktorý sa vypočíta ako geometrický priemer ročných údajov o inflácii zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a zobrazí sa prostredníctvom čiarového grafu.

01.02.2014

(2) Informácia o výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu neobsahuje údaje za časť aktuálneho kalendárneho roka.

01.02.2014

§ 3

01.02.2014

Aktualizácia a zverejňovanie kľúčových informácií

01.02.2014

(1) Aktualizácia kľúčových informácií sa uskutočňuje vždy po zmene akýchkoľvek údajov, ktoré sú obsahom kľúčových informácií.

01.02.2014

(2) Aktualizované kľúčové informácie sa zverejnia bez zbytočného odkladu.


01.02.2014

§ 4

01.02.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


01.02.2014

Ján Richter v. r.


01.02.2014

Príloha č. 1 k opatreniu č. 15/2014 Z. z.

01.02.2014

VZOR

01.02.2014

príloha 01

01.02.2014

Vysvetlivky:

01.02.2014

1. Uvádza sa obchodné meno doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

01.02.2014

2. Uvádza sa presný názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa štatútu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

01.02.2014

3. Uvádza sa informácia o tom, čo doplnková dôchodková spoločnosť plánuje dosiahnuť investovaním majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a akým spôsobom sa má dosiahnuť tento cieľ.

01.02.2014

4. Uvádza sa upozornenie obsahujúce vekový interval odporúčaný na investovanie do príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

01.02.2014

5. Uvádza sa odporúčaná minimálna dĺžka sporenia v tomto príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde s ohľadom na jeho rizikový profil.

01.02.2014

6. Príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa priradí jednej z číselných kategórií na základe syntetického ukazovateľa rizika, pričom táto číselná kategória sa zvýrazní hrubším a väčším písmom. Výpočet syntetického ukazovateľa rizika a jeho aktualizácia sú uvedené

01.02.2014

v prílohe č. 2.

01.02.2014

7. Stĺpcový diagram uvedený vo vzore sa upraví podľa § 2.

01.02.2014

8. Uvádza sa aktuálna percentuálna hodnota odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

01.02.2014

9. Uvádza sa maximálna povolená percentuálna hodnota odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

01.02.2014

10. Uvádza sa percentuálna hodnota odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výške uvedenej v štatúte príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.

01.02.2014

11. Uvádza sa sídlo, webové sídlo, telefónne číslo a faxové číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

01.02.2014

12. Uvádza sa dátum poslednej aktualizácie kľúčových informácií.

01.02.2014

Príloha č. 2 k opatreniu č. 15/2014 Z. z.

01.02.2014

VÝPOČET SYNTETICKÉHO UKAZOVATEĽA RIZIKA

01.02.2014

Výpočet syntetického ukazovateľa rizika

01.02.2014

1. Syntetický ukazovateľ rizika sa vypočíta na základe volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu použitím týždenných výnosov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu za obdobie posledných desať rokov, ak od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky a od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uplynulo aspoň desať rokov. Ak od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky alebo od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uplynulo menej ako desať rokov, použijú sa na výpočet volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu výnosy príspevkového doplnkového dôchodkového fondu dostupné od vzniku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, najskôr však od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky. Volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu sa prepočíta na ročnú bázu a na základe tohto prepočtu sa príspevkový doplnkový dôchodkový fond priradí do príslušnej triedy rizika od 1 do 7. Syntetický ukazovateľ rizík sa aktualizuje, ak sa volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu dostane mimo aktuálnej kategórie v každom výpočte za posledné štyri mesiace. Ak sa volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu dostane do viac ako jednej kategórie odlišnej od aktuálnej kategórie, na aktualizáciu syntetického ukazovateľa rizík sa použije tá kategória, ktorej početnosť počas uplynulých štyroch mesiacov je najvyššia.

01.02.2014

2. Na výpočet volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu pre potreby zaradenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do príslušnej triedy rizika sa použijú tieto vzorce:

01.02.2014

vozrec

01.02.2014

σf = volatilita výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu na ročnej báze

01.02.2014

rf = aritmetický priemer týždenných výnosov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu za sledované obdobie

01.02.2014

rf,t = týždenné výnosy fondu v čase t merané v priebehu T období

01.02.2014

m = 52 (52 týždňov v roku)

01.02.2014

T = počet týždňov v sledovanom období

01.02.2014

3. Príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa zaradí na základe vypočítanej volatility výnosu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do príslušnej triedy rizika podľa tejto tabuľky:

01.02.2014
Trieda
rizík
Intervaly volatility (σf)
rovnajúce sa alebo väčšie akomenšie ako
10 %0,5 %
20,5 %2 %
32 %5 %
45 %10 %
510 %15 %
615 %25 %
725 % 
01.02.2014

4. Syntetický ukazovateľ rizika sa uvádza ako rad kategórií vo vzostupnom poradí od 1 do 7 zľava doprava, pričom tieto označujú rizikovosť a výnosnosť od najnižšej po najvyššiu. Na stupnici sa jasne uvedie, že nižšie riziko potenciálne znamená nižšiu výnosnosť a vyššie riziko potenciálne znamená vyššiu výnosnosť. Na rozlišovanie medzi jednotlivými kategóriami sa nepoužijú žiadne farby.