Vyhláška č. 121/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z.

Čiastka 41/2014
Platnosť od 10.05.2014
Účinnosť od 15.05.2014

OBSAH

15.05.2014

121

15.05.2014

VYHLÁŠKA

15.05.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

15.05.2014

z 24. apríla 2014,

15.05.2014

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z.

15.05.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


15.05.2014

Čl. I

15.05.2014

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z. sa mení takto:

15.05.2014

V prílohe č. 2 sa vypúšťa siedmy bod.

15.05.2014

Doterajší ôsmy bod až desiaty bod sa označujú ako siedmy bod až deviaty bod.


15.05.2014

Čl. II

15.05.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2014.


15.05.2014

Zuzana Zvolenská v. r.