Vyhláška č. 116/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

(v znení č. 74/2015 Z. z., 190/2016 Z. z.)

Čiastka 40/2014
Platnosť od 30.04.2014
Účinnosť od 10.06.2016
01.05.2014

116

01.05.2014

VYHLÁŠKA

01.05.2014

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

01.05.2014

z 9. apríla 2014

01.05.2014

o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie

01.05.2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


01.05.2014

Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

01.05.2014

§ 1

01.05.2014

(1) Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) podľa § 16 zákona, ak ide o fyzickú osobu podľa odseku 4, sa uvádzajú tieto údaje:

01.05.2014

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné meno, ak je odlišné ako meno alebo priezvisko,

01.05.2014

b) obdobie, za ktoré sa platí preddavok na poistné,

01.05.2014

c) rodné číslo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ich má fyzická osoba pridelené,

01.05.2014

d) celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,

01.05.2014

e) celková suma preddavkov na poistné,

01.05.2014

f) číslo účtu platiteľa poistného v banke, pobočke zahraničnej banky1) alebo v Štátnej pokladnici2) (ďalej len „banka“), z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,

01.05.2014

g) kód zdravotnej poisťovne,

01.05.2014

h) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailová adresa.

01.05.2014

(2) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:

01.05.2014

a) obchodné meno, právna forma, sídlo platiteľa poistného, a to názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu,

01.05.2014

b) obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,

01.05.2014

c) identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ),

01.05.2014

d) číslo účtu platiteľa poistného v banke, z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,

01.05.2014

e) kód zdravotnej poisťovne,

01.05.2014

f) meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailová adresa.

01.05.2014

(3) Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 uvádzajú aj tieto údaje:

01.05.2014

a) deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,

01.05.2014

b) celkový počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

01.05.2014

c) vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona za všetkých zamestnancov,

01.05.2014

d) počet zamestnancov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,

01.05.2014

e) sadzba poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,

01.05.2014

f) celková suma preddavkov na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom,

01.05.2014

g) zoznam poistencov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení na

01.05.2014

1. poradové číslo,

01.05.2014

2. rodné číslo poistenca,

01.05.2014

3. počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné,

01.05.2014

4. celkový príjem, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,

01.05.2014

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,

01.05.2014

6. sadzbu poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,

01.05.2014

7. sumu preddavkov na poistné v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom.

15.04.2015

8. celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky podľa § 16 ods. 16 až 18 zákona,

15.04.2015

9. celkovú výšku príjmov okrem príjmov podľa bodu 8,

15.04.2015

10. odpočítateľnú položku podľa § 13a a § 16 ods. 16 až 18 zákona.

01.05.2014

(4) Údaje podľa odseku 1 sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá je

01.05.2014

a) zamestnávateľom a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 1 zákona,

01.05.2014

b) samostatne zárobkovo činnou osobou a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 2 zákona.

01.05.2014

§ 2

01.05.2014

(1) Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva predložením vyplneného výkazu preddavkov na poistné (ďalej len „výkaz“).

01.05.2014

(2) Výkaz, ktorý vypĺňa zamestnávateľ, sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavku na poistné.

01.05.2014

§ 3

01.05.2014

(1) Preddavok na poistné podľa § 20 ods. 4 a 5 zákona (ďalej len „odhadnutý preddavok“) sa môže vyčísliť voči platiteľovi poistného, ktorým je

01.05.2014

a) zamestnávateľ, ak

01.05.2014

1. nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,

01.05.2014

2. má minimálne jedného zamestnanca, ktorý je poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne,

01.05.2014

3. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a

01.05.2014

4. v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné,

01.05.2014

b) samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak

01.05.2014

1. nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,

01.05.2014

2. príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že preddavky na poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), c) až e) zákona,

01.05.2014

3. príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a výška preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov, ktoré poskytujú subjekty verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 16 zákona a

01.05.2014

4. v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.

01.05.2014

(2) Odhadnutý preddavok sa vyčísľuje pre

01.05.2014

a) zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. b) zákona (ďalej len „priemerná mesačná mzda“),

01.05.2014

b) samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona z priemernej mesačnej mzdy,

01.05.2014

c) zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona zo súčinu priemernej mesačnej mzdy a počtu zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci,

01.05.2014

d) platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (ďalej len „samoplatiteľ“) vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona z priemernej mesačnej mzdy.

01.05.2014

(3) Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, pri vyčíslení odhadnutého preddavku sa použije znížená sadzba poistného podľa § 12 zákona, ak je príslušnej zdravotnej poisťovni táto skutočnosť známa.

01.05.2014

§ 4

01.05.2014

Platenie preddavkov na poistné a nedoplatkov

01.05.2014

(1) Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov za poistné (ďalej len „nedoplatok“) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľa sa označuje

01.05.2014

a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou,

15.04.2015

b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM označuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o nedoplatok alebo preddavok na poistné po lehote splatnosti.

01.05.2014

(2) Platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej len „platiteľ dividend“) sa označuje

01.05.2014

a) variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, platba sa označuje identifikačným číslom organizácie (IČO) doplneným dvomi nulami sprava,

01.05.2014

b) špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.

01.05.2014

(3) Platba poukazom poštového platobného styku (ďalej len „poštový poukaz“)3) sa označuje ako platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa odseku 1. Pri tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu; pri právnickej osobe sa uvádza obchodné meno alebo sídlo platiteľa poistného. Ak ide o platiteľa dividend označuje sa platba poštovým poukazom podľa odseku 2 a uvádza sa obchodné meno a sídlo platiteľa dividend.

01.05.2014

Ročné zúčtovanie poistného

01.05.2014

§ 5

01.05.2014

(1) Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za

01.05.2014

a) zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,

01.05.2014

b) zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,

01.05.2014

c) zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,

01.05.2014

d) zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,

01.05.2014

e) poistenca, ktorý aspoň jeden deň v rozhodujúcom období bol považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu,

01.05.2014

f) samoplatiteľa a jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,

01.05.2014

g) poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného,

01.05.2014

h) poistenca, ktorý mal príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,

01.05.2014

i) poistenca, za ktorého je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 zákona (ďalej len „poistenec štátu“), ktorý mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona, ak splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného,

01.05.2014

j) poistenca, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona alebo

10.06.2016

k) poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až j),

10.06.2016

l) zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si neuplatnil odpočítateľnú položku,

10.06.2016

m) zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol vyšší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a aspoň v jednom mesiaci si uplatnil odpočítateľnú položku,

10.06.2016

n) zamestnanca, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a jeho vymeriavací základ podľa § 13 zákona bol nižší ako 1,5-násobok sumy určenej v § 13a ods. 2 zákona a zároveň bol zamestnancom u viacerých zamestnávateľov alebo bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, ale nebol zamestnaný u tohto zamestnávateľa počas celého roka.

01.05.2014

(2) Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva, aj ak výsledkom ročného zúčtovania poistného má byť preplatok na poistnom (ďalej len „preplatok“) alebo nedoplatok.

01.05.2014

Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného

01.05.2014

§ 6

01.05.2014

(1) Ročným zúčtovaním poistného podľa § 19 ods. 1 až 18, 21 a 22 zákona sa ustanovuje

01.05.2014

a) úhrn vymeriavacích základov,

01.05.2014

b) minimálny vymeriavací základ,

01.05.2014

c) upravený vymeriavací základ,

01.05.2014

d) koeficient,

01.05.2014

e) výsledný vymeriavací základ,

01.05.2014

f) poistné,

01.05.2014

g) rozdiel sumy poistného a úhrnu preddavkov na poistné,

01.05.2014

h) pri preplatku zníženie výsledku ročného zúčtovania poistného o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu,4)

01.05.2014

i) započítanie pohľadávok a záväzkov,

01.05.2014

j) preddavky na poistné, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu.

01.05.2014

(2) Úhrn vymeriavacích základov sa určuje ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení na vymeriavací základ

10.06.2016

a) zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona znížený o odpočítateľnú položku,

01.05.2014

b) samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8, ods. 9 písm. a), ods. 10 zákona alebo podľa § 13 ods. 13 zákona,

01.05.2014

c) samoplatiteľa upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona,

01.05.2014

d) podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona (ďalej len „dividendy za obdobie do 31. decembra 2012“),

01.05.2014

e) podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013, ktorý vyplatil platiteľ dividend (ďalej len „dividendy za obdobie od 1. januára 2013“),

01.05.2014

f) podľa § 13 ods. 7 zákona.

01.05.2014

(3) Minimálny vymeriavací základ sa určuje ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov, ktorými sú

01.05.2014

a) celková výška príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,

01.05.2014

b) minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,

01.05.2014

c) minimálny základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,

01.05.2014

d) skutočná výška príjmu, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa alebo osobu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u) zákona v prípadoch podľa § 13 ods. 11, 13 a 16 zákona alebo

01.05.2014

e) odhadnutý preddavok podľa § 3.

01.05.2014

(4) Upravený vymeriavací základ je, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2

01.05.2014

a) je väčší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,

01.05.2014

b) je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3,

01.05.2014

c) je väčší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3 a menší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2.

01.05.2014

(5) Koeficient sa určuje ako

01.05.2014

a) podiel upraveného vymeriavacieho základu podľa odseku 4 a úhrnu vymeriavacích základov podľa odseku 2 alebo

01.05.2014

b) číslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2 sa rovná nule.

01.05.2014

(6) Výsledný vymeriavací základ sa vypočíta vynásobením vymeriavacích základov uvedených v odseku 2 koeficientom podľa odseku 5.

01.05.2014

(7) Poistné sa vypočíta vynásobením výsledného vymeriavacieho základu podľa odseku 6 sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 zákona.

01.05.2014

(8) Rozdiel sumy poistného podľa odseku 7 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného.

01.05.2014

(9) Výsledok ročného zúčtovania podľa odseku 8 sa pri preplatku zníži o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu.4)

01.05.2014

(10) Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 9, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona.

01.05.2014

(11) Preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa vypočítajú podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

01.05.2014

(12) V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený podľa odseku 6, poistné zamestnávateľa, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávateľa, vykázané preddavky na poistné zamestnanca, výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnávateľa a výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnanca.

01.05.2014

(13) Sumy sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa takto:

01.05.2014

a) preddavky na poistné, vymeriavací základ a výsledné poistné na najbližší eurocent smerom nadol,

01.05.2014

b) koeficient uvedený v odseku 5 na šesť desatinných miest smerom nadol.

01.05.2014

(14) Výpočet ročného zúčtovania poistného sa môže sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľovi aj elektronicky.

01.05.2014

(15) Na základe údajov uvedených v odsekoch 2 až 13 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

10.06.2016

(16) Ak sa uplatňuje odpočítateľná položka pomerne podľa § 13a ods. 3 zákona, podiel príjmu pripadajúci na každého zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na šesť desatinných miest nahor.

01.05.2014

§ 7

01.05.2014

(1) Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (ďalej len „oznámenie“) pre poistenca obsahuje

01.05.2014

a) označenie zdravotnej poisťovne,

01.05.2014

b) meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,

01.05.2014

c) rozpis výsledku ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok, ktorého vznik sa oznamuje v členení na

01.05.2014

1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,

01.05.2014

2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,

01.05.2014

3. vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,

01.05.2014

4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,

01.05.2014

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,

01.05.2014

6. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,

01.05.2014

7. úhrn vymeriavacích základov,

01.05.2014

8. vypočítané poistné,

01.05.2014

d) preddavky na poistné v členení na

01.05.2014

1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,

01.05.2014

2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,

01.05.2014

3. celkový úhrn preddavkov na poistné,

01.05.2014

e) výšku preplatku, a to suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,

01.05.2014

f) údaj o preplatku platiteľa poistného podľa písmena e) upravený o daň podľa osobitného predpisu,4)

01.05.2014

g) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 6 ods. 10 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na

01.05.2014

1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,

01.05.2014

2. sumu pohľadávok a sumu záväzkov,

01.05.2014

h) údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

01.05.2014

i) poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.

01.05.2014

(2) Oznámenie pre zamestnávateľa obsahuje

01.05.2014

a) označenie zdravotnej poisťovne,

01.05.2014

b) údaj o zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c),

01.05.2014

c) rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení na

01.05.2014

1. úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov,

01.05.2014

2. vypočítané poistné,

01.05.2014

d) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,

01.05.2014

e) výšku preplatku, a to suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,

01.05.2014

f) výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 6 ods. 10 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na

01.05.2014

1. špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,

01.05.2014

2. sumu pohľadávok a sumu záväzkov,

01.05.2014

g) poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.

01.05.2014

(3) Výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (ďalej len „výkaz nedoplatkov“) pre poistenca obsahuje

01.05.2014

a) údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a) až d) a f) zákona a § 19 ods. 9 zákona,

01.05.2014

b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení na

01.05.2014

1. vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,

01.05.2014

2. vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,

01.05.2014

3. vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,

01.05.2014

4. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,

01.05.2014

5. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,

01.05.2014

6. vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,

01.05.2014

7. úhrn vymeriavacích základov,

01.05.2014

8. vypočítané poistné,

01.05.2014

c) preddavky na poistné v členení na

01.05.2014

1. úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,

01.05.2014

2. úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,

01.05.2014

3. celkový úhrn preddavkov na poistné,

01.05.2014

d) výšku nedoplatku, a to suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,

01.05.2014

e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,

01.05.2014

f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,

01.05.2014

g) údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

01.05.2014

h) poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie,

01.05.2014

i) údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.

01.05.2014

(4) Výkaz nedoplatkov pre zamestnávateľa obsahuje

01.05.2014

a) údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a) až d) a f) zákona a podľa § 19 ods. 9 zákona,

01.05.2014

b) rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení

01.05.2014

1. vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov s uvedením mena, priezviska a rodného čísla zamestnanca,

01.05.2014

2. vypočítané poistné za zamestnancov podľa prvého bodu,

01.05.2014

c) úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,

01.05.2014

d) výšku nedoplatku, a to suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,

01.05.2014

e) sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,

01.05.2014

f) sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,

01.05.2014

g) poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie.

01.05.2014

h) údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.

01.05.2014

(5) Ak zdravotná poisťovňa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku, nedoplatku zamestnanca a nedoplatku zamestnávateľa zamestnávateľovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa uvádzajú údaje podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona.

01.05.2014

(6) Ak osoba nie je poistencom zdravotnej poisťovne, ktorá vykonala ročné zúčtovanie poistného, oznámenie alebo výkaz nedoplatkov sa zasiela priamo osobe podľa § 19 ods. 14 zákona.

01.05.2014

§ 8

01.05.2014

Oznámenie o výške príjmov

01.05.2014

Obsah oznámenia o výške príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 23 ods. 16 zákona, o výške dividend za obdobie do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona a o výške dividend za obdobie od 1. januára 2013, ktorý vypláca právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 15 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

01.05.2014

§ 9

01.05.2014

Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom

01.05.2014

(1) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 19 a 20 zákona je

01.05.2014

a) vymeriavací základ štátu podľa § 13 ods. 14 zákona na príslušný kalendárny rok,

01.05.2014

b) počet poistencov štátu podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného zákona,5)

01.05.2014

c) počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov podľa § 23 ods. 9 písm. c) zákona,

01.05.2014

d) skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny rok podľa § 19 ods. 19 zákona,

01.05.2014

e) suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch príslušného kalendárneho roka (§ 17 ods. 9 zákona),

01.05.2014

f) suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej zdravotnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

01.05.2014

(2) Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpočet poistného za poistencov štátu a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

01.05.2014

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

01.05.2014

§ 10

01.05.2014

(1) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.

01.05.2014

(2) Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.

01.05.2014

(3) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vypočítané podľa § 16 zákona a vykázané podľa § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.

01.05.2014

(4) V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa započítavajú preddavky na poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr do dňa vykonania ročného zúčtovania poistného.

01.05.2014

§ 11

01.05.2014

(1) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona aspoň jeden deň, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 6 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyšší z minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona.

01.05.2014

(2) Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 zákona a nedochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 6 ako minimálny základ poistenca uvedie súčet minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 zákona.

01.05.2014

§ 12

01.05.2014

(1) Ak sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala od subjektov verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 16 zákona, z údajov nahlásených poistencom sa pri ročnom zúčtovaní poistného vychádza, iba ak sú tieto údaje preukázané dokladmi predloženými poistencom na základe vyžiadania zdravotnej poisťovne.

01.05.2014

(2) Ak platiteľ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie poistného, ale zamestnávateľ nedoručil v rozhodujúcom období mesačné výkazy, ročné zúčtovanie poistného sa vykoná z dokladov o výške príjmu podľa § 19 ods. 6 zákona, ktoré sú k dispozícii, alebo na základe dokladov vyžiadaných zdravotnou poisťovňou od zamestnanca. Ak doklady nie sú k dispozícii, zdravotná poisťovňa vychádza z odhadnutého preddavku podľa § 3.

01.05.2014

§ 13

01.05.2014

(1) Údaje, ktoré sú potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2013, sú uvedené v prílohe č. 4.

01.05.2014

(2) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2013 sú aj poistenci štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15- násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.

01.05.2014

(3) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2013 vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona dosiahnutého v roku 2013, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9.

01.05.2014

(4) Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) zákona nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu,6) ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu7) za zdaňovacie obdobie roku 2013.

15.04.2015

§ 13a

15.04.2015

Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2014

15.04.2015

(1) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014 sú uvedené v prílohe č. 5.

15.04.2015

(2) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2014 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.

10.06.2016

§ 13b

10.06.2016

Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2015

10.06.2016

(1) Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 sú uvedené v prílohe č. 6.

10.06.2016

(2) Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2015 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.


01.05.2014

§ 14

01.05.2014

Zrušovacie ustanovenie

01.05.2014

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 23/2013 Z. z. a vyhlášky č. 126/2013 Z. z.

01.05.2014

§ 15

01.05.2014

Účinnosť

01.05.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.


01.05.2014

Zuzana Zvolenská v. r.


01.05.2014

Príloha č. 1 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

01.05.2014

VZOR

01.05.2014

Výpočet ročného zúčtovania poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

01.05.2014

Tabuľka 1. Výpočet vymeriavacieho základu (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)

01.05.2014
Stĺpec 1Stĺpec 2 – suma (v eurách)Stĺpec 3 – upravená suma (v eurách)
  1l stĺpec 2
1a – vymeriavací základ zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona) okrem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona  
1a1 – zamestnanec – zamestnávateľ A  
1a2 – zamestnanec – zamestnávateľ B  
1a3 – zamestnanec – zamestnávateľ C  
... ...  
1b – vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona  
1c – vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona)  
1d – vymeriavací základ samoplatiteľa  
1e – vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012  
1f – vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013  
1g – vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona  
1h – úhrn vymeriavacích základov  
1i – úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona  
1j – maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona  
1k – upravený vymeriavací základ  
1l – koeficient  
01.05.2014

Tabuľka 2. Výpočet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)

01.05.2014
Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4 – poistné (v eurách)
bez zdravotného postihnutiavymeriavací základ zo stĺpca 3 tabuľky 1 (v eurách)Sadzba (v %)Stĺpec 2 stĺpec 3
2a – zamestnanec   
2b – zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona   
2c – samostatne zárobkovo činná osoba   
2d – samoplatiteľ   
2e – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012   
2f – dividendy za obdobie od 1. januára 2013    
2g – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona   
so zdravotným postihnutímvymeriavací základ zo stĺpca 3 tabuľky 1sadzba (v %)poistné
2h – zamestnanec   
2i – zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona   
2j – samostatne zárobkovo činná osoba   
2k – samoplatiteľ   
2l – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012   
2m – dividendy za obdobie od 1. januára 2013    
2m – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona   
Poistné spolu (súčet poistného zo stĺpca 4): … eur 
01.05.2014

Tabuľka 3. Výpočet preplatku/nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)

01.05.2014
Stĺpec 1Stĺpec 2Stĺpec 3Stĺpec 4 – výsledok ročného zúčtovania (v eurách)
platiteľ poistnéhopoistné
(v eurách)
vykázané/uhradené preddavky
(v eurách)
Stĺpec 2 – Stĺpec 3
3a – zamestnanec   
3b – samostatne zárobkovo činná osoba   
3c – samoplatiteľ   
3d – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012   
3e – dividendy za obdobie od 1. januára 2013   
3f – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona   
01.05.2014

Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania zo stĺpca 4): preplatok/nedoplatok ? eur

01.05.2014

Tabuľka 4. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3 upravený o daň podľa osobitného predpisu2)

10.06.2016
4a – výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3, ak ide o preplatok
4b – daň z príjmov podľa osobitného predpisu2)19 % zo sumy preddavkov, ktoré boli uplatnené ako daňové výdavky, maximálne 19 % 4a
4c – výsledok ročného zúčtovania poistného upravený o zrazenú daň z príjmov4c = 4a – 4b
01.05.2014

Tabuľka 5. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 4 upravený o ďalšie pohľadávky/záväzky voči platiteľovi (v prípade existencie ďalších pohľadávok a záväzkov súvisiacich s poistným; ak bolo vykonané vzájomné zúčtovanie ďalších pohľadávok a záväzkov platiteľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni)

01.05.2014
5a – výsledok ročného zúčtovania, ak ide o preplatok 
5b – ďalšie pohľadávky voči platiteľovi  
5c – ďalšie záväzky voči platiteľovi 
5d – celková pohľadávka/záväzok voči platiteľovi5d = 5a + 5b – 5c
01.05.2014

Tabuľka 6. Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo činnej osobe)

01.05.2014
6a – základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva 
6b – poistné na verejné zdravotné poistenie znižujúce základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva 
6c – poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby 
6d – počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti 
6e – koeficient podľa § 13 ods. 2 zákona  
6f – sadzba (v %) 
6g – vypočítaný preddavok na poistné (6f/100) (((6a + 6b + 6c)/6d)/6e) 
6h – úprava preddavku na poistné podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona 
Preddavok na poistné:eur
01.05.2014

Preddavok na poistné, ak je samostatne zárobkovo činná osoba zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu: ... eur

01.05.2014

Tabuľka 7. Ročné zúčtovanie poistného so zamestnávateľom

01.05.2014
Por. č.Meno a priezvisko zamestnancaRodné čísloVymeriavací základ (po úprave koeficientom)Poistné zamestnávateľPoistné zamestnanecVykázané preddavky zamestnávateľVykázané preddavky zamestnanecVýsledok zamestnávateľaVýsledok zamestnanca
1.         
2.         
3.         
...         
Spolu         
01.05.2014

Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa a zamestnancov): preplatok/nedoplatok ? eur

01.05.2014

Vysvetlivky:

01.05.2014

Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

01.05.2014

Tabuľka 1

01.05.2014

1a – Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca určený podľa § 13 ods. 1 zákona ako súčet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnávateľov (1a1, 1a2, 1a3 ... ) okrem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, ktorý spĺňa podmienky na odvodovú úľavu. Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku podľa § 223 až 228a Zákonníka práce a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutý zamestnávateľom. Napríklad pri odmeňovaní zamestnancov sa vychádza zo zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.

01.05.2014

1b – Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.

01.05.2014

1c – Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výške podielu základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu podľa § 13 ods. 2 zákona; ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodávala daňové priznanie z dôvodu, že jej táto povinnosť nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona je nula eur. Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo činnou osobou a vymeriavací základ uvedený podľa prvej vety je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona upravený o počet kalendárnych dní, keď za samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona.

01.05.2014

1d – Uvádza sa minimálny základ samoplatiteľa znížený o príjmy uvedené v 1e,1f alebo 1g; pri poistencovi podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorý nesplnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona, sa uvádza nula. Ak je vymeriavací základ vyšší ako minimálny základ, uvádza sa nula.

01.05.2014

1e – Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, ktoré presiahnu minimálny základ podľa § 13 ods. 10 zákona platný v čase vyplatenia príjmu.

01.05.2014

1f – Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo v období od 1. januára 2013 vykázané platiteľom dividend podľa § 20 ods. 6 zákona alebo vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky oznámené poistencom.

01.05.2014

1g – Uvádza sa súčet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona podľa § 7 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2014

1h – Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov určený ako súčet položiek 1a až 1g.

01.05.2014

1i – Uvádza sa úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 8, ods. 9 písm. a), ods. 11 až 13 a ods.16 zákona. Ak samostatne zárobkovo činná osoba bola zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa dosiahnutý vymeriavací základ, na ktorý sa nevzťahuje vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona. Ak samoplatiteľ nemá vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3 zákona, je vymeriavacím základom ním určená suma. Ak bol poistenec iba samoplatiteľom a vymeriavací základ uvedený v položke 1d je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona. Ak osoba podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorá nesplnila podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a jej vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v), na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, prekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, prekročil pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, uvádza sa skutočný príjem tejto osoby.

01.05.2014

1j – Uvádza sa maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona.

01.05.2014

1k – Uvádza sa upravený vymeriavací základ; ak 1h>1j, uvádza sa 1j; ak 1h<1i, uvádza sa 1i; ak 1i<=1h<=1j, uvádza sa 1h.

01.05.2014

1l – Uvádza sa výpočet koeficientu pre platiteľa poistného ako podiel 1k a 1h; ak 1h = 0, potom má koeficient hodnotu 1.

01.05.2014

Tabuľka 2

01.05.2014

2d – Ak poistné za obdobie, keď sa osoba považovala za samoplatiteľa je nižšie ako poistné určené z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 9 písm. a), uvádza sa kladný rozdiel týchto dvoch súm.

01.05.2014

Tabuľka 3

01.05.2014

V stĺpci 3 sa uvádzajú uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné zamestnávateľom alebo osoby, ktorej boli vyplatené dividendy vykázané platiteľom dividend.

01.05.2014

Tabuľka 5

01.05.2014

5a – Uvádza sa výsledok ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok z tabuľky 4.

01.05.2014

5b – Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené pohľadávky na poistnom voči platiteľovi poistného.

01.05.2014

5c – Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené záväzky na poistnom voči platiteľovi poistného.

01.05.2014

5d – Uvádza sa celková pohľadávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisťovňa voči platiteľovi poistného eviduje.

01.05.2014

Príloha č. 2 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

01.05.2014

OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....

01.05.2014
príloha 02
01.05.2014

Príloha č. 3 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

01.05.2014

V Z O R

01.05.2014

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom
za rok 20...

01.05.2014
príloha 03
01.05.2014

Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

01.05.2014

ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2013

01.05.2014
príloha 04
15.04.2015

Príloha č. 5 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

15.04.2015

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014

15.04.2015

podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.04.2015

(v eurách)

15.04.2015
Preddavok na poistné mesačnýRočné poistné
základná sadzbaznížená sadzbazákladná sadzbaznížená sadzba
ZamestnanecSadzba poistného4 %2 %4 %2 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 025,004 025,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné161,0080,501 932,00966,00
ZamestnávateľSadzba poistného10 %5 %10 %5 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 0254 02548 300
maximálny preddavok/poistné402,50201,254 830,002 415,00
Samostatne
zárobkovo
činná osoba
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ402,50402,504 830,00
minimálny preddavok/poistné56,3528,17676,20338,10
Maximálny VZ4 025,004 025,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné563,50281,756 762,003 381,00
Platiteľ poistného
podľa § 11
ods. 2 zákona
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ402,50402,504 830,00
minimálny preddavok/poistné56,3528,17676,20338,10
Maximálny VZ4 025,004 025,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné563,50281,756 762,003 381,00
Kapitálové príjmy
a ostatné príjmy
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Maximálny VZ48 300,00
maximálne poistné6 762,003 381,00
Platiteľ dividendSadzba poistného14 %14 %
Maximálny VZ48 300,0048 300,00
maximálny preddavok/poistné6 762,006 762,00
Dividendy
za obdobie
do 31. decembra 2012
Sadzba poistného10 %5 %
Maximálny VZ *)48 300,00
maximálny preddavok/poistné4 830,002 415,00
Dividendy
za obdobie
od 1. januára 2013
vyplatené zo zahraničia
Sadzba poistného14 %
Maximálny VZ48 300,00
maximálny preddavok/poistné6 762,00
15.04.2015

Vysvetlivky:

15.04.2015

VZ – vymeriavací základ.

15.04.2015

*) Od vymeriavacieho základu pre dividendy, ktoré vznikli v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 a boli vyplatené v roku 2014, sa odpočítava suma minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 402,50 eura.

10.06.2016

Príloha č. 6 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.

10.06.2016

Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2015 podľa § 19 zákona

10.06.2016

(v eurách)

10.06.2016
Preddavok na poistné mesačnýRočné poistné
základná sadbaznížená sadzbazákladná sadzbaznížená sadzba
ZamestnanecSadzba poistného4 %2 %4 %2 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné164,8082,401 977,60988,80
ZamestnávateľSadzba poistného10 %5 %10 %5 %
Minimálny VZNie je určenýNie je určený
minimálny preddavok/poistné
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné412,00206,004 944,002 472,00
Samostatne
zárobkovo činná
osoba
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ412,004 944,00
minimálny preddavok/poistné57,6828,84692,16346,08
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné576,80288,406 921,603 460,80
Platiteľ poistného
podľa § 11 ods. 2
zákona
Sadzba poistného14 %7 %14 %7 %
Minimálny VZ412,004 944,00
minimálny preddavok/poistné57,6828,84692,16346,08
Maximálny VZ4 120,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné576,80288,406 921,603 460,80
Kapitálové príjmy
a ostatné príjmy
Sadzba poistného14 %7 %
Maximálny VZ49 440,00
maximálne poistné6 921,603 460,80
Platiteľ dividendSadzba poistného14 %14 %
Maximálny VZ49 440,0049 440,00
maximálny preddavok/poistné6 921,606 921,60
Dividendy
za obdobie
do 31. decembra 2012
Sadzba poistného10 %5 %
Maximálny VZ *)49 440,00
maximálny preddavok/poistné4 944,002 472,00
Dividendy
za obdobie
od 1. januára 2013
vyplatené zo zahraničia
Sadzba poistného14 %
Maximálny VZ49 440,00
maximálny preddavok/poistné6 921,60
10.06.2016

Vysvetlivky:

10.06.2016

VZ – vymeriavací základ.

10.06.2016

*) Od vymeriavacieho základu pre dividendy, ktoré vznikli v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 a boli vyplatené v roku 2015, sa odpočítava suma minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 412,00 eura.

Poznámky pod čiarou

01.05.2014

1) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2014

2) Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2014

3) Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2014

4) § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

01.05.2014

5) § 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2014

6) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.

01.05.2014

7) § 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.