Opatrenie č. 109/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

Čiastka 39/2014
Platnosť od 29.04.2014
Účinnosť od 30.04.2014

OBSAH

30.04.2014

109

30.04.2014

OPATRENIE

30.04.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

30.04.2014

zo 16. apríla 2014,

30.04.2014

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013

30.04.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


30.04.2014

§ 1

30.04.2014

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 je 9 888 eur.


30.04.2014

§ 2

30.04.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2014.


30.04.2014

Ján Richter v. r.