01.05.2013

71

01.05.2013

ZÁKON

01.05.2013

z 19. marca 2013

01.05.2013

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

01.05.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.05.2013

§ 1

01.05.2013

Predmet úpravy

02.12.2015

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií a štátneho príspevku odberateľovi plynu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

01.05.2013

§ 2

01.05.2013

Účel poskytovania dotácií

01.05.2013

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu

01.05.2013

a) baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,

01.01.2017

b) činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a)

01.05.2013

c) využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla,

01.05.2013

d) ochrany spotrebiteľa,

01.05.2013

e) rozvoja priemyselnej výroby a služieb,

01.12.2014

f) výskumu, vývoja2) a inovácií3),

01.12.2014

g) energetickej efektívnosti.

01.05.2013

Podmienky poskytovania dotácií

01.05.2013

§ 3

01.05.2013

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na

01.05.2013

a) plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ďalej len „oprávnená osoba“),

01.05.2013

b) zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov,4)

01.05.2013

c) technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti,

01.05.2013

d) uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa osobitného predpisu,5)

01.05.2013

e) publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie,

01.05.2013

f) spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane.

01.05.2013

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „poverená organizácia“) alebo reprezentatívnemu združeniu baníckych spolkov a cechov.

01.05.2013

(3) Ak ide o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a), musí poverená organizácia preukázať počet oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej organizácii dotáciu najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu v príslušnom rozpočtovom roku; dotácie sa poskytujú štvrťročne.

01.05.2013

(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť poverenej organizácii na základe písomného poverenia ministerstva; na odstránenie havárie starého banského diela na základe písomného pokynu ministerstva.

01.05.2013

(5) Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku 4, je povinná ich zabezpečiť formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu.7)

01.05.2013

(6) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť poverenej organizácii na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie na základe útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

01.05.2013

(7) Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť poverenej organizácii na útlmový program schválený vládou vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorému skončil pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, ak poverená organizácia nedosiahla zisk v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa realizuje útlmový program.

01.01.2017

§ 4

01.01.2017

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na úhradu oprávnených nákladov na aktivity zamerané na zlepšovanie podnikateľského prostredia a na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a) na ktoré sú v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa žiada dotácia, vyčlenené finančné prostriedky v rozpočtovej kapitole ministerstva. Za oprávnené náklady podľa prvej vety sa považujú všetky oprávnené náklady, ktoré združeniu právnických osôb s účasťou ministerstva vznikli od 1. januára rozpočtového roka.

01.01.2017

(2) Dotácia podľa odseku 1 sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych orgánov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, najviac však do výšky 1,7-násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.

01.05.2013

§ 5

01.05.2013

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na

01.05.2013

a) nainštalovaný slnečný kolektor v rodinnom dome alebo bytovom dome,9)

01.05.2013

b) zakúpený a nainštalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome.

01.05.2013

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi vykonávajúcemu správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, právnickej osobe vykonávajúcej správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, spoločenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome10) alebo fyzickej osobe nepodnikateľovi.

01.05.2013

(3) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť najviac v sume

01.05.2013

a) 200 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov najviac na 8 m2 v rodinnom dome žiadateľa,

01.05.2013

b) 100 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov v bytovom dome žiadateľa najviac na 3 m2 na každý byt v bytovom dome.

01.05.2013

(4) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome žiadateľa. Dotáciu možno poskytnúť do 30 % z kúpnej ceny kotla, najviac v sume 1 000 eur.

01.05.2013

§ 6

01.05.2013

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorých predmet určí ministerstvo vo výzve na predkladanie projektov, ktorú uverejní na svojom webovom sídle každoročne najneskôr do 30. novembra.

01.05.2013

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť občianskemu združeniu, ktoré

01.05.2013

a) vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu11) a nevykonáva inú činnosť,

01.05.2013

b) vzniklo najmenej jeden rok pred dňom podania žiadosti,

01.05.2013

c) preukáže, že má z vlastných alebo iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie.

01.05.2013

§ 7

01.05.2013

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na

01.05.2013

a) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,

01.05.2013

b) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,

01.05.2013

c) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,

01.05.2013

d) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia,

01.05.2013

e) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,

01.05.2013

f) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,

01.05.2013

g) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,

01.05.2013

h) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,

01.05.2013

i) terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,

01.05.2013

j) archeologický výskum,12)

01.05.2013

k) geologické práce,13)

01.05.2013

l) vybrané geodetické a kartografické činnosti,14)

01.05.2013

m) výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré žiadateľ uvedie podľa prílohy č. 1,

01.05.2013

n) náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),

01.05.2013

o) odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,

01.05.2013

p) rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,

01.05.2013

q) výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,

01.05.2013

r) odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen o) a p) vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie,

01.05.2013

s) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,

01.05.2013

t) úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g).

01.05.2013

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť

01.05.2013

a) obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,

01.05.2013

b) obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na činnosti uvedené v investičnom zámere15) schválenom vládou.

01.05.2013

(3) Na účely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy považujú úlohy súvisiace s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, rekonštrukciou a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov pre obchodnú spoločnosť založenú ministerstvom podľa odseku 2 písm. b).

01.05.2013

(4) V nehnuteľnosti, na rekonštrukciu ktorej bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, sa musí vykonávať po rekonštrukcii priemyselná výroba počas najmenej 15 rokov.

01.05.2013

(5) Vlastnícke právo k stavebným objektom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. a) až i) a písm. o) až r), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas ich odpisovania.16)

01.05.2013

(6) Vlastnícke právo k pozemkom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. m), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas 20 rokov od poskytnutia dotácie.

01.05.2013

(7) Ak obec alebo vyšší územný celok poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 4 až 6 sú povinné poskytnutú dotáciu vrátiť.

01.05.2013

(8) Dotáciu podľa odseku 1, okrem dotácie podľa odseku 1 písm. t), možno poskytnúť do 15 % z celkovej hodnoty investície investora. Hodnota 15 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 15 % dotácie.

01.05.2013

(9) Dotáciu podľa odseku 1 možno zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať aj výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie. Hodnota 30 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 30 % dotácie.

01.05.2013

(10) Obec alebo vyšší územný celok sú povinné predkladať ministerstvu štvrťročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie. Po vyčerpaní dotácie sú obec alebo vyšší územný celok povinné predložiť záverečnú správu do dvoch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie.

01.05.2013

(11) Obec alebo vyšší územný celok, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 sú povinné na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, alebo na úradnej tabuli zverejniť informáciu o prijímateľovi dotácie, poskytovateľovi dotácie, účele dotácie a výške dotácie.

01.01.2017

§ 8

01.01.2017

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na financovanie projektov

01.01.2017

a) zameraných na podporu inovácií,

01.01.2017

b) priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,18)

01.01.2017

c) rozvoja priemyselných klastrových organizácií,

01.01.2017

d) riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.

01.01.2017

(2) Priemyselnou klastrovou organizáciou sa rozumie organizované zoskupenie odvetvovo alebo prierezovo zameraných nezávislých podnikateľských subjektov, malých podnikov a stredných podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja a ďalších podporných inštitúcií, ktorých účelom je podporovať inovácie prostredníctvom zdieľania infraštruktúrnych kapacít a výmeny poznatkov a odborných znalostí medzi podnikmi a ostatnými organizáciami v zoskupení.

01.01.2017

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie projektov.

01.01.2017

(4) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe.

01.01.2017

(5) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa odseku 1 právnickú osobu zriadenú ministerstvom.

01.12.2014

§ 8a

01.12.2014

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na

01.12.2014

a) energetický audit mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov20a) so sídlom v Bratislavskom kraji schválený ministerstvom a vyhlásený v Obchodnom vestníku,

01.12.2014

b) zvyšovanie energetickej účinnosti distribúcie tepla20b) v Bratislavskom kraji schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,

01.12.2014

c) vypracovanie a implementáciu plánu udržateľnej energie alebo aktualizáciu a implementáciu koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v Bratislavskom kraji.

01.12.2014

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť za podmienok podľa osobitného predpisu.20c)

01.12.2014

(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) možno poskytnúť obci alebo vyššiemu územnému celku do 85 % z obstarávacej ceny plánu udržateľnej energie alebo koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v Bratislavskom kraji.

01.12.2014

(4) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa odseku 1 právnickú osobu zriadenú ministerstvom.

01.05.2013

§ 9

01.05.2013

Žiadosť o poskytnutie dotácie

01.05.2013

(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podpísaná zaručeným elektronickým podpisom21) vrátane jej príloh podľa § 10.

01.05.2013

(2) Žiadosť obsahuje

01.05.2013

a) ak ide o právnickú osobu – podnikateľa

01.05.2013

1. obchodné meno,

01.05.2013

2. sídlo,

01.05.2013

3. identifikačné číslo,

01.05.2013

4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,

01.05.2013

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa

01.05.2013

1. obchodné meno,

01.05.2013

2. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,

01.05.2013

3. identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

01.05.2013

4. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,

01.05.2013

c) ak ide o obec alebo vyšší územný celok

01.05.2013

1. názov,

01.05.2013

2. sídlo,

01.05.2013

3. identifikačné číslo,

01.05.2013

4. meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja,

01.05.2013

d) ak ide o právnickú osobu – nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov

01.05.2013

1. názov,

01.05.2013

2. sídlo,

01.05.2013

3. identifikačné číslo,

01.05.2013

4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,

01.05.2013

e) ak ide o fyzickú osobu – nepodnikateľa

01.05.2013

1. meno a priezvisko,

01.05.2013

2. adresu trvalého pobytu,

01.05.2013

3. dátum narodenia.

01.05.2013

(3) Žiadosť obsahuje aj

01.05.2013

a) vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,

01.05.2013

b) výšku požadovanej dotácie,

01.05.2013

c) súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.22)

01.05.2013

(4) Žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne združenie baníckych spolkov a cechov ministerstvu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť poskytnutá dotácia.

01.05.2013

(5) Žiadosť podľa § 5 sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov.

01.05.2013

(6) Žiadosť podľa § 6 predkladá občianske združenie v dvoch rovnopisoch každoročne do 31. januára podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

01.05.2013

(7) Obchodná spoločnosť založená ministerstvom predkladá žiadosť podľa § 7 na činnosti uvedené v investičnom zámere schválenom vládou.

01.05.2013

§ 10

01.05.2013

Prílohy k žiadosti

01.05.2013

(1) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a) sú

01.05.2013

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

01.05.2013

b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

c) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

d) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,

01.05.2013

e) schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods.1 písm. e).

01.05.2013

(2) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b) sú

01.05.2013

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

01.05.2013

b) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,

01.05.2013

c) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

d) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

e) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,

01.05.2013

f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.

01.01.2017

(3) Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu1a) predkladá v príslušnom rozpočtovom roku prílohy podľa odseku 2 len k prvej žiadosti.

01.05.2013

(4) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c) sú

01.05.2013

a) ak ide o fyzickú osobu

01.05.2013

1. doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

01.05.2013

2. kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov do prevádzky,

01.05.2013

3. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov nie starší ako 18 mesiacov,

01.05.2013

4. doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov,

01.05.2013

5. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytu v bytovom dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby,

01.05.2013

b) ak ide o právnickú osobu

01.05.2013

1. doklady uvedené v písmene a),

01.05.2013

2. potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,

01.05.2013

3. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

4. doklad preukazujúci správu bytového domu.24)

01.05.2013

(5) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) sú

01.05.2013

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

01.05.2013

b) potvrdenie o registrácii občianskeho združenia nie staršie ako tri mesiace,

01.05.2013

c) platné stanovy občianskeho združenia,

01.05.2013

d) doklad o zriadení účtu občianskeho združenia v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a číslo účtu,

01.05.2013

e) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,

01.05.2013

f) vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že funkcionári občianskeho združenia nevykonávali funkciu v občianskych združeniach, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

01.05.2013

g) doklad preukazujúci, že občianske združenie má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie,

01.05.2013

h) projekt podľa § 6, ktorý obsahuje

01.05.2013

1. názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,

01.05.2013

2. spôsob a čas realizácie projektu,

01.05.2013

3. organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,

01.05.2013

4. miesto realizácie projektu,

01.05.2013

5. rozpočet celkových nákladov na projekt,

01.05.2013

6. význam a prínos projektu,

01.05.2013

7. nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,

01.05.2013

i) informácia o aktivitách žiadateľa

01.05.2013

1. počet členov občianskeho združenia ku dňu podania žiadosti,

01.05.2013

2. územná pôsobnosť občianskeho združenia,

01.05.2013

3. zameranie občianskeho združenia,

01.05.2013

4. rozpočet občianskeho združenia na rozpočtový rok, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,

01.05.2013

j) čestné vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť občianske združenie nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.

01.05.2013

(6) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e) sú

01.05.2013

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

01.05.2013

b) ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy

01.05.2013

1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,

01.05.2013

2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,

01.05.2013

3. doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,

01.05.2013

c) predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,

01.05.2013

d) ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom,

01.05.2013

e) ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, vypracovaného autorizovanou osobou,26) s uvedením lehoty predloženia rozpočtu,

01.05.2013

f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,

01.05.2013

g) ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,

01.05.2013

h) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

i) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

j) čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že projekt bude realizovaný podľa predloženej žiadosti,

01.05.2013

k) sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku; ak obec alebo vyšší územný celok požiada o dotáciu podľa § 7 ods. 9 je potrebné podrobne odôvodniť vplyv výskumnej a vývojovej činnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyššieho územného celku,

01.05.2013

l) doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,

01.05.2013

m) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k)

01.05.2013

1. predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,

01.05.2013

2. čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním žiadosti,

01.05.2013

n) zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,

01.05.2013

o) ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9

01.05.2013

1. zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovateľom výskumných a vývojových činností,

01.05.2013

2. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,

01.05.2013

3. investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného zámeru.

01.05.2013

(7) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f) sú

01.05.2013

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

01.01.2017

b) projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci podľa § 8 ods. 3,

01.05.2013

c) kalkulácia nákladov na riešenie projektu,

01.01.2017

d) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak ide o žiadosť podľa § 8 ods. 1 písm. c),

01.01.2017

e) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra.

01.05.2013

(8) Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré vyhotovuje a podpisuje žiadateľ sa predkladajú v origináli; podpisy musia byť úradne osvedčené a nie staršie ako tri mesiace. Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré nevyhotovuje žiadateľ sa predkladajú v origináli alebo v ich úradne osvedčenej kópii a nie staršie ako tri mesiace.

01.12.2014

(9) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g) sú

01.12.2014

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)

01.12.2014

b) rozpočet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu cenu podľa § 8a ods. 2, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.

01.05.2013

§ 11

01.05.2013

Poskytovanie dotácií

01.05.2013

(1) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.

01.05.2013

(2) Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie a jemu blízka osoba28) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia právnických osôb, ktorého je žiadateľ členom.

01.05.2013

(3) Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

01.05.2013

(4) Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom,29) okrem dotácie podľa § 3 ods. 4.

01.05.2013

(5) Ak zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti ochrany spotrebiteľa nebola uzatvorená do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti žiadateľovi, je neplatná.

01.05.2013

(6) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

01.05.2013

a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,

01.05.2013

b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,

01.05.2013

c) najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:

01.05.2013

1. kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,

01.05.2013

2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,

01.05.2013

3. okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,

01.05.2013

4. disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,

01.05.2013

5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,

01.05.2013

6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,

01.05.2013

7. najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí,

01.05.2013

8. zloženie komisie,

01.05.2013

d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,

01.05.2013

e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,

01.05.2013

f) odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

01.05.2013

(7) Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.


01.05.2013

§ 12

01.05.2013

Spoločné ustanovenia

01.05.2013

(1) Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)

01.05.2013

(2) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na

01.05.2013

a) úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ktorom bola podaná žiadosť, okrem dotácie podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,

01.05.2013

b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,

01.01.2017

c) úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 4 a 8,

01.05.2013

d) úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba28) má majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je členom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,

01.05.2013

e) úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje.

01.05.2013

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak sa žiadateľ alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu dopustili úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.

01.05.2013

(4) Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.32)

01.05.2013

§ 13

01.05.2013

Prechodné ustanovenia

01.05.2013

(1) Dotácie schválené pred 1. májom 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu.

01.05.2013

(2) Konania začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.

02.12.2015

§ 13a

02.12.2015

Prechodné ustanovenie k poskytnutiu štátneho príspevku odberateľovi plynu

02.12.2015

(1) Na účely poskytnutia štátneho príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu odberateľovi plynu v domácnosti33) je dodávateľ plynu povinný v termíne určenom ministerstvom predložiť ministerstvu aj bez súhlasu dotknutých osôb osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa odberateľa a ostatné údaje potrebné na účely stanovenia výšky a poskytnutia štátneho príspevku. Prevádzkovateľ distribučnej siete,34) do ktorej je pripojené odberné miesto odberateľa (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej siete“), je povinný na žiadosť ministerstva preveriť pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov o spotrebe odberateľov predložených dodávateľmi plynu a predložiť ministerstvu údaje o spotrebe plynu na odberných miestach, na ktorých došlo ku zmene dodávateľa plynu; získané údaje nie je oprávnený poskytnúť inej osobe.

02.12.2015

(2) Ministerstvo je oprávnené na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 1 osobné údaje a ostatné údaje podľa odseku 1 spracúvať a poskytnúť ich prevádzkovateľovi distribučnej siete a poštovému podniku. Ministerstvo, prevádzkovateľ distribučnej siete a poštový podnik sú povinní prijať primerané organizačné, technické a iné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov a ostatných údajov podľa odseku 1, informácií tvoriacich obchodné tajomstvo35) a iných obchodných informácií dôverného charakteru poskytnutých dodávateľmi plynu.

01.05.2013

§ 14

01.05.2013

Zrušovacie ustanovenie

01.05.2013

Zrušuje sa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

01.05.2013

§ 15

01.05.2013

Účinnosť

01.05.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.


01.05.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.05.2013

Pavol Paška v. r.

01.05.2013

Robert Fico v. r.


01.05.2013

Príloha č. 1 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

01.05.2013

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. e) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

01.05.2013

Vzor 01

01.05.2013

Príloha č. 2 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

01.05.2013

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

01.05.2013

Vzor 02

01.12.2014

Príloha č. 4 k zákonu č. 71/2013 Z. z.

01.12.2014

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

01.12.2014

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).

Poznámky pod čiarou

01.05.2013

1) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2017

1a) Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

2) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

3) § 2 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

01.05.2013

4) § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

5) Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21. 12. 2010).

01.05.2013

6) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

01.05.2013

7) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

9) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

10) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

11) § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

12) § 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

01.05.2013

13) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

14) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

15) § 3 písm. a) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z.

01.05.2013

16) § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

18) Čl. 30 ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z.

01.01.2017

18a) § 7 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

01.12.2014

20a) Článok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).

01.12.2014

20b) § 2 písm. j) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

01.12.2014

20c) § 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 Z. z.

01.05.2013

21) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.05.2013

22) § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

23) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

24) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

25) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

27) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

28) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

01.05.2013

29) § 51 Občianskeho zákonníka.

01.05.2013

30) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

31) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.05.2013

32) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 800/2008, čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

02.12.2015

33) § 3 písm. c) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

02.12.2015

34) § 3 písm. c) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

02.12.2015

35) § 17 Obchodného zákonníka.