Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Čiastka 16/2013
Platnosť od 23.03.2013
Účinnosť od 28.12.2016
01.04.2013

58

01.04.2013

NARIADENIE VLÁDY

01.04.2013

Slovenskej republiky

01.04.2013

z 13. marca 2013

01.04.2013

o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

01.04.2013

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z. nariaďuje:


01.04.2013

§ 1

01.11.2013

(1) Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy je ustanovená v § 2 ods. 3 a 4 a podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je ustanovená v prílohe č. 1.

01.04.2013

(2) Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa vypočíta ako odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

01.04.2013

(3) Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré podliehajú povinnosti platenia odvodu, je ustanovený v prílohe č. 2.

01.04.2013

§ 2

01.04.2013

(1) Základná sadzba odvodu podľa § 1 ods. 1 a 2 sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej je vybudované funkčné zariadenie na účely závlah.

01.04.2013

(2) Základná sadzba odvodu podľa § 1 ods. 1 a 2 sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá priamo nadväzuje na zastavanú plochu v obci.

01.11.2013

(3) Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v

01.11.2013

a) Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,

01.11.2013

b) Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,

01.11.2013

c) Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.

01.11.2013

(4) Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.

01.04.2013

§ 3

01.04.2013

(1) Odvod podľa § 1 ods. 1 a 2 sa platí bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa alebo poštovým poukazom na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Za deň úhrady odvodu sa považuje deň, keď poukázaná suma bola pripísaná na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.

01.04.2013

(2) Odvod za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy.

01.04.2013

(3) Odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo za každý aj začatý rok trvania dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy.

01.04.2013

(4) Odvod za neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa platí jednorazovo a je splatný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy o neoprávnenom zábere poľnohospodárskej pôdy.

01.04.2013

§ 4

01.04.2013

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na

01.04.2013

a) stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej poľnohospodárskej pôdy,

01.04.2013

b) stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd,

01.04.2013

c) stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,

01.04.2013

d) verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,

15.07.2014

e) stavbu objektu na obranu štátu,

15.07.2014

f) pozemok pod rodinným domom1)

15.07.2014

1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,

01.08.2015

2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2,

28.12.2016

g) stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii2) a ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik so 100 % majetkovou účasťou štátu.3)


15.07.2014

§ 4a

15.07.2014

Prechodné ustanovenie účinné od 15. júla 2014

15.07.2014

Ustanovenie § 4 písm. f) sa použije aj v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred 15. júlom 2014.

01.04.2013

§ 5

01.04.2013

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 376/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy.

01.04.2013

§ 6

01.04.2013

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.


01.04.2013

Robert Fico v. r.


01.04.2013

01.04.2013

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z.

01.04.2013

Základné sadzby odvodov za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)

01.04.2013

Tabuľka 01

01.04.2013

01.04.2013

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z.

01.04.2013

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ)

01.04.2013

Tabuľka 02

Poznámky pod čiarou

15.07.2014

1) § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

01.08.2015

2) § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31.10.2015

3) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 175/1999 Z. z. v znení zákona č. 154/2015 Z. z.