Vyhláška č. 501/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
01.01.2014

501

01.01.2014

VYHLÁŠKA

01.01.2014

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

01.01.2014

z 19. decembra 2013

01.01.2014

o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených a určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odňatia slobody a výšky zvýšených trov výkonu väzby a zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody

01.01.2014

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 66 písm. l) a o) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, § 102 ods. 1 písm. o) až r) a t) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 373 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Predmet úpravy

01.01.2014

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

01.01.2014

a) zrážkach z čistej pracovnej odmeny, nemocenských dávok a úrazových dávok (ďalej len „čistá pracovná odmena“) obvineného vo výkone väzby (ďalej len „obvinený“) a odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody (ďalej len „odsúdený“), ktoré vykonáva a odvádza ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“),

01.01.2014

b) nakladaní ústavu s finančnou odmenou a dávkami, ktoré nepodliehajú zrážkam,

01.01.2014

c) určení výšky a zrážkach na úhradu zvýšených trov výkonu väzby u obvineného,

01.01.2014

d) určení zrážok na úhradu zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkonu trestu“) odsúdeného,

01.01.2014

e) určení zrážok na úhradu trov výkonu trestu odsúdeného.

01.01.2014

Zrážky z čistej pracovnej odmeny

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Zrážky z čistej pracovnej odmeny obvineného

01.01.2014

Zrážky z čistej pracovnej odmeny obvineného sa vykonávajú podľa osobitných predpisov.1)

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému

01.01.2014

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.2)

01.01.2014

(2) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu výživného oprávnenému sa vykonávajú

01.01.2014

a) na základe exekučného príkazu podľa osobitného predpisu,3)

01.01.2014

b) bez exekučného príkazu na základe písomnej žiadosti žiadateľa, ktorým je

01.01.2014

1. odsúdený,

01.01.2014

2. rodič, poručník, opatrovník a osoba, ktorej súd zveril dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do predosvojiteľskej starostlivosti,

01.01.2014

3. plnoleté nezaopatrené vyživované dieťa,4)

01.01.2014

4. osoba podľa osobitného predpisu.5)

01.01.2014

(3) Ak je exekučným príkazom vymáhané výživné oprávneného vyššie ako zrážka podľa odseku 1, neuhradený rozdiel sa posudzuje ako pohľadávka, na ktorú sa vykonávajú ďalšie zrážky podľa § 6 ods. 1.

01.01.2014

(4) Ak je exekučným príkazom vymáhané výživné oprávneného nižšie ako zrážka podľa odseku 1, zostávajúci rozdiel sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 5 ods. 2; ak sa nevykonávajú zrážky podľa § 5 ods. 1 alebo na ich úplnú úhradu je potrebná len časť prevedenej sumy, zostatok sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 6 ods. 2. Ak sa uspokoja zrážkami pohľadávky podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 6 ods. 1, zostávajúci rozdiel sa prevedie podľa prvej vety na osobné konto odsúdeného.

01.01.2014

(5) Zrážky na výživné do cudziny pre nezaopatrené dieťa odsúdeného (ďalej len „zrážky na výživné do cudziny“) sa vykonajú po doručení

01.01.2014

a) právoplatného rozhodnutia súdu cudzieho štátu o výživnom, ktoré uznal súd Slovenskej republiky,

01.01.2014

b) prekladu rozhodnutia súdu cudzieho štátu o výživnom vyhotoveného prekladateľom.

01.01.2014

(6) Zrážky na výživné do cudziny sa poukazujú na účet príjemcu výživného, ak úhrn zrážok je vyšší ako poplatky za odosielanie zrážok v banke; inak sa zaevidujú na účte cudzích prostriedkov ústavu. Zrážky na výživné do cudziny sa na adresu príjemcu nezasielajú.

01.01.2014

(7) Ustanovenia odsekov 5 a 6 sa vzťahujú aj na obvineného.

01.01.2014

§ 4

01.01.2014

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu trov výkonu trestu

01.01.2014

(1) Suma určená na úhradu trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny odsúdeného, ktorý je od úhrad trov výkonu trestu oslobodený podľa osobitného predpisu,6) sa zaeviduje na jeho osobné konto.

01.01.2014

(2) Odsúdenému oslobodenému od povinnosti uhradiť trovy trestu podľa odseku 1 sa úhrada trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny podľa osobitného predpisu7) prvýkrát vykoná za mesiac nasledujúci po dovŕšení 18. roku veku.

01.01.2014

(3) Odsúdenému, ktorý je poberateľom dôchodku podľa osobitného predpisu8) a zároveň je zaradený do práce, sa nevykonávajú zrážky na trovy výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny po poukázaní prvej úhrady na trovy výkonu trestu z dôchodku orgánom sociálneho poistenia, príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a príslušnou poisťovňou.

01.01.2014

(4) Odsúdenému podľa odseku 3 sa suma určená na úhradu trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny zaeviduje na jeho osobné konto.9)

01.01.2014

(5) Ak sa u odsúdeného, ktorý je poberateľom dôchodku podľa osobitného predpisu,8) vykonala zrážka na trovy výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny a následne ústav zaevidoval úhradu na trovy výkonu trestu z dôchodku za mesiac, za ktorý sa vykonalo rozdelenie čistej pracovnej odmeny, suma úhrady na trovy výkonu trestu z dôchodku sa prevedie na osobné konto odsúdeného.

01.01.2014

(6) Úhrada trov výkonu trestu z čistej pracovnej odmeny alebo z dôchodku podľa osobitného predpisu8) sa nepovažuje za úhradu pohľadávky podľa osobitného predpisu.10)

01.01.2014

§ 5

01.01.2014

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok spojených s výkonom väzby a výkonom trestu

01.01.2014

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok podľa osobitného predpisu11) sa vykonávajú

01.01.2014

a) na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu alebo určeného príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) alebo zamestnanca zboru o uložení povinnosti

01.01.2014

1. nahradiť škodu na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva zboru podľa osobitného predpisu,12)

01.01.2014

2. uhradiť trovy spojené s výkonom väzby podľa osobitného predpisu,13)

01.01.2014

3. uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby podľa osobitného predpisu,14)

01.01.2014

4. uhradiť zavinené trovy výkonu trestu alebo zvýšené trovy výkonu trestu podľa osobitného predpisu,15)

01.01.2014

b) na základe nariadenia výkonu rozhodnutia podľa písmena a) alebo na základe exekučného príkazu.16)

01.01.2014

(2) Zrážky podľa odseku 1 sa zvyšujú o nevyčerpanú sumu zrážok na výživné podľa § 3 ods. 4 a o nevyčerpanú sumu zrážok podľa § 6 ods. 3.

01.01.2014

(3) Ak voči odsúdenému nie sú evidované pohľadávky podľa odseku 1 alebo ak zostatková suma týchto pohľadávok je nižšia ako zrážka podľa osobitného predpisu,11) nevyčerpaná suma zrážok alebo jej časť sa prevedie na úhradu výživného podľa § 3 ods. 2 písm. a) najviac do sumy určenej exekučným príkazom; suma prevyšujúca sumu určenú exekučným príkazom sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 6 ods. 2. Zostatok nevyčerpanej sumy zrážok sa po uspokojení pohľadávok podľa prvej vety prevedie na osobné konto odsúdeného.

01.01.2014

§ 6

01.01.2014

Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok ostatných oprávnených

01.01.2014

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny odsúdeného na úhradu pohľadávok podľa osobitného predpisu17) sa vykonávajú na základe

01.01.2014

a) nariadenia výkonu rozhodnutia alebo na základe exekučného príkazu,18)

01.01.2014

b) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, ktorým bol uložený peňažný trest, pokuta alebo náhrada,19)

01.01.2014

c) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na dávkach nemocenského zabezpečenia, výsluhového zabezpečenia a úrazového zabezpečenia,20)

01.01.2014

d) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok na poistnom, dávkach, náhradách škody, pokutách a penále podľa osobitného predpisu,21)

01.01.2014

e) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok zdravotného poistenia,22)

01.01.2014

f) právoplatného a vykonateľného rozhodnutia na úhradu pohľadávok štátnych sociálnych dávok,23)

01.01.2014

g) vzniknutej pohľadávky nezaplatenej úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,24) nezaplatenej úhrady za poskytovanú sociálnu službu alebo jej časti, na dávke sociálnej pomoci, peňažnom príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažnom príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu,25)

01.01.2014

h) rozhodnutia správcu dane o vymáhaní daňového nedoplatku.26)

01.01.2014

(2) Zrážky podľa odseku 1 sa zvyšujú o nevyčerpanú sumu podľa § 3 ods. 4 a podľa § 5 ods. 3.

01.01.2014

(3) Ak voči odsúdenému nie sú evidované pohľadávky podľa odseku 1 alebo ak zostatková suma týchto pohľadávok je nižšia ako zrážka podľa osobitného predpisu,17) nevyčerpaná suma zrážok alebo jej časť sa prevedie na úhradu výživného podľa § 3 ods. 2 písm. a) najviac do sumy určenej exekučným príkazom; suma prevyšujúca sumu určenú exekučným príkazom sa prevedie k sume určenej na zrážky podľa § 5 ods. 2. Zostatok nevyčerpanej sumy zrážok sa po uspokojení pohľadávok podľa prvej vety prevedie na osobné konto odsúdeného.

01.01.2014

§ 7

01.01.2014

Použitie peňažných prostriedkov obvineného a odsúdeného po vykonaní zrážok z čistej pracovnej odmeny

01.01.2014

(1) Ak sa u odsúdeného nevykonávajú zrážky podľa § 3, § 5 ods. 1 alebo § 6 ods. 1, osobné konto odsúdeného sa zvyšuje o nevyčerpané sumy zrážok a o sumy, ktoré vzniknú zaokrúhľovaním.

01.01.2014

(2) Obvinenému prepustenému z výkonu väzby sa peňažné prostriedky po rozdelení poslednej čistej pracovnej odmeny zaevidujú na jeho konto.27) Odsúdenému prepustenému z výkonu trestu sa peňažné prostriedky po rozdelení poslednej čistej pracovnej odmeny zaevidujú na vreckové konto28) a osobné konto.9) Peňažné prostriedky podľa prvej a druhej vety ústav poukáže na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,29) ktorý obvinený alebo odsúdený uviedol pri prepustení na slobodu.

01.01.2014

(3) Ak obvinený alebo odsúdený neuviedol účet podľa odseku 2, ústav odošle peňažné prostriedky na ním uvedenú adresu na území Slovenskej republiky, ak ich úhrn presahuje výšku sedem eur; inak ústav postupuje podľa odseku 5.

01.01.2014

(4) Ústav peňažné prostriedky evidované na konte obvineného alebo odsúdeného nezasiela poukazom poštového platobného styku na adresu do zahraničia.

01.01.2014

(5) Ak sa odoslané peňažné prostriedky z rozdelenia poslednej čistej pracovnej odmeny vrátia ústavu ako nedoručené, ústav ich prevedie na účet cudzích prostriedkov ústavu, kde sa evidujú tri roky;30) po uplynutí troch rokov sa prevedú na príjmový účet ústavu.

01.01.2014

§ 8

01.01.2014

Nakladanie ústavu s finančnou odmenou a dávkami, ktoré nepodliehajú zrážkam

01.01.2014

(1) Dávky poukázané podľa osobitného predpisu,31) ktoré nepodliehajú zrážkam, ústav zaeviduje na osobné konto obvineného alebo odsúdeného.

01.01.2014

(2) Finančnú odmenu32) zníženú o zrážky podľa osobitných predpisov33) ústav zaeviduje na vreckové konto.28)

01.01.2014

§ 9

01.01.2014

Spoločné ustanovenia k zrážkam

01.01.2014

(1) Zrážky z čistej pracovnej odmeny a rozdelenie zostatku čistej pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného sa vykonávajú raz mesačne za obdobie predchádzajúceho kalendárneho mesiaca; rovnako sa postupuje, ak bol obvinený alebo odsúdený zaradený do práce na viacerých pracoviskách alebo premiestnený do iného ústavu; jednotlivé sumy zrážok sa zaokrúhľujú na celé eurocenty smerom nadol.

01.01.2014

(2) Ak zrážky podľa § 2, 3 a 6 nemožno v kalendárnom mesiaci odoslať na účet oprávneného v banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodu, že ho nemá zriadený, odošlú sa na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, ak dosiahnu výšku najmenej sedem eur; inak sa zaevidujú na účte cudzích prostriedkov ústavu.

01.01.2014

(3) Ak ústavu nebolo doručené upovedomenie o právoplatnosti rozhodnutia o vymáhaní pohľadávky ostatných oprávnených do dňa prepustenia obvineného alebo odsúdeného na slobodu, ústav vyzve oprávneného alebo orgán, ktorý nariadil výkon rozhodnutia alebo exekúciu, o zaslanie upovedomenia o právoplatnosti pohľadávky ostatných oprávnených. Po uplynutí jedného roka od prepustenia obvineného z výkonu väzby alebo odsúdeného z výkonu trestu sa zrážky zaevidujú na konto obvineného alebo odsúdeného a ďalej sa postupuje podľa § 7 ods. 3.

01.01.2014

(4) Ak zrážky podľa § 2, 3 a 6 u prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného, ktoré sa odosielajú na adresu oprávneného na území Slovenskej republiky, nepresahujú po rozdelení poslednej čistej pracovnej odmeny sumu sedem eur a nemožno ich odoslať na účet oprávneného v banke alebo pobočke zahraničnej banky z dôvodu, že ho nemá zriadený, zaevidujú sa na účet cudzích prostriedkov ústavu po dobu troch rokov. Po uplynutí troch rokov sa zrážky podľa prvej vety zašlú na účet prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného, ak ho oznámil; inak sa tieto zrážky prevedú na príjmový účet ústavu.

01.01.2014

(5) Náklady na odosielanie zrážok z pracovnej odmeny obvineného alebo odsúdeného znáša ústav.

01.01.2014

(6) Pri preradení z výkonu väzby do výkonu trestu alebo z výkonu trestu do výkonu väzby sa zrážky z čistej pracovnej odmeny vykonajú podľa § 2.

01.01.2014

(7) Preplatok, ktorý vznikol z ročného zúčtovania dane alebo z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnanca, sa rozdelí s čistou pracovnou odmenou obvineného alebo odsúdeného a podlieha zrážkam podľa § 2 až 6. Preplatok prepusteného obvineného alebo prepusteného odsúdeného sa zaeviduje na jeho konto a ďalej sa postupuje podľa § 7 ods. 3.

01.01.2014

(8) Zrážkam podľa osobitného predpisu34) nepodliehajú dávky, na ktoré vznikol nárok obvinenému alebo odsúdenému pred nástupom do výkonu väzby alebo výkonu trestu. Dávky zaslané na účet ústavu za obdobie od nástupu do výkonu väzby alebo výkonu trestu podliehajú zrážkam.

01.01.2014

(9) Ak boli dávky, na ktoré vznikol obvinenému alebo odsúdenému nárok počas výkonu väzby alebo výkonu trestu, poukázané na účet ústavu po jeho prepustení, tieto dávky nepodliehajú zrážkam podľa osobitného predpisu.34)

01.01.2014

Zvýšené trovy výkonu väzby a zvýšené trovy výkonu trestu

01.01.2014

§ 10

01.01.2014

Zvýšené trovy výkonu väzby

01.01.2014

(1) Výška zvýšených trov výkonu väzby35) sa určí ako súčet

01.01.2014

a) služobného platu36) príslušníka zboru alebo funkčného platu zamestnanca37) zboru, ktorý mu patrí za každú aj začatú hodinu,

01.01.2014

b) hodnoty spotrebovaných pohonných látok a mazadiel určenej podľa normy spotreby služobného motorového vozidla použitého na prepravu a skutočne najazdených kilometrov,

01.01.2014

c) skutočne vyplatenej sumy, ktorá sa poskytuje príslušníkovi zboru ako náhrada výdavkov pri služobnej ceste38) alebo zamestnancovi zboru ako náhrada výdavkov pri pracovnej ceste podľa osobitného predpisu39) počas zabezpečovania stráženia a dopravy obvineného.

01.01.2014

(2) Výška zvýšených trov výkonu väzby obvineného na úteku40) je desaťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;41) určí sa za každý aj začatý deň úteku, najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu väzby.

01.01.2014

(3) Výška zvýšených trov výkonu väzby podľa osobitného predpisu42) sa určí vo výške nákladov za toxikologické vyšetrenie.

01.01.2014

§ 11

01.01.2014

Zvýšené trovy výkonu trestu

01.01.2014

(1) Výška zvýšených trov výkonu trestu43) odsúdeného sa určuje podľa § 10 ods. 1.

01.01.2014

(2) Výška zvýšených trov výkonu trestu odsúdeného na úteku44) je desaťnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom;41) určí sa za každý aj začatý deň úteku odsúdeného, najviac za prvých 90 kalendárnych dní úteku z výkonu trestu, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

01.01.2014

(3) Ak sa odsúdený nedovolene vzdialil z nestráženého pracoviska, otvoreného oddelenia alebo sa bezdôvodne včas nevrátil z voľna na opustenie ústavu, výška zvýšených trov výkonu trestu je dvojnásobok sumy ustanovenej osobitným predpisom.41) Zvýšené trovy výkonu trestu sa určia za každý aj začatý deň úteku, najviac za prvých 30 kalendárnych dní.

01.01.2014

(4) Výška zvýšených trov výkonu trestu podľa osobitného predpisu45) sa určí vo výške nákladov za toxikologické vyšetrenie.


01.01.2014

Spoločné a záverečné ustanovenia

01.01.2014

§ 12

01.01.2014

Spoločné ustanovenia

01.01.2014

(1) Ak sa služobným motorovým vozidlom prepravujú viacerí obvinení alebo odsúdení, ktorí hradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, výška úhrady za zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu sa určí pomerne podľa počtu prepravovaných obvinených alebo odsúdených. Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených uskutoční do rôznych cieľových miest, výška úhrady sa určí pomerne podľa počtu skutočne najazdených kilometrov.

01.01.2014

(2) Ak sa preprava obvinených alebo odsúdených uskutoční spoločne s prepravou obvinených alebo odsúdených, ktorí nehradia zvýšené trovy výkonu väzby alebo zvýšené trovy výkonu trestu, výška úhrady sa určí vo výške cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.46)

01.01.2014

(3) V rozhodnutí o úhrade zvýšených trov výkonu väzby alebo zvýšených trov výkonu trestu podľa odseku 1 sa uvedú kilometre najazdené služobným motorovým vozidlom a zvýšené trovy podľa § 10 ods. 1 a § 11 ods. 1.

01.01.2014

§ 13

01.01.2014

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2014

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2008 Z. z. o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených, určení trov výkonu väzby a určení trov výkonu trestu odňatia slobody.

01.01.2014

§ 14

01.01.2014

Účinnosť

01.01.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Tomáš Borec v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2014

1) Napríklad § 276 až 302 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a § 131 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

2) § 45 ods. 2 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

3) § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

4) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

01.01.2014

5) § 51 a § 81 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2014

6) § 90 ods. 2 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

01.01.2014

7) § 45 ods. 2 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

01.01.2014

8) Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2014

9) § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

01.01.2014

10) § 28 ods. 8 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

01.01.2014

11) § 45 ods. 2 písm. c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

01.01.2014

12) § 97a ods. 1 písm. c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 60a ods. 1 písm. c) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

01.01.2014

13) § 60a ods. 1 písm. d) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

01.01.2014

14) § 60a ods. 1 písm. e) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

01.01.2014

15) § 97a ods. 1 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

01.01.2014

16) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

17) § 45 ods. 2 písm. d) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 93/2008 Z. z.

01.01.2014

18) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

19) Napríklad § 555 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

01.01.2014

20) Napríklad § 113 ods. 2 písm. g) zákona č. 328/2002 Z. z. v znení zákona č. 80/2013 Z. z.

01.01.2014

21) § 148 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

22) Napríklad § 22 ods. 2 písm. e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.

01.01.2014

23) Napríklad zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

24) § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z.

01.01.2014

25) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

26) § 2 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2014

27) § 23 ods. 4 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

28) § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákon č. 370/2013 Z. z.

01.01.2014

29) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

30) § 101 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

01.01.2014

31) Napríklad § 444 a 449 zákona č. 40/1964 Zb., § 13 ods. 3 písm. b) až j) zákona č. 461/2003 Z. z.

01.01.2014

32) § 50 ods. 3 písm. e) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

33) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

34) § 45 ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 475/2005 Z. z.

01.01.2014

35) § 55 ods. 1 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

01.01.2014

36) § 84 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 61/2008 Z. z.

01.01.2014

37) § 4 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

38) Zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

39) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

40) § 55 ods. 2 písm. b) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

01.01.2014

41) § 54 ods. 2 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 498/2008 Z. z.

01.01.2014

42) § 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.

01.01.2014

43) § 92 ods. 1 a ods. 3 písm. b) a c) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

44) § 92 ods. 3 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

01.01.2014

45) § 92 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.

01.01.2014

46) Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.