Zákon č. 495/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 180/2014 Z. z.)

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.07.2015
01.01.2014

495

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

z 3. decembra 2013,

01.01.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 4 ods. 2, § 6 ods. 2, § 27 ods. 2, § 27c ods. 1 a § 36 ods. 3 sa za slová „v jazyku, o ktorom sa“ vkladá slovo „odôvodnene“.

01.01.2014

2. V § 4 odsek 4 znie:

01.01.2014

(4) Dieťa narodené na území Slovenskej republiky žiadateľke, azylantke alebo cudzinke, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, ktoré narodením nenadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky, považuje sa za žiadateľa; konanie o udelenie azylu sa začína narodením dieťaťa.“.

01.01.2014

3. V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z členského štátu Európskej únie“.

01.01.2014

4. V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „rokov“ vkladajú slová „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti“.

01.01.2014

5. V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „o jeho žiadosti“.

01.01.2014

6. V § 12 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem rozhodnutia podľa odseku 1 písm. c).“.

01.01.2014

7. V § 13 ods. 4 písm. a) sa slová „,a môže sa vrátiť do oblasti, kde je taká ochrana alebo pomoc poskytovaná“ nahrádzajú bodkočiarkou a slovami „to neplatí, ak táto ochrana alebo pomoc z akéhokoľvek dôvodu zanikla bez toho, aby sa o postavení tohto žiadateľa definitívne rozhodlo v súlade s príslušnými uzneseniami Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov“.

01.01.2014

8. V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:

01.01.2014

d) žiadateľ nemá opodstatnenú obavu z prenasledovania v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup k ochrane pred prenasledovaním, môže bezpečne a oprávnene vycestovať a vstúpiť do tejto časti krajiny pôvodu, pričom sa v nej môže usadiť; pri posudzovaní opodstatnenej obavy z prenasledovania alebo prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny pôvodu a na osobné pomery žiadateľa.“.

01.01.2014

9. V § 13a sa vypúšťajú slová „ktorému neudelilo azyl,“.

01.01.2014

10. V § 13b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobe, ktorej bol zverený do osobnej starostlivosti, ak s tým cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, vopred písomne súhlasí“.

01.01.2014

11. V § 13c ods. 4 písmeno b) znie:

01.01.2014

b) nie je vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia v inej časti krajiny pôvodu alebo má v nej prístup k ochrane pred vážnym bezprávím, môže bezpečne a oprávnene vycestovať a vstúpiť do tejto časti krajiny pôvodu, pričom sa v nej môže usadiť; pri posudzovaní reálnej hrozby vážneho bezprávia alebo prístupu k ochrane ministerstvo prihliada na všeobecné okolnosti prevládajúce v tejto časti krajiny pôvodu a na osobné pomery žiadateľa, alebo“.

01.01.2014

12. V § 13c ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „je dôvodne podozrivý, že“.

01.01.2014

13. V § 14 odsek 4 znie:

01.01.2014

(4) Azyl udelený podľa § 9 alebo § 10 zaniká aj vtedy, ak sa azylantovi udelí

01.01.2014

a) iný azyl podľa tohto zákona ako ten, ktorý mal, alebo

01.01.2014

b) trvalý pobyt.6a)“.

01.01.2014

14. V § 15 ods. 2 písm. d) sa slovo „preukáže“ nahrádza slovom „uvedie“.

01.01.2014

15. V § 15 ods. 2 písm. e) sa slová „preukáže dôvody predchádzajúceho prenasledovania“ nahrádzajú slovami „uvedie závažné dôvody založené na predchádzajúcom prenasledovaní“.

01.01.2014

16. V § 15 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „3, alebo ak je dôvod podľa § 13 ods. 4 písm. a) a b) alebo“.

01.01.2014

17. § 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

01.01.2014

(6) Ak sa začalo konanie o odňatie azylu, azyl trvá až do rozhodnutia o jeho odňatí.“.

01.01.2014

18. § 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Doplnková ochrana poskytnutá podľa § 13b zaniká aj poskytnutím doplnkovej ochrany podľa § 13a.“.

01.01.2014

19. V § 15b ods. 1 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, uvedie závažné dôvody založené na predchádzajúcom vážnom bezpráví, pre ktoré odmieta ochranu štátu, ktorý je jeho krajinou pôvodu,“.

01.01.2014

20. V § 15b ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 2 a 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 3 a ods. 4 písm. c)“.

01.01.2014

21. § 15b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Ak sa začalo konanie o zrušenie doplnkovej ochrany, doplnková ochrana trvá až do rozhodnutia o jej zrušení.“.

01.01.2014

22. V § 17a ods. 1 sa za bodkočiarku vkladá slovo „iným“.

01.01.2014

23. V § 19a ods. 2 sa slová „vážnemu bezpráviu“ nahrádzajú slovami „vážneho bezprávia“.

01.01.2014

24. V § 19a ods. 3 písmeno d) znie:

01.01.2014

d) žiadateľ požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po vstupe na územie Slovenskej republiky alebo preukázal primeraný dôvod, prečo tak neurobil, alebo v prípade oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany bezodkladne po tom, ako sa dozvedel o skutočnostiach odôvodňujúcich medzinárodnú ochranu alebo preukázal primeraný dôvod, prečo tak neurobil, a“.

01.01.2014

25. V § 19a sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2014

(5) Na účely určenia príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zisťovania charakteristík takejto skupiny podľa odseku 4 písm. e) sa prihliada na aspekty týkajúce sa rodu vrátane rodovej identity.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

01.01.2014

26. V § 19a ods. 7 sa za slovo „bezprávie“ vkladá čiarka a slová „pričom táto ochrana je účinná a nie je iba dočasná,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa ochrana pred prenasledovaním neposkytne z dôvodu uvedeného v § 8 písm. a), považuje sa to za prenasledovanie z tohto dôvodu.“.

01.01.2014

27. Nadpis § 20 sa vypúšťa.

01.01.2014

28. V § 20 ods. 2 tretej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „azyl trvá až do rozhodnutia o žiadosti.“.

01.01.2014

29. V § 20 ods. 3 prvej vete sa slová „o jeden rok“ nahrádzajú slovami „o dva roky“, slovo „13b“ za slovom „alebo“ sa nahrádza slovami „§ 13b“ a slová „jednoročnej lehoty a najneskôr v posledný deň tejto lehoty“ sa nahrádzajú slovami „lehoty, na ktorú bola poskytnutá, a najneskôr v posledný deň tejto lehoty“.

01.01.2014

30. V § 20 ods. 3 druhej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „doplnková ochrana trvá až do rozhodnutia o žiadosti.“.

01.01.2014

31. V § 20 ods. 4 text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak sa rozhodne o neudelení azylu a cudzinec už má poskytnutú doplnkovú ochranu podľa § 13a alebo udelený azyl.“.

01.01.2014

32. V § 21 ods. 1 sa za slovo „doručenia“ vkladá čiarka a slová „ak tento odsek neustanovuje inak“ a na konci sa pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o udelení azylu, rozhodnutiu o neudelení azylu v časti o poskytnutí doplnkovej ochrany a rozhodnutiu o predĺžení doplnkovej ochrany nemožno podať opravný prostriedok.“.

01.01.2014

33. V § 22 ods. 1 sa slová „počas konania o udelenie azylu“ nahrádzajú slovami „do rozhodnutia o žiadosti o udelenie azylu“.

01.01.2014

34. § 22 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2014

(9) Na povolenie pobytu podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.

01.01.2014

35. V § 23 ods. 2 sa za slovo „tábora“ vkladajú slová „alebo pobytového tábora“ a slová „podrobiť sa fotografovaniu a odňatiu daktyloskopických odtlačkov“ sa nahrádzajú slovami „,ak ministerstvo nerozhodne inak, podrobiť sa fotografovaniu“.

01.01.2014

36. V § 23 ods. 4 písm. i) sa slová „pobytu v azylovom zariadení“ nahrádzajú slovami „konania o udelenie azylu“.

01.01.2014

37. V § 23c sa slová „§ 19 ods. 1 písm. f), g)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6, § 19 ods. 1 písm. a), f)“.

01.01.2014

38. Doterajší text § 23c sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

01.01.2014

(2) Ak je žiadateľom cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, je povinný, ak mu v tom nebránia závažné dôvody, dostaviť sa do pobytového tábora do troch dní od zániku takého pobytu.“.

01.01.2014

39. V § 27a odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Ministerstvo môže cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, na základe jeho písomnej žiadosti na nevyhnutný čas ubytovať v pobytovom tábore, kde je povinný primerane uhrádzať výdavky spojené s jeho pobytom.“.

01.01.2014

40. § 27a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Ministerstvo sa podieľa na vytváraní možností na začlenenie cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, do spoločnosti.“.

01.01.2014

41. V § 27b sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2014

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená e) až h).

01.01.2014

42. V § 27b písmeno e) znie:

01.01.2014

e) dodržiavať vnútorný poriadok počas pobytu v pobytovom tábore,“.

01.01.2014

43. Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

„ÔSMA ČASŤ

01.01.2014

KONANIE O ODOVZDANÍ DO INÉHO ŠTÁTU

01.01.2014

§ 46a

01.01.2014

(1) Na konanie o odovzdaní cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt, do iného štátu príslušného na konanie o udelenie azylu podľa osobitného predpisu20b) (ďalej len „konanie o odovzdaní do iného štátu“), je príslušné ministerstvo; konanie sa začína na podnet ministerstva.

01.01.2014

(2) Písomnosť v konaní o odovzdaní do iného štátu sa cudzincovi doručuje do vlastných rúk. Ak písomnosť nemožno doručiť cudzincovi do vlastných rúk, ministerstvo ju uloží v mieste, ktoré určí, a oznámenie o uložení nedoručenej písomnosti vyvesí na informačnej tabuli v tomto mieste. O spôsobe doručovania a mieste informačnej tabule ministerstvo informuje cudzinca v rámci poučenia o konaní o odovzdaní do iného štátu. Ak si cudzinec nevyzdvihne písomnosť do piatich dní od jej uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel. Na doručovanie rozhodnutia v konaní o odovzdaní do iného štátu sa primerane použije § 20a ods. 1 až 3.

01.01.2014

(3) Ustanovenia § 4 ods. 1, § 17, 17a a 18 sa primerane použijú aj na konanie o odovzdaní do iného štátu.

01.01.2014

(4) Ministerstvo rozhodne o odovzdaní do iného štátu, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu;20b) ministerstvo vo výroku rozhodnutia uvedie aj štát, do ktorého bude cudzinec odovzdaný.

01.01.2014

§ 46b

01.01.2014

(1) Ministerstvo konanie o odovzdaní do iného štátu zastaví, ak

01.01.2014

a) cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany,

01.01.2014

b) dôvod na konanie začaté na podnet ministerstva odpadol alebo sa zistí, že nebol dôvod na takéto konanie, alebo

01.01.2014

c) cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 zomrel.

01.01.2014

(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 nemožno podať rozklad. V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) sa písomné rozhodnutie nevydáva; rozhodnutie o zastavení konania sa vyznačí iba v spise.

01.01.2014

(3) Ak sa konanie o odovzdaní do iného štátu zastaví podľa odseku 1 písm. a), v zisťovaní, či je iný štát príslušný na konanie o udelenie azylu, sa pokračuje v konaní o udelenie azylu.

01.01.2014

§ 46c

01.01.2014

(1) Proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu možno podať opravný prostriedok na súd10) do 20 dní od jeho doručenia; podanie opravného prostriedku nemá odkladný účinok, ak súd nerozhodne inak.11) Ustanovenia § 21 ods. 3 a 4 platia rovnako aj pre preskúmanie rozhodnutia o odovzdaní do iného štátu.

01.01.2014

(2) Súd konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odovzdaní do iného štátu zastaví, ak cudzinec uvedený v § 46a ods. 1 požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

01.01.2014

20b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.19/zv. 6) v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.

01.01.2014

Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť.

01.01.2014

44. V § 48 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

01.01.2014

f) osobné údaje a informácie o cudzincoch uvedených v § 46a ods. 1.“.

01.01.2014

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

01.01.2014

45. V § 48 ods. 1 písm. g) sa slová „písmenách a) až e)“ nahrádzajú slovami „písmenách a) až f)“.

01.01.2014

46. V § 48 ods. 1 písm. h) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a cudzincov uvedených v § 46a ods. 1“.

01.01.2014

47. Nadpis § 50 sa vypúšťa.

01.01.2014

48. V § 50 písmeno c) znie:

01.01.2014

c) odmeny tlmočníka v konaní podľa tohto zákona,“.

01.01.2014

49. V § 53a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a sa vypúšťa.

01.01.2014

50. V § 53b ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev;22a)“ nahrádzajú slovami „Európskej únie;20b)“.

01.01.2014

51. Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

01.01.2014

22b) Čl. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 604/2013.“.

01.01.2014

52. Za § 54b sa vkladá § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠54c

01.01.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

Konanie o azyle začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. januára 2014.“.

01.01.2014

53. V prílohe č. 2 sa v bode 42 vypúšťajú slová „alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany“.

01.01.2014

54. V prílohe č. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Poznámka: Ak sa zisťuje, či je iný štát príslušný na konanie o udelenie azylu, údaje uvedené v bodoch č. 37 až 39 a 42 sa nevypĺňajú, ak ide o konanie o odovzdaní do iného štátu, nevypĺňajú sa údaje uvedené v bodoch č. 37 až 42.“.

01.01.2014

55. Nadpis prílohy č. 5 znie:

01.01.2014

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

01.01.2014

56. V prílohe č. 5 sa vypúšťa tretí bod.

01.01.2014

Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

01.01.2014

57. Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

01.01.2014

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).“.

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 436/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 2 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou“.

01.01.2014

2. V § 2 ods. 2 sa slová „štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci3a)“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskej únie a jeho rodinní príslušníci“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.

01.01.2014

3. V § 2 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Členský štát Európskej únie na účely tohto zákona je členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.“.

01.01.2014

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2014

(5) Rodinný príslušník občana členského štátu Európskej únie na účely tohto zákona je jeho

01.01.2014

a) manžel,

01.01.2014

b) priamy potomok, ktorý je mladší ako 21 rokov alebo ktorý je nezaopatrenou osobou, a takýto potomok jeho manžela,

01.01.2014

c) závislý priamy príbuzný vo vzostupnej línii a takýto príbuzný jeho manžela.“.

01.01.2014

5. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2014

d) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.“.

01.01.2014

6. V § 6 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.

01.01.2014

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 30 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 37 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.

01.01.2014

8. V § 12 písm. o) sa slovo „vydávať“ nahrádza slovami „vydať a zrušiť“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „potvrdenie o možnosti obsadenia pracovného miesta“)“.

01.01.2014

9. V § 12 písm. w) sa slovo „zamestnanosti“ nahrádza slovom „nezamestnanosti“.

01.01.2014

10. V § 12 písm. z) tretí bod znie:

01.01.2014

3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,“.

01.01.2014

11. V § 12 písm. z) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3, 4 a 6 až 8“.

01.01.2014

12. V § 13 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a udeľovať štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie“.

01.01.2014

13. V § 13 ods. 3 písm. c) sa za slovo „obsadenia“ vkladá slovo „voľného“.

01.01.2014

14. V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

01.01.2014

d) vydať a zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udeliť a odňať povolenie na zamestnanie,“.

01.01.2014

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

01.01.2014

15. V § 13 ods. 3 písm. e) tretí bod znie:

01.01.2014

3. vydaných a zrušených potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a udelených a odňatých povolení na zamestnanie,“.

01.01.2014

16. V § 13 ods. 3 písm. e) štvrtom bode sa slová „§ 23a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23b ods. 3 a 6 až 8“.

01.01.2014

17. V § 13 ods. 3 písmeno f) znie:

01.01.2014

f) oznamovať ústrediu údaje podľa písmena e) za vykazovaný kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

01.01.2014

18. § 21 a 21a vrátane nadpisov znejú:

01.01.2014

㤠21

01.01.2014

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

01.01.2014

(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý

01.01.2014

a) je držiteľom modrej karty Európskej únie22a) (ďalej len „modrá karta“),

01.01.2014

b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,22b)

01.01.2014

c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak,22ca)

01.01.2014

d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,22d)

01.01.2014

e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) alebo

01.01.2014

f) spĺňa podmienky podľa § 23a.

01.01.2014

(2) Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.

01.01.2014

(3) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a), je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty písomne oznámiť ústrediu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.

01.01.2014

(4) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) okrem štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 4, je povinný najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.

01.01.2014

(5) Zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. 6, je povinný najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku.

01.01.2014

(6) Príslušný úrad na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude štátny príslušník tretej krajiny vykonávať zamestnanie.

01.01.2014

(7) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nemôže štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.22e)

01.01.2014

§ 21a

01.01.2014

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu

01.01.2014

(1) Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

01.01.2014

(2) Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je kópia

01.01.2014

a) pracovnej zmluvy na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podľa osobitného predpisu,22f)

01.01.2014

b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,22g)

01.01.2014

c) časti žiadosti o vydanie modrej karty,22h) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny.

01.01.2014

(3) Ústredie vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie a ak doklad podľa odseku 2 písm. b) zodpovedá požiadavkám na výkon vysokokvalifikovaného zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ústredie prihliada na situáciu na trhu práce.

01.01.2014

(4) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na tri roky.

01.01.2014

(5) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.

01.01.2014

(6) Ústredie môže zrušiť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b, 22c, 22ca, 22d, 22da, 22e, 22f, 22g a 22h znejú:

01.01.2014

22a) § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

01.01.2014

22b) § 23 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

01.01.2014

22c) § 23 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

01.01.2014

22ca) § 23 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

01.01.2014

22d) § 27 zákona č. 404/2011 Z. z.

01.01.2014

22da) § 30 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z.

01.01.2014

22e) § 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

22f) § 38 ods. 5 písm. a) a ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

22g) § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 81/2013 Z. z.

01.01.2014

22h) § 38 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

19. Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠21b

01.01.2014

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

01.01.2014

(1) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

01.01.2014

(2) Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je kópia

01.01.2014

a) pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,

01.01.2014

b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

01.01.2014

c) časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu,22i) v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny,

01.01.2014

d) stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu22j) Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) podľa osobitného predpisu,22k) ak bola žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupiteľskom úrade.

01.01.2014

(3) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu podľa osobitného predpisu,22k) ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2014

(4) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti.

01.01.2014

(5) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky.

01.01.2014

(6) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.

01.01.2014

(7) Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, môže toto potvrdenie zrušiť, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 22i až 22k znejú:

01.01.2014

22i) § 31 a 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

22j) § 6 až 14 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.

01.01.2014

22k) § 31 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2012 Z. z.“.

01.01.2014

20. § 22 vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠22

01.01.2014

Povolenie na zamestnanie

01.01.2014

(1) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce, ak tento zákon neustanovuje inak.

01.01.2014

(2) Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je

01.01.2014

a) pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,

01.01.2014

b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu22g) alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,22l) alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,

01.01.2014

c) kópia dokladu o pobyte23) preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. c),

01.01.2014

d) kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. d).

01.01.2014

(3) Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie predkladaná zamestnávateľom alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

01.01.2014

(4) Povolenie na zamestnanie sa vydáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie.

01.01.2014

(5) Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok, ak tento zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

01.01.2014

(6) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

01.01.2014

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

01.01.2014

b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,

01.01.2014

c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

01.01.2014

d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.

01.01.2014

(7) Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

01.01.2014

(8) Úrad udelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia počtov a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu.

01.01.2014

(9) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

01.01.2014

a) je žiadateľom o udelenie azylu alebo

01.01.2014

b) nespĺňa niektorú z ustanovených podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 22l a 23 znejú:

01.01.2014

22l) Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).

01.01.2014

23) § 73 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa, 27a, 27b a 27c sa vypúšťajú.

01.01.2014

21. V § 23 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

01.01.2014

d) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného pobytu na účel zamestnania,

01.01.2014

e) zánikom prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,“.

01.01.2014

22. V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2014

g) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, alebo zánikom prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie.“.

01.01.2014

23. V § 23 odseky 2 až 4 znejú:

01.01.2014

(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže odňať povolenie na zamestnanie, ak bolo kontrolnou činnosťou podľa § 68 zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom prihliada na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov a opakované zistenie toho istého nedostatku.

01.01.2014

(3) Povolenie na zamestnanie udelí úrad najviac na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky; pri zamestnávaní na účel sezónneho zamestnania najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

01.01.2014

(4) Povolenie na zamestnanie môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť najviac na dva roky, a to i opakovane. U štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 8, celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 48 mesiacov počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov. Pri predĺžení povolenia na zamestnanie sa primerane použije § 21 ods. 5 a § 22.“.

01.01.2014

24. V § 23 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a na tom istom pracovnom mieste“.

01.01.2014

25. V § 23 ods. 5 druhej vete sa slová „príslušnému úradu najneskôr do“ nahrádzajú slovami „úradu najskôr 90 dní a najneskôr“.

01.01.2014

26. V § 23 sa vypúšťa odsek 6.

01.01.2014

27. § 23a znie:

01.01.2014

㤠23a

01.01.2014

(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny,

01.01.2014

a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

01.01.2014

b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

01.01.2014

c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

01.01.2014

1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

01.01.2014

2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty alebo

01.01.2014

3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f) prvého bodu,

01.01.2014

d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,

01.01.2014

e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia24) a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

01.01.2014

f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a

01.01.2014

1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo

01.01.2014

2. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

01.01.2014

g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)

01.01.2014

h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)

01.01.2014

i) ktorému bol udelený azyl,

01.01.2014

j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

01.01.2014

k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)

01.01.2014

l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

01.01.2014

1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo

01.01.2014

2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

01.01.2014

m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

01.01.2014

n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)

01.01.2014

o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

01.01.2014

p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

01.01.2014

r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)

01.01.2014

s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach,

01.01.2014

t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,

01.01.2014

u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok,

01.01.2014

v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

01.01.2014

w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,

01.01.2014

x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

01.01.2014

y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,

01.01.2014

z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

01.01.2014

aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý

01.01.2014

1. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo

01.01.2014

2. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

01.01.2014

ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,

01.01.2014

ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)

01.01.2014

ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)

01.01.2014

ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)

01.01.2014

af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

01.01.2014

ag) ktorému bolo udelené národné vízum28g) a na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky.

01.01.2014

(2) U štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a, 24, 24a, 24b, 24c, 25, 26, 27, 28a až 28g znejú:

01.01.2014

23a) § 30 zákona č. 404/2011 Z. z.

01.01.2014

24) § 24 zákona č. 404/2011 Z. z.

01.01.2014

24a) § 26 zákona č. 404/2011 Z. z.

01.01.2014

24b) § 26b zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.

01.01.2014

24c) § 29 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.

01.01.2014

25) § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

26) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

27) Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 171/2011 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o mobilite mladých, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 159/2012 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky.

01.01.2014

28a) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

28b) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

28c) § 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2013 Z. z.

01.01.2014

28d) § 58 ods. 2 písm. c) a § 59 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.

01.01.2014

28e) § 58 ods. 2 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z.

01.01.2014

28f) § 58 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z.

01.01.2014

28g) § 15 zákona č. 404/2011 Z. z.“.

01.01.2014

28. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠23b

01.01.2014

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a štátneho príslušníka tretej krajiny

01.01.2014

(1) Zamestnávateľ je povinný vyžiadať si od štátneho príslušníka tretej krajiny pred jeho prijatím do zamestnania platný doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.29) Zamestnávateľ je povinný uchovávať kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny.

01.01.2014

(2) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov a štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania; ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty, túto povinnosť plní zamestnávateľ vo vzťahu k ústrediu. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľ je povinný k informáciám podľa prvej vety priložiť kópiu pracovnej zmluvy. Ak ide o zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 1 písm. f), zamestnávateľ je povinný k informáciám podľa prvej vety priložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

01.01.2014

(3) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie alebo ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

01.01.2014

(4) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať ústredie, ak štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom modrej karty, nenastúpil do zamestnania, do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

01.01.2014

(5) Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky (ďalej len „informujúca organizácia“), je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)

01.01.2014

(6) Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva občana členského štátu Európskej únie, jeho rodinných príslušníkov alebo štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a, poskytuje písomne úradu údaje na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. Rovnakú povinnosť má aj informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. l), m), w) až z), najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny.

01.01.2014

(7) Informujúca organizácia, ku ktorej sú vysielaní štátni príslušníci tretej krajiny podľa § 22 ods. 7 a 8, je povinná písomne informovať úrad o začiatku vyslania a o skončení vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny do siedmich pracovných dní odo dňa vyslania a do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia vyslania.

01.01.2014

(8) Ak nedošlo k vyslaniu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, informujúca organizácia je povinná o tom písomne informovať úrad do siedmich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela, že k vyslaniu nedôjde.

01.01.2014

(9) Na účely odsekov 1, 2 a 6 sa za zamestnanie považuje výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazu 29 a 30 znejú:

01.01.2014

29) Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

30) Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

29. V § 24 celom texte sa slová „článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu30a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

01.01.2014

30a) Čl. 1 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).“.

01.01.2014

30. V § 29 ods. 1 uvádzacej vete sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.

01.01.2014

31. V § 32 ods. 8 sa za slovom „únie“ vypúšťa čiarka a slová „občana štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občana Švajčiarskej konfederácie a ich“ sa nahrádzajú slovami „a jeho“.

01.01.2014

32. V § 32 ods. 9 sa za slovo „azyl“ vkladá čiarka a slová „ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana“.

01.01.2014

33. V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

01.01.2014

34. V § 44 ods. 5 sa odkaz „45b)“ nahrádza odkazom „30)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 45b sa vypúšťa.

01.01.2014

35. V § 50 ods. 7, § 50j ods. 6 a § 50k ods. 5 sa odkaz „35)“ nahrádza odkazom „22e)“.

01.01.2014

36. V § 53d ods. 1 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 59ab sa vypúšťa.

01.01.2014

37. V poznámke pod čiarou k odkazu 59aba sa citácia „§ 10 ods. 4 zákona č. 561/2007 Z. z. v znení zákona č. 231/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 561/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

38. V § 67 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na tlačivách vydávaných ústredím podľa tohto zákona možno požadovať alebo uvádzať osobné údaje v rozsahu ustanovenom v prílohách č. 1 až 3.“.

01.01.2014

39. V § 70 ods. 9 sa odkaz „59ab)“ nahrádza odkazom „28b)“.

01.01.2014

40. Za § 72t sa vkladá § 72u, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠72u

01.01.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

(1) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013 sa považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, podľa § 21a v znení účinnom od 1. januára 2014.

01.01.2014

(2) Ústredie posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, podľa § 21a v znení účinnom od 1. januára 2014.

01.01.2014

(3) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, a to do zániku platnosti tohto povolenia na zamestnanie.

01.01.2014

(4) Úrad posúdi žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Povolenie na zamestnanie vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa na účely § 21b považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.

01.01.2014

(5) Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a jeho nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny nepresiahol 12 mesiacov, a to do skončenia tohto pracovnoprávneho vzťahu.

01.01.2014

(6) Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je k 31. decembru 2013 zamestnaný na území Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie a jeho nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky nepresiahol 12 mesiacov, a to do skončenia tohto pracovnoprávneho vzťahu.

01.01.2014

(7) Na účely § 22 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa za zmluvu, na základe ktorej je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, považuje aj dodatok k tejto zmluve uzatvorenej pred 1. januárom 2014, ktorý upravuje počty a profesie vyslaných zamestnancov a obdobie ich vyslania, uzatvorený po 31. decembri 2013.

01.01.2014

(8) Úrad posúdi žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podanú pred 1. januárom 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013. Predĺženie povolenia na zamestnanie vydané na základe žiadosti podľa prvej vety sa na účely § 21b považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.“.

01.01.2014

41. V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno a) dopĺňa dvanástym bodom a trinástym bodom, ktoré znejú:

01.01.2014

12. dosiahnutý stupeň vzdelania,

01.01.2014

13. výška mesačnej mzdy.“.

01.01.2014

42. V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno b) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

01.01.2014

8. kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mail).“.

01.01.2014

43. Príloha č. 4 sa dopĺňa desiatym bodom až trinástym bodom, ktoré znejú:

01.01.2014

10. Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6; Ú. v. EÚ L 16, 23. 1. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/51/EÚ z 11. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 132, 19. 5. 2011).

01.01.2014

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).

01.01.2014

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).

01.01.2014

13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).“.

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V nadpise pod § 14 sa slová „agendou zaistenia“ nahrádzajú slovami „cudzineckou agendou“.

01.01.2014

2. V § 14 sa slová „o azyle podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „podľa predpisov o azyle“ a vypúšťajú slová „o zaistení“.

01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 223/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2014

b) je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej len „štátny príslušník tretej krajiny“) a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

01.01.2014

4) § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:

01.01.2014

c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4)“.

01.01.2014

Čl. VI

01.01.2014

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 4 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

01.01.2014

4. cudzinec v konaní o odovzdaní do iného štátu,1da)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 1da znie:

01.01.2014

1da) § 46a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.

01.01.2014

2. V § 5a ods. 2 druhá veta znie: „Členmi rady sú zástupca Slovenskej advokátskej komory, zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zástupca verejného ochrancu práv, zástupca Slovenského národného strediska pre ľudské práva a dvaja zástupcovia ministerstva.“.

01.01.2014

3. V § 5a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na účel vymenovania zástupcov navrhne predseda Slovenskej advokátskej komory, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, verejný ochranca práv a výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva ministrovi vždy po troch kandidátoch na člena rady.“.

01.01.2014

4. V § 5b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa advokát nemôže odvolať; ustanovenia osobitného predpisu1aa) tým nie sú dotknuté.“.

01.01.2014

5. V § 5b ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu podľa prvej vety sa mediátor nemôže odvolať.“.

01.01.2014

6. V § 5d ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o zmene v osobe advokáta alebo mediátora sa advokát alebo mediátor môže odvolať iba v časti týkajúcej sa odmeny.“.

01.01.2014

7. V § 10 odsek 5 znie:

01.01.2014

(5) Centrum rozhodne o žiadosti do 30 dní od doručenia žiadosti, ktorá spĺňa náležitosti podľa odseku 1; túto lehotu nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu, ktorým sa priznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci, nie je možné podať opravný prostriedok. Ak centrum rozhodne, že nárok na poskytnutie právnej pomoci nepriznáva, možno v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia podať prostredníctvom centra odvolanie na príslušný krajský súd, o čom centrum žiadateľa náležite poučí v odôvodnení rozhodnutia.“.

01.01.2014

8. V § 14 ods. 2, § 18 ods. 4 a § 20 ods. 2 sa slová „možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na príslušný krajský súd“ nahrádzajú slovami „možno v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia podať prostredníctvom centra odvolanie na príslušný krajský súd“.

01.01.2014

9. V § 24a sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

01.01.2014

8. o odovzdaní do iného štátu.“.

01.01.2014

10. V § 24b ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v konaní o odovzdaní do iného štátu“.

01.01.2014

11. V § 24b ods. 1 a ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

01.01.2014

12. Za § 25b sa vkladá § 25c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠25c

01.01.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

Konania začaté pred 1. januárom 2014 a právoplatne neukončené do 31. decembra 2013 sa dokončia podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2013.“.

01.01.2014

Čl. VII

01.01.2014

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z. a zákona č. 388/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 23 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

01.01.2014

44) § 21b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2014

(2) Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie sú dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie44a) alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie45) ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 44a a 45 znejú:

01.01.2014

44a) § 22 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

45) § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

01.01.2014

3. V § 23 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

01.01.2014

4. § 23 odsek 5 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

01.01.2014

e) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v roku, alebo

01.01.2014

f) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,50a) zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

01.01.2014

50a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „ods. 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

01.01.2014

6. V § 29 ods. 1 sa slová „§ 33 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 7“.

01.01.2014

7. V § 31 ods. 6 a § 37 ods. 4 písm. f) sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 4“.

01.01.2014

8. V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 však zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad.“.

01.01.2014

9. V § 32 ods. 4 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. j)“ a slová „odseku 5 písm. n) p) a q)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. c), o), q) a r)“.

01.01.2014

10. V § 32 ods. 5 písmeno a) znie:

01.01.2014

a) predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu,58) osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22,“.

01.01.2014

11. V § 32 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.01.2014

b) písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo pracovnou zmluvou a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu62) alebo dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1,“.

01.01.2014

Doterajšie písmená b) až q) sa označujú ako c) až r).

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:

01.01.2014

62) § 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona 81/2013 Z. z.
§ 106 zákona č. 131/2002 Z. z.“.

01.01.2014

12. V § 32 ods. 5 písm. c) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „ods. 2,“.

01.01.2014

13. V § 32 ods. 5 písm. r) sa slová „písm. d) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až n)“.

01.01.2014

14. V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová „odseku 5 písm. h) alebo písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. i) alebo písm. j)“.

01.01.2014

15. V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o udelenie pobytu, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa, kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu a kópiu stanoviska zastupiteľského úradu podľa § 31 ods. 2, ak bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

01.01.2014

16. V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.01.2014

(5) Policajný útvar môže prerušiť konanie o udelení prechodného pobytu podľa § 27, ak štátny príslušník tretej krajiny podal žiadosť o jeho udelenie v čase, keď sa ešte nerozhodlo o žiadosti o udelenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu podľa tohto zákona štátneho príslušníka tretej krajiny, s ktorým žiada zlúčenie rodiny.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

01.01.2014

17. Slová „§ 33 ods. 4“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6“.

01.01.2014

18. V § 33 ods. 6 písm. g) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

01.01.2014

19. V § 33 ods. 6 písm. h) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

01.01.2014

20. V § 33 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

01.01.2014

i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.“.

01.01.2014

21. V § 33 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

01.01.2014

22. V § 33 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

01.01.2014

(10) Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorším dátumom začiatku udeleného pobytu, ak zistí, že na základe dokladu, ktorým štátny príslušník tretej krajiny preukazuje účel pobytu, začne účel pobytu vykonávať neskôr, ako je deň rozhodnutia o žiadosti; to neplatí, ak je čas medzi rozhodnutím policajného útvaru o udelení prechodného pobytu a začiatkom vykonávania účelu pobytu kratší ako 30 dní. Začiatok udeleného pobytu musí byť vždy 30 dní pred dňom, keď štátny príslušník tretej krajiny už bude vykonávať účel pobytu.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

01.01.2014

23. V § 34 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Za štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 27, ktorý pre bezvládnosť nemôže osobne podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu, môže podať žiadosť štátny príslušník tretej krajiny, s ktorým žiada zlúčenie rodiny.“.

01.01.2014

24. V § 34 ods. 3 písm. d) bode 3 sa za slová „§ 26“ vkladajú slová „alebo § 29“.

01.01.2014

25. V § 34 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Policajný útvar pri obnovovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o obnovenie pobytu, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa, a kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 4 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 16.

01.01.2014

26. V § 34 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Štátny príslušník tretej krajiny môže preukázať zabezpečenie ubytovania aj predložením čestného vyhlásenia prenajímateľa nehnuteľnosti o tom, že nájomná zmluva je stále platná, ak štátny príslušník tretej krajiny preukázal v konaní o udelení prechodného pobytu zabezpečenie ubytovania podľa § 122 písm. b) a nájomná zmluva je platná ešte najmenej šesť mesiacov.“.

01.01.2014

27. V § 34 ods. 12, § 120 ods. 2 písm. a) a § 125 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6 písm. b)“.

01.01.2014

28. V § 34 ods. 14 sa slová „§ 33 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 8“.

01.01.2014

29. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 33 ods. 4 alebo ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 6 alebo ods. 7“.

01.01.2014

30. V § 36 ods. 1 písm. d) a § 39 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

01.01.2014

31. V § 36 ods. 1 písm. e) a § 39 ods. 1 písm. e) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

01.01.2014

32. V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2014

f) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zruší potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.61aa)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

01.01.2014

61aa) § 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“.

01.01.2014

33. V § 36 ods. 3 písm. c) sa za slová „§ 24“ vkladá čiarka a slová „§ 25 ods. 1 písm. e)“.

01.01.2014

34. V § 37 ods. 3 druhá veta znie: „Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní.“.

01.01.2014

35. V § 37 ods. 4 písm. k) a v § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 23 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 5“.

01.01.2014

36. V § 38 odsek 5 znie:

01.01.2014

(5) K žiadosti o vydanie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a

01.01.2014

a) pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o vydanie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,

01.01.2014

b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu,62)

01.01.2014

c) doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú

01.01.2014

1. bezúhonnosť; doklad potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí prikladať štátny príslušník tretej krajiny, ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu a k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu priložil doklad potvrdzujúci jeho bezúhonnosť,

01.01.2014

2. zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.“.

01.01.2014

37. V § 38 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

01.01.2014

(10) Policajný útvar si pri udeľovaní modrej karty vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o vydanie modrej karty, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa a kópie dokladov podľa odseku 5 písm. a) až c).“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.

01.01.2014

38. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

01.01.2014

f) ústredie práce vydá potvrdenie podľa § 38 ods. 10, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu.“.

01.01.2014

39. V § 40 odsek 5 znie:

01.01.2014

(5) K žiadosti o obnovenie modrej karty je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad, priložiť dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a

01.01.2014

a) pracovnú zmluvu na výkon zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ak na základe tejto pracovnej zmluvy má pracovný pomer trvať najmenej jeden rok odo dňa udelenia modrej karty a mesačná mzda je dohodnutá vo výške najmenej 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v príslušnom odvetví zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podáva žiadosť o obnovenie modrej karty, alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,

01.01.2014

b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu62) a

01.01.2014

c) doklad, ktorý potvrdzuje zabezpečenie ubytovania počas pobytu na území Slovenskej republiky.“.

01.01.2014

40. V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

01.01.2014

(6) Policajný útvar pri obnovovaní modrej karty si vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o obnovenie modrej karty, v ktorej sú osobné údaje žiadateľa, a kópiu dokladu podľa odseku 5 písm. a) až c).“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

01.01.2014

41. V § 41 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Ak si držiteľ modrej karty počas obdobia nezamestnanosti, ktoré nepresiahne tri mesiace, nájde nové pracovné miesto, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, oznámi to v tejto lehote policajnému útvaru. Policajný útvar si vyžiada písomne od ústredia práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Policajný útvar postupuje podľa odseku 1 písm. g) len vtedy, ak ústredie práce vydá potvrdenie podľa predchádzajúcej vety, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.“.

01.01.2014

42. V § 47 ods. 6 sa za slová „v Slovenskej republike,“ vkladajú slová „jeho manžela“.

01.01.2014

43. V § 61 ods. 1 písmeno b) znie:

01.01.2014

b) štátny príslušník tretej krajiny podľa § 58 ods. 2 písm. b), c) alebo odseku 3 ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,“.

01.01.2014

44. V § 73 ods. 3 sa za slovo „predpise“ vkladajú slová „a slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 až 27, 29 alebo § 30“.

01.01.2014

45. V § 73 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar uvedie v doklade o pobyte v položke „poznámky“ slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o trvalý pobyt podľa § 43 alebo § 46.“.

01.01.2014

46. V § 73 ods. 11 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „dva roky“.

01.01.2014

47. § 73 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

01.01.2014

(17) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Policajný útvar vydá nový doklad podľa predchádzajúcej vety, ak

01.01.2014

a) štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil novú pracovnú zmluvu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie podľa § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením voľného pracovného miesta, a

01.01.2014

b) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.“.

01.01.2014

48. V § 77 ods. 1 sa za slová „ktorejkoľvek tretej krajiny,“ vkladajú slová „do ktorej sa štátny príslušník tretej krajiny dobrovoľne rozhodne vrátiť a“.

01.01.2014

49. V § 82 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Policajný útvar administratívne vyhostí štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

01.01.2014

a) neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu, alebo sa úmyselne vyhne, alebo sa odmietne podrobiť hraničnej kontrole pri prekročení vonkajšej hranice,

01.01.2014

b) má neoprávnený pobyt na území Slovenskej republiky.“.

01.01.2014

50. V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2014

(2) Policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak

01.01.2014

a) predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok,

01.01.2014

b) ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie,

01.01.2014

c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nebol mu uložený trest vyhostenia,

01.01.2014

d) porušil predpisy o omamných látkach a psychotropných látkach,80)

01.01.2014

e) pri kontrole podľa tohto zákona predložil falošný alebo pozmenený doklad alebo doklad inej osoby,

01.01.2014

f) uzavrel účelové manželstvo,

01.01.2014

g) marí výkon rozhodnutia štátneho orgánu,

01.01.2014

h) policajný útvar zrušil alebo odvolal jeho vízum,36)

01.01.2014

i) uviedol v konaní podľa tohto zákona nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje alebo predložil falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby,

01.01.2014

j) vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt alebo vízum,

01.01.2014

k) zdržiava sa na území Slovenskej republiky na základe medzinárodnej zmluvy alebo rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a koná v rozpore s touto medzinárodnou zmluvou alebo s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky,

01.01.2014

l) odmieta hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť,

01.01.2014

m) zistí, že účel, na ktorý bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt, zanikol a že štátny príslušník tretej krajiny túto skutočnosť neoznámil policajnému útvaru,

01.01.2014

n) nevycestoval v lehote podľa § 111 ods. 1 písm. p), alebo

01.01.2014

o) iným spôsobom závažne porušil alebo opakovane porušil všeobecne záväzné právne predpisy.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.

01.01.2014

51. V § 82 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Policajný útvar môže v rozhodnutí o administratívnom vyhostení uložiť zákaz vstupu

01.01.2014

a) podľa odseku 2 písm. a) na desať rokov,

01.01.2014

b) podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) až i) na jeden rok až päť rokov,

01.01.2014

c) podľa odseku 2 písm. j), k) a o) na jeden rok až tri roky,

01.01.2014

d) podľa odseku 2 písm. l) až n) na jeden rok.“.

01.01.2014

52. V § 82 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

01.01.2014

53. V § 82 ods. 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

01.01.2014

54. V § 82 ods. 8 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

01.01.2014

55. V § 82 ods. 9 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b)“.

01.01.2014

56. V § 82 ods. 13 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

01.01.2014

57. V § 83 ods. 1 a v § 84 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

01.01.2014

58. V § 83 ods. 4 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „a 2“.

01.01.2014

59. V § 83 ods. 7, § 89 ods. 2 a § 120 ods. 2 písm. i) sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.

01.01.2014

60. § 84 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2014

(9) Kontrola výkonu rozhodnutia o administratívnom vyhostení a výkonu trestu vyhostenia (ďalej len „odsun“) spočíva najmä v kontrole

01.01.2014

a) dodržiavania práv a povinností štátnych príslušníkov tretích krajín umiestnených v zariadení,

01.01.2014

b) dodržiavania povinností policajného útvaru a zariadenia v súvislosti so zaistením štátneho príslušníka tretej krajiny,

01.01.2014

c) počas prípravy a v priebehu odsunu,

01.01.2014

d) po skončení odsunu v krajine, kam sa odsun vykonal.“.

01.01.2014

61. V § 87 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Policajný útvar zaznamená údaje o občanovi Únie alebo rodinnom príslušníkovi občana Únie, o čase zákazu vstupu a dôvodoch rozhodnutia do evidencie nežiaducich osôb. Ministerstvo vnútra vyradí občana Únie alebo rodinného príslušníka občana Únie z evidencie nežiaducich osôb po

01.01.2014

a) udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,

01.01.2014

b) uplynutí času zákazu vstupu,

01.01.2014

c) zrušení zákazu vstupu,

01.01.2014

d) uplynutí trestu vyhostenia,

01.01.2014

e) odpustení trestu vyhostenia na základe udelenia milosti prezidentom Slovenskej republiky,

01.01.2014

f) dovŕšení 80 rokov veku alebo

01.01.2014

g) jeho úmrtí alebo vyhlásení za mŕtveho.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

01.01.2014

62. V § 88 ods. 1 písm. c) znie:

01.01.2014

c) na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu podľa osobitného predpisu,85) ak existuje značné riziko jeho úteku, alebo“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:

01.01.2014

85) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.

01.01.2014

63. V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

01.01.2014

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2014

64. V § 88 odsek 4 znie:

01.01.2014

(4) Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac na šesť mesiacov. Policajný útvar je oprávnený počas tohto obdobia opakovane predĺžiť zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny, pričom celkový čas zaistenia nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon administratívneho vyhostenia alebo trestu vyhostenia štátneho príslušníka tretej krajiny sa tento výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje, alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety, môže policajný útvar rozhodnúť, a to aj opakovane, o predĺžení lehoty zaistenia, pričom celková doba predĺženia lehoty zaistenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Lehotu zaistenia nemožno predĺžiť, ak ide o rodinu s deťmi alebo zraniteľnú osobu. Štátny príslušník tretej krajiny je zaistený dňom vydania rozhodnutia o zaistení.“.

01.01.2014

65. V § 88 sa vypúšťa odsek 12.

01.01.2014

66. Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠88a

01.01.2014

Zaistenie žiadateľa o udelenie azylu

01.01.2014

(1) Policajt je oprávnený zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky

01.01.2014

a) na účel zistenia alebo overenia jeho totožnosti alebo štátnej príslušnosti,

01.01.2014

b) na účel zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho žiadosť o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo možné získať, najmä ak existuje riziko jeho úteku,

01.01.2014

c) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny zaisteného podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a ktorý podal žiadosť o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že podal žiadosť o udeleniu azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie,

01.01.2014

d) ak je to potrebné z dôvodu ohrozovania bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku, alebo

01.01.2014

e) z dôvodu podľa § 88 ods. 1 písm. c).

01.01.2014

(2) Žiadateľ o udelenie azylu môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, pokiaľ trvajú dôvody podľa odseku 1. Celkový čas zaistenia žiadateľa o udelenie azylu podľa odseku 1 písm. a), b), c) alebo písm. e) nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Celkový čas zaistenia žiadateľa o udelenie azylu podľa odseku 1 písm. d) nesmie presiahnuť čas zaistenia podľa § 88 ods. 4.

01.01.2014

(3) Na konanie o zaistení žiadateľa o udelenie azylu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 88 ods. 4, 5 a 7 až 9.

01.01.2014

(4) Žiadateľ o udelenie azylu je oprávnený získať právne zastúpenie v rozsahu a za podmienok, ktoré ustanovuje osobitný predpis.79)

01.01.2014

(5) Ustanovenia § 89 až 100 sa primerane vzťahujú aj na žiadateľa o udelenie azylu.“.

01.01.2014

67. V § 96 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 15 rokov má právo na prístup

01.01.2014

a) k vzdelávaniu, ak zaistenie presiahne tri mesiace,

01.01.2014

b) k záujmovým činnostiam vrátane herných a rekreačných činností, ktoré sú primerané jeho veku.“.

01.01.2014

68. V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

01.01.2014

t) oznámiť do piatich pracovných dní policajnému útvaru zmenu údajov v doklade podľa § 73 ods. 17 prvej vety.“.

01.01.2014

69. V § 111 ods. 2 písm. a) sa slovo „uňho“ nahrádza slovami „od neho“.

01.01.2014

70. V § 111 ods. 4 písm. b) sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.

01.01.2014

71. V § 115 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Ústredie práce informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o zrušení potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky policajný útvar o

01.01.2014

a) udelení a odňatí povolenia na zamestnanie,

01.01.2014

b) zrušení potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.“.

01.01.2014

72. V § 115 ods. 9 sa slová „§ 34 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 11“.

01.01.2014

73. V § 118 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „,a na cudzinca, ktorý požiadal o asistovaný dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu“.

01.01.2014

74. V § 122 písm. b) sa vypúšťa slovo „overená“.

01.01.2014

75. V § 122 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.

01.01.2014

76. V § 122 písm. d) sa vypúšťa slovo „overené“ a na konci slovo „alebo“.

01.01.2014

77. V § 122 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2014

78. V § 125 ods. 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

01.01.2014

79. V § 125 ods. 4 sa slová „§ 34 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12“ a slová „§ 82 ods. 1“ sa nahrádzajú slovami „§ 82 ods. 2“.

01.01.2014

80. V § 125 ods. 5 sa slová „§ 34 ods. 11 alebo ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 12 alebo ods. 13“.

01.01.2014

81. V § 125 odsek 10 znie:

01.01.2014

(10) Policajný útvar informuje do troch pracovných dní písomne alebo elektronicky

01.01.2014

a) ústredie práce o

01.01.2014

1. zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty,

01.01.2014

2. zamietnutí žiadosti o obnovenie modrej karty,

01.01.2014

3. zániku modrej karty,

01.01.2014

b) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o

01.01.2014

1. zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,

01.01.2014

2. zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,

01.01.2014

3. zániku prechodného pobytu na účel zamestnania,

01.01.2014

4. zániku prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

01.01.2014

5. zániku prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte,

01.01.2014

c) zamestnávateľa o

01.01.2014

1. zániku modrej karty,

01.01.2014

2. zániku prechodného pobytu na účel zamestnania,

01.01.2014

3. zániku prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

01.01.2014

4. zániku prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.“.

01.01.2014

82. V § 125 ods. 11 sa slová „§ 33 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 11“ a slová „§ 38 ods. 11“ sa nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 12“.

01.01.2014

83. V § 125 ods. 12 sa slová „§ 33 ods. 6, § 34 ods. 13, § 38 ods. 10, § 40 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 8, § 34 ods. 14, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7“.

01.01.2014

84. V § 126 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Cudzinec môže vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.97)“.

01.01.2014

85. Za § 131a sa vkladá § 131b, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠131b

01.01.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

(1) Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.

01.01.2014

(2) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, vydané ústredím práce na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2014 sa na účely § 38 ods. 10, § 40 ods. 6 alebo § 41 ods. 3 považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.

01.01.2014

(3) Povolenie na zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2014 sa na účely § 33 ods. 3 alebo § 34 ods. 4 považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.

01.01.2014

(4) Predĺženie povolenia na zamestnanie vydané úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2014 sa na účely § 34 ods. 4 považuje za potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením.“.

01.01.2014

86. Príloha č. 2 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

01.01.2014

15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).“.


01.01.2014

Čl. VIII

01.01.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2014

Pavol Paška v. r.

01.01.2014

Robert Fico v. r.