Zákon č. 487/2013 Z. z.Zákon o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Účinnosť od 01.02.2014
01.02.2014

487

01.02.2014

ZÁKON

01.02.2014

z 5. decembra 2013

01.02.2014

o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

01.02.2014

Národná rada Slovenskej republiky vedená vôľou vyjadriť úctu osobám, ktoré s nasadením vlastného života, osobnej slobody vystupovali v protifašistickom a protinacistickom odboji, v Slovenskom národnom povstaní, partizánskom hnutí, v zahraničnom odboji a ktoré sa stali obeťami fašizmu a nacizmu, perzekúcie, väznenia a núteného výkonu vojnových prác, sa uzniesla na tomto zákone:


01.02.2014

§ 1

01.02.2014

Protifašistický odboj, ako národný boj za oslobodenie, ktorý sa začal formovať v roku 1939 a skončil po porážke nacistického Nemecka a oslobodením posledných častí Československa v roku 1945, má nezastupiteľné miesto v histórii Slovenskej republiky. Protifašistický odboj sa delí na domáci, pôsobiaci na území Protektorátu Čechy a Morava a vojnovej Slovenskej republiky, a zahraničný.

01.02.2014

§ 2

01.02.2014

(1) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len „zväz“) je nezávislá právnická osoba1) so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky.

01.02.2014

(2) Zväz pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

01.02.2014

§ 3

01.02.2014

(1) Zväz plní najmä tieto úlohy:

01.02.2014

a) presadzuje demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, ktorého proces pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním,

01.02.2014

b) dbá na pravdivé vysvetľovanie histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu,

01.02.2014

c) organizuje pietne a spomienkové akcie pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní Slovenskej republiky, najmä osláv Slovenského národného povstania, osláv víťazstva nad fašizmom, osláv oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých regiónoch, Dňa obetí Dukly, ako aj seminárov a besied pre mladú generáciu a ich učiteľov,

01.02.2014

d) iniciuje v orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov národného boja za oslobodenie,

01.02.2014

e) udržiava, nadväzuje a rozvíja priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami v zahraničí,

01.02.2014

f) verejne vystupuje proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu,

01.02.2014

g) dbá o sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a zdravotnú starostlivosť členov zväzu, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie, držiteľov osvedčenia vydaného podľa osobitného predpisu,2) ako aj vdov a vdovcov po týchto osobách,

01.02.2014

h) vykonáva edičnú a vydavateľskú činnosť.

01.02.2014

§ 4

01.02.2014

Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie zväzu a poskytuje mu pomoc a súčinnosť pri plnení jeho úloh. Slovenská republika finančne podporuje činnosť zväzu.

01.02.2014

§ 5

01.02.2014

(1) Zväz tvoria základné organizácie, kluby, skupiny a oblastné organizácie.

01.02.2014

(2) Podrobnosti o vnútornej organizácii zväzu, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzťahoch jeho orgánov, právach a povinnostiach členov zväzu a zásadách hospodárenia upravujú stanovy.

01.02.2014

§ 6

01.02.2014

(1) Zväz samostatne hospodári so svojím majetkom a v súlade s osobitným predpisom3) môže spravovať aj majetok štátu.

01.02.2014

(2) Zväz získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.

01.02.2014

(3) Slovenská republika poskytuje zväzu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky každoročne príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na svoju činnosť a na plnenie úloh podľa § 3.

01.02.2014

(4) Slovenská republika môže poskytovať zväzu dotácie podľa osobitného predpisu.4)


01.02.2014

§ 7

01.02.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.


01.02.2014

Ivan Gašparovič v. r.

01.02.2014

Pavol Paška v. r.

01.02.2014

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.02.2014

1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

2) Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.

01.02.2014

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

01.02.2014

4) Napríklad zákon č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z., zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.