Vyhláška č. 476/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
01.01.2014

476

01.01.2014

VYHLÁŠKA

01.01.2014

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

01.01.2014

zo 16. decembra 2013,

01.01.2014

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

01.01.2014

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 35 ods. 2 písm. b) až e) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Táto vyhláška ustanovuje

01.01.2014

a) rozsah nevyhnutných nákladov spojených s výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy podľa § 2 ods. 6 zákona,

01.01.2014

b) podrobnosti o výške limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na preukázanie finančnej spôsobilosti podľa § 14 ods. 3 zákona,

01.01.2014

c) podrobnosti o preukaze zamestnanca ministerstva povereného výkonom štátneho odborného dozoru podľa § 24 ods. 1 zákona (ďalej len „preukaz kontrolóra“) a vzor preukazu kontrolóra,

01.01.2014

d) podrobnosti o preukaze osoby poverenej výkonom kontroly výberu mýta podľa § 25 ods. 2 zákona (ďalej len „preukaz osoby poverenej výkonom kontroly“) a vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly.

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Rozsah nevyhnutných nákladov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., spojených s výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy je tvorený personálnym, organizačným, materiálnym a priestorovým zabezpečením

01.01.2014

a) procesov súvisiacich s vypracovaním návrhu výberu mýta v stanovenom rozsahu, jeho vybudovaním a implementáciou do systému elektronického výberu mýta vrátane procesov testovania,

01.01.2014

b) procesov podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zabezpečujú výpočet mýta za prejdenú vzdialenosť po vymedzených úsekoch ciest vozidlami, ktoré podliehajú spoplatneniu mýtom,

01.01.2014

c) procesov podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zabezpečujú výber mýta, zúčtovanie mýta a ďalšie platby súvisiace s elektronickým výberom mýta,

01.01.2014

d) procesov podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zabezpečujú nakladanie s palubnými jednotkami vrátane ich distribúcie, správy a údržby,

01.01.2014

e) procesov podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zabezpečujú kontrolu dodržiavania povinností podľa zákona,

01.01.2014

f) procesov podporovaných informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré zabezpečujú podporu a poskytovanie služieb platiteľom mýta,

01.01.2014

g) centrálneho dohľadu, riadenia akosti služby elektronického výberu mýta a sledovania a vyhodnocovania funkčnosti, kvality a prevádzky elektronického mýtneho systému,

01.01.2014

h) poskytovania informácií o elektronickom mýtnom systéme prostredníctvom sieťových služieb na webovom sídle a masovokomunikačných prostriedkov,

01.01.2014

i) procesov údržby a opravy technických a technologických zariadení a technológií,

01.01.2014

j) procesov obnovy, výmeny a inovácie technických a technologických zariadení, vozidiel, nehnuteľností a iných vecí využívaných alebo používaných na poskytovanie služby elektronického výberu mýta okrem palubných jednotiek,

01.01.2014

k) procesov súvisiacich s výberom mýta náhradným spôsobom a kontrolou dodržiavania povinností podľa zákona.

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Výška limitu poistného plnenia v poistnej zmluve na preukázanie finančnej spôsobilosti podľa § 14 ods. 3 zákona zodpovedá výške predpokladaného ročného objemu výberu mýta, ktorý bude pre správcu výberu mýta zabezpečovať poskytovateľ Európskej služby elektronického výberu mýta. Výška limitu poistného plnenia nemôže byť nižšia ako 20 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

01.01.2014

§ 4

01.01.2014

(1) Preukaz kontrolóra je doklad ružovooranžovej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom žltooranžovej farby, zaliaty do plastovej fólie.

01.01.2014

(2) Na prednej strane preukazu kontrolóra je v ľavom hornom rohu prilepená fotografia držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku presahujúcu do časti preukazu mimo fotografie. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.

01.01.2014

(3) Pod fotografiou je text „Preukaz č.“ a evidenčné číslo, ktoré tvorí štvorčíslie, odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.

01.01.2014

(4) Vedľa fotografie je veľkými písmenami nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, štátny znak Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA“, pod ktorým je uvedené priezvisko, titul, meno držiteľa preukazu, dátum vydania a platnosť preukazu. Ďalej nasleduje text „POVERENÉHO VYKONÁVAŤ ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR NAD OBLASŤOU VÝBERU MÝTA podľa zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.

01.01.2014

(5) Na zadnej strane preukazu kontrolóra je text, ktorý vymedzuje jeho oprávnenia podľa § 24 ods. 4 zákona.

01.01.2014

(6) Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 1.

01.01.2014

§ 5

01.01.2014

(1) Preukaz osoby poverenej výkonom kontroly je doklad žltooranžovej farby s rozmermi 101 mm × 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom žltooranžovej farby, zaliaty do plastovej fólie.

01.01.2014

(2) Na prednej strane preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je v ľavom hornom rohu prilepená fotografia držiteľa preukazu osoby poverenej výkonom kontroly s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku presahujúcu do časti preukazu mimo fotografie. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.

01.01.2014

(3) Pod fotografiou je text „Preukaz č.“ a evidenčné číslo, ktoré tvorí štvorčíslie, odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.

01.01.2014

(4) Vedľa fotografie je veľkými písmenami nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, štátny znak Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY VÝBERU MÝTA“, pod ktorým je uvedené priezvisko, meno, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska držiteľa preukazu a dátum vydania a platnosť preukazu.

01.01.2014

(5) Na zadnej strane preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je text, ktorý vymedzuje jej oprávnenia podľa § 25 ods. 5 a 11 zákona.

01.01.2014

(6) Vzor preukazu osoby poverenej výkonom kontroly je uvedený v prílohe č. 2.


01.01.2014

§ 6

01.01.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Ján Počiatek v. r.


01.01.2014

Príloha č. 1 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.

01.01.2014

VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA

01.01.2014

Predná strana

01.01.2014

obrázok 01

01.01.2014

Zadná strana

01.01.2014

obrázok 02

01.01.2014

Príloha č. 2 k vyhláške č. 476/2013 Z. z.

01.01.2014

VZOR PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY

01.01.2014

Predná strana

01.01.2014

obrázok 03

01.01.2014

Zadná strana

01.01.2014

obrázok 04