Vyhláška č. 468/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
01.01.2014

468

01.01.2014

VYHLÁŠKA

01.01.2014

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

01.01.2014

z 18. decembra 2013

01.01.2014

o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby

01.01.2014

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon“) v znení zákona č. 373/2013 Z. z. ustanovuje:


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Predmet úpravy

01.01.2014

Táto vyhláška upravuje technické požiadavky, ktoré musí spĺňať zvuková zložka programovej služby1) vysielateľa zriadeného zákonom2) a vysielateľa, ktorý nie je zriadený zákonom a má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa § 49 zákona alebo podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „vysielateľ“).

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Vymedzenie pojmov

01.01.2014

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

01.01.2014

a) reklamným blokom súhrn najmenej dvoch reklamných šotov podľa § 32 ods. 3 zákona alebo súhrn najmenej dvoch reklamných šotov a iného doplnkového vysielania podľa § 3 písm. h) zákona zaradených do vysielania medzi jednotlivé programy podľa § 3 písm. i) druhého bodu zákona alebo prerušujúcich vysielanie programov, okrem zvukovo-obrazových prostriedkov používaných na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu podľa § 34 ods. 1,

01.01.2014

b) jednotkou hlasitosti vztiahnutej k digitálnej plnej stupnici s označením LUFS jednotka hlasitosti vztiahnutá k maximálnej amplitúde vzoriek signálu v jeho digitálnej reprezentácii,

01.01.2014

c) jednotkou hlasitosti s označením LU jednotka hlasitosti používaná na relatívne meranie, pre ktorú platí, že zmena úrovne signálu o 1dB sa rovná zmene hlasitosti o 1 LU,

01.01.2014

d) integrovanou hlasitosťou priemerná hlasitosť celého programu, reklamného bloku, reklamného šotu alebo iných zložiek televíznej programovej služby, ktoré nie sú zaradené do reklamného bloku, ktorej úroveň je definovaná vzťahom uvedeným v prvom bode prílohy,

01.01.2014

e) okamžitou úrovňou hlasitosti úroveň hlasitosti zvukového signálu za dobu integrácie 400 ms, ktorá je definovaná vzťahom uvedeným v druhom bode prílohy,

01.01.2014

f) krátkodobou úrovňou hlasitosti úroveň hlasitosti zvukového signálu za dobu integrácie 3 s, ktorá je definovaná vzťahom uvedeným v treťom bode prílohy,

01.01.2014

g) programom, pri ktorom nie je prakticky možné dosiahnuť normalizáciu na cieľovú úroveň, program, ktorý je vysielaný v priamom prenose,

01.01.2014

h) hlavnou zvukovou stopou je zvuková stopa, s ktorou sú primárne vysielané zložky programovej služby na území Slovenskej republiky.

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby

01.01.2014

(1) Technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby, ktoré je vysielateľ povinný zabezpečiť podľa § 16 ods. 3 písm. n) zákona, sú tieto:

01.01.2014

a) integrovaná hlasitosť každého programu, reklamného bloku, zvukovo-obrazového prostriedku používaného na oddelenie vysielania reklamy a telenákupu a ostatných zložiek programovej služby, ktoré nie sú zaradené do reklamného bloku, musí byť normalizovaná na cieľovú úroveň - 23,0 LUFS, pričom pri vysielaní samostatných reklamných šotov sa táto povinnosť vzťahuje na každý samostatne vysielaný reklamný šot; povolená odchýlka od cieľovej úrovne - 23,0 LUFS je +/- 0,5 LU a pre vysielanie programov, pri ktorých nie je možné prakticky dosiahnuť normalizáciu na cieľovú úroveň - 23,0 LUFS, je povolená odchýlka +/- 1 LU od cieľovej úrovne - 23,0 LUFS,

01.01.2014

b) okamžitá úroveň hlasitosti reklamného šotu a inej zložky programovej služby, ktorá trvá kratšie ako 30 s, nesmie presiahnuť -15 LUFS a krátkodobá úroveň hlasitosti reklamného šotu a inej zložky programovej služby, ktorá trvá kratšie ako 30 s, nesmie presiahnuť - 20 LUFS.

01.01.2014

(2) Technické požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na jazykovú mutáciu programovej služby,4) na multimodálny prístup k programovej službe,5) ani na pôvodnú zvukovú stopu jednotlivých programov a ostatných zložiek televíznej programovej služby vysielanú popri hlavnej zvukovej stope.

01.01.2014

(3) Technické požiadavky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na rozhlasovú programovú službu6) a na lokálne vysielanie podľa § 3 písm. s) zákona a podľa osobitného predpisu7) televíznej programovej služby.8) Technickou požiadavkou na vysielanie rozhlasovej programovej služby a na lokálne televízne vysielanie je požiadavka, aby pri ich vysielaní nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom vo zvukovej zložke jednotlivých zložiek programovej služby.


01.01.2014

§ 4

01.01.2014

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Marek Maďarič v. r.


01.01.2014

Príloha k vyhláške č. 468/2013 Z. z.

01.01.2014

1. vzorec 01

01.01.2014

2. vzorec 02

01.01.2014

3. vzorec 03

01.01.2014

Index „i“ označuje názov zvukového kanálu (R – pravý, L – ľavý, C – stredný, Ls – ľavý zadný, Rs – pravý zadný).

01.01.2014

Koeficienty Gi nadobúdajú hodnoty: GL = GR = GC = 1 a GLs = GRs = 1,41.

01.01.2014

Veličina zij je energia zvukového signálu definovaná ako:

01.01.2014

vzorec 04 .

01.01.2014

Index „j“ čísluje jednotlivé časové úseky zvukových signálov yi(t), z ktorých sa počítajú príslušné hodnoty zij. Každý časový úsek má dĺžku Tg = 400 ms. Index „j“ nadobúda postupne celočíselné hodnoty od 0 až do hodnoty indexu posledného časového úseku Tg, ktorý ešte celý obsahuje zvukové signály yi(t).

01.01.2014

Hodnoty energií zij sa počítajú zo signálov yj(t) od času t = Tg.j.krok do času t = Tg.(j.krok+1). Hodnota konštanty krok je: krok = 0,25. V čase po sebe nasledujúce hodnoty zij sa teda určujú z navzájom prekrývajúcich sa časových intervalov dĺžky Tg postupne časovo posunutých o 100 ms.

01.01.2014

Zvukové signály yi(t) sa získavajú zo vstupných zvukových signálov xi(t) ich filtráciou cez tzv. K-filtre. Modulová frekvenčná charakteristika K-filtra má takýto priebeh:

01.01.2014

obrázok

01.01.2014

Modulová frekvenčná charakteristika K-filtra

01.01.2014

Množina indexov Jgr obsahuje len tie indexy „j“, pri ktorých hodnota hladiny hlasitosti lj presiahla hodnotu prahovacej hladiny hlasitosti Γr. Hodnota lj je definovaná ako:

01.01.2014

vzorec 05 [LUFS].

01.01.2014

Prahovacia hodnota hlasitosti Γr je definovaná ako:

01.01.2014

vzorec 06 [LUFS].

01.01.2014

Množina indexov Jga obsahuje len tie indexy „j“, pri ktorých hodnota hladiny hlasitosti lj presiahla hodnotu prahovacej hladiny hlasitosti Γa. Hodnota Γa je: Γa = –70 LUFS.

Poznámky pod čiarou

01.01.2014

1) § 3 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 498/2009 Z. z.

01.01.2014

2) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

3) Zákon č. 220/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

4) § 4 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.

01.01.2014

5) § 4 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z.

01.01.2014

6) § 3 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z.

01.01.2014

7) § 24 ods. 3 písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z.

01.01.2014

8) § 3 ods. 3 zákona č. 220/ 2007 Z. z.