Opatrenie č. 450/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH

01.01.2014

450

01.01.2014

OPATRENIE

01.01.2014

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

01.01.2014

z 11. decembra 2013

01.01.2014

o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

01.01.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, upravené podľa § 8 ods. 3 zákona, sa ustanovujú takto:

01.01.2014

a) suma podľa § 8 ods. 1 zákona je 23,52 eura,

01.01.2014

b) suma podľa § 8 ods. 2 zákona je 11,02 eura.

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 384/2012 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.


01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Ján Richter v. r.