Vyhláška č. 44/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

Čiastka 13/2013
Platnosť od 13.03.2013
Účinnosť od 15.03.2013
15.03.2013

44

15.03.2013

VYHLÁŠKA

15.03.2013

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

15.03.2013

z 18. februára 2013,

15.03.2013

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

15.03.2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


15.03.2013

§ 1

15.03.2013

(1) Komisia má najmenej päť členov a je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov.

15.03.2013

(2) Členmi komisie sú zamestnanci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „agentúra“), Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zástupcovia profesijných zväzov a združení. Činnosť komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom agentúry.

15.03.2013

(3) Predseda komisie

15.03.2013

a) navrhuje podpredsedu a ostatných členov komisie,

15.03.2013

b) zvoláva komisiu,

15.03.2013

c) riadi priebeh skúšky,

15.03.2013

d) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky.

15.03.2013

(4) Ak predseda komisie nie je prítomný, môže ho pri činnostiach podľa odseku 3 písm. b) až d) zastúpiť podpredseda komisie.

15.03.2013

(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.

15.03.2013

§ 2

15.03.2013

Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie znalostí

15.03.2013

a) všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov,

15.03.2013

b) technických predpisov z oblasti pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov,

15.03.2013

c) odborných a praktických znalostí najmä z oblasti

15.03.2013

1. spaľovania a spaľovacích zariadení,

15.03.2013

2. alternatívnych zdrojov tepla,

15.03.2013

3. prevádzkovania vykurovacích systémov,

15.03.2013

4. ochrany ovzdušia,

15.03.2013

5. vetrania a klimatizácie,

15.03.2013

6. prevádzkovania klimatizačných systémov.

15.03.2013

§ 3

15.03.2013

(1) Termíny skúšok a lehota na doručovanie žiadostí o vykonanie skúšky sa zverejňujú priebežne na webovom sídle agentúry.

15.03.2013

(2) Teoretická časť skúšky pozostáva z písomného testu a ústnej časti.

15.03.2013

(3) Rozsah písomného testu je 50 otázok. Písomný test trvá 90 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice o priebehu skúšky (ďalej len „zápisnica“) člen komisie, ktorého určí predseda komisie. Ak uchádzač v písomnom teste dosiahol viac ako 80 % správnych odpovedí, písomný test vykonal úspešne.

15.03.2013

(4) Po úspešnom absolvovaní písomného testu uchádzač vykoná ústnu časť skúšky pred komisiou odpoveďou na tri otázky, ktoré si vyžrebuje z vopred písomne pripravených otázok. Ústna časť skúšky trvá 45 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov komisie.

15.03.2013

(5) Každý prítomný člen komisie vyhodnotí uchádzača výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač úspešne vykonal skúšku, ak bol väčšinou členov komisie hodnotený výsledkom „vyhovel“. Predseda komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice a oznámi ho uchádzačovi ústne. Ak uchádzač vyhovel, môže vykonať praktickú časť skúšky.

15.03.2013

(6) Praktickú časť skúšky vykoná uchádzač kontrolou vykurovacieho systému alebo kontrolou klimatizačného systému na zariadení podľa vlastného výberu. Vzorovú správu z kontroly vykurovacieho systému alebo vzorovú správu z kontroly klimatizačného systému vypracovanú podľa osobitného predpisu1) doručí predsedovi komisie.

15.03.2013

(7) Komisia posúdi komplexnosť a vecnú správnosť vzorovej správy podľa odseku 6 a vyhodnotí praktickú časť skúšky do 30 dní odo dňa konania teoretickej časti skúšky.

15.03.2013

(8) Ak komisia vyhodnotí, že uchádzač úspešne vykonal skúšku, vydá mu doklad o vykonaní skúšky; vzor dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe. Ak uchádzač na skúške nevyhovel, predseda komisie mu tento výsledok oznámi písomne.

15.03.2013

§ 4

15.03.2013

Pri strate, znehodnotení alebo odcudzení dokladu o vykonaní skúšky sa na požiadanie oprávneného držiteľa vydá duplikát dokladu o vykonaní skúšky.


15.03.2013

§ 5

15.03.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2013.


15.03.2013

Tomáš Malatinský v. r.


15.03.2013

Príloha k vyhláške č. 4 4/2013 Z. z.

15.03.2013

Vzor dokladu o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

15.03.2013

Vzor

Poznámky pod čiarou

15.03.2013

1) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému.