Zákon č. 436/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014
01.01.2014

436

01.01.2014

ZÁKON

01.01.2014

z 29. novembra 2013,

01.01.2014

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

01.01.2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z. zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 8 ods. 4 piata veta znie:

01.01.2014

„Bežné výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona,24a) bežné výdavky na trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov a bežné výdavky na program oficiálnej rozvojovej pomoci možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované.“

01.01.2014

a vypúšťa sa šiesta veta.

01.01.2014

2. V § 8 odsek 5 znie:

01.01.2014

(5) Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka; ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vysporiadané rovnako v tomto termíne.“.

01.01.2014

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťajú citácie „zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov,“.

01.01.2014

4. V § 10 ods. 3 štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“)“.

01.01.2014

5. V § 14 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto údaje zahŕňajú aj osobné údaje o fyzických osobách a údaje v neanonymizovanej podobe o právnických osobách.“.

01.01.2014

6. V § 19 ods. 15 sa suma „4 845 000 eur“ nahrádza slovami „hodnota ustanovená osobitným predpisom24ac)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 24ac znie:

01.01.2014

24ac) § 66 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

7. V § 21 ods. 13 sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „bezprostredne nasledujúcom po dni“.

01.01.2014

8. V § 21 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie odseku 2 vo vzťahu k pokrytiu výrobných nákladov tržbami sa nevzťahuje na príspevkovú organizáciu, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu.“.

01.01.2014

9. Poznámky pod čiarou k odkazom 31, 32 a 35 znejú:

01.01.2014

31) Napríklad § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

32) § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 564/2004 Z. z.

01.01.2014

35) Napríklad § 35 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.01.2014

10. V § 24 ods. 1 sa slová za bodkočiarkou „uvedené neplatí, ak je príspevková organizácia zdravotníckym zariadením v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu35a)“ nahrádzajú slovami „uvedené neplatí, ak je štátna príspevková organizácia zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu35a)“.

01.01.2014

11. V § 24 ods. 7 sa slovo „náklady“ nahrádza slovom „výdavky“.

01.01.2014

12. V § 25 sa slovo „straty“ nahrádza slovami „záporného výsledku hospodárenia“.

01.01.2014

13. V § 28 ods. 1 sa slovo „Rozdiel“ nahrádza slovami „Prostriedky získané z rozdielu“, slovo „zostáva“ sa nahrádza slovom „zostávajú“ a slová „Výnosy a náklady“ sa nahrádzajú slovami „Príjmy a výdavky“.

01.01.2014

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

01.01.2014

41) Napríklad § 43 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

15. V § 28 ods. 2 sa slová „Výnosy a náklady“ nahrádzajú slovami „Príjmy a výdavky“.

01.01.2014

16. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠30a

01.01.2014

Osobitné ustanovenia o vyrovnanom rozpočte verejnej správy

01.01.2014

(1) Rozpočet verejnej správy má byť vyrovnaný alebo prebytkový. Rozpočet verejnej správy sa považuje za vyrovnaný aj vtedy, ak je schodok rozpočtu verejnej správy upravený o vplyv hospodárskeho cyklu a jednorazové vplyvy (ďalej len „štrukturálny schodok“) rovný alebo nižší ako 0,5 % podielu na hrubom domácom produkte;42ac) jednorazovým vplyvom sa rozumie príjem alebo výdavok, ktorý nemá trvalý alebo opakujúci sa charakter a má časovo obmedzený vplyv na saldo rozpočtu verejnej správy. Ak je výška dlhu verejnej správy42ad) výrazne nižšia ako 60 % podielu na hrubom domácom produkte a v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou42ae) existujú minimálne riziká, štrukturálny schodok môže byť rovný alebo nižší ako 1 % podielu na hrubom domácom produkte. Dosiahnutie vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu verejnej správy vrátane postupu vedúcemu k strednodobému cieľu sa zabezpečuje podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a osobitných predpisov.42ac)

01.01.2014

(2) Pri výraznom odchýlení sa42af) od strednodobého cieľa alebo postupu vedúcemu k tomuto cieľu podľa odseku 1 sa uplatní korekčný mechanizmus; ministerstvo financií v súlade s postupmi podľa osobitných predpisov42ag) zverejňuje, či došlo k výraznému odchýleniu, a to dvakrát ročne do 30. júna bežného rozpočtového roka a do 30. novembra bežného rozpočtového roka. Ak ministerstvo financií zverejní, že došlo k výraznému odchýleniu, navrhne vláde limit verejných výdavkov a opatrenia na obdobie korekcie výrazného odchýlenia, zohľadňujúc veľkosť odchýlky, ktorá nastala, rešpektujúc dosiahnutie strednodobého cieľa a každoročné znižovanie podielu schodku rozpočtu verejnej správy na hrubom domácom produkte v súlade s osobitnými predpismi;42ag) limitom verejných výdavkov sa rozumie maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Návrh opatrení s vplyvom na územnú samosprávu ministerstvo financií vopred prerokuje s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov. Vláda rozhodne o korekčnom mechanizme, v rámci ktorého rozhodne o návrhu na limit verejných výdavkov a schváli opatrenia, ktoré sa budú v rámci korekčného mechanizmu realizovať; pred rozhodnutím vlády návrh posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.42ah) Ak vláda rozhodne, že sa korekčný mechanizmus neuplatní, zašle národnej rade písomné zdôvodnenie rozhodnutia o neuplatnení korekčného mechanizmu.

01.01.2014

(3) Povinnosť uplatňovať korekčný mechanizmus sa nevzťahuje na obdobie trvania výnimočných okolností.42ai) Začiatok a ukončenie trvania výnimočných okolností vyhlasuje vláda na návrh ministerstva financií; pred vyhlásením vlády návrh posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

01.01.2014

(4) Rada pre rozpočtovú zodpovednosť posudzuje a zverejňuje vyhodnotenie uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu podľa odseku 2 a začiatok a ukončenie trvania výnimočných okolností podľa odseku 3; ministerstvo financií zverejňuje stanoviská k týmto hodnoteniam.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 42ac až 42ai znejú:

01.01.2014

42ac) Čl. 3 ods. 1 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 18/2013 Z. z.).
Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 1, Ú. v. ES L 209, 2. 8. 1997) v platnom znení.

01.01.2014

42ad) Čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.

01.01.2014

42ae) Čl. 2 písm. a) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.

01.01.2014

42af) Čl. 6 nariadenia (ES) č. 1466/97.

01.01.2014

42ag) Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1466/97.
Čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97.

01.01.2014

42ah) Čl. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.

01.01.2014

42ai) Čl. 3 ods. 3 písm. b) Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 18/2013 Z. z.).“.

01.01.2014

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa citácia „zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

01.01.2014

18. V § 31 ods. 3 sa slová „z poskytnutej sumy“ nahrádzajú slovami „zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny“.

01.01.2014

19. V § 37 ods. 6 sa za číslom „2006“ vypúšťa bodkočiarka a slová „ak ide o právne pomery štátnej príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, je zriaďovateľ povinný ich zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2014“.

01.01.2014

20. V § 37 sa vypúšťa odsek 10.

01.01.2014

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

01.01.2014

Čl. II

01.01.2014

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 38 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Krajské prokuratúry sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly generálnej prokuratúry. Okresné prokuratúry sú preddavkové organizácie zapojené na rozpočet krajských prokuratúr.“.

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2014

V § 73a ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže využívať tieto údaje v plnom rozsahu na účely zostavenia, vyhodnocovania a prognózovania rozpočtu verejnej správy“.

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2014

V § 67 ods. 10 prvej vete sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky získava údaje o uchádzačoch o zamestnanie na účely zostavenia, vyhodnocovania a prognózovania rozpočtu verejnej správy a“.


01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2014

Pavol Paška v. r.

01.01.2014

Robert Fico v. r.