Zákon č. 435/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.09.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 12 a 14 až 33, čl. III bodu 1 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.

30.12.2013

435

30.12.2013

ZÁKON

30.12.2013

z 29. novembra 2013,

30.12.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

30.12.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 218/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 3 ods. 6 sa za slovo „pre“ vkladá slovo „zistenie,“ a na konci sa pripája táto veta: „Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.“.

01.01.2014

2. V § 4 ods. 2 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „v prvom stupni“.

01.01.2014

3. V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ap) až as), ktoré znejú:

01.01.2014

„ap) orgánom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov,19h)

01.01.2014

ar) Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,19i)

01.01.2014

as) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.19j)“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 19h až 19j znejú:

01.01.2014

19h) Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 až 11 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

19i) § 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

19j) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z.“.

01.01.2014

4. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

01.01.2014

d) zverejnenie údajov o porušení povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) ak sú tieto údaje zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou,

01.01.2014

e) oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane,

01.01.2014

f) sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane.“.

01.01.2014

5. V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na účely podľa odseku 6 písm. a) až e) sa nevyžaduje pre zamestnancov uvedených v odseku 8 písomné poverenie.“.

01.01.2014

6. V § 16 ods. 3 sa slová „aj vtedy, ak zistí, že“ nahrádzajú slovami „do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistí, že“.

01.01.2014

7. V § 20 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Predvolaná osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie správcu dane. Neúčasť na úkone pri správe daní je možné ospravedlniť zo závažných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa. Ak sa predvolaná osoba bez ospravedlnenia nedostaví ani po opakovanom predvolaní, môže správca dane požiadať o jej predvedenie. Správca dane, ktorým je colný úrad, môže takúto osobu predviesť sám.“.

01.01.2014

8. V § 24 ods. 4 sa slová „všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce“ nahrádzajú slovami „všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich“ a slová „ktoré nie sú“ sa nahrádzajú slovami „čo nie je“.

01.01.2014

9. V § 29 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon.“.

01.01.2014

10. § 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.“.

01.01.2014

11. V § 37 ods. 4 poslednej vete sa slová „ktorej vec zabezpečil“ nahrádzajú slovami „od ktorej prevzal vec, ktorú zabezpečil“.

01.01.2014

12. § 52 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

01.01.2014

(7) Platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname podľa odseku 6, finančné riaditeľstvo vymaže z tohto zoznamu, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.

01.01.2014

(8) Finančné riaditeľstvo súčasne so zoznamom podľa odseku 6 zverejňuje aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty, v ktorom sa okrem údajov uvedených v odseku 6 uvedie dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu podľa odseku 6, ak nastali skutočnosti podľa odseku 7.“.

01.09.2014

13. Za § 53 sa vkladajú § 53a až 53c, ktoré vrátane nadpisu nad § 53a znejú:

01.09.2014

„Záväzné stanovisko

01.09.2014

§ 53a

01.09.2014

(1) Daňový subjekt môže písomne požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov. Rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

01.09.2014

(2) Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu.

01.09.2014

(3) Ak žiadosť daňového subjektu neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku ktorým má byť záväzné stanovisko vydané, nie sú pre posúdenie dostatočné, finančné riaditeľstvo vyzve daňový subjekt v lehote do siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti, aby v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie v požadovanom rozsahu. Ak daňový subjekt výzve finančného riaditeľstva nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa táto žiadosť za nepodanú a finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu.

01.09.2014

(4) Finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, ak na vydanie záväzného stanoviska je potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo ak daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré bolo podané daňové priznanie; o nevydaní záväzného stanoviska finančné riaditeľstvo informuje daňový subjekt.

01.09.2014

(5) Finančné riaditeľstvo vydá daňovému subjektu záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy podľa odseku 3. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné stanovisko do 60 dní, finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním záväzného stanoviska v ním navrhnutej predĺženej lehote, pričom táto lehota nemôže presiahnuť šesť kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia na základe výzvy podľa odseku 3.

01.09.2014

(6) Ak daňový subjekt oznámi finančnému riaditeľstvu v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 5, že nesúhlasí s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska, alebo ak sa v tejto lehote nevyjadrí, žiadosť sa považuje za späťvzatú.

01.09.2014

(7) Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku všetkým v žiadosti uvedeným skutočnostiam a časový a vecný rozsah záväznosti.

01.09.2014

(8) Záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane a druhostupňový orgán. Záväzné stanovisko nezaväzuje správcu dane ani druhostupňový orgán, ak daňový subjekt, ktorému bolo vydané záväzné stanovisko, neuplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku alebo ak sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané, nie sú splnené, alebo ak záväzné stanovisko stratilo účinky podľa § 53b ods. 3.

01.09.2014

§ 53b

01.09.2014

(1) Ak záväzné stanovisko neobsahuje stanovisko ku všetkým skutočnostiam, ku ktorým daňový subjekt záväzné stanovisko žiadal, môže daňový subjekt proti nemu podať finančnému riaditeľstvu námietku do ôsmich dní od jeho doručenia.

01.09.2014

(2) Finančné riaditeľstvo posúdi námietku a záväzné stanovisko doplní, ak sú na to dôvody; o neopodstatnenosti námietky zašle daňovému subjektu oznámenie.

01.09.2014

(3) Záväzné stanovisko stráca účinky

01.09.2014

a) dňom nadobudnutia účinnosti zmeny právnej úpravy, na základe ktorej bolo záväzné stanovisko vydané,

01.09.2014

b) ak obchodný prípad, ku ktorému bolo záväzné stanovisko vydané, je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ich obchádza, alebo zastiera iný právny úkon,

01.09.2014

c) ak vo veci právoplatne rozhodol súd.

01.09.2014

§ 53c

01.09.2014

(1) Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške

01.09.2014

a) 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu jedného daňového predpisu,

01.09.2014

b) 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu dvoch a viac daňových predpisov,

01.09.2014

c) 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 6 000 eur, najviac 30 000 eur, ak žiada o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov, pričom ide o opakované obchodné prípady.

01.09.2014

(2) Úhrada podľa odseku 1 sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v určenej výške podľa odseku 1, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá; túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.

01.09.2014

(3) Ak skutočná výška sumy obchodného prípadu prevýši výšku sumy predpokladaného obchodného prípadu uvedenú v úplnej žiadosti podľa § 53a ods. 2 najmenej o 10 %, daňový subjekt je povinný zaplatiť rozdiel na úhrade podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa tohto zistenia alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ak túto skutočnosť zistí daňový úrad alebo colný úrad. Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy rozdielu úhrady. Úrok sa počíta za každý deň omeškania odo dňa podania úplnej žiadosti podľa § 53a ods. 2 do dňa zaplatenia rozdielu na úhrade. Rovnako sa postupuje, ak záväzné stanovisko bolo vydané k jednému obchodnému prípadu a daňový subjekt uplatnil postup pre tento obchodný prípad opakovane.

01.09.2014

(4) Ak daňový subjekt v lehote 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po vydaní záväzného stanoviska uplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku aj na iný obchodný prípad ako predpokladaný obchodný prípad uvedený v žiadosti podľa § 53a ods. 2, je povinný zaplatiť úhradu zo sumy iného obchodného prípadu do 30 dní od uplatnenia postupu alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu alebo colného úradu, ktorý túto skutočnosť zistil. Na výpočet úhrady sa použije odsek 1 primerane. Daňový úrad alebo colný úrad vyrubí daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy úhrady. Úrok sa počíta za každý deň omeškania odo dňa podania úplnej žiadosti podľa § 53a ods. 2 do dňa zaplatenia úhrady.

01.09.2014

(5) Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu; túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety. Ak nastanú skutočnosti podľa § 53a ods. 6, finančné riaditeľstvo zaplatí v lehote 30 dní odo dňa vrátenia úhrady daňovému subjektu ročný úrok vo výške 1 % zo sumy zaplatenej úhrady odo dňa podania úplnej žiadosti podľa § 53a ods. 2 do dňa doručenia oznámenia podľa prvej vety; túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.“.

01.01.2014

14. V § 54 ods. 1 sa nad slovom „súhlas“ umiestňuje odkaz 37b a vypúšťajú sa slová „podľa osobitného predpisu37a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

01.01.2014

37b) § 105b, 115 a 117 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

15. V § 55 odsek 11 znie:

01.01.2014

(11) Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt. Ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže požiadať o jej preúčtovanie. Správca dane preúčtuje túto platbu na účet, ktorý mu pridelil na platbu dane, do 30 dní od podania žiadosti vo výške, v akej ju eviduje ako daňový preplatok; o vybavení žiadosti správca dane informuje toho, kto žiadosť podal. Za deň platby sa v tomto prípade považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal.“.

01.01.2014

16. V § 55 ods. 12 písm. e) sa za slová „§ 79 ods. 7“ vkladajú slová „a 8“.

01.01.2014

17. V § 57 ods. 10 prvej vete sa slová „splatný celý daňový nedoplatok dňom nasledujúcim po dni“ nahrádzajú slovami „splatnou celá suma neuhradenej dane dňom pôvodnej“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Správca dane zo sumy neuhradenej dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156.“.

01.01.2014

18. V § 60 ods. 6 sa slová „rozhodnúť o námietke zaujatosti“ nahrádzajú slovami „rozhodnúť o vylúčení zamestnanca“.

01.01.2014

19. V § 62 ods. 1 písm. g) sa slová „vo veci začal konať súd“ nahrádzajú slovami „začalo konanie na súde“.

01.01.2014

20. V § 64 ods. 2 písm. a) v časti vety pred bodkočiarkou sa slová „správca dane“ nahrádzajú slovom „orgán“.

01.01.2014

21. V § 67 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:

01.01.2014

5. miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,“.

01.01.2014

22. V § 67 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.

01.01.2014

Doterajšie body 8 až 11 sa označujú ako body 7 až 10.

01.01.2014

23. V § 67 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa piaty bod.

01.01.2014

Doterajšie body 6 až 10 sa označujú ako body 5 až 9.

01.01.2014

24. V § 67 ods. 2 písm. b) siedmy bod znie:

01.01.2014

7. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri.“.

01.01.2014

25. V § 67 ods. 9 sa vypúšťajú slová „okrem odseku 2 písm. a) siedmeho bodu a písm. b) piateho bodu“.

01.01.2014

26. V § 68 ods. 6 sa slová „po vykonaní daňovej kontroly v rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní“.

01.01.2014

27. V § 77 odsek 7 znie:

01.01.2014

(7) Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenia nároku podľa osobitných predpisov.1)“.

01.01.2014

28. V § 79 ods. 2 a 3 sa suma „tri eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.

01.01.2014

29. V § 152 ods. 7 sa suma „2 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.

01.01.2014

30. V § 155 ods. 10 a § 156 ods. 6 písm. b) sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „5 eur“.

01.01.2014

31. V § 160 ods. 5 sa za slová „finančné riaditeľstvo“ vkladajú slová „a Kriminálny úrad finančnej správy“.

01.01.2014

32. Za § 165b sa vkladá § 165c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠165c

01.01.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

(1) Ustanovenie § 52 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije aj na platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí splnili podmienky na výmaz zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 6 pred 1. januárom 2014.

01.01.2014

(2) Ustanovenie § 55 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije na platby vykonané po 31. decembri 2013.

01.01.2014

(3) Ustanovenia § 155 ods. 10 a § 156 ods. 6 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú na uloženie sankcie, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala po 31. decembri 2013. “.

01.01.2014

33. V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

30.12.2013

Čl. II

30.12.2013

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:

30.12.2013

V § 47h sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.

30.12.2013

Čl. III

30.12.2013

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 9 ods. 3 a 5, § 10 ods. 4 a § 12 ods. 5 sa slová „na odvodoch“ nahrádzajú slovami „zo zúčtovania odvodov“.

30.12.2013

2. V § 11 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2016“.

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa dopĺňa takto:

01.01.2014

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

01.01.2014

l) vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu.17a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

01.01.2014

17a) Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


30.12.2013

Čl. V

30.12.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 12 a 14 až 33, čl. III bodu 1 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.


30.12.2013

Ivan Gašparovič v. r.

30.12.2013

Pavol Paška v. r.

30.12.2013

Robert Fico v. r.