Vyhláška č. 420/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 12.12.2013 dooznám. EK - štátna pomoc
Zrušený 318/2017 Z. z.
12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

420

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

VYHLÁŠKA

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

Ministerstva financií Slovenskej republiky

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

z 27. novembra 2013,

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

§ 1

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja je uvedený v prílohe.

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

§ 2

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa doterajšieho predpisu sa použije za zdaňovacie obdobia, ktoré končia najneskôr v kalendárnom mesiaci, v ktorom nastal deň prevzatia núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.1)

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

§ 3

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 540/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.


12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

§ 4

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

v z. Peter Pellegrini v. r.


12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

Príloha k vyhláške č. 420/2013 Z. z.

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

VZOR

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ Z MINERÁLNEHO OLEJA

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

vzor

Poznámky pod čiarou

12.12.2013oznám. EK - štátna pomoc

1) § 25 ods. 2 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.