Vyhláška č. 419/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení

(v znení č. 188/2017 Z. z.)

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 15.07.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2017 188/2017 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 14.07.2017

Pôvodný predpis

12.12.2013