Vyhláška č. 4/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

Čiastka 2/2013
Platnosť od 04.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013
15.01.2013

4

15.01.2013

VYHLÁŠKA

15.01.2013

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

15.01.2013

z 28. decembra 2012,

15.01.2013

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

15.01.2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.01.2013

§ 1

15.01.2013

Predmet úpravy

15.01.2013

Táto vyhláška ustanovuje

15.01.2013

a) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu prevádzkovateľom prepravnej siete podľa § 49 ods. 7 písm. l) zákona,

15.01.2013

b) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu prevádzkovateľom distribučnej siete podľa § 64 ods. 7 písm. i) zákona,

15.01.2013

c) uchovávanie meraných údajov o spotrebe plynu podľa písmen a) a b).

15.01.2013

§ 2

15.01.2013

Základné pojmy

15.01.2013

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

15.01.2013

a) meraním typu A priebežné meranie s archiváciou nameraných hodnôt a s denným diaľkovým prenosom dát,

15.01.2013

b) meraním typu B priebežné meranie s archiváciou nameraných hodnôt a s mesačným diaľkovým prenosom dát,

15.01.2013

c) meraním typu C meranie, ktorého odpočet sa vykonáva na mieste inštalácie alebo diaľkovým prenosom v závislosti od druhu určeného meradla jedenkrát ročne.

15.01.2013

§ 3

15.01.2013

Merané údaje podľa typu merania

15.01.2013

(1) Meraním typu A sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou väčšou ako 400 tis. m3 plynu.

15.01.2013

(2) Meraním typu B sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou od 60 tis. m3 do 400 tis. m3 plynu.

15.01.2013

(3) Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta s ročnou spotrebou do 60 tis. m3 plynu.

15.01.2013

§ 4

15.01.2013

Spôsob poskytovania meraných údajov

15.01.2013

(1) Pre merania typu A a typu B sa merané údaje o spotrebe odberateľa plynu na jeho odbernom mieste poskytujú na webovom sídle prevádzkovateľa prepravnej siete alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, elektronicky alebo iným dohodnutým spôsobom. Pre merania typu C sa merané údaje o spotrebe odberateľa plynu na jeho odbernom mieste poskytujú elektronicky alebo iným dohodnutým spôsobom.

15.01.2013

(2) Technická špecifikácia na výmenu údajov s prevádzkovateľom prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete súvisiaca s poskytovaním meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu sa určí v technických podmienkach prevádzkovateľa prepravnej siete alebo v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete.

15.01.2013

§ 5

15.01.2013

Rozsah a štruktúra poskytovaných meraných údajov

15.01.2013

(1) Merané údaje sa za každé odberné miesto odberateľa plynu poskytujú samostatne tak, aby odberateľ plynu alebo dodávateľ plynu mohol na základe týchto údajov spracovať vlastný výpočet spotreby plynu.

15.01.2013

(2) Merané údaje sa poskytujú najmenej v tomto rozsahu:

15.01.2013

a) identifikácia odberného miesta,

15.01.2013

b) výška prekročenia dennej prepravnej kapacity v príslušnom vstupnom bode a výstupnom bode v m3 alebo kWh,1)

15.01.2013

c) údaje zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe údajov určeného meradla v m3 alebo v kWh,1)

15.01.2013

d) údaje o spotrebe plynu v m3 alebo v kWh1) vypočítané podľa typových diagramov odberu.

15.01.2013

§ 6

15.01.2013

Uchovávanie meraných údajov

15.01.2013

Merané údaje sa uchovávajú v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej podoby počas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané.


15.01.2013

§ 7

15.01.2013

Účinnosť

15.01.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.


15.01.2013

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky pod čiarou

15.01.2013

1) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového.