Oznámenie č. 385/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

(v znení č. 23/2016 Z. z.)

Čiastka 92/2013
Platnosť od 20.11.2013
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

01.01.2014

385

01.01.2014

OZNÁMENIE


01.01.2014

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

01.01.2014

opatrenie z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.

01.01.2014

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania, účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Ustanovujú sa termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.

01.01.2014

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z.) v znení čl. II opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), čl. II opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74 (oznámenie č. 365/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74 (oznámenie č. 367/2012 Z. z.).

01.01.2014

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

01.01.2014

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2013, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

01.01.2014

31

01.01.2014

OPATRENIE

01.01.2014

Ministerstva financií Slovenskej republiky

01.01.2014

z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74,

01.01.2014

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

01.01.2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

01.01.2014

§ 1

01.01.2014

Úvodné ustanovenia

01.01.2014

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky (ďalej len „účtovná závierka“), termíny a miesto ukladania účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky, v ktorých sa účtuje podľa osobitného predpisu.1)

01.01.2014

(2) Vzor účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe. Súčasti účtovnej závierky sú súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

01.01.2014

(3) Údaje z účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu.

01.01.2014

§ 2

01.01.2014

Súvaha a výkaz ziskov a strát

01.01.2014

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné syntetické účty z účtovej osnovy a analytické účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu.

01.01.2014

(2) Súvaha a výkaz ziskov a strát sa vyplňuje v eurách na dve desatinné miesta.

01.01.2014

(3) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 4 nevykazujú.

01.01.2014

(4) V súvahe účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpcoch 4 a 6 nevykazujú. Vo výkaze ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa údaje v stĺpci 4 nevykazujú.

01.01.2014

§ 3

01.01.2014

Poznámky

01.01.2014

(1) Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách na dve desatinné miesta alebo matematicky zaokrúhlene v celých eurách.

01.01.2014

(2) Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.

01.01.2014

(3) V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa neuvádzajú údaje vo vzorovej tabuľke k čl. III odseku 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku a vo vzorovej tabuľke k čl. III odseku 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty.

01.01.2014

§ 4

01.01.2014

Účtovná závierka účtovnej jednotky

01.01.2014

(1) Účtovná závierka účtovnej jednotky sa ukladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe do registra účtovných závierok,2) ak má účtovná jednotka povinnosť

01.01.2014

a) podať daňové priznanie podľa osobitných predpisov,3)

01.01.2014

b) overiť účtovnú závierku audítorom podľa § 19 ods. 4 zákona alebo podľa osobitných predpisov4) alebo

01.01.2014

c) ukladať účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.5)

01.01.2014

(2) Účtovná závierka účtovnej jednotky sa ukladá do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov.6)

01.01.2014

(3) Výročná správa účtovnej jednotky sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok v termíne podľa osobitných predpisov.7)

01.01.2014

(4) Účtovná závierka a výročná správa účtovnej jednotky, ktorá je subjektom verejnej správy, sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice.8)


01.01.2014

§ 5

01.01.2014

Prechodné ustanovenie

01.01.2014

Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2013, ktorá sa zostavuje po 1. januári 2014.

01.01.2016

§ 5a

01.01.2016

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

01.01.2016

V účtovnej jednotke, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok, sa podľa ustanovení účinných od 1. januára 2016 postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2016.

01.01.2014

§ 6

01.01.2014

Zrušovacie ustanovenie

01.01.2014

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 600/2007 Z. z.) v znení čl. II opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), čl. II opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74 (oznámenie č. 365/2011 Z. z.) a opatrenia zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74 (oznámenie č. 367/2012 Z. z.).

01.01.2014

§ 7

01.01.2014

Účinnosť

01.01.2014

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


01.01.2014

Peter Kažimír

01.01.2014

podpredseda vlády a minister financií


01.01.2014

Príloha k opatreniu č. MF/17616/2013-74

01.01.2014

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA NEZISKOVEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY V SÚSTAVE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

01.01.2016

vzor

01.01.2014

Vysvetlivky na vyplňovanie účtovnej závierky

01.01.2014

(1) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

01.01.2014

(2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

01.01.2014

(3) Identifikátor SID sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelený.

01.01.2014

(4) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

01.01.2014

(5) Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky sú dobrovoľne vypĺňanými údajmi.

01.01.2014

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvahy

01.01.2014

(1) V stĺpcoch 1, 2 a 5 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

01.01.2014

(2) V stĺpci 1 sa vykazuje suma zostatku príslušného účtu.

01.01.2014

(3) V stĺpci 2 sa vykazuje súčet oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému účtu majetku.

01.01.2014

(4) V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov brutto a korekcia.

01.01.2014

(5) V stĺpcoch 4 a 6 sa vykazujú položky strany aktív a strany pasív k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

01.01.2014

(6) Jednotlivé položky súvahy s nulovou hodnotou sa neuvádzajú; ak sa ich výška za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nerovnala nule, uvádzajú sa aj tieto položky.

01.01.2014

(7) V riadkoch 038 až 040 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.

01.01.2014

(8) V riadku 041 sa vykazuje súčet pohľadávok z analytických účtov k účtom 335, 375 a 378, ktorých dohodnutá doba splatnosti a zostatková doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn pohľadávok z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn záväzkov.

01.01.2014

(9) Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok, sa vykazujú v riadku

01.01.2014

a) 045, ak pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako záväzky voči týmto inštitúciám,

01.01.2014

b) 090, ak záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú vyššie ako pohľadávky voči týmto inštitúciám,

01.01.2014

c) 046, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,

01.01.2014

d) 091, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,

01.01.2014

e) 047, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,

01.01.2014

f) 092, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy,

01.01.2014

g) 049, ak úhrn pohľadávok voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn záväzkov voči združeniu,

01.01.2014

h) 095, ak úhrn záväzkov voči združeniu na účte 396 je vyšší ako úhrn pohľadávok voči združeniu.

01.01.2014

(10) V riadku 078 sa vykazuje súčet konečného zostatku syntetického účtu 323 a tých rezerv z analytických účtov 451 a 459, ktoré budú použité v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

01.01.2014

(11) V riadku 086 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 479 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

01.01.2014

(12) V riadku 096 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 379, konečných zostatkov analytických účtov k účtom 474 a 479, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečného zostatku analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií prevyšuje úhrn pohľadávok.

01.01.2014

(13) V riadku 098 sa vykazuje konečný zostatok účtu 461 okrem záväzkov, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

01.01.2014

(14) V riadku 099 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231 a 232 a tie záväzky z účtu 461, ktoré budú splatné v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

01.01.2014

Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát

01.01.2014

(1) V stĺpci 1 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiace s hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

01.01.2014

(2) V stĺpci 2 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov zo zdaňovanej činnosti, ak účtovná jednotka vykonáva takúto činnosť. Vykazujú sa tu zdaňované výnosy aj z hlavnej činnosti a inej činnosti.

01.01.2014

(3) V stĺpci 3 sa vykazuje súčet súm zo stĺpcov 1 a 2.

01.01.2014

(4) V stĺpci 4 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.

01.01.2014

(5) Na riadku 75 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5 okrem účtov 591 a 595.

01.01.2014

Použité skratky

01.01.2014

AÚ – analytický účet

01.01.2014

č. r. – číslo riadku

01.01.2014

r. – riadok

01.01.2014

SID – rozlišovací znak pre účtovné jednotky, ktoré majú totožné identifikačné číslo organizácie

01.01.2014

SK NACE – kód hlavnej činnosti

Poznámky pod čiarou

01.01.2014

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

2) § 23b ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

3) § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z.
§ 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

01.01.2014

4) Napríklad § 24 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 445/2008 Z. z.

01.01.2014

5) Napríklad § 3 ods. 7 zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

01.01.2014

6) Napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z., § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z., § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

7) Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 23a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z.

01.01.2014

8) § 23b ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.