Zákon č. 360/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z. z.

Čiastka 90/2013
Platnosť od 15.11.2013
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 42 a 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

31.12.2013

360

31.12.2013

ZÁKON

31.12.2013

zo 17. októbra 2013,

31.12.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z. z.

31.12.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


31.12.2013

Čl. I

31.12.2013

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

01.01.2014

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 7.

01.01.2014

2. V § 4 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo 2“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.01.2014

3. V § 4 ods. 4 prvej vete sa slová „podnik alebo časť podniku platiteľa tvoriacu“ nahrádzajú slovami „hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej“ a v štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť“.

01.01.2014

4. V § 4 ods. 4 posledná veta znie: „Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch podľa štvrtej vety a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť.“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak daňový úrad osobu nezaregistruje, vydá o tom rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.“.

01.01.2014

5. V § 4a ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.

01.01.2014

6. V § 4b ods. 5 tretia veta znie: „Zmenu registrácie skupiny vykoná daňový úrad k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná.“ a vypúšťa sa štvrtá veta.

01.01.2014

7. V § 4c ods. 1 úvodnej vete sa slová „§ 4 ods. 1 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 2“ a v písmene b) sa za slová „fyzická osoba“ vkladajú slová „alebo právnická osoba“.

01.01.2014

8. V § 4c ods. 4 sa vypúšťajú slová „až 3“ a v odseku 5 sa slová „§ 4 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2“.

01.01.2014

9. § 4c sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2014

(9) Osoba, ktorá sa stala platiteľom podľa § 4 ods. 4, alebo osoba, ktorej bola zmenená registrácia pre daň podľa § 5 alebo § 6 na registráciu pre daň podľa § 4, je povinná zložiť zábezpeku na daň, ak sú splnené podmienky podľa § 4c ods. 1 písm. a) až c). Na zloženie zábezpeky sa primerane použijú odseky 1 až 4 a 6 až 8.“.

01.01.2014

10. V § 5 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dovozu tovaru“.

01.01.2014

11. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠6a

01.01.2014

Zmena registrácie platiteľa

01.01.2014

(1) Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 5 alebo § 6 a ktorá prestane spĺňať status zahraničnej osoby, sa považuje za platiteľa registrovaného podľa § 4 odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby a naďalej vykonáva činnosť, ktorá je predmetom dane v tuzemsku. Zdaniteľná osoba je povinná oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že prestala spĺňať status zahraničnej osoby do desiatich dní odo dňa, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby. V oznámení uvedie deň, keď prestala spĺňať status zahraničnej osoby, a adresu sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, v tuzemsku.

01.01.2014

(2) Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na registráciu podľa § 5 alebo § 6 a je registrovaná podľa § 4, považuje sa za platiteľa registrovaného podľa § 5 alebo § 6 odo dňa, keď prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava; túto skutočnosť je povinná oznámiť daňovému úradu do desiatich dní odo dňa, keď prestala mať v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

01.01.2014

(3) Daňový úrad vykoná zmenu osvedčenia o registrácii pre daň podľa odseku 1 alebo odseku 2 ku dňu, keď nastala skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie.“.

01.01.2014

12. V § 7 ods. 1 a 2, § 11 ods. 4 písm. b), § 11 ods. 6 a 7 a § 82 ods. 1 sa slová „13 941,45 eura“ nahrádzajú slovami „14 000 eur“.

01.01.2014

13. V § 8 ods. 3 sa slová „16,60 eura“ nahrádzajú slovami „17 eur“.

01.01.2014

14. V § 10 ods. 1 sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 4“.

01.01.2014

15. V § 22 ods. 9 sa vypúšťa písmeno i).

01.01.2014

Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).

01.01.2014

16. V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.“.

01.01.2014

17. V § 48b ods. 1 sa slová „bankovou zárukou poskytnutou bankou4b)“ nahrádzajú slovami „zárukou poskytnutou bankou4b) alebo zahraničnou bankou, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú svoju pobočku, inou osobou s trvalým pobytom, sídlom, pobočkou alebo organizačnou zložkou na území Slovenskej republiky, poisťovňou24aa) alebo pobočkou zahraničnej poisťovne alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky24ab)“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 24aa a 24ab znejú:

01.01.2014

24aa) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

24ab) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

18. V § 49 ods. 9 sa za slová „§ 55a“ vkladajú slová „alebo § 56“.

01.01.2014

19. V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Ak v dôsledku oneskoreného doručenia faktúry je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie z dôvodu, že daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vznikla podľa § 20 ods. 1 písm. b), má platiteľ právo vykonať odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie, ak ku dňu podania dodatočného daňového priznania má faktúru.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

01.01.2014

20. V § 53 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25.“.

01.01.2014

21. V § 54 ods. 4 sa vypúšťajú slová „po prvýkrát“.

01.01.2014

22. Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý znie:

01.01.2014

㤠54b

01.01.2014

(1) Ak investičný majetok podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) prechádza na právneho nástupcu platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, je právny nástupca povinný pokračovať v úprave odpočítanej dane tohto investičného majetku podľa § 54 a 54a. Na účely tohto ustanovenia sa za právneho nástupcu považuje aj platiteľ, ktorý nadobudol podnik alebo časť podniku bez dane podľa § 10 ods. 1.

01.01.2014

(2) Platiteľ, ktorý predá podnik alebo časť podniku alebo ktorý vloží podnik alebo časť podniku ako nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti alebo družstva bez dane podľa § 10 ods. 1, je povinný nadobúdateľovi oznámiť údaj o dani vzťahujúcej sa k nadobudnutému investičnému majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c), údaj o odpočítanej dani a o vykonaných úpravách odpočítanej dane podľa § 54 a 54a.

01.01.2014

(3) Ak nadobúdateľ podniku alebo časti podniku nemá k dispozícii údaje podľa odseku 2, predpokladá sa, že odpočítanie dane pri nadobudnutí investičného majetku bolo uplatnené v roku nadobudnutia podniku alebo jeho časti, a to vo výške 100 % zo základu dane, ktorým je reálna hodnota tohto investičného majetku podľa osobitného predpisu.31)“.

01.01.2014

23. V § 55b ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v anglickom jazyku“.

01.01.2014

24. V § 58 ods. 4 sa slová „Daňový úrad Bratislava uloží pokutu“ nahrádzajú slovami „zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná zaplatiť Daňovému úradu Bratislava neoprávnene vrátenú daň a pokutu uloženú“.

01.01.2014

25. § 66 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

01.01.2014

(16) Ak obchodník kúpi umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti alebo použitý tovar z iného členského štátu od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte, nemôže pri predaji uplatniť osobitnú úpravu uplatňovania dane, ak na faktúre vyhotovenej predávajúcim nie je uvedená slovná informácia podľa § 74 ods. 1 písm. n).“.

01.01.2014

26. V § 69 sa odsek 12 dopĺňa písmenami f) až i), ktoré znejú:

01.01.2014

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu, ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,

01.01.2014

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da) iných ako uvedených v písmene a), ak základ dane vo faktúre za dodanie týchto tovarov je 5 000 eur a viac,

01.01.2014

h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,

01.01.2014

i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 28da znie:

01.01.2014

28da) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú.v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.“.

01.01.2014

27. V § 69 ods. 14 písmeno b) znie:

01.01.2014

b) uskutočnil zdaniteľný obchod s platiteľom počas obdobia, v ktorom bol tento platiteľ zverejnený v zozname podľa odseku 15,“.

01.01.2014

28. V § 70 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem služieb oslobodených od dane podľa § 28 až 41“.

01.01.2014

29. § 73 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

01.01.2014

e) od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.“.

01.01.2014

30. V § 78 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Osoba, ktorá nie je platiteľom, nie je povinná zaplatiť daň, ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur.“.

01.01.2014

31. Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠78a

01.01.2014

Kontrolný výkaz

01.01.2014

(1) Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ podá daňové priznanie pred 25. dňom po skončení zdaňovacieho obdobia, je povinný podať kontrolný výkaz v deň podania daňového priznania. Platiteľ nie je povinný podať kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorom

01.01.2014

a) nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach,

01.01.2014

b) je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo údaje o dodaní tovaru podľa § 45 a súčasne v ktorom neuvádza údaje o odpočítaní dane alebo uvádza len odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. d).

01.01.2014

(2) Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v tomto členení:

01.01.2014

a) údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry, alebo z ktorých je povinný platiť daň v tuzemsku príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i), okrem zjednodušenej faktúry,

01.01.2014

b) údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb,

01.01.2014

1. pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 a ktoré nie sú oslobodené od dane,

01.01.2014

2. ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň podľa § 69 ods. 1 a pri ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období,

01.01.2014

c) údaje z každej faktúry podľa § 71 ods. 2,

01.01.2014

d) údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v písmene a), z ktorých je platiteľ povinný platiť daň v tuzemsku.

01.01.2014

(3) Ak platiteľ nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. b), uvedie údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní tovaru alebo služby.

01.01.2014

(4) Z faktúr uvedených v odseku 2 alebo z dokladu podľa odseku 3 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:

01.01.2014

a) identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola alebo má byť dodaná,

01.01.2014

b) poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa odseku 3, ak tento doklad číselnú identifikáciu obsahuje,

01.01.2014

c) dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak prijatím platby vznikla daňová povinnosť,

01.01.2014

d) základ dane a suma dane vyjadrené v eurách,

01.01.2014

e) sadzba dane,

01.01.2014

f) výška odpočítanej dane,

01.01.2014

g) druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i).

01.01.2014

(5) Ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g), uvádzajú sa v kontrolnom výkaze aj prvé štyri číslice číselného kódu podľa osobitného predpisu28da) a množstvo tovaru.

01.01.2014

(6) Ak platiteľ dane má o dodaní tovarov a služieb zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c), uvádza na účely odseku 2 písm. b) bodu 2 v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za dané zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane.

01.01.2014

(7) Z faktúry podľa § 71 ods. 2 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje podľa odseku 4 písm. a) a b), poradové číslo pôvodnej faktúry, údaje podľa odseku 4 písm. d) až g) a odseku 5, ak sa menia. Ak platiteľ nemá faktúru a opraví odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1, v kontrolnom výkaze uvádza údaje podľa prvej vety okrem údaja podľa odseku 4 písm. b).

01.01.2014

(8) O dodaní tovarov a služieb podľa odseku 2 písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje:

01.01.2014

a) celková suma obratov podľa osobitného predpisu29ab) evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou29a) v členení na základ dane a sumu dane podľa sadzieb dane,

01.01.2014

b) celková suma základov dane vrátane opráv základu dane a celková suma dane podľa sadzieb dane pri plneniach, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou.29a)

01.01.2014

(9) Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje uvedené v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá opravný kontrolný výkaz, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, že údaje v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.

01.01.2014

(10) Ak nebol kontrolný výkaz podaný v lehote podľa odseku 1, daňový úrad vyzve platiteľa na jeho podanie. Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného kontrolného výkazu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi daňový úrad tieto pochybnosti platiteľovi, ktorý kontrolný výkaz podal, a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Na základe tejto výzvy je platiteľ povinný do piatich pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky podaného kontrolného výkazu odstrániť.

01.01.2014

(11) Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Ak platiteľ poruší povinnosti podľa prvej vety opakovane, daňový úrad uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

01.01.2014

(12) Platiteľ uvedie údaje podľa odsekov 2 až 8 v kontrolnom výkaze v členení, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29ab znie

01.01.2014

29ab) § 2 písm. n) zákona č. 289/2008 Z. z.“.

01.01.2014

32. V § 79 ods. 4 sa za slovo „priznaní,“ vkladajú slová „výzva na podanie kontrolného výkazu alebo výzva na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze,“.

01.01.2014

33. V § 79 ods. 5 poslednej vete sa za slovo „priznaní“ vkladajú slová „alebo na odstránenie nedostatkov v podanom dodatočnom kontrolnom výkaze“.

01.01.2014

34. V § 80 ods. 9 prvej vete sa slová „20 dní“ nahrádzajú slovami „25 dní“.

01.01.2014

35. V § 81 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

01.01.2014

36. V § 81 ods. 4 písm. b) druhom bode sa za slovo „priznanie“ vkladajú slová „alebo kontrolný výkaz“.

01.01.2014

37. V § 81 ods. 8 sa slová „§ 4 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 4“.

01.01.2014

38. V § 81a odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Ak skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zrušenie registrácie skupiny. Daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zrušenie registrácie skupiny. Ak daňový úrad zistí, že skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a, zruší registráciu skupiny z úradnej moci.“.

01.01.2014

39. V § 82 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

01.01.2014

(2) Osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a je povinná bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku podnikanie.“.

01.01.2014

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

01.01.2014

40. V § 82 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Daňový úrad zruší registráciu pre daň na žiadosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie pre daň, alebo zruší registráciu pre daň z úradnej moci, ak osoba podľa odseku 2 nesplnila povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre daň. Daňový úrad zruší registráciu pre daň z úradnej moci, ak sa osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a stala platiteľom, a to ku dňu, keď sa stala platiteľom; daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie nevydáva. Zrušením registrácie zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Osoba je povinná do desiatich dní od zrušenia registrácie odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň.“.

01.01.2014

41. V § 83 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v tej istej lehote je povinný zaplatiť daň“.

01.01.2014

42. Za § 85ka sa vkladá § 85kb, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠85kb

01.01.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

(1) Žiadosť o registráciu pre daň podaná pred 1. januárom 2014 zdaniteľnou osobou, ktorá podniká spoločne s inou zdaniteľnou osobou na základe zmluvy o združení alebo inej obdobnej zmluvy, sa posúdi ako žiadosť podaná podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2014.

01.01.2014

(2) Poverená osoba podľa § 4 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2013 uvedie vo svojom daňovom priznaní, dodatočnom daňovom priznaní, súhrnom výkaze a dodatočnom súhrnnom výkaze údaje týkajúce sa spoločného podnikania združenia za obdobia do konca kalendárneho roka 2013. Za daň vzťahujúcu sa na spoločné podnikanie do konca kalendárneho roka 2013 zodpovedajú všetci účastníci združenia spoločne a nerozdielne.

01.01.2014

(3) Povinnosť pokračovať v úprave odpočítanej dane podľa § 54b ods. 1 sa vzťahuje na investičný majetok podniku alebo časti podniku nadobudnutý po 1. januári 2014.“.

31.12.2013

43. V § 85l nadpise sa číslo „2014“ nahrádza číslom „2017“ a číslo „2013“ sa nahrádza číslom „2016“.

01.01.2014

44. Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

01.01.2014

15. Smernica Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod (Ú. v. EÚ L 201, 26. 7. 2013).“.

31.12.2013

Čl. II

31.12.2013

Zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení takto:

31.12.2013

V čl. X sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. januára 2017“.


31.12.2013

Čl. III

31.12.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 42 a 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.


31.12.2013

Ivan Gašparovič v. r.

31.12.2013

Pavol Paška v. r.

31.12.2013

Robert Fico v. r.