Zákon č. 352/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 88/2013
Platnosť od 12.11.2013
Účinnosť od 17.06.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 okrem čl. I až čl. XVI, čl. XVII druhého až šiesteho bodu a čl. XVIII až čl. XLIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

15.11.2013

352

15.11.2013

ZÁKON

15.11.2013

zo 17. októbra 2013,

15.11.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

15.11.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2014

Čl. I

01.01.2014

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

01.01.2014

4a) § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. § 2 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

01.01.2014

(5) Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu4b) a pozemkové spoločenstvo4c) považuje za mikro účtovnú jednotku, ak

01.01.2014

a) za účtovné obdobie, v ktorom vznikla, rozhodla sa postupovať ako mikro účtovná jednotka, alebo

01.01.2014

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:

01.01.2014

1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,

01.01.2014

2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,

01.01.2014

3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo

01.01.2014

c) dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za mikro účtovnú jednotku.

01.01.2014

(6) Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 5 písm. b) a c), sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne; táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka v období, kým spĺňa podmienky uvedené v odseku 5 písm. b) a c).

01.01.2014

(7) Odsek 5 sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

01.01.2014

4b) § 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

4c) Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.

01.01.2014

3. V § 3 ods. 6 a 7 a § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“.

01.01.2014

4. V § 8 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady podľa § 3 a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila výročnú správu podľa § 20, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje podľa § 23d, uložila dokumenty podľa § 23a a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.“.

01.01.2014

5. V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska“ nahrádzajú slovami „a fyzické osoby uvedú miesto podnikania“.

01.01.2014

6. V § 17 ods. 2 písmeno f) znie:

01.01.2014

f) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu.“.

01.01.2014

7. V § 17a odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a) zostavuje účtovná jednotka, ktorou je

01.01.2014

a) banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, správcovská spoločnosť, poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne,19) zaisťovňa, Slovenská kancelária poisťovateľov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov a účtovná jednotka zriadená osobitným predpisom,22aaa)

01.01.2014

b) pobočka zahraničnej banky, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne.“.

01.01.2014

8. V § 17a ods. 2 písm. a) a b) sa slová „165 969 594,40 eura“ nahrádzajú slovami „170 000 000 eur“.

01.01.2014

9. V § 17a odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa môže rozhodnúť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,22a) ak

01.01.2014

a) v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,22aa) alebo

01.01.2014

b) je platobnou inštitúciou,22ad) inštitúciou elektronických peňazí, obchodníkom s cennými papiermi, pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a nie je súčasne bankou, pobočkou zahraničnej banky, správcovskou spoločnosťou alebo pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, alebo

01.01.2014

c) je nástupníckou účtovnou jednotkou a zanikajúca účtovná jednotka alebo nástupnícka účtovná jednotka pred rozhodným dňom7a) zostavovala individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,22a) alebo

01.01.2014

d) je novovzniknutou dcérskou účtovnou jednotkou a ku dňu, ku ktorému zostavuje prvú individuálnu účtovnú závierku, spĺňa podmienky podľa odseku 2 a zároveň jej materská účtovná jednotka, ktorá podlieha právu niektorého členského štátu, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.22a)“.

01.01.2014

10. V § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa vykazujú len informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia.“.

01.01.2014

11. V § 19 ods. 2 posledná veta znie: „Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.“.

01.01.2014

12. V § 19 ods. 4 sa slová „33 193,92 eura“ nahrádzajú slovami „35 000 eur“.

01.01.2014

13. V § 20 ods. 1 sa za slová „podľa § 19“ vkladá čiarka a slová „okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi“.

01.01.2014

14. § 21 sa vypúšťa.

01.01.2014

15. V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy“ nahrádzajú slovami „a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy“.

01.01.2014

16. V § 23 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Do registra sa ukladajú

01.01.2014

a) riadne individuálne účtovné závierky,

01.01.2014

b) mimoriadne individuálne účtovné závierky,

01.01.2014

c) riadne konsolidované účtovné závierky,

01.01.2014

d) mimoriadne konsolidované účtovné závierky,

01.01.2014

e) súhrnné účtovné závierky verejnej správy,

01.01.2014

f) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,

01.01.2014

g) správy audítorov,

01.01.2014

h) individuálne výročné správy,

01.01.2014

i) konsolidované výročné správy,

01.01.2014

j) ročné finančné správy podľa osobitného predpisu.29da)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29da znie:

01.01.2014

29da) § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

17. V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu podľa osobitného predpisu,29da) ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote ustanovenej osobitným predpisom.29da)“.

01.01.2014

18. V § 23 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „obcí a výročných správ vyšších územných celkov“.

01.01.2014

19. V § 23 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie,29db)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29db znie:

01.01.2014

29db) § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.“.

01.01.2014

20. V § 23 ods. 6 písm. f) sa slová „účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná“ nahrádzajú slovami „dokumenty podľa odseku 2 týchto osôb majú byť verejne prístupné“.

01.01.2014

21. V § 23a ods. 1 a § 23b ods. 3 sa slovo „forma“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „podoba“ v príslušnom tvare.

01.01.2014

22. V § 23a odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) V elektronickej podobe sa povinne ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. c) až i) a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b) v elektronickej podobe povinne ukladá účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby podľa osobitného predpisu.29f) Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b) v elektronickej podobe alebo listinnej podobe. Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu29g) alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu,29h) alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.29ha)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29ha znie:

01.01.2014

29ha) Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

23. V § 23a ods. 3 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

01.01.2014

24. V § 23a ods. 4 sa slová „dátum schválenia účtovnej závierky oznámi správcovi registra dodatočne“ nahrádzajú slovami „oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne“.

01.01.2014

25. V § 23a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.“.

01.01.2014

26. V § 23a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

01.01.2014

(7) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29ha) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú. Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.“.

01.01.2014

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

01.01.2014

27. § 23a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

01.01.2014

(9) V prípade, ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, správca registra je oprávnený ich spracúvať v súlade s § 23b ods. 4.“.

01.01.2014

28. V § 23b odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu. Na účely tohto zákona sa za doručený dokument daňovému úradu považuje dokument, ktorý obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b). Daňový úrad dokumenty prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a overí, či majú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b). Ak všeobecné náležitosti účtovná jednotka nevyplnila správne, daňový úrad ju vyzve, aby nesprávnosti odstránila v ním určenej lehote. Doručený dokument a oznámenie podľa § 23a ods. 4 postúpi daňový úrad v elektronickej podobe prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky správcovi registra do desiatich pracovných dní za účtovné jednotky podľa § 23 ods. 6 písm. a) až d) a do 30 kalendárnych dní za ostatné účtovné jednotky.“.

01.01.2014

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 29k znie:

01.01.2014

29k) § 13, 14, 30 až 33 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

30. V § 23b odseky 4 a 5 znejú:

01.01.2014

(4) Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument podľa § 23 ods. 2, tak ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra. Zverejnené dokumenty podľa § 23 ods. 2, ktoré sa ukladajú a sú obsahom zbierky listín obchodného registra,29ka) zasiela správca registra priebežne v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky do zbierky listín obchodného registra. Tieto dokumenty sa spolu s údajom o dátume ich uloženia zasielajú v elektronickej podobe. Ročnú finančnú správu uloženú podľa § 23 ods. 2 písm. j) súčasne zasiela správca registra spolu s údajom o dátume jej uloženia prevádzkovateľovi centrálnej evidencie regulovaných informácií.29kb) Rovnako postupuje správca registra pri dodatočnom doručení oznámenia podľa § 23a ods. 4 a dodatočnom doručení správy audítora podľa § 23a ods. 5.

01.01.2014

(5) Doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 a oznámenia podľa § 23a ods. 4 daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne podľa odseku 3 alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov a oznámenia.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 29ka a 29kb znejú:

01.01.2014

29ka) § 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

29kb) § 48 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

31. V § 23c ods. 1 sa slová „elektronickou formou“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe, tak ako ich účtovná jednotka uložila,“.

01.01.2014

32. V § 23c odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek, ktoré sú podľa § 23 ods. 6 uložené v neverejnej časti registra, sa sprístupňujú Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, pričom Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy sa sprístupňujú prostredníctvom registra a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, na základe písomnej žiadosti správcovi registra. Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené aj na základe písomnej žiadosti, a to ak technické podmienky bránia sprístupneniu prostredníctvom registra. Iným osobám tieto dokumenty sprístupní správca registra, ak tak ustanovuje osobitný predpis.29l) Poskytovanie informácií podľa osobitného predpisu29m) sa nevzťahuje na skutočnosti nachádzajúce sa v dokumentoch podľa § 23 ods. 2 uložených v neverejnej časti registra.“.

01.01.2014

Poznámky pod čiarou k odkazom 29l a 29m znejú:

01.01.2014

29l) Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2014

29m) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

33. V § 23c sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

01.01.2014

(3) Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje

01.01.2014

a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú názov účtovnej jednotky, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby a identifikačné číslo organizácie,

01.01.2014

b) zoznam dokumentov, ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť,

01.01.2014

c) preukázanie oprávnenia na sprístupnenie požadovaných dokumentov.

01.01.2014

(4) Dokumenty podľa odseku 2 sa sprístupňujú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe, pričom v elektronickej podobe sa nespoplatňujú. Žiadosť v elektronickej podobe musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, inak ju možno zamietnuť. Na konanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.29n)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29n znie:

01.01.2014

29n) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

01.01.2014

34. Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý znie:

01.01.2014

㤠23d

01.01.2014

(1) Individuálna účtovná závierka sa zverejňuje uložením do registra. Konsolidovaná účtovná závierka, ktorej povinnosť zostavenia ustanovuje tento zákon, sa zverejňuje uložením do registra. Individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.

01.01.2014

(2) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, zverejňuje správu audítora uložením do registra, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29ha) Správa audítora sa ukladá do registra podľa § 23 až 23c.

01.01.2014

(3) Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa zverejňujú uložením do registra. Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa ukladajú do registra spôsobom a v termínoch podľa § 23 až 23c.

01.01.2014

(4) Účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 22 ods. 8, je povinná uložiť konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá je zostavená podľa § 22 ods. 9 písm. a), spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia jej účtovného obdobia, pričom konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť konsolidovanej výročnej správy.

01.01.2014

(5) Účtovná jednotka uvedená v § 17a, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b), zverejňuje najmenej na jeden rok na svojom webovom sídle informáciu o uložení individuálnej účtovnej závierky v registri; najmenej na jeden rok zverejní na svojom webovom sídle úplnú individuálnu účtovnú závierku v tom istom rozsahu a v tej istej lehote, ako sa ukladá v registri.

01.01.2014

(6) Účtovná jednotka, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu29a) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, je povinná predkladať ministerstvu výročnú správu a záznamy z valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, a to do piatich dní odo dňa prerokovania výročnej správy, najneskôr však do konca ôsmeho mesiaca po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa; taká účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť ministerstvu na jeho požiadanie aj ďalšie súvisiace informácie. Ministerstvo predloží Európskej komisii výročnú správu účtovnej jednotky a záznamy z jej valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, do konca deviateho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa.

01.01.2014

(7) Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje na účtovnú jednotku, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na účtovnej jednotke, alebo akcie účtovnej jednotky, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a to i nepriamo prostredníctvom iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

01.01.2014

29a) Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.

01.01.2014

35. V § 25 ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slovo „papierov“ vkladá čiarka a slová „podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov“.

01.01.2014

36. V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

01.01.2014

3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní, a to

01.01.2014

3a. cenné papiere určené na obchodovanie,

01.01.2014

3b. cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis neustanovuje inak,35ab)

01.01.2014

3c. cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii, v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie29db) okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,

01.01.2014

3d. deriváty v majetku fondu,35a)

01.01.2014

3e. deriváty u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii a v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie29db) okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,

01.01.2014

3f. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu,35a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

01.01.2014

35a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

37. V § 25 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Pohľadávky fondu35a) obstarané ako investičné nástroje okrem vkladov v bankách a záväzky fondu35a) obstarané na financovanie fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou.“.

01.01.2014

38. § 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

01.01.2014

(7) Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, neoceňuje majetok a záväzky podľa odseku 1 písm. e) tretieho bodu.“.

01.01.2014

39. V § 26 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia odsekov 1 až 4 nie je povinná použiť účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem odpisovania majetku, pri ktorom môže použiť odpisovanie podľa osobitného predpisu.35c)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:

01.01.2014

35c) § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

40. V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „cenné papiere“ vkladajú slová „a podiely na základnom imaní“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a sú nadobudnuté do majetku špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií podľa osobitného predpisu37b)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

01.01.2014

37b) § 119 zákona č. 203/2011 Z. z.“.

01.01.2014

41. V § 27 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Trhová cena je

01.01.2014

a) záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 za predpokladu, ak trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom, pričom ak v tento deň záverečná cena nebola vyhlásená, môže účtovná jednotka neuvedená v § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode použiť bezprostredne predchádzajúcu záverečnú cenu vyhlásenú najskôr desiaty deň pred týmto dňom alebo

01.01.2014

b) najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1, ak nie je možné použiť ocenenie podľa písmena a), pričom ak v tento deň cena ponuky na trhu nebola zverejnená, môže účtovná jednotka neuvedená v § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode použiť bezprostredne predchádzajúcu cenu ponuky zverejnenú najskôr desiaty deň pred týmto dňom.“.

01.01.2014

42. V § 27 odsek 6 znie:

01.01.2014

(6) Ak trhovú cenu nemožno spoľahlivo určiť, reálna hodnota sa stanoví kvalifikovaným odhadom, ktorý vychádza spravidla zo súčasnej hodnoty budúcich peňažných príjmov z majetku a budúcich peňažných výdavkov na majetok; diskontná sadzba sa určí ako vnútorná miera návratnosti požadovaná investormi pre daný druh majetku ku dňu jeho ocenenia.“.

01.01.2014

43. § 27 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

01.01.2014

(11) Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou okrem majetku a záväzkov podľa odseku 1 písm. d) a neoceňuje majetok metódou vlastného imania podľa odseku 9.“.

01.01.2014

44. V § 28 ods. 3 tretia veta znie: „Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa osobitného predpisu,35c) ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa tohto zákona.“.

01.01.2014

45. V § 29 ods. 3 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a slová „najmenej štyrikrát za účtovné obdobie“ sa nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.

01.01.2014

46. V § 30 ods. 2 písm. e) sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo zodpovednej osoby“.

01.01.2014

47. V § 31 ods. 5 sa slová „§ 21“ nahrádzajú slovami „§ 23d“.

01.01.2014

48. V § 32 ods. 2 sa slová „musí obsahovať podpisový záznam, ktorým“ nahrádzajú slovami „musí byť zabezpečený podpisovým záznamom, ktorým“ a slovo „podpísaný“ sa nahrádza slovom „zabezpečený“.

01.01.2014

49. V § 38 ods. 1 písmeno c) znie:

01.01.2014

c) neuložila dokumenty a oznámenie podľa § 23a a 23b a nezverejnila dokumenty podľa § 23d,“.

01.01.2014

50. Za § 39i sa vkladá § 39j, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠39j

01.01.2014

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

01.01.2014

(1) Ustanovenia § 1 písm. a) a § 1 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.

01.01.2014

(2) Ustanovenia § 2 ods. 5 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.

01.01.2014

(3) Ustanovenia § 17a ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2014 a neskôr.

01.01.2014

(4) Ustanovenia § 17a ods. 3 písm. c) a d) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2014 a neskôr.

01.01.2014

(5) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, ak ide o sumu ročného podielu prijatej dane, ktorá bola prijatá do 31. decembra 2013.

01.01.2014

(6) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, ak ide o zverejňovanie súvahy a výkazu ziskov a strát za účtovné obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2008.

01.01.2014

(7) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa § 23b, ak ide o zverejnenie súvahy a výkazu ziskov a strát za účtovné obdobie končiace v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012.

01.01.2014

(8) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia účtovnej závierky overenej audítorom v Obchodnom vestníku podľa osobitného predpisu29h) v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, ak ide o zverejňovanie účtovnej závierky overenej audítorom za účtovné obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2008.

01.01.2014

(9) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia účtovnej závierky overenej audítorom v Obchodnom vestníku podľa osobitného predpisu29h) v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa § 23b, ak ide o zverejnenie účtovnej závierky overenej audítorom za účtovné obdobie končiace v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012.

01.01.2014

(10) Ustanovenia § 23 ods. 2 písm. h) a i) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú na uloženie výročných správ, ktoré sa vyhotovujú za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2013 a neskôr.

01.01.2014

(11) Ustanovenia § 25 ods. 7 a § 27 ods. 11 sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr. Zmena metódy oceňovania sa vykáže v účtovnej závierke za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.“.

01.01.2014

51. Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

01.01.2014

10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (Ú. v. EÚ L 81, 21. 3. 2012).“.

01.01.2014

Čl. II

01.01.2014

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 9/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 27 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.“.

01.01.2014

2. V § 27 sa vypúšťa odsek 9.

01.01.2014

3. V § 40 ods. 1 a ods. 3 sa slová „registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „zbierky listín“.

01.01.2014

4. V § 40 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku neschváli účtovnú závierku predloženú podľa odseku 1 do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinný uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.“.

01.01.2014

5. § 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.“.

01.01.2014

6. V § 68 ods. 6 písm. f) sa slová „do registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „do zbierky listín“.

01.01.2014

7. V § 192 ods. 1 prvá veta znie: „Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, uloženie výročnej správy do zbierky listín, zostavenie a uloženie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti do zbierky listín, ak má spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami.“.

01.01.2014

8. § 192 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Povinnosť uloženia výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy do zbierky listín podľa odseku 1 sa považuje za splnenú ich uložením v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.“.

01.01.2014

9. V § 257 ods. 1 písm. g) sa slová „do registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „do zbierky listín“.

01.01.2014

Čl. III

01.01.2014

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z. a zákona č. 233/2012 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová „ktorá sa predkladá Národnej banke Slovenska a ministerstvu financií“ nahrádzajú slovami „ktorú fond uloží do verejnej časti registra účtovných závierok.16a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

01.01.2014

16a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Čl. IV

01.01.2014

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z. a zákona č. 36/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 18 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podklady o svojej činnosti; ich rozsah, lehoty a metodiku určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.“.

01.01.2014

2. § 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Eximbanka je povinná do 60 dní po schválení účtovnej závierky uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok.6a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

01.01.2014

6a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Čl. V

01.01.2014

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 25 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Fond uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok9) najneskôr do 15. apríla.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

01.01.2014

9) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Čl. VI

01.01.2014

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

01.01.2014

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

01.01.2014

2. V § 14 písmeno g) znie:

01.01.2014

g) ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok4) podľa § 34 ods. 3.“.

01.01.2014

3. V § 34 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok4) do 15. júla.“.

01.01.2014

Čl. VII

01.01.2014

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 7 ods. 4 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

2. Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠35

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie osvedčenia od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 7 ods. 4 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia.“.

01.01.2014

Čl. VIII

01.01.2014

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 342/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 46 ods. 5 prvej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

2. Za § 76dd sa vkladá § 76de, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠76de

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o licenciu od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 46 ods. 5 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti o licenciu.“.

01.01.2014

Čl. IX

01.01.2014

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 24 ods. 4 poslednej vete sa slová „spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje“.

01.01.2014

2. V § 37 odsek 5 znie:

01.01.2014

(5) Banka je povinná uložiť výročnú správu do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením do verejnej časti registra účtovných závierok.34) Ustanovenie osobitného predpisu35) tým nie je dotknuté.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:

01.01.2014

34) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

3. V § 39 odsek 11 znie:

01.01.2014

(11) Banka a pobočka zahraničnej banky zostavujú okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu30d) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky predkladajú do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka Národnej banke Slovenska.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa vypúšťa.

01.01.2014

4. V § 39 odsek 13 znie:

01.01.2014

(13) Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť zostavuje svoju priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho polroka. Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku materská banka alebo materská holdingová spoločnosť predkladá do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka Národnej banke Slovenska.“.

01.01.2014

5. V § 40 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Správu podľa odseku 1 písm. a) a c) sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bolo overenie údajov vykonané. Správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu40) uloží banka do verejnej časti registra účtovných závierok34) a pobočka zahraničnej banky do neverejnej časti registra34) do 30. júna po skončení účtovného obdobia, za ktorý sa ročná účtovná závierka overuje.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

01.01.2014

40) Zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

6. V § 41 sa vypúšťa odsek 1.

01.01.2014

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

01.01.2014

Čl. X

01.01.2014

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 206/2013 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 71d ods. 2 poslednej vete sa slová „spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje“.

01.01.2014

2. V § 77 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok60aa) výročnú správu a správu audítora. Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa znie:

01.01.2014

60aa) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z.“.

01.01.2014

3. V § 77 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.

01.01.2014

4. V § 77 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí.“.

01.01.2014

5. V § 93 ods. 5 písm. h) sa slová „predkladá Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „uloží do verejnej časti registra účtovných závierok“.

01.01.2014

Čl. XI

01.01.2014

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 478/2009 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „nezašle výročnú správu ministerstvu“ nahrádzajú slovami „neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok,1a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

01.01.2014

1a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 35 odsek 4 znie:

01.01.2014

(4) Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája.“.

01.01.2014

3. V § 36 ods. 1 sa slová „nezašle ministerstvu“ nahrádzajú slovom „neuloží“.

01.01.2014

4. V § 36 ods. 3 sa slovo „zaslanie“ nahrádza slovom „uloženie“.

01.01.2014

Čl. XII

01.01.2014

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z. a zákona č. 312/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 20 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2014

c) uložiť výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy do verejnej časti registra účtovných závierok,16)“.

01.01.2014

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

01.01.2014

2. V § 47b ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „ak ju predkladá ministerstvu,“.

01.01.2014

3. V § 49 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2014

c) uložiť výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok,16)“.

01.01.2014

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

01.01.2014

Čl. XIII

01.01.2014

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z. a zákona č. 36/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 10 ods. 6 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

2. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠15c

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 10 ods. 6 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti.“.

01.01.2014

Čl. XIV

01.01.2014

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 15 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Výročnú správu schválenú valným zhromaždením je burza povinná bez zbytočného odkladu uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok.22a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

01.01.2014

22a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 15 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.

01.01.2014

3. V § 15 ods. 3 sa slová „predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok“.

01.01.2014

4. V § 15 ods. 4 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

01.01.2014

5. V § 45 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uložil ročnú finančnú správu do registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu22a)“.

01.01.2014

Čl. XV

01.01.2014

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 170 odsek 13 znie:

01.01.2014

(13) Sociálna poisťovňa uloží výročnú správu za príslušný kalendárny rok do verejnej časti registra účtovných závierok92c) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 92c znie:

01.01.2014

92c) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.11.2013

Čl. XVII

15.11.2013

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 308/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

15.11.2013

1. V § 12 písm. p) a v § 13 ods. 1 písm. x) sa slová „tohto zákona a“ nahrádzajú slovami „tohto zákona okrem § 53e, dodržiavanie“.

01.01.2014

2. V § 29 ods. 4 prvej vete sa slovo „Fyzická“ nahrádza slovami „Právnická osoba alebo fyzická“ a na konci sa pripája táto veta: „Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:

01.01.2014

35d) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

3. V § 29 ods. 8 písmeno c) znie:

01.01.2014

c) doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,“.

01.01.2014

4. V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:

01.01.2014

f) poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,“.

01.01.2014

5. V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

01.01.2014

g) disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)“.

01.01.2014

6. V 31 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „alebo písm. g)“.

15.11.2013

7. Za § 53d sa vkladá § 53e, ktorý vrátane nadpisu znie:

15.11.2013

㤠53e

15.11.2013

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

15.11.2013

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom podľa osobitného predpisu,59ad) (ďalej len „malý zamestnávateľ“) poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom vybranej banky alebo pobočky zahraničnej banky59ae) (ďalej len „banka“) v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom58) a zmluvou medzi ministerstvom financií a bankou; výber banky vykonáva ministerstvo financií a jeho výsledky zverejňuje na svojom webovom sídle.

15.11.2013

(2) Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme

15.11.2013

a) záruky za úver poskytnutý bankou,

15.11.2013

b) úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou (ďalej len „bonifikácia úroku“).

15.11.2013

(3) Záruka za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu.59af) Záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere

15.11.2013

a) malý zamestnávateľ vykonáva činnosť aspoň dve účtovné obdobia,

15.11.2013

b) malý zamestnávateľ má aspoň troch zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,

15.11.2013

c) nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je sprostredkovateľom (§ 25) alebo agentúrou dočasného zamestnávania (§ 29),

15.11.2013

d) nemá voči malému zamestnávateľovi

15.11.2013

1. Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní, alebo

15.11.2013

2. zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,

15.11.2013

e) nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a

15.11.2013

f) malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.

15.11.2013

(4) Na poskytnutie záruky podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 až 312 Obchodného zákonníka.

15.11.2013

(5) Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ

15.11.2013

a) v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a

15.11.2013

b) na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.

15.11.2013

(6) Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59ag)

15.11.2013

(7) Banka zodpovedá za

15.11.2013

a) dodržanie podmienok poskytnutia záruky podľa odseku 3,

15.11.2013

b) dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,

15.11.2013

c) vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.

15.11.2013

(8) Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči banke (ďalej len „realizácia záruky“), vzniká mu pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia (ďalej len „pohľadávka z realizovanej záruky“). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

15.11.2013

(9) Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia finančnej pomoci a postup pri realizácii záruky v zmluve podľa odseku 1.

15.11.2013

(10) Ministerstvo financií môže uzavrieť s právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu písomnú mandátnu zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom, ktorou sa upraví rozsah práv a povinností tejto právnickej osoby pri vymáhaní.

15.11.2013

(11) Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo financií je oprávnené požadovať od banky všetky podklady na kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci. Na výkon tejto kontroly sa vzťahujú pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.59ah)

15.11.2013

(12) Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia

15.11.2013

a) záruky podľa odseku 3, môže uložiť banke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy úveru, za ktorý bola poskytnutá taká záruka,

15.11.2013

b) bonifikácie úroku, uloží banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutej bonifikácie úroku.

15.11.2013

(13) Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.63)

15.11.2013

(14) Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním kontroly podľa odseku 11. Táto povinnosť trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného právneho vzťahu; ustanovenia osobitného predpisu59ai) týmto nie sú dotknuté.

15.11.2013

(15) Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje banka v súlade s týmto zákonom, osobitným predpisom,58) s podmienkami určenými zmluvou podľa odseku 1 a zmluvou o úvere uzavretou medzi bankou a malým zamestnávateľom. Na tento účel je malý zamestnávateľ povinný poskytnúť banke súčinnosť.“.

15.11.2013

Poznámky pod čiarou k odkazom 59ad až 59ai znejú:

15.11.2013

59ad) Príloha 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.

15.11.2013

59ae) § 2 ods. 2 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.11.2013

59af) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.11.2013

59ag) Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1998/2006.

15.11.2013

59ah) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

15.11.2013

59ai) § 91 ods. 2 až 7, § 92 ods. 1 až 7 a § 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15.11.2013

8. V § 68 ods. 1 sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom financií“.

01.01.2014

Čl. XVIII

01.01.2014

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. § 105 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

01.01.2014

(12) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok88a) za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom.“.

01.01.2014

2. § 109 vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠109

01.01.2014

Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska

01.01.2014

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

01.01.2014

a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok; účtovnú závierku overenú audítorom a správu audítora, ktoré sú súčasťou ročných správ, ukladá dôchodková správcovská spoločnosť podľa § 105 ods. 12, ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená; ak účtovná závierka nie je overená, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť, že ukladá neoverenú účtovnú závierku, pričom správu audítora uloží do registra účtovných závierok bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca po tom, keď jej táto správa bola doručená,

01.01.2014

b) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ktorých súčasťou sú polročné účtovné závierky,

01.01.2014

c) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov,

01.01.2014

d) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

01.01.2014

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

01.01.2014

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením.

01.01.2014

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska deň nadobudnutia účinnosti zmien štatútu.

01.01.2014

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie

01.01.2014

a) podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných nástrojov z majetku dôchodkového fondu vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,

01.01.2014

b) poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného majetku, poplatky za investičné analýzy a iné poplatky spojené s investovaním majetku v dôchodkových fondoch,

01.01.2014

c) informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

01.01.2014

d) zoznam sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

01.01.2014

e) iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.“.

01.01.2014

Čl. XIX

01.01.2014

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 29a ods. 4 sa slová „zverejňuje ministerstvo financií na svojom webovom sídle“ nahrádzajú slovami „ukladá ministerstvo financií do verejnej časti registra účtovných závierok42ab)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 42ab znie:

01.01.2014

42ab) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Čl. XX

01.01.2014

Zákon č. 581/2004 Z. z. zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. § 11 znie:

01.01.2014

㤠11

01.01.2014

(1) Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a úradu

01.01.2014

a) správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka,

01.01.2014

b) plán činnosti zdravotnej poisťovne na príslušný rozpočtový rok obsahujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov a predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov z verejného zdravotného poistenia do 30. novembra na nasledujúci kalendárny rok,

01.01.2014

c) rozpočet na príslušný kalendárny rok, obchodno-finančný plán a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom verejnej správy do 31. marca kalendárneho roka.

01.01.2014

(2) Polročná správa obsahuje

01.01.2014

a) priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre29) (ďalej len „priebežná účtovná závierka“),

01.01.2014

b) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených záväzkoch i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,

01.01.2014

c) informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,

01.01.2014

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.

01.01.2014

(3) Zdravotná poisťovňa je povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok29a) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka, pričom výročná správa obsahuje

01.01.2014

a) správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených záväzkoch i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,

01.01.2014

b) návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,

01.01.2014

c) informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,

01.01.2014

d) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,

01.01.2014

e) správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

01.01.2014

(4) Zdravotná poisťovňa je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra účtovných závierok.

01.01.2014

(5) Účtovnú závierku ukladá zdravotná poisťovňa do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

01.01.2014

(6) Ak nie je v lehote na uloženie účtovnej závierky podľa odseku 3 účtovná závierka overená audítorom, zdravotná poisťovňa je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok správu audítora bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca po doručení správy audítorom.

01.01.2014

(7) Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia.

01.01.2014

(8) Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, úradu, Národnému centru zdravotníckych informácií údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom, v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania údajov z účtovníctva a štatistickej evidencie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.

01.01.2014

(9) Zdravotná poisťovňa je povinná vypracovať a predkladať úradu aj ďalšie údaje vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania ďalších údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.

01.01.2014

(10) Údaje podľa odsekov 8 a 9 musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné a pravdivé. Ak výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy nie sú zrozumiteľné, prehľadné, preukazné alebo pravdivé, nie sú predložené v ustanovenom rozsahu, ustanoveným spôsobom alebo vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti, zdravotná poisťovňa je povinná na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií alebo úradu predložiť podklady, z ktorých vychádzala pri ich vypracovaní, a podať vysvetlenie v nimi určenej lehote.

01.01.2014

(11) Zdravotná poisťovňa nesmie prijímať úvery alebo pôžičky bez predchádzajúceho súhlasu úradu [§ 13 ods. 1 písm. h)]. Zdravotná poisťovňa nesmie vstupovať do úverových vzťahov alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

01.01.2014

29a) § 23 zákona č 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2014

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

01.01.2014

3. V § 19 ods. 2 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c)“.

01.01.2014

4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2014

Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená c) až q).

01.01.2014

5. V § 29 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a“.

01.01.2014

6. V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

01.01.2014

7. V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Úrad ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok v lehote podľa prvej vety aj výročnú správu o hospodárení.“.

01.01.2014

8. V § 61 ods. 6 písm. c) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

01.01.2014

Čl. XXI

01.01.2014

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 318/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2014

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

01.01.2014

㤠65a

01.01.2014

Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia

01.01.2014

a) ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom,

01.01.2014

b) ročné účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov za predchádzajúci kalendárny rok overené audítorom.“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 41h znie:

01.01.2014

41h) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Čl. XXII

01.01.2014

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 35 ods. 1 posledná veta znie: „Dohliadané subjekty sú rovnako povinné predkladať Národnej banke Slovenska aj priebežnú účtovnú závierku a priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku.“.

01.01.2014

2. V § 35 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Opatreniami, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré sú dohliadané subjekty povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania priebežnej účtovnej závierky a priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky dohliadaných subjektov do Národnej banky Slovenska.“.

01.01.2014

Čl. XXIII

01.01.2014

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a zákona č. 40/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 8a ods. 12 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2014

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

01.01.2014

2. V § 8a sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

01.01.2014

(13) Ak je žiadateľ povinný vypracúvať účtovnú závierku alebo výročnú správu, uloží ich znenie za posledné účtovné obdobie najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti do verejnej časti registra účtovných závierok,12ea) ak taká účtovná závierka alebo výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená.“.

01.01.2014

Doterajšie odseky 13 až 24 sa označujú ako odseky 14 až 25.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 12ea znie:

01.01.2014

12ea) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

3. Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠28c

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 8a ods. 13 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka alebo výročná správa priložené k žiadosti o poskytnutie dotácie.“.

01.01.2014

Čl. XXIV

01.01.2014

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 11 odsek 3 znie:

01.01.2014

(3) Slovenský Červený kríž uloží výročnú správu za príslušné účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla nasledujúceho účtovného obdobia.“.

01.01.2014

Čl. XXVI

01.01.2014

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 70/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťa štvrtý bod.

01.01.2014

2. V § 9 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

3. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

01.01.2014

(4) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky19) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky.“.

01.01.2014

4. Za § 20c sa vkladá § 20d, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠20d

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ predkladá investičný zámer v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 3 a 4 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka a výročná správa priložené k investičnému zámeru.“.

01.01.2014

Čl. XXVIII

01.01.2014

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 8 ods. 3 tretej vete sa slovo „nezašle“ nahrádza slovom „neuloží“.

01.01.2014

2. V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:

01.01.2014

c) neuloží výročnú správu do registra účtovných závierok podľa § 31 ods. 3.“.

01.01.2014

3. V § 31 ods. 3 sa slová „zverejnená spôsobom určeným v stanovách“ nahrádzajú slovami „uložená do verejnej časti registra účtovných závierok“ a vypúšťa sa druhá veta.

01.01.2014

Čl. XXIX

01.01.2014

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 5 odsek 12 znie:

01.01.2014

(12) Tlačová agentúra uloží výročnú správu prerokovanú Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok. Výročnú správu zverejní aj na svojom webovom sídle.“.

01.01.2014

Čl. XXX

01.01.2014

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 340/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

01.01.2014

V § 23 ods. 6 sa za slovo „závierku“ vkladajú slová „a výročnú správu“.

01.01.2014

Čl. XXXI

01.01.2014

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 12 ods. 7 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

2. Za § 15 sa vkladá § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠16

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 12 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.

01.01.2014

Čl. XXXII

01.01.2014

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2014

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená e) až k).

01.01.2014

2. V § 6 ods. 4 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

3. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

01.01.2014

(5) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o stimuly uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky29) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky.“.

01.01.2014

4. Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠14

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o stimuly v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 6 ods. 4 a 5 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka a výročná správa priložené k žiadosti o stimuly.“.

01.01.2014

Čl. XXXIII

01.01.2014

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z. a zákona č. 206/2013 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 76 odsek 1 znie:

01.01.2014

(1) Platobná inštitúcia je povinná uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný. Platobná inštitúcia je povinná do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu platobnej inštitúcie.“.

01.01.2014

2. V § 85b odsek 9 znie:

01.01.2014

(9) Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uložiť správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky29) do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu inštitúcie elektronických peňazí.“.

01.01.2014

Čl. XXXIV

01.01.2014

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 21 odsek 5 znie:

01.01.2014

(5) Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti schválenú riaditeľom po predchádzajúcom prerokovaní dozornou radou na svojom webovom sídle. Výročnú správu o hospodárení schválenú dozornou radou uloží do verejnej časti registra účtovných závierok.18a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

01.01.2014

18a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

Čl. XXXV

01.01.2014

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 34 ods. 4 poslednej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

2. V § 103 odsek 4 znie:

01.01.2014

(4) Úrad každoročne do 31. mája uloží do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení za uplynulý kalendárny rok.“.

01.01.2014

3. Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠112a

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 34 ods. 4 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.

01.01.2014

Čl. XXXVI

01.01.2014

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 11 ods. 7 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

2. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠46a

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ o licenciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 11 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti o licenciu.“.

01.01.2014

Čl. XXXVII

01.01.2014

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 386/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 11 písmeno n) znie:

01.01.2014

n) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,2a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

01.01.2014

2a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 15 písmeno p) znie:

01.01.2014

p) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,“.

01.01.2014

3. V § 17 ods. 6 písm. e) sa slová „výročnú správu o hospodárení a činnosti oblastnej organizácie (ďalej len „výročná správa“)“ nahrádzajú slovami „správu o činnosti oblastnej organizácie“.

01.01.2014

4. V § 18 ods. 4 písm. e) a § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „výročnú správu“ nahrádzajú slovami „správu o činnosti“.

01.01.2014

Čl. XXXVIII

01.01.2014

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 3 ods. 7 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.

01.01.2014

2. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠6a

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ o dotáciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 3 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.

01.01.2014

Čl. XXXIX

01.01.2014

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 206/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 160 odsek 4 znie:

01.01.2014

(4) Ak nie je v lehote podľa odseku 7 účtovná závierka podielového fondu overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uvedie sa táto skutočnosť v ročnej správe. Správcovská spoločnosť je povinná uložiť správu audítora alebo audítorskej spoločnosti do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí. Do verejnej časti registra účtovných závierok správcovská spoločnosť uloží aj neschválenú účtovnú závierku.“.

01.01.2014

2. V § 187 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

01.01.2014

d) najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku bez poznámok za predchádzajúci štvrťrok.“.

01.01.2014

3. V § 187 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2014

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

01.01.2014

4. V § 187 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

01.01.2014

c) najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku bez poznámok za predchádzajúci štvrťrok,“.

01.01.2014

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

01.01.2014

5. V § 187 sa vypúšťa odsek 5.

01.01.2014

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

01.01.2014

6. V § 187 ods. 5 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“.

01.01.2014

7. V § 187 odsek 7 znie:

01.01.2014

(7) Ak nie je v lehote podľa odseku 4 písm. a) na uloženie ročnej správy účtovná závierka správcovskej spoločnosti overená audítorom, uvedie sa táto skutočnosť v ročnej správe. Správcovská spoločnosť je povinná uložiť správu audítora alebo audítorskej spoločnosti do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí. Do verejnej časti registra účtovných závierok správcovská spoločnosť uloží aj neschválenú účtovnú závierku.“.

01.01.2014

8. V § 187 ods. 9 sa slová „odsekov 2 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. d) a odseku 4 písm. c)“.

01.01.2014

Čl. XL

01.01.2014

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

1. V § 36 odsek 2 znie:

01.01.2014

(2) Ročná účtovná závierka poštového podniku podľa odseku 1 musí byť overená audítorom a poštový podnik ju uloží do verejnej časti registra účtovných závierok21a) každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo účtovné obdobie. Ak účtovné obdobie poštového podniku nie je totožné s kalendárnym rokom, poštový podnik vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju Poštovému regulačnému úradu do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu ročnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky poštového podniku podľa odseku 1 musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.“.

01.01.2014

2. V § 54 odsek 6 znie:

01.01.2014

(6) Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom a poskytovateľ univerzálnej služby ju uloží do verejnej časti registra účtovných závierok21a) každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo účtovné obdobie. Ak účtovné obdobie poskytovateľa univerzálnej služby nie je totožné s kalendárnym rokom, poskytovateľ univerzálnej služby vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju Poštovému regulačnému úradu každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu ročnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky poskytovateľa univerzálnej služby musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.“.

01.01.2014

Čl. XLI

01.01.2014

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 241/2012 Z. z. sa mení takto:

01.01.2014

V § 24 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „vrátane uverejňovania výročnej správy“.

01.01.2014

Čl. XLII

01.01.2014

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

01.01.2014

Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).

01.01.2014

2. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

01.01.2014

(3) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok,11a) ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.

01.01.2014

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

01.01.2014

11a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

3. Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:

01.01.2014

㤠44a

01.01.2014

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

01.01.2014

Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.

01.01.2014

Čl. XLIII

01.01.2014

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 31 ods. 6 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle“, vypúšťa sa slovo „výročnú“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

01.01.2014

61a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 32 ods. 8 písm. b), § 58 ods. 11 písm. b), § 62 ods. 11 písm. b) a § 65 ods. 8 písm. b) sa vypúšťa slovo „výročnú“.

01.01.2014

3. V § 62 ods. 4 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle“, vypúšťa sa slovo „výročnú“ a na konci sa pripája táto veta: „Vlastník prepravnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)“.

01.01.2014

4. V § 64 ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle“, vypúšťa sa slovo „výročnú“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)“.

01.01.2014

Čl. XLIV

01.01.2014

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.01.2014

1. V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v rovnakej lehote ukladá výročnú správu fondu do verejnej časti registra účtovných závierok29a)“.

01.01.2014

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

01.01.2014

29a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.01.2014

2. V § 21 sa vypúšťa odsek 2.

01.01.2014

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.


15.11.2013

Čl. XLV

15.11.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 okrem čl. I až čl. XVI, čl. XVII druhého až šiesteho bodu a čl. XVIII až čl. XLIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.


15.11.2013

Ivan Gašparovič v. r.

15.11.2013

Pavol Paška v. r.

15.11.2013

Robert Fico v. r.