15.11.2013

342

15.11.2013

VYHLÁŠKA

15.11.2013

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

15.11.2013

z 23. októbra 2013,

15.11.2013

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov

15.11.2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.11.2013

§ 1

15.11.2013

Registrácia hydiny a bežcov

15.11.2013

(1) Držiteľ, ktorý chová viac ako 300 kusov kúr, moriek, husí, kačíc, bažantov, prepelíc (ďalej len „hydina“) alebo viac ako 1 500 kusov hydiny určenej na výkrm alebo viac ako päť kusov bežcov (ďalej len „držiteľ“), vedie register hydiny a bežcov v chove, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

15.05.2017

(2) Držiteľ prihlási do centrálneho registra zvierat chov na predpísanom tlačive s názvom „Registrácia chovu“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Žiadosť o registráciu nového chovu obsahuje údaje podľa prílohy č. 2.

15.11.2013

§ 2

15.11.2013

Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov

15.11.2013

(1) Držiteľ zasiela právnickej osobe alebo fyzickej osobe poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „poverená osoba“) hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. Vzor hlásenia zmien v počte hydiny a bežcov je uvedený v prílohe č. 3.

15.11.2013

(2) Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom určeným podľa § 5 písm. j) zákona.

15.11.2013

§ 3

15.11.2013

Register prevádzkovateľa liahne

15.11.2013

(1) Prevádzkovateľ liahne vedie register, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, a údaje z neho predkladá poverenej osobe.

15.11.2013

(2) Prevádzkovateľ liahne prihlási do centrálneho registra zvierat chov na predpísanom tlačive s názvom „Registrácia chovu“.

15.11.2013

§ 4

15.11.2013

Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov

15.11.2013

(1) Prevádzkovateľ liahne zasiela poverenej osobe hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov do 14 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Vzor hlásenia o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov je uvedený v prílohe č. 5.

15.11.2013

(2) Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom určeným podľa § 5 písm. j) zákona.

15.11.2013

§ 5

15.11.2013

Doklad o premiestnení hydiny a bežcov

15.05.2017

(1) Doklad o premiestnení hydiny a bežcov sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe z chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo, do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom k premiestneniu došlo. Dokladom o premiestnení hydiny a bežcov je tlačivo, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6, potvrdené držiteľom chovu alebo liahne, z ktorej sa zviera premiestnilo, a držiteľom chovu alebo liahne, do ktorej sa zviera premiestnilo.

15.05.2017

(2) Doklad o premiestnení hydiny a bežcov možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom určeným podľa § 5 písm. j) zákona. Doklad o premiestnení hydiny a bežcov obsahuje údaje podľa prílohy č. 6.

15.11.2013

§ 6

15.11.2013

Centrálny register hydiny a bežcov

15.11.2013

(1) Podkladmi na vedenie centrálneho registra hydiny a bežcov sú register hydiny a bežcov v chove, register prevádzkovateľa liahne, hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov, hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov a doklad o premiestnení hydiny a bežcov.

15.11.2013

(2) Register chovov obsahuje tieto údaje

15.11.2013

a) o chove:

15.11.2013

1. registračné číslo chovu,

15.11.2013

2. názov a adresu miesta chovu,

15.11.2013

3. druh, kategóriu hydiny a bežcov a charakter chovu,

15.05.2017

b) o držiteľovi:

15.05.2017

1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

15.05.2017

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

15.05.2017

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,

15.05.2017

c) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,

15.05.2017

d) o zvierati:

15.11.2013

1. počet hydiny a bežcov v chove,

15.11.2013

2. zmeny v počte hydiny a bežcov držaných v chove od ich naskladnenia do vyskladnenia a dátum zmien,

15.11.2013

3. registračné číslo chovu, prevádzkarne na spracovanie hydiny a bežcov, prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov, odkiaľ alebo kam bola hydina a bežce premiestnené, a kód krajiny, ak ide o hydinu a bežce dovezené alebo vyvezené.

15.11.2013

(3) Register liahní obsahuje údaje

15.11.2013

a) o liahni:

15.11.2013

1. registračné číslo liahne,

15.11.2013

2. názov a adresu liahne,

15.11.2013

3. druh, kategóriu hydiny a bežcov a charakter chovu,

15.05.2017

b) o držiteľovi:

15.05.2017

1. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,

15.05.2017

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

15.05.2017

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu jej konateľa alebo členov jej štatutárneho orgánu,

15.05.2017

c) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kontaktnej osoby,

15.05.2017

d) o liahnutí a premiestnení hydiny a bežcov:

15.11.2013

1. počet naskladnených vajec,

15.11.2013

2. liahnutie a predaj jednodňovej hydiny a bežcov podľa druhu, kategórie hydiny a bežcov a charakteru chovu v kalendárnom mesiaci,

15.11.2013

3. registračné číslo odberateľa a kód krajiny, ak ide o vyvezenú jednodňovú hydinu a bežce.

15.11.2013

§ 7

15.11.2013

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)


15.11.2013

§ 8

15.11.2013

Účinnosť

15.11.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2013.


15.11.2013

Ľubomír Jahnátek v. r.


15.05.2017

Príloha č.1 k vyhláške č.342/2013 Z.z.

15.05.2017

REGISTER HYDINY A BEŽCOV V CHOVE

15.05.2017

15.05.2017

Príloha č.2 k vyhláške č.342/2013 Z.z.

15.05.2017

REGISTRÁCIA CHOVU

15.05.2017

15.11.2013

Príloha č. 3 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.

15.11.2013

Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov

15.11.2013

príloha 03

15.05.2017

Príloha č.4 k vyhláške č.342/2013 Z.z.

15.05.2017

REGISTER PREVÁDZKOVATEĽA LIAHNE

15.05.2017

15.11.2013

Príloha č. 5 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.

15.11.2013

Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov

15.11.2013

príloha 05

15.11.2013

Príloha č. 6 k vyhláške č. 342/2013 Z. z.

15.11.2013

Doklad o premiestnení hydiny a bežcov

15.11.2013

príloha 06

Poznámky pod čiarou

15.11.2013

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20) v platnom znení.