Opatrenie č. 329/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 31.10.2013

OBSAH

31.10.2013

329

31.10.2013

OPATRENIE

31.10.2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

31.10.2013

zo 17. októbra 2013,

31.10.2013

ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014

31.10.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:


31.10.2013

§ 1

31.10.2013

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2014 sa ustanovuje takto:

31.10.2013

a) 8,80 eura, ak ide o starobný dôchodok,

31.10.2013

b) 2,70 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

31.10.2013

c) 8,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,

31.10.2013

d) 3,30 eura, ak ide predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

31.10.2013

e) 7,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok,

31.10.2013

f) 2,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplácaný v sume jednej polovice,

31.10.2013

g) 4,50 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,

31.10.2013

h) 1,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,

31.10.2013

i) 5,70 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

31.10.2013

j) 2,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

31.10.2013

k) 3 eurá, ak ide o sirotský dôchodok,

31.10.2013

l) 1,50 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

31.10.2013

§ 2

31.10.2013

Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014 je 2,3 %.


31.10.2013

§ 3

31.10.2013

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2013.


31.10.2013

Ján Richter v. r.