Zákon č. 308/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 71/2013
Platnosť od 08.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013
01.11.2013

308

01.11.2013

ZÁKON

01.11.2013

z 13. septembra 2013,

01.11.2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

01.11.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.11.2013

Čl. I

01.11.2013

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č. 154/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2013

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

01.11.2013

2. V § 2 ods. 4 sa za slovom „stráže“ vypúšťa čiarka a slová „Železničnej polície a Colnej správy Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „a finančnej správy“.

01.11.2013

3. V § 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zodpovedá za výkon inšpekcie práce“.

01.11.2013

4. V § 6 ods. 1 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „identifikačného čísla, dátumu zistenia porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania a dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty,“.

01.11.2013

5. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno s).

01.11.2013

Doterajšie písmená t) a u) sa označujú ako písmená s) a t).

01.11.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab sa vypúšťa.

01.11.2013

6. V § 7 ods. 8 písm. c) sa za slová „podnetu18ca) a“ vkladajú slová „v odôvodnených prípadoch najneskôr do 60 dní od doručenia podnetu, a ak nemožno vzhľadom na povahu veci inšpekciu práce vykonať ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť Národný inšpektorát práce; inšpektorát práce je povinný o predĺžení lehoty, dôvode jej predĺženia a“.

01.11.2013

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 18g sa vypúšťa citácia „zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne),“.

01.11.2013

8. V § 19 ods. 2 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur,“.

01.11.2013

9. V § 19 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

01.11.2013

b) presiahnutie odpracovaného času nad rozsah pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času vedenej zamestnávateľom25b) o viac ako 10 % najmenej však o 30 minút v jednom dni pri práci vykonávanej na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti,“.

01.11.2013

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

01.11.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

01.11.2013

25b) § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce.“.

01.11.2013

10. V § 19 ods. 6 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) prvého bodu“.

01.11.2013

11. V § 20 ods. 1 sa slová „od 65 eur až do 650 eur“ nahrádzajú slovami „od 100 eur až do 1 000 eur“.

01.11.2013

12. V prílohe č. 2 sa vypúšťa štvrtý bod.

01.11.2013

Čl. II

01.11.2013

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z. a zákona č. 96/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2013

1. § 12 sa dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:

01.11.2013

„ah) vydávať preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a písm. A.“.

01.11.2013

2. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:

01.11.2013

„am) vydávať preukaz kontrolóra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1a písm. B.“.

01.11.2013

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 62 sa dopĺňa touto citáciou:

01.11.2013

„Zákon č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2013

4. V § 68 ods. 3 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a osobitného predpisu18a)“.

01.11.2013

5. V § 68 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania“.

01.11.2013

6. V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

01.11.2013

(5) Zamestnanec ústredia alebo úradu vykonávajúci kontrolnú činnosť podľa odseku 3 sa pri výkone tejto kontrolnej činnosti preukazuje preukazom kontrolóra, ktorý nesmie vydať z rúk; na požiadanie umožní do neho nahliadnuť.“.

01.11.2013

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

01.11.2013

7. V § 68a ods. 1 písm. b) sa slová „nelegálne zamestnávanie“ nahrádzajú slovami „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur.“.

01.11.2013

8. Pred prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:

01.11.2013

„Príloha č. 1a k zákonu č. 5/2004 Z. z.

01.11.2013

VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA

01.11.2013

A. Vzor preukazu kontrolóra ústredia

01.11.2013

obrázok 01

01.11.2013

B. Vzor preukazu kontrolóra úradu

01.11.2013

obrázok 02“.

01.11.2013

Čl. III

01.11.2013

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 223/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2013

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vzťah“ vkladajú slová „alebo štátnozamestnanecký pomer“.

01.11.2013

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa dopĺňa touto citáciou:

01.11.2013

„Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2013

3. V § 2 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vzťah“ vkladajú slová „alebo štátnozamestnanecký pomer“.

01.11.2013

4. V § 2 ods. 2 písm. b) sa za slovo „vzťah“ vkladajú slová „alebo štátnozamestnanecký pomer“ a vypúšťajú sa slová „do začiatku výkonu kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania“.

01.11.2013

5. V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

01.11.2013

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

01.11.2013

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.

01.11.2013

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.

01.11.2013

7. V § 2a celom texte sa nad slovo „poistený“ umiestňuje odkaz „8a)“.

01.11.2013

8. V § 3 ods. 2 sa slová „ods. 2, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 3“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.

01.11.2013

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z.“.

01.11.2013

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 10a sa citácia „§ 7 ods. 3 písm. r) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 223/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 7 ods. 3 písm. s) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2013

11. V § 5a ods. 1 a 2 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

01.11.2013

12. V § 5a ods. 3 sa za slová „o počte kontrol“ vkladajú slová „nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3“.

01.11.2013

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2013

14. V § 7a ods. 1 uvádzacej vete sa slová „nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3“.

01.11.2013

15. V § 7a ods. 1 písm. b) sa slová „príspevku na starobné“ nahrádzajú slovami „povinných príspevkov na starobné“ a slovo „zdravotné“ sa nahrádza slovami „povinné verejné zdravotné“.

01.11.2013

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

01.11.2013

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa citácia „Šiesta časť zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Štvrtá časť zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.

01.11.2013

18. V § 7a ods. 2 a 3 sa slová „nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3“.

01.11.2013

19. V § 7b ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

01.11.2013

20. V § 7b ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 5“.

01.11.2013

21. V § 7b ods. 2 písm. a) sa slová „nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania“.

01.11.2013

22. V § 7b ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 5“ a slová „nelegálne zamestnávala štátneho príslušníka tretej krajiny“ sa nahrádzajú slovami „porušila zákaz nelegálneho zamestnávania“.

01.11.2013

23. V § 7c ods. 1 sa slová „zamestnaný podľa § 2 ods. 5“ nahrádzajú slovami „zamestnaný podľa § 2 ods. 3“, slovo „sťažnosť“ sa nahrádza slovom „podnet“ a slová „nelegálne zamestnávanie podľa § 2 ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 3“.

01.11.2013

Čl. IV

01.11.2013

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z. a zákona č. 154/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

01.11.2013

1. V prílohe č. 1b časti B sa slová „nad 1 200“ nahrádzajú slovami „od 1 201 do 15 000“.

01.11.2013

2. V prílohe č. 1b časti B sa tabuľka dopĺňa riadkom, ktorý znie:

01.11.2013
nad 15 000 zamestnancovnajmenej 12 bezpečnostných technikov a na každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
01.11.2013

“.


01.11.2013

Čl. V

01.11.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.


01.11.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.11.2013

Pavol Paška v. r.

01.11.2013

Robert Fico v. r.