Vyhláška č. 3/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

Čiastka 2/2013
Platnosť od 04.01.2013
Účinnosť od 15.01.2013
15.01.2013

3

15.01.2013

VYHLÁŠKA

15.01.2013

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

15.01.2013

z 28. decembra 2012,

15.01.2013

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

15.01.2013

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


15.01.2013

§ 1

15.01.2013

Predmet úpravy

15.01.2013

Táto vyhláška ustanovuje

15.01.2013

a) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny prevádzkovateľom prenosovej sústavy podľa § 28 ods. 3 písm. x) zákona,

15.01.2013

b) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 3 písm. m) zákona,

15.01.2013

c) uchovávanie meraných údajov o spotrebe elektriny podľa písmen a) a b).

15.01.2013

§ 2

15.01.2013

Základné pojmy

15.01.2013

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

15.01.2013

a) strednou hodnotou výkonu množstvo nameranej elektriny vztiahnuté k časovej dĺžke meracej periódy,

15.01.2013

b) diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla s využitím telemetrických alebo iných systémov s cieľom zabezpečiť opakovaný odpočet s periódou najmenej jeden kalendárny mesiac,

15.01.2013

c) činným výkonom súčin napätia, prúdu a kosínusu fázového uhla medzi nimi v kW alebo MW,

15.01.2013

d) jalovým výkonom súčin napätia, prúdu a sínusu fázového uhla medzi nimi v kvar alebo Mvar,

15.01.2013

e) účinníkom podiel činného elektrického výkonu a zdanlivého elektrického výkonu,

15.01.2013

f) meranými údajmi súbor informácií získaných z určeného meradla odberného miesta alebo meracieho bodu, ktoré slúžia účastníkom trhu na vyhodnocovanie odchýlok a fakturáciu odberu alebo dodávky elektriny,

15.01.2013

g) fyzickým odpočtom získanie stavu registrov určeného meradla,

15.01.2013

h) priebehovým meraním meranie so zaznamenávaním profilov záťaže v časovom úseku meracej periódy, ktorá je spravidla 15 minút.

15.01.2013

§ 3

15.01.2013

Merané údaje podľa typu merania

15.01.2013

(1) Meranie typu A priebehové meranie s diaľkovým odpočtom, meraním typu A sa merajú najmä

15.01.2013

a) meracie body medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, medzi prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav alebo medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy,

15.01.2013

b) odovzdávacie miesta1) medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a výrobcom elektriny,

15.01.2013

c) odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej úrovni veľmi vysokého a vysokého napätia,

15.01.2013

d) odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej úrovni nízkeho napätia v súlade s pravidlami trhu.2)

15.01.2013

(2) Meranie typu B priebehové meranie bez ďialkového odpočtu, meraním typu B sa merajú najmä odberné miesta alebo odovzdávacie miesta uvedené v odseku 1 písm. a), na ktorých je z technických dôvodov nerealizovateľné vykonávanie diaľkového odpočtu.

15.01.2013

(3) Meranie typu C bez priebehového merania, meraním typu C sa merajú odberné alebo meracie body, pri ktorých sa nevyžaduje priebehové meranie v súlade s pravidlami trhu.2)

15.01.2013

(4) Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta ostatných koncových odberateľov elektriny okrem odberných miest s nemeranou spotrebou elektriny.

15.01.2013

(5) Základný merací interval pre zisťovanie priebehu odberu alebo dodávky elektriny pre meranie typu A a B je jedna štvrťhodina. Prvá štvrťhodina sa začína o 00:00:00 h a končí sa o 00:15:00 h.

15.01.2013

(6) Základný interval pre spracovanie a diaľkový prenos nameraných údajov pre meranie typu A je jeden kalendárny deň.

15.01.2013

(7) Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu B je minimálne jeden kalendárny mesiac.

15.01.2013

(8) Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu C je jeden rok.

15.01.2013

(9) Merané údaje z merania elektriny sa poskytujú v technických jednotkách kWh, kW, kVA, kvarh, kvar alebo v MWh, MW, MVA, Mvarh, Mvar s rozdelením podľa cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

15.01.2013

§ 4

15.01.2013

Spôsob poskytovania meraných údajov

15.01.2013

(1) Merané údaje za jednotlivé odberné miesta sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu, odberateľovi elektriny a dodávateľovi elektriny, ktorý za odberateľa prevzal zodpovednosť za odchýlku elektronickou formou v štruktúre podľa jednotnej technickej špecifikácie pre výmenu údajov.

15.01.2013

(2) Spôsob pre výmenu údajov podľa § 5 ods. 5 s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy v súvislosti s poskytovaním meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny je určený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v technickej špecifikácii pre výmenu údajov.

15.01.2013

§ 5

15.01.2013

Rozsah a štruktúra poskytovaných meraných údajov

15.01.2013

(1) Merané údaje za koncových odberateľov, ktorí preniesli zodpovednosť za odchýlku na dodávateľa, sa poskytujú za každé odberné miesto odberateľa elektriny jednotlivo a v štruktúre, na základe ktorej dodávateľ elektriny spracuje pre koncového odberateľa jasne zrozumiteľnú a úplnú faktúru za dodávku a distribúciu elektriny.

15.01.2013

(2) Merané údaje sa poskytujú najmenej v nasledujúcom rozsahu:

15.01.2013

a) zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe zaznamenaných údajov určeného meradla,

15.01.2013

b) poskytnuté odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny (samoodpočty) prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, ak sa údaj o množstve elektriny akceptuje prevádzkovateľom distribučnej sústavy na základe charakteru odberu alebo dodávky elektriny a priebehu spotreby predchádzajúcich období,

15.01.2013

c) náhradné údaje získané výpočtom, ktoré sa použijú najmä v prípade poruchy určeného meradla, nemožnosti získať merané údaje z fyzického odpočtu; výpočet náhradných hodnôt sa určí v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa sústavy,

15.01.2013

d) údaje o spotrebe elektriny vypočítané podľa typových diagramov odberu,

15.01.2013

e) množstvo odobratej elektrickej činnej práce (elektriny) za príslušné obdobie; pre namerané údaje z meraní typu A alebo typu B sa na účely uplatnenia variabilnej zložky tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a tarify za distribučné straty použijú údaje z rozdielu stavov číselníkov určeného meradla za obdobie najmenej jedného dňa, ktoré nemôžu byť vytvorené plošným integrálom priebehu zaťaženia z priebehového merania, ak to podmienky merania dovoľujú,

15.01.2013

f) nameraný výkon, ktorým je najvyššia nameraná stredná hodnota elektrického činného výkonu v 15-minútovej meracej perióde, ktorý bol meraný počas kalendárneho mesiaca v dňoch pondelok až nedeľa počas celých 24 hodín denne,

15.01.2013

g) vyhodnotenie účinníka a výpočet tarify za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, ktoré sa vykonajú z mesačne nameraných hodnôt jalovej energie (práce) v kvarh a činnej energie (práce) v kWh a ktoré boli namerané v rovnakých časových intervaloch (pásmach),

15.01.2013

h) množstvo jalovej energie (práce) ako kapacitnej zložky nevyžiadanej dodávky do distribučnej sústavy v kvarh.

15.01.2013

(3) Ak je množstvo práce (energie) rozdelené podľa lehoty platnosti pásiem spotreby na časové úseky, namerané množstvo je na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovateľné.

15.01.2013

(4) Poskytované údaje z merania elektriny sú pre

15.01.2013

a) meranie typu A a B hodnota činného výkonu v kW za merací interval,

15.01.2013

b) meranie typu C prepočítavacie koeficienty typových diagramov odberu.

15.01.2013

(5) Údaje podľa odseku 4 prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy na požiadanie bezplatne poskytuje dodávateľovi elektriny na základe rámcovej distribučnej zmluvy alebo odberateľovi elektriny so samostatnou zmluvou o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup do šiestich pracovných dní po vykonaní odpočtu pre merania typu A, B a do desiatich pracovných dní po spracovaní výsledkov odpočtov pre meranie typu C.

15.01.2013

§ 6

15.01.2013

Uchovávanie meraných údajov

15.01.2013

(1) Merané údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej podoby počas piatich rokov nasledujúcich po roku týkajúceho sa údajov o spotrebe, v ktorom boli namerané.

15.01.2013

(2) Merané údaje pri meraní typu A alebo typu B sa v meracom zariadení na odbernom mieste uchovávajú najmenej 35 dní.


15.01.2013

§ 7

15.01.2013

Účinnosť

15.01.2013

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.


15.01.2013

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky pod čiarou

15.01.2013

1) § 41 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.01.2013

2) § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.