Opatrenie č. 294/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2013

Čiastka 68/2013
Platnosť od 26.09.2013
Účinnosť od 30.09.2013

OBSAH

30.09.2013

294

30.09.2013

OPATRENIE

30.09.2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

30.09.2013

z 13. septembra 2013,

30.09.2013

ktorým sa ustanovuje suma rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2013

30.09.2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 10 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 242/2011 Z. z. ustanovuje:


30.09.2013

§ 1

30.09.2013

Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2012, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2013, je 483 eur.


30.09.2013

§ 2

30.09.2013

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2013.


30.09.2013

Ján Richter v. r.